KSKE 14 CoE 211/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 CoE 211/2011

KS v Košiciach, dátum 25.01.2012, sp.zn. KSKE 14 CoE 211/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14CoE/211/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805200845 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805200845.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: V., s.r.o., V. XX, O., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného X.. Q. Q., advokátom, V. XX, O., proti povinnému: X. J., nar. XX.X.XXXX, X. XXX/XX, Y., o vymoženie X XXX,XX eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom X.. Y. S., A. úrad O., G. XX, O. (pôvodne vedenej súdnym exekútorom X.. H.. S. Q., A. úrad S., Q. XX, S., pod č. EX XXX/XX) , o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Y. zo dňa XX.X.XXXX č.k. XXEr/XX/XXXX-XX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú, o zastavení exekúcie a o trovách exekúcie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol, vyhlásil exekúciu za neprípustnú, exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške XX eur.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora, bol vykonaním exekúcie poverený súdny exekútor X.. H.. S. Q.. A. titulom bola notárska zápisnica č. N XXXX/XXXX, NZ XXXXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX spísaná na Notárskom úrade notárky X.. X. S. so sídlom v O.. R. podal dňa XX.XX.XXXX návrh na zmenu exekútora a navrhol poveriť vykonaním exekúcie súdneho exekútora X.. Y. S., G. XX, O.. Po preskúmaní spisu súd zistil, že spísania notárskej zápisnice sa zúčastnil Q.. I. S., konajúcim v mene povinného na základe plnej moci spísanej v úverovej zmluve, ktorá je prílohou tejto notárskej zápisnice.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 251 ods. 4, § 103 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) , § 41 ods. 1, 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok) , § 2 písm. a/, b/ zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, § 52, § 53, § 54 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) , § 497 Obchodného zákonníka, § 1 ods. 1, 2 zákona o advokácii, § 22, § 517 OZ, § 58 ods. 1, § 57 ods. 2, 1 písm. g/ Exekučného poriadku a uviedol, že exekučný titul (notárska zápisnica) je nevykonateľný, preto exekúciu vyhlásil za neprípustnú, exekúciu zastavil a návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol. Súdny exekútor si vyčíslil trovy exekúcie vo výške XX,XX eur, súd mu po preskúmaní trov exekúcie podľa § 196, § 200 ods. 1, § 199 Exekučného poriadku a § 27a, § 14, § 15, § 22, § 23, § 25 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. priznal trovy exekúcie vo výške XX eur.

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa v celom rozsahu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený. Navrhol, aby odvolací súd uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Uviedol,

že notárska zápisnica - exekučný titul, už bola predmetom skúmania zo strany súdu pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi. Z toho vyplýva, že plnomocenstvo udelené povinnou advokátovi Q.. I. S. je v súlade so zákonom. Navyše povinný mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere udelené plnomocenstvo odvolať. Ďalej uviedol, že oprávnený si už nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, keďže pohľadávka oprávneného už bude premlčaná, a teda nevymožiteľná. Oprávnený sa tiež nestotožnil s napadnutým rozhodnutím vo výroku o trovách exekúcie a vo výroku o zamietnutí návrhu na zmenu súdneho exekútora a na svojom návrhu na vykonanie exekúcie naďalej trvá.

Odvolací súd skôr než vecne prejednal odvolanie oprávneného, zisťoval, či je príslušný na prejednanie tohto odvolania. Z predloženého spisu vyplýva, že vo veci uznesením zo dňa XX.X.XXXX rozhodla vyššia súdna úradníčka. Proti tomuto rozhodnutiu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený. Odvolací súd vec právne posúdil podľa ustanovení § 374 ods. 4, § 202 ods. 2 O.s.p., § 238 ods. 1, § 44 Exekučného poriadku a uviedol, že súd prvého stupňa nesprávne vec predložil na rozhodnutie o odvolaní oprávneného odvolaciemu súdu, pretože ide o typ rozhodnutia súdu prvého stupňa o odvolaní, proti ktorému musí rozhodnúť sudca súdu prvého stupňa. V prípade, že proti rozhodnutiu sudcu súdu prvého stupňa bude podané odvolanie, až následne bude na prejednanie takéhoto odvolanie príslušný odvolací súd. Odvolací súd preto vrátil vec súdu prvého stupňa ako nedôvodne predloženú a súdu prvého stupňa uložil, aby sudca súdu prvého stupňa rozhodol o návrhu oprávneného o zmenu súdneho exekútora zo dňa XX.XX.XXXX, doručeného súdu prvého stupňa dňa XX.XX.XXXX.

O návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora preto rozhodol sudca súdu prvého stupňa dňa X.X.XXXX č.k. XXEr/XX/XXXX-XX tak, že mu vyhovel a vykonávaním exekúcie poveril nového súdneho exekútora X.. Y. S., A. úrad O., G. XX, O.. Toto rozhodnutie sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa XX.XX.XXXX.

Nakoľko o návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora už v priebehu konania rozhodol sudca súdu prvého stupňa, odvolací súd sa preto námietkou oprávneného týkajúcou sa zmeny súdneho exekútora zaoberať nebude, pretože návrhu oprávneného bolo vyhovené.

Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo vydané vyšším súdnym úradníkom a bolo odvolaciemu súdu predložené na rozhodnutie o odvolaní so stanoviskom sudcu súdu prvého stupňa, ktorý oznámil, že odvolaniu nemieni vyhovieť v celom rozsahu podľa § 374 ods. 4 O.s.p., preto odvolanie prejednal odvolací súd.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

V prejednávanej veci bolo exekučné konanie začaté dňa X.X.XXXX, kedy bol súdnemu exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie.

Podľa § 238 ods. 1 Exekučného poriadku, konania začaté pred X.X.XXXX sa dokončia podľa práva platného do XX.X.XXXX, ak odsek 2 neustanovuje inak.

Podľa § 238 ods. 2 Exekučného poriadku, ustanovenia § 34 ods. 1 až 3, § 37 ods. 4 a 5, § 46 ods. 3, § 47 ods. 3, § 58 ods. 5, § 134 ods. 2, § 136 ods. 3 a 4, § 145 ods. 1 sa použijú aj na konania začaté pred X.X.XXXX.

Oprávnený podal odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie.

Podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia v týchto dvoch výrokoch, na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu oprávneného odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone (§ 489 Občianskeho zákonníka) . Inou skutočnosťou, na základe ktorej vzniká záväzok, je aj porušenie povinnosti vyplývajúcej z už existujúceho záväzkového právneho vzťahu, okrem iného je to aj omeškanie dlžníka.

V posudzovanej veci sa povinný dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením záväzku, v dôsledku čoho oprávnený žiadal zaplatiť dlh naraz a uplatnil si aj zákonné právo na zaplatenie úrokov z omeškania.

Notárska zápisnica má ďalej obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod (v danom prípade je to zmluva o úvere) , predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Z uvedeného vyplýva, že k obsahovým náležitostiam notárskej zápisnice ako exekučného titulu nepatrí hmotnoprávny úkon, z ktorého vyplýva záväzok povinného voči oprávnenému, teda v posudzovanej veci zmluva o úvere. To však neznamená, že notárska zápisnica by takýto úkon nemohla obsahovať popri uznaní záväzku povinným a vyhlásení o jej vykonateľnosti. Obidva tieto úkony je potrebné dôsledne rozlišovať a navzájom ich nezamieňať, pretože kým účastníkom hmotnoprávneho úkonu (napríklad v súvislosti so zmenami podmienok úverovej zmluvy, na ktorých sa jej účastníci dohodli v notárskej zápisnici) musia byť účastníci tohto hmotnoprávneho úkonu, pre uznanie dlhu a súhlas vykonateľnosťou notárskej zápisnice postačuje prejav dlžníka.

Uznanie dlhu je totiž jednostranným právnym úkonom dlžníka adresovaný veriteľovi, ktorým dáva veriteľovi najavo, že svoj dlh uznáva. Pre platnosť uznania je potrebná písomná forma, prísľub zaplatenia dlhu a uvedenie dôvodu dlhu a jeho výšky. Pri splnení týchto zákonných podmienok dochádza k prerušeniu premlčania a predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Všetky tieto náležitosti písomné uznanie povinnej prostredníctvom splnomocneného zástupcu v notárskej zápisnici obsahuje.

Súhlas povinného s vykonateľnosťou notárskej zápisnice je vždy jednostranným prejavom jeho vôle, z ktorého vyplýva, že súhlasí s tým, aby notárska zápisnica v prípade, že v určenej dobe oprávnenému určené plnenie neposkytne, bola bez ďalšieho titulom pre vykonanie exekúcie. Tento súhlas s vykonateľnosťou nemá hmotnoprávnu povahu, pretože nemá za následok vznik, zmenu alebo zánik práv alebo povinností účastníkov konania, je len jednou z náležitostí stanovených Exekučným poriadkom k tomu, aby notárska zápisnica mohla byť exekučným titulom.

Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, nie je preto potrebná dohoda s veriteľom a neúčasť veriteľa pri spisovaní takejto notárskej zápisnice nespôsobuje jej neplatnosť. Notárska zápisnica v danej veci je však neplatná z iného dôvodu, ktorý súd prvého stupňa v odôvodnení svojho rozhodnutia posúdil a náležite odôvodnil.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Predpokladom zastúpenia podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka je spôsobilosť zástupcu na právny úkon, o ktorý ide, a záujmy zástupcu nesmú byť v rozpore so záujmami zastúpeného. Tento rozpor so záujmom zastúpeného sa pritom nemusí týkať len právneho úkonu, na ktorý bol zástupca splnomocnený, ale postačí akýkoľvek stret záujmov zástupcu a zastúpeného, ktorý by mohol vyvolať pochybnosť o tom, že zástupca bude riadne vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce mu zo zastúpenia.

V posudzovanej veci povinný mal v zmluve o úvere splnomocniť advokáta Q.. I. S. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, teda aby v jeho mene uznal záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu.

Súd prvého stupňa postupoval správne, ak pri preskúmavaní predmetného exekučného titulu a podmienok, za ktorých bol vydaný, vrátane posudzovania zmluvy o úvere dospel k záveru, že predmetný exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinný udelil Q.. I. S., advokátovi, súčasne v predtlači zmluvy o úvere a teda povinný, ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, bol nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Q.. I. S., v ktorom ho splnomocnil súčasne na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Q.. I. S. súčasne s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Preto správne súd prvého stupňa poukázal na to, že takéto konanie splnomocneného zástupcu povinného Q.. I. S., voči povinnému je v rozpore so zákonom o advokácii. Naviac, ak nie je preukázané, že podľa § 18 ods. 1, 2 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii dal povinný Q.. I. S. skutočne takéto pokyny, ako sú uvedené v predtlači zmluvy o úvere a či sa Q.. I. S. mohol riadiť pokynmi povinného pri presadzovaní práv a záujmov povinného v prejednávanej veci, či povinný s Q.. I. S. osobne prejednával spôsob presadzovania práv a záujmov povinného a vôbec či povinný bol niekedy v kontakte s Q.. I. S..

Európsky súdny dvor vo viacerých svojich rozsudkoch nastolil trend chrániť práva spotrebiteľov ako slabšej zmluvnej strany extenzívnym spôsobom (napr. rozsudok zo dňa X.XX.XXXX, Rampin a Dodard, C - 429/05) . Súladom exekučného titulu so zákonom treba rozumieť nielen formálne náležitosti exekučného titulu, ale aj to, či je na jeho základe možné exekúciu vykonať, teda či tu nie sú také zákonné ustanovenia, ktoré by bránili vykonaniu exekúcie na základe tohto exekučného titulu. Ide napr. o vylúčenie určitých nárokov z uspokojenia v exekúcii a pod. Môže ísť aj o zákonné ustanovenia, ktoré ukladajú exekučnému súdu skúmať aj materiálnu správnosť exekučného titulu, teda či nárok priznaný exekučným titulom je v súlade s právom.

Podľa ustanovenia § 23 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zastúpenie na základe dohody o plnomocenstve predpokladá dvojstranný právny úkon, teda dohodu medzi dvomi subjektami a to medzi splnomocniteľom na jednej strane a splnomocnencom na druhej strane a samotné plnomocenstvo je už iba jednostranným úkonom, ktorým splnomocniteľ dáva tretím osobám na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí teda obsahovať všetky náležitosti dvojstranného právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Pokiaľ má mať takáto dohoda písomnú formu, predpokladá sa prejav oboch zmluvných strán potvrdený podpisom týchto subjektov.

Odvolací súd ďalej poukazuje na skutočnosť, že splnomocnenie, ktoré má byť súčasťou notárskej zápisnice, nie je podpísané účastníkmi dohody o plnomocenstve, keďže na tomto chýba podpis splnomocniteľa - povinného.

V notárskej zápisnici ako exekučnom titule, ktorú oprávnený predložil, teda chýba nepochybný relevantný prejav vôle dlžníka splnomocniť advokáta Q.. I. S. na vykonanie vyhlásenia v jeho mene. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni v možnosti vydať exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie na základe takejto notárskej zápisnice.

Odvolací súd z týchto dôvodov už považoval za nadbytočné zaoberať sa ďalšími nedostatkami exekučného titulu a napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

Oprávnený podal odvolanie proti napadnutému uzneseniu v celom rozsahu, nakoľko sa však odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s výrokom o trovách exekúcie ako s jeho odôvodnením, potvrdil ho ako vecne správny podľa § 219 ods. 2 O.s.p.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a súdnemu exekútorovi a povinnému preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.