KSKE 14 CoE 113/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14CoE/113/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612201301 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7612201301.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: S. poisťovňa so sídlom v I., pobočka S. E. K., C. XX, S. E. K., U.: XX XXX XXX, proti povinnému: B. C., nar. X.X.XXXX, Z. XX, M. vedenej u súdneho exekútora O.. A.. W. B., C. úrad v D., R. 1, D., pod č. EX XX/XXXX, o vymoženie XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu S. E. K., č.k. XEr/XX/XXXX- XX zo dňa XX.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie vo výroku o trovách exekúcie tak, že povinný je povinný zaplatiť súdnemu exekútorovi O.. A.. W. B. trovy exekúcie X,XX eur do X dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením exekúciu zastavil a oprávnenému uložil povinnosť zaplatiť súdnemu exekútorovi O.. A.. W. B. trovy exekúcie X,XX eur do X dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že oprávnený doručil súdnemu exekútorovi dňa XX.X.XXXX návrh na vykonanie exekúcie, súdny exekútor požiadal súd prvého stupňa dňa XX.X.XXXX o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie a súdny exekútor dňa XX.X.XXXX doručil súdu prvého stupňa návrh na zastavenie exekúcie, pretože povinný uhradil vymáhanú pohľadávku XXX,XX eur dňa XX.X.XXXX.

Súd prvého stupňa preto podľa § 57 ods. 1 písm. f) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) exekúciu zastavil, pretože po vydaní rozhodnutia zaniklo právo priznané exekučným titulom, pretože dlžná suma bola uhradená po začatí exekúcie, preto súd prvého stupňa exekúciu zastavil.

O trovách exekúcie súd prvého stupňa rozhodol podľa § 196, § 200 ods. 1, 2 a § 47 ods. 3 Exekučného poriadku a na náhradu nevyhnutných trov exekúcie zaviazal oprávneného vo výške X,XX eur. Tieto trovy pozostávajú z náhrady hotových výdavkov podľa § 22 vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov vo výške X,XX eur a DPH z tejto sumy X,XX eur, teda spolu trovy exekúcie sú X,XX eur.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený. Uviedol, že návrh na vykonanie exekúcie zo dňa XX.X.XXXX oprávnený doručil súdnemu exekútorovi dňa XX.X.XXXX a súdny exekútor následne dňa XX.X.XXXX požiadal súd prvého stupňa o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie. Povinný medzitým, dňa XX.X.XXXX dlžnú sumu, ktorá

je predmetom tohto exekučného konania, oprávnenému uhradil. Z toho vyplýva, že povinný uhradil vymáhanú pohľadávku po podaní návrhu na vykonanie exekúcie a oprávnený tento dôvod zastavenia exekúcie nemohol predvídať ani pri náležitej opatrnosti pri podávaní návrhu. Znamená to, že oprávnený v žiadnom prípade procesne nezavinil zastavenie exekúcie a preto súd prvého stupňa nesprávne zaviazal na náhradu trov exekúcie oprávneného. Navrhol preto, aby odvolací súd zrušil uznesenie súdu prvého stupňa.

Povinný sa k odvolaniu oprávneného nevyjadril, odvolanie mu bolo doručené dňa XX.X.XXXX. Taktiež sa k odvolaniu nevyjadril súdny exekútor, ktorému bolo odvolanie oprávneného doručené dňa XX.X.XXXX.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku v napadnutej časti vo výroku o trovách exekúcie, bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Podľa § 197 ods. 1 Exekučného poriadku náklady podľa § 196 Exekučného poriadku - odmenu exekútorovi, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času exekútora, uhrádza povinný.

Podľa § 200 ods. 2 Exekučného poriadku, ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie.

Podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. To neplatí, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom. V takomto prípade znáša trovy exekúcie súd; súd nemá právo na náhradu trov exekúcie, ktoré platil.

Z citovaného ustanovenia § 197 ods. 1 Exekučného poriadku vyplýva, že trovy exekúcie, ak sa exekúcia vykoná, zásadne hradí povinný. V prípade, že súd exekúciu zastaví a súdny exekútor v priebehu exekučného konania nevymôže peňažnú pohľadávku, ktorá je premetom exekučného konania, súd po zastavení exekúcie, rozhodne o trovách exekúcie podľa citovaného ustanovenia § 200 ods. 2 Exekučného poriadku a pri tomto rozhodovaní o trovách exekúcie súd skúma to, kto a v akej výške má platiť účelne vzniknuté trovy exekúcie pre súdneho exekútora. Súd teda skúma, či na zaplatenie trov exekúcie má zaviazať oprávneného alebo povinného. Oprávneného môže súd zaviazať na zaplatenie týchto trov exekúcie len vtedy, ak podľa citovaných ustanovení § 203 ods. 1 Exekučného poriadku došlo k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, alebo podľa § 203 ods. 2 sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

V prejednávanej veci však nenastal ani jeden z prípadov uvedených v citovanom ustanovení § 203 ods. 1, 2 Exekučného poriadku, pretože v tejto veci k zastaveniu exekúcie došlo preto, ako to vyplýva z obsahu spisu aj z odôvodnenia súdu prvého stupňa aj z tvrdenia oprávneného v odvolaní, že potom ako oprávnený podal dňa XX.X.XXXX návrh na vykonanie exekúcie, povinný nasledujúci deň - XX.X.XXXX uhradil oprávnenému vymáhanú pohľadávku XXX,XX eur. Uhradil ju teda po začatí exekučného konania.

Odvolací súd zistil z obsahu spisu, že oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie dňa XX.X.XXXX potom, ako exekučným titulom - rozhodnutie vydané oprávneným č. XXX-XXXXXXXXXX-GCXX/XX- X zo dňa XX.XX.XXXX, bolo uložené povinnému zaplatiť oprávnenému XXX,XX eur do XX dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa X.X.XXXX. Znamená to, že ak oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie dňa XX.X.XXXX, podal

ho oprávnene, pretože povinný v určenej lehote XX dní nezaplatil oprávnenému peňažnú pohľadávku XXX,XX eur, ktorá je predmetom tohto exekučného konania na základe exekučného titulu - rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka S. E. K.. Povinný až po podaní tohto návrhu dňa XX.X.XXXX uhradil uplatnenú pohľadávku oprávnenému, teda oprávnený nezavinil zastavenie tohto exekučného konania. Jeho zatavenie zavinil povinný tým, že vymáhanú pohľadávku uhradil oprávnenému nie do XX dní od doručenia rozhodnutia ale až dňa XX.X.XXXX.

Preto podľa § 197 ods. 1 Exekučného poriadku je povinný trovy exekúciu uhradiť povinný, ktorý zavinil zastavenie tohto exekučného konania.

Súdny exekútor si v tomto exekučnom konaní uplatnil iba trovy exekúcie titulom náhrady hotových výdavkov - poštovného X,XX eur za X doručenky po X,XX eur a to za žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, výzva súdu na doručenie novej žiadosti, podanie návrhu na zastavenie exekúcie, vrátenie poverenia na súd prvého stupňa a DPH z týchto hotových výdavkov.

Odvolací súd preto podľa § 220 Občianskeho súdneho poriadku zmenil uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách exekúcie tak, že na náhradu účelných trov exekúcie, ktoré vznikli súdnemu exekútorovi v tomto konaní vo výške X,XX eur zaviazal povinného, pretože povinný zaplatil vymáhanú pohľadávku nie v lehote na jej vykonanie, ale až po podaní návrhu na vykonanie exekúcie, čím zavinil zastavenie tohto exekučného konania.

O trovách tohto odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože úspešnému oprávnenému trovy tohto odvolacieho konania nevznikli, povinný nebol v tomto odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a súdnemu exekútorovi taktiež preukázateľné trovy tohto odvolacieho konania nevznikli, preto mu neboli priznané.

Toto uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.