KSKE 14 CoE 189/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14CoE/189/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7801899508 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7801899508.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, N.: 35 697 270, proti povinnému: L. W., nar. X.X.XXXX, Z. 3, XXX XX G., vedenej na Exekútorskom úrade u súdneho exekútora JUDr. Róberta Tutka, Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava, pod č. EX 1142/2001, o vymoženie 460,70 eur (13 878,90 Sk) s príslušenstvom, o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava, č.k. 3Er/1618/01-36 zo dňa 21.6.2012, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e napadnuté uznesenie vo výroku o trovách exekúcie a vec vracia okresnému súdu na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa exekúciu zastavil, priznal súdnemu exekútorovi JUDr. Jánovi Debnárovi, Štúrova 748/52, Detva odmenu a náhradu hotových výdavkov za vykonanú exekúciu vo výške 70,02 eur a zaviazal oprávneného uhradiť súdnemu exekútorovi odmenu a náhradu hotových výdavkov za vykonanú exekúciu vo výške 38,87 eur do 10 do právoplatnosti tohto uznesenia.

Výrok o zastavení exekúcie právne odôvodnil podľa ustanovenie § 57 ods. 1 písm. c) , h) , § 58 Exekučného poriadku. Výrok o trovách exekúcie odôvodnil ustanoveniami § 196, § 200 Exekučného poriadku v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. a to ustanoveniami § 14 ods. 2, 3, § 15 ods. 1, § 25 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.

Ďalej v dôvodoch svojho rozhodnutia uviedol, že za exekučnú činnosť je treba považovať tú činnosť exekútora, ktorá bezprostredne smeruje k vykonaniu núteného výkonu súdnych, prípadne iných rozhodnutí v prospech oprávneného. Za takúto činnosť nemožno považovať bežnú administratívnu činnosť exekútora, ktorá síce súvisí s exekučnou činnosťou, ale bezprostredne nesmeruje k nútenému výkonu rozhodnutia.

Úkony vyfakturované súdnym exekútorom:

- prevzatie a kontrola návrhu na vykonanie exekúcie - 10 min.

- vypracovanie oznámenia oprávnenému o stave exekučného konania - 20 min.

- vypracovanie návrhu na zastavenie exekúcie a priznanie trov - 60 min.

- vrátenie poverenia - 10 min. považuje súd za administratívne práce vykonané exekútorom v súvislosti s exekučnou činnosťou. Uvedené úkony bezprostredne nesmerovali k nútenému výkonu rozhodnutia v

prospech oprávneného. Súd preto týmto nepriznal exekútorovi osobitne odmenu za uvedené úkony s tým, že odmena za ich vykonanie je v zmysle § 25 vyhlášky už zahrnutá v priznanej odmene exekútora.

Podľa ustanovenia § 14 ods. 3 cit. vyhlášky paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 100 Sk (3,32 €) .

Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 cit. vyhlášky, sa paušálnou sumou odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti: a) získanie poverenia na vykonanie exekúcie, b) doručenie príkazu na začatie exekúcie, c) doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, d) doručenie exekučného príkazu, e) doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie, f) doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní, g) každé zisťovanie bydliska povinného, h) každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného, i) každé zisťovanie účtu povinného, j) každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Podľa súdnej praxe (napr. uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 4CoE/171/2009-24 zo dňa 21.12.2009) , úkony exekučnej činnosti ako napríklad získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie sú odmeňované paušálnou sumou, a preto je neprípustné tieto úkony exekučnej činnosti odmeňovať aj podľa časového hľadiska tým spôsobom, že sa tieto úkony inak označia (vypracovanie žiadosti o udelenie poverenia, vypracovanie upovedomenia o začatí exekúcie) . Úkony exekučnej činnosti ako napríklad získanie poverenia na vykonanie exekúcie a doručenie upovedomenia o začatí exekúcie nesporne v sebe zahŕňajú aj samotné vypracovanie žiadosti na získanie poverenia na vykonanie exekúcie a vypracovanie upovedomenia o začatí exekúcie.

Na základe vyššie uvedeného súd nepriznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu za úkony:

- Vypracovanie žiadosti o udelenie poverenia - 20 min.

- Vypracovanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti - Register obyvateľov 4.2.2002 - 10 min.

- Vypracovanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti - Sociálna poisťovňa 29.7.2008 - 20 min.

- Vypracovanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti - Register obyvateľov 13.8.2008 - 10 min.

- Vypracovanie upovedomenia o začatí exekúcie - 40 min. sú už odmenené paušálnou sumou.

Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 cit. vyhlášky súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky.

Podľa ustanovenia § 22 ods. 2 cit. vyhlášky cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.

Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 zák. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko (odsek 3) , vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.

Súdny exekútor s predloženým návrhom na zastavenie exekúcie, žiadal priznať aj náhradu hotových výdavkov formou cestovných náhrad vo výške 2,44 € za dve pracovné cesty zo dňa 23.1.2002 a 20.6.2005. Podľa § 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, je pracovná cesta čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pracovisko. Keďže súdny exekútor vykonal obe pracovné cesty v rámci mesta G., súd mu ich náhradu nepriznal.

Nižšie uvedené úkony vyfakturované súdnym exekútorom a náklady ním vynaložených hotových výdavkov považoval súd na základe údajov nachádzajúcich sa v súdnom a exekútorovom spise za preukázané a účelné. Na základe vyššie uvedeného priznal súd súdnemu exekútorovi:

1. Počet hodín účelne vynaložených na exekúciu:

/podľa § 14 ods. 1 písm. a) , § 14 ods. 2, vyhlášky/

- lustrácia povinného na portáli živnostenského registra - 10 min.

- zisťovanie majetkových pomerov povinného dňa 23.1.2002 - 60 min.

- zisťovanie majetkových pomerov povinného dňa 20.6.2005 - 60 min.

Spolu: 130 minúť, to sú 3 začaté hodiny - 3 x 6,64 € = 19,92 €

2. Paušálna suma za jednotlivé úkony exekučnej činnosti:

/podľa § 14 ods. 1 písm. b, § 14 ods. 3, § 15 vyhlášky/

- získanie poverenia na vykonanie exekúcie - 3,32 €

- doručenie upovedomenia o začatí exekúcie - 3,32 €

- zisťovanie bydliska povinného - 2x - 6,64 €

- zisťovanie platiteľa mzdy povinného - 2x - 6,64 €

- zisťovanie účtu povinného - 3,32 €

Spolu: 23,24 €

Odmena spolu: 43,16 €

3. Náhrada hotových výdavkov /podľa § 22 ods. 1 vyhlášky/, vrátane DPH

- poštovné 11,87 €

- kolok 3,32 €

Spolu: 15,19 €

SPOLU: 58,35 €

Spolu vrátane 20% DPH: 70,02 €

Po preskúmaní návrhu exekútora na priznanie trov exekúcie, súd dospel k záveru, že vyčíslené trovy vo výške 70,02 € sú v súlade s ustanovenia vyhlášky, tieto považoval za účelne vynaložené, a preto mu ich priznal.

Podľa § 200 ods. 2 Exekučného poriadku ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie.

Keďže oprávnený podal návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinného, výrok o povinnosti náhrady trov exekútorovi sa opiera o ustanovenie § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, podľa ktorého ak dôjde k zastaveniu exekúcie z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený.

Proti tomuto uzneseniu len do výroku o trovách exekúcie podal v zákonnej lehote odvolanie súdny exekútor. V písomných dôvodoch svojho odvolania uviedol, že súd nepriznal odmenu súdnemu exekútorovi za úkon prevzatie a kontrola návrhu, vypracovanie oznámenia oprávnenému o stave exekučného konania, vypracovanie návrhu na zastavenie exekúcie a priznanie trov, vrátenie poverenia , v rámci časovej špecifikácie, nakoľko tieto úkony považuje za administratívnu prácu v súlade s § 25 vyhlášky a za tento úkon podľa neho nie je možné priznať odmenu v rámci časovej špecifikácie úkonov. Úkon ako prevzatie a kontrola návrhu nie je možné kategorizovať ako administratívne. Za administratívne úkony vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou je možné považovať vytvorenie spisového obalu pre exekučný spis, jeho vypísanie, založenie strán, vypísanie obálky na doručenie, založenie doručenky a pod. Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Prevzatie a kontrola návrhu je predsa úkonom, bez ktorého nie je možné pokračovať v konaní, nakoľko súdnemu exekútorovi vyplýva povinnosť upozorniť na vady podaného návrhu priamo z Exekučného poriadku a správny návrh predložiť spolu s exekučným titulom súdu. Rovnako aj vypracovanie oznámenia oprávnenému o stave exekučného konania nie je možné kategorizovať ako administratívny. Jedná sa o úkon, ktorý súvisí s exekučnou činnosťou, na základe ktorého sa oprávnený rozhodol podať návrh na zastavenie exekúcie. Ak by oprávnený nežiadal súdneho exekútora o informáciu o stave konania, súdny exekútor by sám z vlastného podnetu takúto správu nevypracoval a nevynaložil by čas potrebný na tento úkon taký, ako je určený v časovej špecifikácii. Nakoľko súdny exekútor vynaložil čas potrebný na spracovanie tejto žiadosti, prináleží mu odmena v zmysle § 14 vyhlášky. Taktiež úkon ako vypracovanie návrhu na zastavenie exekúcie a priznanie trov nie je možné považovať za úkon administratívny. Potreba vypracovania tohto podania vznikla na základe návrhu oprávneného, pričom z dôvodu zastavenia exekúcie súdny exekútor vyčíslil aj trovy exekúcie, ktoré mu počas výkonu exekučnej činnosti vznikli. Na vyčíslenie trov exekúcie aj s návrhom na zastavenie exekúcie je potrebné vynaložiť čas určený v časovej špecifikácii, z toho dôvodu trvá na jeho priznaní. Navyše bez takéhoto vyčíslenia trov exekúcie by súd nemal dôvod na priznanie trov exekúcie súdnemu exekútorovi a považoval by opomenutie takéhoto úkonu za to, že trovy exekúcie si nenárokuje. Z dôvodu, že zákon súdnemu exekútorovi nárok na trovy exekúcie výslovne priznáva, nie je dôvod považovať takýto úkon za administratívny. Administratívne úkony môže vykonávať ktorýkoľvek zamestnanec bez právnického vzdelania, pričom návrh na zastavenie exekúcie a návrh na priznanie trov exekúcie vyžaduje znalosť právnych predpisov na úrovni právnického vzdelania z dôvodu aplikácie správneho ustanovenia na konkrétny prípad, preto nie je možné zaraďovať návrh na zastavenie exekúcie a priznanie trov exekúcie pod administratívne úkony.

Rovnako ako aj vrátenie poverenia , za ktoré súd nepriznal súdnemu exekútorovi odmenu v rámci časovej špecifikácie, nie je možné radiť pod administratívne úkony, ale úkony, ktoré sa s výkonom exekučnej činnosti nevyhnutne spájajú. Všetky úkony v časovom horizonte od podania návrhu na vykonanie exekúcie až po vrátenie poverenia sa považujú za úkony exekučnej činnosti a bezprostredne smerujú k vykonaniu exekúcie.

Vzhľadom na vyššie uvedené, trvá na priznaní odmeny za úkony prevzatie a kontrola návrhu, vypracovanie oznámenia oprávnenému o stave exekučného konania, vypracovanie návrhu na zastavenie exekúcie a priznanie trov, vrátenie poverenia , tak ako je to uvedené v návrhu na zastavenie exekúcie a priznanie trov exekúcie zo dňa 17.4.2012.

Súd nemal za potrebné priznať súdnemu exekútorovi ani odmenu za vypracovanie žiadosti o udelenie poverenia, vypracovanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti - Register obyvateľov zo dňa 4.2.2002, Sociálna poisťovňa zo dňa 29.7.2008, register obyvateľov zo dňa 13.8.2008, vypracovanie upovedomenia o začatí exekúcie , nakoľko sú podľa názoru súdu odmeňované už paušálnou sumou.

Tento názor súdu nie je správny. Ustanovenie § 14 ods. 1 vyhlášky hovorí, že ak súdny exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie, alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúcie, b) paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti. Zákon neuvádza, že odmena súdneho exekútora sa určí buď podľa písm. a) , alebo písm. b) § 14 ods. 1 vyhlášky. Určenie odmeny sa nevylučuje na aplikáciu len jedného spôsobu určenia odmeny. Bolo aby to tak v prípade, že medzi týmito dvoma spôsobmi určenia

výpočtu odmeny by bola vylučovacia spojka alebo . Nakoľko sa medzi nimi žiadna spojka nenachádza, ale je medzi nimi čiarka, má sa za to, že ide o kumulatívny spôsob určenia odmeny súdneho exekútora. To znamená, že ...odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje a) podľa počtu účelne vynaložených hodín na exekúciu a b) paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti . Podľa názoru súdu by tak súdny exekútor nemal možnosť uplatniť si odmenu v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky, keďže súd tieto úkony považuje za duplicitné odmenenie v nadväznosti na § 14 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 vyhlášky.

Vypracovanie žiadosti o udelenie poverenia v časovom rozpätí 00:20 hod. je reálne potrebný čas na jeho vykonanie. Je to podstatný procesný úkon, na základe ktorého žiada súd o vydanie poverenia, aby mohol exekúciu vykonať. V tejto žiadosti súdny exekútor presne uvádza oprávneného, povinného, špecifikuje exekučný titul, výšku pohľadávky, čo sa nedá stihnúť v kratšom časovom úseku. Vypracovanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti Registru obyvateľov a Sociálnej poisťovni v trvaniach 00:10 hod., 00:20 hod., 00:10 hod. je taktiež reálne vynaložený čas na ich spracovanie. Vydanie upovedomenia o začatí exekúcie nie je možné spájať a zamieňať si s termínom doručenie upovedomenia o začatí exekúcie. Pod doručením sa rozumie samotné doručenie upovedomenia o začatí exekúcie a nie úkon predchádzajúci doručeniu, t.j. jeho vydanie. Súdny exekútor už stráca na tom, že úkon doručenie upovedomenia o začatí exekúcie nie je možné kumulovať, ale účtovať len za jeden úkon, t.j. stále jednotná suma 3,23 eur za každý jednotlivý úkon. Pričom upovedomenie o začatí exekúcie nedoručuje len jednému subjektu, ale minimálne dvom, neprihliadajúc na upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, ktoré je potrebné doručiť oveľa väčšiemu počtu subjektov. Doručeniu upovedomenia predchádza samotné jeho spracovanie a vydanie, ktoré nie je jednoduchý úkon. Je to prvý procesný úkon súdneho exekútora voči povinnému. Tento procesný úkon zahŕňa naštudovanie spisu, vyčíslenie predbežných trov exekúcie, lustráciu majetku povinného, jeho samotné vypracovanie, kontrolu a až po týchto úkonoch nasleduje jeho doručenie. Z toho dôvodu nie je možné považovať úkon vydanie upovedomenia o začatí exekúcie za duplicitné účtovanie v spojitosti s § 15 ods. 1 písm. c) vyhlášky, keďže sa jedná o dva rozdielne úkony. Vzhľadom k uvedenému trvá na priznaní odmeny aj za vydanie upovedomenia o začatí exekúcie 00:40 hod. .

Na základe vyššie uvedeného žiada, aby sudca v zmysle § 374 ods. 4 O.s.p. v celom rozsahu odvolaniu vyhovel a rozhodol o trovách konania tak ako sú špecifikované v návrhu na zastavenie exekúcie a priznanie trov zo dňa 17.4.2012. Má za to, že uznesenie súdu prvého stupňa vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci. Nakoľko sú v uznesení aj chyby v písaní, žiada v zmysle § 164 O.s.p. opravu chyby v písaní v uznesení, kde sa uvádza nesprávny súdny exekútor JUDr. Debnár Ján, Exekútorský úrad Detva, ako aj nesprávna výška na zaviazanie úhrady trov exekúcie oprávneného vo výške 38,87 eur.

Na základe vyššie uvedeného navrhol, aby sudca Okresného súdu Rožňava rozhodol o trovách konania a vydal toto rozhodnutie:

Súd potvrdzuje výrok uznesenia č.k. 3Er/1618/01-36 zo dňa 21.6.2012 Okresný súd Rožňava v exekučnej veci na návrh oprávneného Orange Slovensko a.s., IČO: 35 697 270, Prievozská 6/A, Bratislava proti povinnému L. W., nar. X.X.XXXX, Z. 3, G. vedenej na Exekútorskom úrade u súdneho exekútora JUDr. Róberta Tutka, Čučmianska dlhá 26, Rožňava o vymoženie 460,70 eur (13 878,90 Sk) s príslušenstvom kde rozhodol, že exekúciu zastavuje, a výrok o odmene a náhrade hotových výdavkov mení tak, že priznáva exekútorovi JUDr. Róbertovi Tutkovi odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 93,33 eur a zaväzuje oprávneného uhradiť priznanú odmenu a náhradu hotových výdavkov za vykonanú exekúciu súdnemu exekútorovi do 10 dní od právoplatnosti tohto uzhodnutia.

Výrok o zastavení exekúcie nebol napadnutý odvolaním, nadobudol právoplatnosť a preto v tomto konaní nebol preskúmavaný.

Odvolací súd prejednal odvolanie súdneho exekútora v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože

nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie je čiastočne dôvodné.

Z obsahu exekučného spisu vyplýva, že súd prvého stupňa poveril vykonaním exekúcie exekútora JUDr. Róberta O., ktorý túto exekúciu vykonával až do rozhodnutia súdu. Za týchto okolností nie je zrejmé z akého dôvodu okresný súd priznal súdnemu exekútorovi JUDr. Jánovi Debnárovi trovy exekúcie 70,02 eur a taktiež nie je možné zistiť, ktorému súdnemu exekútorovi bola určená odmena a náhrada hotových výdavkov v sume 38,87 eur.

Nedostatok dôvodov rozhodnutia spôsobuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia a je v rozpore s ustanovením § 157 ods. 2 O.s.p., ktoré primerane platí v zmysle ustanovení § 167 ods. 2 aj pre uznesenie.

Na základe vyššie uvedeného odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. zrušil uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti o trovách exekúcie ako nepreskúmateľné a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

V novom rozhodnutí o veci súd rozhodne aj o trovách tohto odvolacieho konania podľa § 224 ods. 3 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.