KSKE 14 CoE 187/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14CoE/187/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805206280 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805206280.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci oprávneného: MEA GROUP, s.r.o., Alžbetina 30, Košice, IČO: 36 818 640, zastúpeného Mgr. Doriánom Mereššom, advokátom, proti povinnej: P. S., rod. L., nar. XX.X.XXXX, H. XX (t.č. R. XX) , XXX XX S., zastúpená: D.. H. J., Z. XX, XXX XX S., o vymoženie 19 387,11 eur s príslušenstvom, o návrhu súdneho exekútora JUDr. Petra Molnára, Kupeckého 29, 040 01 Košice, na schválenie rozvrhu výťažku z dražby, o odvolaní záložného veriteľa SPRAVBYT Rožňava, s.r.o., Akademika Hronca 11, Rožňava, proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava, č.k. 6Er/215/2005-146 zo dňa 27.6.2011, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e napadnuté uznesenie a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrhu súdneho exekútora na schválenie rozvrhu výťažku dražby neschválil.

Toto rozhodnutie súd prvého stupňa odôvodnil tak, že súdny exekútor JUDr. Peter Molnár podal návrh na schválenie rozvrhu výťažku z dražby nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. S. zapísané na LV č. XXXX vedenom P. úradom v P., J. katastra S., na byt č. XX na O.. poschodí vo vchode číslo XX bytového domu, súpisné číslo XXX v podiely X/X, nachádzajúceho sa na pozemku s parcelným číslom KN-C XXXX/X, na podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiely XXX/XXXXX, na spoluvlastnícky podiel k pozemku s parcelným číslo KN-C XXXX/X - zastavané plochy a nádvoria o výmere XXX mX v podiele XXX/XXXXX-in, konanej dňa XX.XX.XXXX.,

Príklep na dražbe bol udelený súdnym exekútorom vydražiteľke P. P., nar. XX.X.XXXX, bytom S., J.A. P. č. XXXX/XX, ktorá urobila najvyššie podanie vo výške 10 950,00 eur. Súd udelenie príklepu schválil uznesením zo dňa 17.2.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 8.3.2011.

Súdny exekútor v návrhu na schválenie rozvrhu výťažku uviedol, že výťažok z dražby nehnuteľností ku dňu rozvrhu, t.j. 15.3.2011 predstavuje sumu 10 969,08 eur, t.j. najvyššie podanie vo výške 10 950,00 eur a úroky z tohto podania vo výške 19,08 eur.

Túto sumu súdny exekútor rozvrhol na uspokojenie pohľadávok takto:

1./ Trovy exekúcie - súdneho exekútora v zmysle § 157 ods. 1 písm. a) Exekučného poriadku v sume 3 503,26 eur (odmena súdneho exekútora 20 % zo sumy 10 950,00 eur = 2 190,00 eur + hotové náklady v sume 731,19 eur + DPH 582,07 eur) .

2./ Na úhradu pohľadávky prednostného záložného veriteľa SPRAVBYT Rožňava, s.r.o. zabezpečenej zákonným záložným právom na základe Zmluvy o prevode vlastníctva bytov v zmysle § 157 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku vo výške 2 233,95 eur.

3./ Na úhradu pohľadávky oprávneného MEA GROUP, s.r.o. v zmysle § 157 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku vo výške 5 231,87 eur.

Celkový výťažok dražby vo výške 10 969,08 eur bol použitý na uspokojenie vyššie uvedených pohľadávok, a preto nemohla byť uspokojená ďalšia prihlásená pohľadávka Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. vo výške 143,36 eur, v zmysle § 157 ods. 1 písm. d) Exekučného poriadku.

Súd v rámci rozhodovania o rozvrhu výťažku skúmal správnosť rozvrhu a dospel k záveru, že súdny exekútor pri rozvrhu nepostupoval v zmysle § 157 Exekučného poriadku a preto rozvrh výťažku neschválil z týchto dôvodov:

Nesprávne poradie uspokojenia pohľadávok.

1. Z návrhu súdneho exekútora na schválenie rozvrhu výťažku dražby vyplýva, že nárok oprávneného MEA GROUP, s.r.o. navrhuje uspokojiť len podľa § 157 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku. Pohľadávka oprávneného, resp. právneho predchodcu oprávneného vzniknutá na základe vykonateľného exekučného titulu rozsudku Okresného súdu Bratislava II., sp. zn. 23Cb/37/05 zo dňa 26.4.2005 však pozostáva z istiny vo výške 19 387,11 eur (584 056,00 Sk) a trov súdneho konania vo výške 969,26 eur (29 200,00 Sk) . Trovy súdneho konania sa však uspokojujú podľa § 157 ods. 1 písm. a) Exekučného poriadku. Exekútor túto pohľadávku teda nesprávne uspokojil (čiastočne) len podľa § 157 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku.

2. Súdny exekútor nepostupoval v zmysle Exekučného poriadku, nakoľko nesprávne určil poradie uspokojenia pohľadávok podľa § 157 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku pod por. č. 2/ SPRAVBYT Rožňava, s.r.o. a por. č. 3/ MEA GROUP, s.r.o. Exekútorský úrad Košice, JUDr. Peter Molnár, EX 2469/05.

Z výpisu z LV č. XXXX, kat. úz. S. vyplýva, že v čase konania dražby, t.j. dňa 25.10.2010 už bolo na LV č. XXXX zapísané exekučné záložné právo pre L. úrad Košice - súdny exekútor D.. H. E., EX XXXX/XX.

Súdny exekútor v návrhu na rozvrh výťažku z dražby nehnuteľností uvádza, že pohľadávka pod por. č. 2/ SPRAVBYT Rožňava, s.r.o. je prednostná avšak v Exekučnom poriadku § 157 ods. 1 písm. c) je uvedené, že z podstaty sa uspokojujú pohľadávky v tomto poradí: pohľadávky zabezpečené záložným právom zákonným, zmluvným, sudcovským alebo exekučným, zabezpečovacím prevodom práva, postúpením pohľadávky, prípadne obmedzením prevodu nehnuteľností vcelku podľa času vzniku záložného práva, prípadne vzniku obmedzenia prevodu nehnuteľností .

Pohľadávka SPRAVBYT Rožňava, s.r.o. má byť uspokojovaná zo zákonného záložného práva vzniknutého zo zákona podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. Na zabezpečenie pohľadávéok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo v prospech spoločenstva, ak sa spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vznik a zánik záložného práva sa zapíše do katastra nehnuteľností .

U záložného práva rozlišujeme dve funkcie: zabezpečovaciu, ktorá spočíva v tom, že veriteľ do splatnosti pohľadávky má svoju pohľadávku právne zabezpečenú pre prípad, že dlžník nesplní svoj dlh a uhradzovaciu, ktorá znamená možnosť záložné právo vykonať a uspokojiť sa zo zálohou.

Vznik zákonného záložného práva sa často uvádza už v zmluve o prevode vlastníctva k bytu alebo nebytovému priestoru, a takto sa zapíše v katastri nehnuteľností záznamom, ktorý má deklaratórny charakter. Na plnenie uhradzovacej funkcie záložného práva je nutná existencia splatnej pohľadávky. Záložný veriteľ môže uspokojiť svoju splatnú pohľadávku predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe alebo v exekučnom konaní. Záložný veriteľ, ktorý sa domáha uspokojenia svojej pohľadávky zo zákonného záložného práva vzniknutého podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov môže realizovať záložné právo v exekučnom konaní jedine za predpokladu, že má vykonateľný exekučný titul podľa § 41 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov - Exekučného poriadku.

Samotný vznik záložného práva podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nie je exekučným titulom podľa § 41 Exekučného poriadku.

V danom prípade SPRAVBYT Rožňava, s.r.o. nemá exekučný titul a pohľadávku len prihlásil súdnemu exekútorovi a to časť do dražby a časť do rozvrhu.

Vzhľadom k vyššie uvedenému je zrejmé, že pohľadávka Exekútorského úradu Košice, súdny exekútor JUDr. Peter Molnár, EX 2469/05 oprávneného MEA GROUP, s.r.o. predchádza pohľadávke SPRAVBYT Rožňava, s.r.o. a preto má súdny exekútor uspokojiť túto pohľadávku oprávneného MEA GROUP, s.r.o. pred pohľadávkou SPRAVBYT Rožňava, s.r.o.

Z týchto dôvodov súd prvého stupňa návrh exekútora na schválenie rozvrhu výťažku neschválil a je potrebné, aby exekútor vykonal nový rozvrh výťažku pri rešpektovaní názoru prvostupňového súdu.

Proti tomuto uzneseniu v zákonnej lehote podal odvolanie záložný veriteľ SPRAVBYT Rožňava, s.r.o., Akademika Hronca 11, Rožňava. V písomným dôvodoch svojho odvolania uviedol, že s právnym záverom súdu prvého stupňa nesúhlasí. Prihlásenú pohľadávku tvorí súčet nedoplatkov predpísaných mesačných úhrad za výkon správy, do fondu opráv a za plnenia poskytované s užívaním bytu, ktoré sú splatné vždy k dňu príslušného mesiaca (§ 10 zák. č. 182/1993 Z.z.) a ako splatné boli do dražby a do rozvrhu aj prihlásené, dôkazom čoho bola predložená sumárna analýza platieb.

Súd prvého stupňa neodôvodnil, na základe akých skutočností dospel k záveru, že na úspešné domáhanie sa uspokojenia pohľadávky titulom zákonného záložného práva je potrebná existencia vykonateľného exekučného titulu podľa Exekučného poriadku. V tomto smere považujú uznesenie za nepreskúmateľné.

Uviedol, že predmetné pohľadávky mjú zabezpečené exekučným titulom a to platobným rozkazom Okresného súdu Rožňava 16Ro/149/2010 zo 7.6.2010, právoplatným a vykonateľným 29.6.2010 na sumu 1 357,84 eur s príslušenstvom a platobným rozkazom Okresného súdu v Rožňave 14Ro/309/2010 zo 7.12.2010, právoplatným a vykonateľným 29.12.2010 na sumu 491,61 eur s príslušenstvom. Pripojene predložil kópie platobných rozkazov. Ale žiadny právny predpis, ani Exekučný poriadok a ani Občiansky zákonníka neupravujú realizáciu zákonného záložného práva, resp. postavenie zákonného záložného veriteľa pri predaji zálohu so zreteľom na vykonateľný exekučný titul tak, ako to uvádza súd prvého stupňa v uznesení. Z týchto dôvodov žiadal uznesenie súdu prvého stupňa zrušiť a vec mu vrátiť na nové rozhodnutie.

Odvolací súd prejednal odvolanie súdneho exekútora v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie odvolateľa je dôvodné.

Podľa záveru odvolacieho súdu odôvodnenie súdu prvého stupňa ohľadom poradia, resp. správnosti prihlásenej pohľadávky záložným veriteľom SPRAVBYT Rožňava, s.r.o. tým, že nemá exekučný titul, nemá oporu v zákone, pretože do rozvrhu je možné prihlásiť každú pohľadávku a naviac odvolateľ v prílohe svojho odvolania predložil vykonateľné rozhodnutia a to platobné rozkazy voči povinnej. Exekučný poriadok neustanovuje ako podmienku zaradenia pohľadávky do rozvrhu, aby pohľadávka bola vykonateľná, t.j. priznaná exekučným titulom. Do rozvrhu je možné prihlásiť každú splatnú pohľadávku. Ak sa povinný alebo veriteľ povinného domnieva, že prihlásená pohľadávka neexistuje, má možnosť obrany formou zaplatenia pohľadávky.

Nesprávny je právny záver súdu prvého stupňa o trovách súdneho konania, pretože súdnymi trovami v tomto prípade sa rozumejú súdne trovy exekučného konania v ktorom bola nehnuteľnosť vydražená a môžu to byť napríklad súdne poplatky vyrubené povinnému alebo náklady na vykonané dokazovanie, ak ich súd uložil uhradiť povinnému. Pod tieto nie je možné zahrnúť trovy súdneho konania vo výške 969,26 eur na základe vykonateľného exekučného titulu rozsudku Okresného súdu Bratislava II sp. zn. 23Cb/37/05.

Odvolací súd sa stotožnil s dôvodmi odvolania odvolateľa a preto povinnosťou súdu prvého stupňa v ďalšom konaní bude zaoberať sa všetkými potrebnými skutočnosťami pre vyvodenie správnych právnych záverov pre poradie uspokojovania pohľadávok v zmysle § 157 Exekučného poriadku.

Na základe vyššie uvedeného odvolania odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. zrušil uznesenie súdu prvého stupňa a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie podľa § 221 ods. 2 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.