KSKE 14 CoE 14/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14CoE/14/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7606204605 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7606204605.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: T., s.r.o., T. XX, F., K.: XX XXX XXX, zastúpeného R.. Y. Y., advokátom, T. XX, F., proti povinnej: H. Q., nar. XX.X.XXXX, N. XXX/XXX, Q., o vymoženie XXX,XX eur s príslušenstvom, vedenej pred súdnym exekútorom K.. Y.. C. V., X. úrad L. W. U., Y. 2, L. W. U., pod č. EX XXX/XXR, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu L. W. U. zo dňa XX.XX.XXXX č.k. XEr/XXX/XXXX-XX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým bola exekúcia vyhlásená za neprípustnú a bola zastavená a vo výroku o trovách exekúcie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil. Návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol a oprávneného zaviazal uhradiť trovy exekúcie vo výške XX,XX eur súdnemu exekútorovi v lehote do X dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora súd v konaní vydal poverenie na vykonanie exekúcie dňa XX.X.XXXX pre súdneho exekútora K.. Bc. C. V. pre vymoženie istiny od povinnej vo výške X.XXX,- Sk s úrokom z omeškania vo výške X,XX % denne zo sumy X.XXX,- Sk od XX.X.XXXX do zaplatenia, poplatku za upomienky XXX,- Sk, trov notára X.XXX,- Sk, trov právneho zastúpenia XXX,- Sk, trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní X.XXX,- Sk a trov exekúcie na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica N XXXX/XXXX, NZ XXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX.

Súd z exekučného titulu, ktorým je predmetná notárska zápisnica zistil, že bola spísaná s Y.. M. V., ktorý bol zároveň takto splnomocnený povinnou aj na uznanie záväzku z uvedeného úveru tak, aby notárska zápisnica bola vykonateľným exekučným titulom na súdny výkon rozhodnutia, príp. exekúciu.

Z pripojenej zmluvy o úvere č. XXXXXXX zo dňa X.X.XXXX zistil, že povinnej bol oprávneným poskytnutý úver vo výške X.XXX,- Sk (XXX,XX eur) , ktorý sa povinná zmluvne zaviazala splatiť v X mesačných splátkach po X.XXX,-Sk, t.j. celkovo sa zaviazala splatiť poskytnutý úver spolu s príslušným poplatkom vo výške X.XXX,- Sk. Poplatok za poskytnutie pôžičky teda činí X.XXX,- Sk. Zmluvu uzatvorila povinná ako fyzická osoba - občan. V zmluve o úvere nie je uvedený účel poskytnutia finančných prostriedkov a nie je v nej uvedená ročná percentuálna miera nákladov.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 41 ods. 2, § 44 ods. 8, 9, § 57 ods. 1 písm. g/, ods. 2, 3, § 58 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) , § 52 ods. 1, 2, 3, § 53 ods. 1, 4, § 54 ods. 1, 2, § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 3 vládneho nariadenia č. 87/1995 Z.z. a uviedol, že predmetnú zmluvu o úvere posúdil ako takú, na základe ktorej bol poskytnutý spotrebiteľský úver, nakoľko sa v danom prípade jedná o dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov a oprávnený tak konal v rámci predmetu svojej činnosti zapísanej v obchodnom registri. Na druhej strane povinná je spotrebiteľom, keďže zmluvu uzatvorila ako fyzická osoba a z obsahu zmluvy nie je zrejmé, aby jej bol úver poskytnutý na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania. Obsah zmluvy o úvere nemohla reálnym spôsobom ovplyvniť a zmluvu uzavrela na formulári predloženom oprávneným. Na predmetnú zmluvu sa vzťahujú všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách, keďže úver bol povinnej poskytnutý vo výške do XXX eur. Ďalej uviedol, že notárska zápisnica v danom prípade nie je spôsobilým exekučným titulom z dôvodu, že bola spísaná len s povinnou zastúpenou splnomocneným zástupcom. Notárska zápisnica neobsahuje záväzok, ale len prehlásenie povinnej, pričom notárska zápisnica na to, aby bola spôsobilým exekučným titulom musí obsahovať dohodu oboch strán záväzkového právneho vzťahu. Exekučný titul (notárska zápisnica) je nevykonateľný, preto exekúciu vyhlásil za neprípustnú, exekúciu zastavil a návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol. Súdny exekútor si vyčíslil trovy exekúcie vo výške XX,XX eur, súd mu po preskúmaní trov exekúcie podľa § 196, § 197 ods. 1, § 200 ods. 2, § 203 ods. 1 Exekučného poriadku a v zmysle § 14, § 15, § 22 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. priznal trovy exekúcie vo výške XX,XX eur.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený. Navrhol uznesenie súdu prvého stupňa zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Namietal predovšetkým, že súd v danom prípade posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, pretože notárska zápisnica bola predmetom skúmania zo strany súdu už pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi. Súd však v tomto konaní uznal exekučný titul za súladný so zákonom, a preto následne udelil súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Zároveň poukázal na skutočnosť, že povinný ako dlžník mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere v roku XXXX udelené plnomocenstvo v zmysle § 33b Obč. zák. v platnom znení odvolať, pričom tak neurobil. V závere odvolania poukázal na to, že napadnutým uznesením, ktorým bola exekúcia vyhlásená za neprípustnú a zastavila sa, hoci nedošlo počas celého trvania exekučného konania k zmene skutkového ani právneho stavu, nastane v prípade nadobudnutia jeho právoplatnosti situácia, kedy si oprávnený už nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, keďže pohľadávka oprávneného už bude premlčaná a stane sa nevymožiteľnou. Namietal postup súdu prvého stupňa, ktorým posúdil zmluvu o úvere ako spotrebiteľskú zmluvu, s týmto posúdením sa nestotožňuje predovšetkým z dôvodu charakteru podnikateľskej činnosti oprávneného, ktorá mu neumožňuje poskytovať úvery na základe ust. § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, keďže činnosť oprávneného nepatrí do pôsobnosti tohto zákona. Poukázal na ust. § 261 ods. 3 písm. d/, ust. § 497 Obchodného zákonníka, ktoré majú povahu absolútneho obchodno - záväzkového právneho vzťahu. Z uvedených dôvodov sa nestotožnil ani s priznanými trovami exekúcie súdneho exekútora.

Súdny exekútor a povinná sa k odvolaniu oprávneného nevyjadrili.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Oprávnený podal odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie.

Podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia v týchto dvoch výrokoch, na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu oprávneného odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone (§ 489 Občianskeho zákonníka) . Inou skutočnosťou, na základe ktorej vzniká záväzok, je aj porušenie povinnosti vyplývajúcej z už existujúceho záväzkového právneho vzťahu, okrem iného je to aj omeškanie dlžníka.

V posudzovanej veci sa povinná dostala do omeškania s riadnym a včasným plnením záväzku, v dôsledku čoho oprávnený žiadal zaplatiť dlh naraz a uplatnil si aj zákonné právo na zaplatenie úrokov z omeškania.

Notárska zápisnica má ďalej obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod (v danom prípade je to zmluva o úvere) , predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Z uvedeného vyplýva, že k obsahovým náležitostiam notárskej zápisnice ako exekučného titulu nepatrí hmotnoprávny úkon, z ktorého vyplýva záväzok povinného voči oprávnenému, teda v posudzovanej veci zmluva o úvere. To však neznamená, že notárska zápisnica by takýto úkon nemohla obsahovať popri uznaní záväzku povinným a vyhlásení o jej vykonateľnosti. Obidva tieto úkony je potrebné dôsledne rozlišovať a navzájom ich nezamieňať, pretože kým účastníkom hmotnoprávneho úkonu (napríklad v súvislosti so zmenami podmienok úverovej zmluvy, na ktorých sa jej účastníci dohodli v notárskej zápisnici) musia byť účastníci tohto hmotnoprávneho úkonu, pre uznanie dlhu a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice postačuje prejav dlžníka.

Uznanie dlhu je totiž jednostranným právnym úkonom dlžníka adresovaný veriteľovi, ktorým dáva veriteľovi najavo, že svoj dlh uznáva. Pre platnosť uznania je potrebná písomná forma, prísľub zaplatenia dlhu a uvedenie dôvodu dlhu a jeho výšky. Pri splnení týchto zákonných podmienok dochádza k prerušeniu premlčania a predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Všetky tieto náležitosti, písomné uznanie povinnej prostredníctvom splnomocneného zástupcu, notárska zápisnica obsahuje.

Súhlas povinného s vykonateľnosťou notárskej zápisnice je vždy jednostranným prejavom jeho vôle, z ktorého vyplýva, že súhlasí s tým, aby notárska zápisnica v prípade, že v určenej dobe oprávnenému určené plnenie neposkytne, bola bez ďalšieho titulom pre vykonanie exekúcie. Tento súhlas s vykonateľnosťou nemá hmotnoprávnu povahu, pretože nemá za následok vznik, zmenu alebo zánik práv alebo povinností účastníkov konania, je len jednou z náležitostí stanovených Exekučným poriadkom k tomu, aby notárska zápisnica mohla byť exekučným titulom.

Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, nie je preto potrebná dohoda s veriteľom a neúčasť veriteľa pri spisovaní takejto notárskej zápisnice nespôsobuje jej neplatnosť. Notárska zápisnica v danej veci je však neplatná z iného dôvodu, ktorý súd prvého stupňa v odôvodnení svojho rozhodnutia posúdil a náležite odôvodnil.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Predpokladom zastúpenia podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka je spôsobilosť zástupcu na právny úkon, o ktorý ide, a záujmy zástupcu nesmú byť v rozpore so záujmami zastúpeného. Tento rozpor so záujmom zastúpeného sa pritom nemusí týkať len právneho úkonu, na ktorý bol zástupca splnomocnený, ale postačí akýkoľvek stret záujmov zástupcu a zastúpeného, ktorý by mohol vyvolať pochybnosť o tom, že zástupca bude riadne vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce mu zo zastúpenia.

V posudzovanej veci povinná mala v zmluve o úvere splnomocniť advokáta Y.. M. V. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, teda aby v jej mene uznal záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu.

Súd prvého stupňa postupoval správne, ak pri preskúmavaní predmetného exekučného titulu a podmienok, za ktorých bol vydaný, vrátane posudzovania zmluvy o úvere dospel k záveru, že predmetný exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinný udelil Y.. M. V., advokátovi, súčasne v predtlači zmluvy o úvere a teda povinný, ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, bol nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Y.. M. V., v ktorom ho splnomocnil súčasne na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Y.. M. V. súčasne s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Preto správne súd prvého stupňa poukázal na to, že takéto konanie splnomocneného zástupcu povinného Y.. M. V., voči povinnému je v rozpore so zákonom o advokácii. Naviac, ak nie je preukázané, že podľa § 18 ods. 1, 2 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii dal povinný Y.. M. V. skutočne takéto pokyny, ako sú uvedené v predtlači zmluvy o úvere a či sa Y.. M. V. mohol riadiť pokynmi povinného pri presadzovaní práv a záujmov povinného v prejednávanej veci, či povinný s Y.. M. V. osobne prejednával spôsob presadzovania práv a záujmov povinného a vôbec, či povinný bol niekedy v kontakte s Y.. M. V..

Európsky súdny dvor vo viacerých svojich rozsudkoch nastolil trend chrániť práva spotrebiteľov ako slabšej zmluvnej strany extenzívnym spôsobom (napr. rozsudok zo dňa X.XX.XXXX, Rampin a Dodard, C - 429/05) . Súladom exekučného titulu so zákonom treba rozumieť nielen formálne náležitosti exekučného titulu, ale aj to, či je na jeho základe možné exekúciu vykonať, teda či tu nie sú také zákonné ustanovenia, ktoré by bránili vykonaniu exekúcie na základe tohto exekučného titulu. Ide napr. o vylúčenie určitých nárokov z uspokojenia v exekúcii a pod. Môže ísť aj o zákonné ustanovenia, ktoré ukladajú exekučnému súdu skúmať aj materiálnu správnosť exekučného titulu, teda či nárok priznaný exekučným titulom je v súlade s právom.

Podľa ustanovenia § 23 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zastúpenie na základe dohody o plnomocenstve predpokladá dvojstranný právny úkon, teda dohodu medzi dvomi subjektami a to medzi splnomocniteľom na jednej strane a splnomocnencom na druhej strane a samotné plnomocenstvo je už iba jednostranným úkonom, ktorým splnomocniteľ dáva tretím osobám na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí teda obsahovať všetky náležitosti dvojstranného právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Pokiaľ má mať takáto dohoda písomnú formu, predpokladá sa prejav oboch zmluvných strán potvrdený podpisom týchto subjektov.

Správne poukázal súd prvého stupňa na to, že splnomocnenie, ktoré má byť súčasťou notárskej zápisnice, nie je podpísané účastníkmi dohody o plnomocenstve, keďže na tomto chýba podpis splnomocniteľky - povinnej.

Správne preto súd prvého stupňa uzavrel, že v notárskej zápisnici ako exekučnom titule, ktorú oprávnený predložil, chýba nepochybný relevantný prejav vôle dlžníka splnomocniť advokáta Y.. M. V. na vykonanie

vyhlásenia v jej mene. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni v možnosti vydať exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie na základe takejto notárskej zápisnice.

Odvolací súd z týchto dôvodov už považoval za nadbytočné zaoberať sa ďalšími nedostatkami exekučného titulu ako aj oprávneným namietanými skutočnosťami a napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

Súd prvého stupňa správne zaviazal na náhradu trov exekúcie oprávneného podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, pretože zavinil zastavenie exekúcie, ak podal návrh na vykonanie exekúcie na základe nespôsobilého exekučného titulu.

Oprávnený podal odvolanie aj proti výroku napadnutého uznesenia o trovách exekúcie, nakoľko však proti výške priznaných trov exekúcie nič nenamietal, odvolací súd tento výrok tiež potvrdil podľa § 219 ods. 2 O.sp., ako vecne správny.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a súdnemu exekútorovi a povinnej preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.