KSKE 14 CoE 149/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14CoE/149/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7607205121 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7607205121.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: F. riaditeľstvo PZ v L., Y. XX, L., A.: XX XXX XXX, proti povinnému: E. F., nar. XX.X.XXXX, B. XXX, o vymoženie XX,XX eur (X XXX,XX Sk) s príslušenstvom, vedenej u súdneho exekútora E.. H.. C. G., U. úrad F., W. 1, pod č. EX XXX/XXXX, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu R. X. Y., č.k. XEr/XXX/XXXX-XX zo dňa XX.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie vo výroku o trovách exekúcie tak, že zaväzuje povinného uhradiť súdnemu exekútorovi E.. C. G. trovy exekúcie vo výške XX,XX eur do X dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi E.. C. G. nevyhnutné trovy exekúcie vo výške XX,XX eur do X dní od právoplantosti tohto uznesenia.

Toto rozhodnutie právne odôvodnil ustanovením § 57 ods. 1 písm. b) , § 58 ods. 1, § 196, § 203 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej Exekučný poriadok) . Výšku trov exekúcie právne odôvodnil ustanoveniam § 14, § 15, § 22 vyhlášky MS SR 4. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky účinnej do XX.X.XXXX.

Proti tomuto uzneseniu len, čo do výroku o trovách exekúcie podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený. V písomných dôvodoch svojho odvolania uviedol, že dôvodom pre zastavenie exekúcie v tomto prípade teda nebolo zavinenie oprávneného, ale strata účinnosti exekučného titulu v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty určenej na jeho vykonanie. Podľa právneho názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uvedeného vo viacerých jeho uzneseniach riešiacich obdobnú právnu problematiku (napr. uznesenie zo dňa X.X.XXXX, č.k. 5M M./XX/XXXX, uznesenie zo dňa XX.X.XXXX, č.k. 2M M./ XX/XXXX, uznesenia zo dňa XX.X.XXXX, č.k. 3M M./XX/XXXX, uznesenie zo dňa XX.X.XXXX, č.k. 6M M./XX/XXXX, uznesenie zo dňa XX.X.XXXX, č.k. 3M M./X/XXXX, uznesenie zo dňa X.X.XXXX, č.k. 3M M./XX/XXXX) sa takmer zhodne uvádza, že ... pokiaľ oprávnená podala návrh na vykonanie exekúcie včas, neprichádza do úvahy jej procesné zavinenie na zastavení exekúcie z dôvodu straty účinnosti exekučného titulu v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty určenej na jeho vykonanie. Oprávnená totiž postup súdu vo vykonávacom konaní resp. postup súdneho exekútora v exekučnom konaní, ako i dĺžku trvania tohto postupu, teda aj prípadné vykonanie exekučného titulu do straty jeho účinnosti v priebehu konania, nemohla ovplyvniť. Okrem toho súd by bol povinný exekúciu zastaviť i z úradnej moci, ak by zistil stratu účinnosti exekučného titulu v priebehu konania. .

Návrh na vykonanie exekúcie v danej veci oprávnený podal dňa XX.X.XXXX. Konanie v danej veci začalo XX mesiacov pred uplynutím prekluzívnej lehoty vymáhateľnosti nároku vyplývajúceho z exekučného titulu (prekluzívna lehota uplynula dňa XX.X.XXXX) , ktoré obdobie možno aj s ohľadom na výšku vymáhaného nároku (XX,XX eur, pred prepočtom na menu euro X XXX,XX Sk) považovať za primeranú dĺžku exekučného konania. Na základe uvedeného mal oprávnený za to, že návrh na vykonanie exekúcie podal včas.

Pretože podľa názoru dovolacieho súdu pre aplikáciu ustanovenia § 203 ods. 1 Exekučného poriadku nie sú zákonné predpoklady, dôvody oprávňujúce postup podľa ustanovenia § 203 ods. 2 Exekučného poriadku počas konania preukázané neboli a exekúcia bola zastavená z dôvodu iného ako je uvedený v ustanovení § 203 ods. 3 Exekučného poriadku, je dôvodné uložiť zaplatenie trov exekúcie povinnému (napriek tomu, že nárok oprávneného v rámci exekúcie z objektívnych príčin vymožený nebol, je stále reálny predpoklad na vymoženie trov exekúcie od povinného) . Navyše, keď povinný nútené vymáhanie povinnosti uloženej mu exekučným titulom sám svojou nečinnosťou privodil.

Pretože v konaní o trovách exekúcie neboli splnené zákonné predpoklady oprávňujúce postup podľa ustanovenia § 203 Exekučného poriadku, oprávnený navrhol odvolaciemu súdu odvolaním napadnuté uznesenie zrušiť a v zmysle ustanovenia § 197 ods. 1 Exekučného poriadku k náhrade trov exekúcie zaviazať povinného.

Súdny exekútor ani povinný sa k odvolaniu oprávneného nevyjadrili.

Uznesenie súdu prvého stupňa o výroku, ktorým bola exekúcia zastavená nebolo odvolaním napadnuté, nadobudlo právoplatnosť a nebolo v odvolacom konaní preskúmavané.

Odvolací súd prejednal odvolanie súdneho exekútora v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a zistil, že odvolanie oprávneného je dôvodné.

Podľa § 203 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku v znení platnom v čase začatia exekúcie, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Pod zavinením oprávneného podľa citovaného ustanovenia treba rozumieť také porušenie procesných predpisov zo strany oprávneného, ktoré má za následok buď neodôvodnený vznik trov exekúcie, alebo také jeho konanie, ktoré by spôsobilo zastavenie exekúcie.

V posudzovanej veci oprávnenému nemožno pričítať zavinenie na zastavenie exekúcie, pretože exekúcia bola zastavená podľa ustanovenia § 57 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku. Oprávnený totiž podal návrh na vykonanie exekúcie v trojročnej lehote stanovenej podľa zákona č. 298/2008 Z.z., na základe čoho nedošlo k žiadnemu procesnému porušeniu z jeho strany. Nesprávne preto postupoval súd prvého stupňa pokiaľ oprávneného zaviazal uhradiť trovy exekúcie súdnemu exekútorovi na základe citovaného ustanovenia § 203 ods. 1 Exekučného poriadku.

Podľa § 197 ods. 1 Exekučného poriadku náklady podľa § 196 uhrádza povinný.

Na základe tohto zákonného ustanovenia Exekučného poriadku odvolací súd dospel k záveru, že boli splnené všetky zákonné podmienky na aplikáciu vyššie citovaného zákonného ustanovenia a preto zmenil výrok súdu prvého stupňa o povinnosti nahradiť trovy exekúcie tak, že na ich úhradu zaviazal

povinného. Pri vyčíslení výšky trov exekúcie sa odvolací súd stotožnil s dôvodmi napadnutého uznesenia v tejto časti a v podrobnostiach na ne odkazuje.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 2 O.s.p. a náhradu rov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, pretože oprávnený ako úspešný odvolateľ si v tomto konaní trovy neuplatnil a súdnemu exekútorovi trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.