KSKE 14 CoE 196/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14CoE/196/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7806202824 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7806202824.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: V., s.r.o., V. XX, O., IČO: XXXXXXXX, zastúpeného X.. Q. Q., advokátom, V. XX, O., proti povinnému: Q. O., nar. XX.X.XXXX, O. XX, o vymoženie XXX,XX eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom Mgr. H.. Y. S., Exekútorský úrad W. K. B., Q. 2, W. K. B., pod č. EX XXX/XXR, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Y. zo dňa X.X.XXXX č.k. XXEr/XXX/XXXX-XX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú, exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi Mgr. H.. Y. S. trovy exekúcie vo výške XX,XX eur v lehote XX dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora, bol vykonaním exekúcie poverený súdny exekútor Mgr. H.. Y. S.. Exekučným titulom bola notárska zápisnica č. N XXXX/XXXX, NZ XXXXX/XXXX, K. XXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX spísaná na Notárskom úrade notára X.. R. Q. so sídlom v V..

Súdny exekútor podaním zo dňa XX.XX.XXXX navrhol exekúciu zastaviť z dôvodu rozporu exekučného titulu s dobrými mravmi. Po preskúmaní spisu súd zistil, že spísania notárskej zápisnice sa zúčastnil Q.. I. S., konajúcim v mene povinného na základe plnej moci udelenej v úverovej zmluve, ktorá je prílohou tejto notárskej zápisnice.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 251 ods. 4, § 103 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) , § 41 ods. 1, 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok) , § 2 písm. a/, b/ zákona č. 258/2001 Z.z., § 53 ods. 1, 3, 4, § 54 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) , § 497 Obchodného zákonníka, § 1 ods. 1, 2 zákona o advokácii, § 22 ods. 2 OZ a uviedol, že splnomocnenie udelené povinným Q.. I. S. priamo v zmluve o úvere v deň podpisu zmluvy nie je platným právnym úkonom povinného, preto Q.. I. S. nemohol pred notárom platne v mene povinného uznať záväzok z úverovej zmluvy. Q.. I. S. - advokát, ktorý mal povinného pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu povinného zastupovať, bol určený priamo v zmluve o úvere oprávneným. Povinný nemal možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasil so spísaním notárskej zápisnice, aj keď v čase uzatvárania zmluvy nebolo isté, či bude mať dlh, alebo nie. Súd konštatoval, že notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, predmetný úver je spotrebiteľským úverom a úroky z omeškania v zmluve o úvere nie sú v súlade s § 517 ods. 2 OZ v

spojení s § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.. Exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju podľa § 57 ods. 2, 1 písm. g/ a § 58 ods. 1 Exekučného poriadku. Súd ďalej nevyhovel návrhu na zmenu exekútora, lebo exekučný titul trpí vadami, ktoré bránia v pokračovaní exekúcie.

O trovách exekúcie rozhodol podľa § 196, § 199, § 200 ods. 1, 2, § 203 ods. 1 Exekučného poriadku a na ich náhradu zaviazal oprávneného, ktorý zavinil zastavenie exekúcie. Súdny exekútor žiadal priznať trovy exekúcie vo výške XX,XX eur. Súd prvého stupňa mu však po preskúmaní výšky trov exekúcie podľa § 27a, § 14, § 15, § 22, § 25 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhláška) priznal len trovy exekúcie vo výške XX,XX eur. Trovy exekúcie pozostávajú z časovej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 vyhlášky za úkon podnet na zastavenie exekúcie v trvaní XX minút, t.j. X,XX eur; z paušálnej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. b/ a ods. 3 v spojení s § 15 ods. 1 vyhlášky za úkony: získanie poverenia na vykonanie exekúcie - X,XX eur, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie - X,XX eur, 2x zisťovanie účtov v bankách - X,XX eur, zisťovanie majetku - X,XX eur, 3x zisťovanie platiteľa mzdy povinného - X,XX eur, t.j. XX,XX eur; z XX % DPH z celkovej odmeny vo výške X,XX eur; z náhrady hotových výdavkov podľa § 22 vyhlášky vo výške X,XX eur za poštovné; teda celkom XX,XX eur. Súd nepriznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu za úkony: prevzatie, štúdium a zápis návrhu a vyúčtovanie trov exekúcie, pretože ide o administratívne úkony podľa § 25 vyhlášky.

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa v celom rozsahu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený. Navrhol, aby odvolací súd uznesenie zrušil v celom rozsahu. Uviedol, že sa nemôže stotožniť s názorom súdu, že predmetná zmluva o úvere je zmluvou spotrebiteľskou. Oprávnený ako veriteľ poskytol úver povinnému ako dlžníkovi na základe zmluvy o úvere uzatvorenej podľa § 497 a nasl. Obchodného zákonníka. Tento druh zmlúv má charakter spotrebiteľských zmlúv podľa ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, avšak nie podľa ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ďalej uviedol, že notárska zápisnica - exekučný titul, už bola predmetom skúmania zo strany súdu pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi. Z toho vyplýva, že plnomocenstvo udelené povinným advokátovi Q.. I. S. je v súlade so zákonom. Navyše povinný mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere udelené plnomocenstvo odvolať. Ďalej uviedol, že napadnutým uznesením súd prvého stupňa vytvoril stav, keď si oprávnený už nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, pretože pohľadávka oprávneného už bude premlčaná. Oprávnený sa tiež nestotožnil s napadnutým rozhodnutím vo výroku o trovách exekúcie a vo výroku o zamietnutí návrhu na zmenu súdneho exekútora a na svojom návrhu na vykonanie exekúcie naďalej trvá.

Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo vydané vyšším súdnym úradníkom a bolo odvolaciemu súdu predložené na rozhodnutie o odvolaní so stanoviskom sudcu súdu prvého stupňa, ktorý oznámil, že odvolaniu nemieni vyhovieť v celom rozsahu podľa § 374 ods. 4 O.s.p., preto odvolanie prejednal odvolací súd.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

V prejednávanej veci bolo exekučné konanie začaté dňa XX.X.XXXX, kedy bol súdnemu exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie.

Podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu oprávneného odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba,

právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone (§ 489 Občianskeho zákonníka) . Inou skutočnosťou, na základe ktorej vzniká záväzok, je aj porušenie povinnosti vyplývajúcej z už existujúceho záväzkového právneho vzťahu, okrem iného je to aj omeškanie dlžníka.

V posudzovanej veci sa povinný dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením záväzku, v dôsledku čoho oprávnený žiadal zaplatiť dlh naraz a uplatnil si aj zákonné právo na zaplatenie úrokov z omeškania.

Notárska zápisnica má ďalej obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod (v danom prípade je to zmluva o úvere) , predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Z uvedeného vyplýva, že k obsahovým náležitostiam notárskej zápisnice ako exekučného titulu nepatrí hmotnoprávny úkon, z ktorého vyplýva záväzok povinného voči oprávnenému, teda v posudzovanej veci zmluva o úvere. To však neznamená, že notárska zápisnica by takýto úkon nemohla obsahovať popri uznaní záväzku povinným a vyhlásení o jej vykonateľnosti. Obidva tieto úkony je potrebné dôsledne rozlišovať a navzájom ich nezamieňať, pretože kým účastníkom hmotnoprávneho úkonu (napríklad v súvislosti so zmenami podmienok úverovej zmluvy, na ktorých sa jej účastníci dohodli v notárskej zápisnici) musia byť účastníci tohto hmotnoprávneho úkonu, pre uznanie dlhu a súhlas vykonateľnosťou notárskej zápisnice postačuje prejav dlžníka.

Uznanie dlhu je totiž jednostranným právnym úkonom dlžníka adresovaný veriteľovi, ktorým dáva veriteľovi najavo, že svoj dlh uznáva. Pre platnosť uznania je potrebná písomná forma, prísľub zaplatenia dlhu a uvedenie dôvodu dlhu a jeho výšky. Pri splnení týchto zákonných podmienok dochádza k prerušeniu premlčania a predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Všetky tieto náležitosti písomné uznanie povinnej prostredníctvom splnomocneného zástupcu v notárskej zápisnici obsahuje.

Súhlas povinného s vykonateľnosťou notárskej zápisnice je vždy jednostranným prejavom jeho vôle, z ktorého vyplýva, že súhlasí s tým, aby notárska zápisnica v prípade, že v určenej dobe oprávnenému určené plnenie neposkytne, bola bez ďalšieho titulom pre vykonanie exekúcie. Tento súhlas s vykonateľnosťou nemá hmotnoprávnu povahu, pretože nemá za následok vznik, zmenu alebo zánik práv alebo povinností účastníkov konania, je len jednou z náležitostí stanovených Exekučným poriadkom k tomu, aby notárska zápisnica mohla byť exekučným titulom.

Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, nie je preto potrebná dohoda s veriteľom a neúčasť veriteľa pri spisovaní takejto notárskej zápisnice nespôsobuje jej neplatnosť. Notárska zápisnica v danej veci je však neplatná z iného dôvodu, ktorý súd prvého stupňa v odôvodnení svojho rozhodnutia posúdil a náležite odôvodnil.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Predpokladom zastúpenia podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka je spôsobilosť zástupcu na právny úkon, o ktorý ide, a záujmy zástupcu nesmú byť v rozpore so záujmami zastúpeného. Tento rozpor so záujmom zastúpeného sa pritom nemusí týkať len právneho úkonu, na ktorý bol zástupca splnomocnený,

ale postačí akýkoľvek stret záujmov zástupcu a zastúpeného, ktorý by mohol vyvolať pochybnosť o tom, že zástupca bude riadne vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce mu zo zastúpenia.

V posudzovanej veci povinný mal v zmluve o úvere splnomocniť advokáta Q.. I. S. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, teda aby v jeho mene uznal záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu.

Súd prvého stupňa postupoval správne, ak pri preskúmavaní predmetného exekučného titulu a podmienok, za ktorých bol vydaný, vrátane posudzovania zmluvy o úvere dospel k záveru, že predmetný exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinný udelil Q.. I. S., advokátovi, súčasne v predtlači zmluvy o úvere a teda povinný, ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, bol nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Q.. I. S., v ktorom ho splnomocnil súčasne na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Q.. I. S. súčasne s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Preto správne súd prvého stupňa poukázal na to, že takéto konanie splnomocneného zástupcu povinného Q.. I. S., voči povinnému je v rozpore so zákonom o advokácii. Naviac, ak nie je preukázané, že podľa § 18 ods. 1, 2 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii dal povinný Q.. I. S. skutočne takéto pokyny, ako sú uvedené v predtlači zmluvy o úvere a či sa Q.. I. S. mohol riadiť pokynmi povinného pri presadzovaní práv a záujmov povinného v prejednávanej veci, či povinný s Q.. I. S. osobne prejednával spôsob presadzovania práv a záujmov povinného a vôbec či povinný bol niekedy v kontakte s Q.. I. S..

Európsky súdny dvor vo viacerých svojich rozsudkoch nastolil trend chrániť práva spotrebiteľov ako slabšej zmluvnej strany extenzívnym spôsobom (napr. rozsudok zo dňa X.XX.XXXX, Rampin a Dodard, C - 429/05) . Súladom exekučného titulu so zákonom treba rozumieť nielen formálne náležitosti exekučného titulu, ale aj to, či je na jeho základe možné exekúciu vykonať, teda či tu nie sú také zákonné ustanovenia, ktoré by bránili vykonaniu exekúcie na základe tohto exekučného titulu. Ide napr. o vylúčenie určitých nárokov z uspokojenia v exekúcii a pod. Môže ísť aj o zákonné ustanovenia, ktoré ukladajú exekučnému súdu skúmať aj materiálnu správnosť exekučného titulu, teda či nárok priznaný exekučným titulom je v súlade s právom.

Podľa ustanovenia § 23 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zastúpenie na základe dohody o plnomocenstve predpokladá dvojstranný právny úkon, teda dohodu medzi dvomi subjektami a to medzi splnomocniteľom na jednej strane a splnomocnencom na druhej strane a samotné plnomocenstvo je už iba jednostranným úkonom, ktorým splnomocniteľ dáva tretím osobám na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí teda obsahovať všetky náležitosti dvojstranného právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Pokiaľ má mať takáto dohoda písomnú formu, predpokladá sa prejav oboch zmluvných strán potvrdený podpisom týchto subjektov.

Správne poukázal súd prvého stupňa na to, že splnomocnenie, ktoré má byť súčasťou notárskej zápisnice, nie je podpísané účastníkmi dohody o plnomocenstve, keďže na tomto chýba podpis splnomocniteľky - povinnej.

Správne preto súd prvého stupňa uzavrel, že v notárskej zápisnici ako exekučnom titule, ktorú oprávnený predložil, chýba nepochybný relevantný prejav vôle dlžníka splnomocniť advokáta Q.. I. Kušníra na vykonanie vyhlásenia v jej mene. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni v možnosti vydať exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie na základe takejto notárskej zápisnice.

Odvolací súd z týchto dôvodov už považoval za nadbytočné zaoberať sa ďalšími nedostatkami exekučného titulu ako aj oprávneným namietanými skutočnosťami a napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

Oprávnený podal odvolanie proti napadnutému uzneseniu v celom rozsahu, nakoľko sa však odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s výrokom o trovách exekúcie ako s jeho odôvodnením, potvrdil ho ako vecne správny podľa § 219 ods. 2 O.s.p.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a súdnemu exekútorovi a povinnému preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.