KSKE 14 CoE 34/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14CoE/34/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811209414 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811209414.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: A. poisťovňa so sídlom v K., pobočka P., Z. XX, P., T.: XX XXX XXX, proti povinnému: T. Y., spol. s r.o., Z. XX, P., T.: XX XXX XXX, o vymoženie XXX,XX eura s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom B.. P. V., N. úrad M., E. Z. XX, M. pod č. EX XXXX/XXXX, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu P. zo dňa XX.X.XXXX č. k. XXEr/XXX/XXXX-XX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa exekúciu vyhlásil za neprípustnú, exekúciu zastavil a zaviazal oprávneného uhradiť súdnemu exekútorovi B.. P. V. trovy exekúcie v sume XX,XX eura do XX dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že dňa X.XX.XXXX poveril vykonaním exekúcie súdneho exekútora pre uspokojenie pohľadávky oprávneného na základe exekučného titulu - vykonateľného rozhodnutia A. poisťovne v P. č. XXX-XXXXXXXXXX zo dňa XX.X.XXXX. Súdny exekútor doručil súdu návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinného. Nakoľko súd prvého stupňa zistil, že povinný bol dňa XX.X.XXXX vymazaný z obchodného registra na základe uznesenia Okresného súdu C. I. o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. X písm. d/ Obchodného zákonníka a s poukazom na ustanovenie § 57 ods. 1 písm. h/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) exekúciu zastavil.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 57 ods. 1 písm. g/ a h/, § 58 ods. 1, 4, 5, § 196, § 197, § 199, § 200 ods. 1, 2, § 196 Exekučného poriadku, podľa ustanovenia § 251 ods. 4, § 103, § 19 Občianskeho súdneho poriadku, ustanovenia § 18 ods. 1, § 19a ods. 2, § 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 14 ods. 1, 2, 3, § 15 ods. 1, § 22 ods. 1, § 25, § 5 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov, exekúciu zastavil a na náhradu trov exekúcie vo výške XX,XX eura zaviazal oprávneného podľa § 203 ods. 1, 2, 3 Exekučného poriadku.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený. Odvolaním napadol len výrok uznesenia o trovách exekúcie a žiadal, aby odvolací súd súdnemu exekútorovi trovy exekúcie nepriznal. Poukázal na to, že súd môže uložiť oprávnenému, aby nahradil trovy exekúcie z dôvodu nemajetnosti

povinného, alebo ak oprávnený zavinil zastavenie exekúcie. V danom prípade však povinný zanikol výmazom z obchodného registra, ktorú skutočnosť oprávnený nemohol predvídať a nemohol ju zaviniť. Zdôraznil, že zánik účastníka konania bez právneho nástupcu je sám osebe dôvodom na zastavenie exekúcie bez toho, aby súd zisťoval, či nie je naplnený iný dôvod na zastavenie exekúcie, ako napríklad návrh oprávneného na zastavenie, či nemajetnosť povinného. Navrhol, aby súdnemu exekútorovi trovy exekúcie priznané neboli.

Podaním doručeným súdu dňa X.X.XXXX sa k odvolaniu oprávneného vyjadril súdny exekútor a uviedol, že ak súdnemu exekútorovi preukázateľné trovy exekúcie vznikli, bolo by v rozpore so zákonom ich nepriznať. Uviedol, že ak oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie, musí počítať aj s tým, že exekúcia nemusí byť vždy úspešná a že môže byť zastavená. V danom prípade bol na majetok povinného vyhlásený konkurz, ktorý však bol zrušený z dôvodu, že majetok povinného nepostačoval ani na úhradu výdavkov a odmeny. S poukazom na uznesenie NS SR č. k. 7M R. X/XXXX zo dňa XX.X.XXXX žiadal, aby na náhradu trov exekúcie bol v zmysle ustanovenia § 203 ods. 2 Exekučného poriadku zaviazaný oprávnený.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. Zákonný sudca o odvolaní oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka v súlade s ust. § 374 ods. 4 O .s. p .nerozhodol, pretože odvolaniu nemienil vyhovieť a vec predložil na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Uznesenie súdu prvého stupňa vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie nebolo odvolaním napadnuté, nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods. 3 O. s. p.) a nebolo v odvolacom konaní preskúmavané.

Odvolací súd na základe podaného odvolania vec podľa § 214 ods. 2 O. s. p. prejednal bez nariadenia pojednávania, preskúmal uznesenie v jeho napadnutej časti v rozsahu podaného odvolania (§ 212 ods. 1 O. s. p.) a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

S odôvodnením uznesenia súdom prvého stupňa v napadnutej časti sa odvolací súd stotožňuje a poukazuje naň (§ 219 ods. 2 O. s. p.) . Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia a k odvolaniu oprávneného odvolací súd uvádza:

V prejednávanej veci exekučné konanie bolo začaté dňa XX.XX.XXXX, kedy bol súdnemu exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie.

Podľa § 196 Exekučného poriadku za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty.

Náklady podľa § 196 uhrádza povinný (§ 197 ods. 1 Exekučného poriadku) .

Podľa § 200 ods. 1 Exekučného poriadku trovami exekúcie sú odmena exekútora , náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonávaní exekúcie ( § 196 ) . Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku.

Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie.

Podľa § 203 ods. 1 O. s. p. ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený.

Z ustanovenia § 197 ods. 1 Exekučného poriadku vyplýva, že trovy exekúcie uhrádza zásadne povinný. V prípade zastavenia exekúcie Exekučný poriadok zakotvuje dve výnimky z tejto zásady - ak bola exekúcia zastavená zavinením oprávneného a ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. V týchto prípadoch znáša trovy exekúcie zo zákona oprávnený.

V posudzovanej veci bol povinný dňa XX.X.XXXX vymazaný z obchodného registra na základe rozhodnutia Okresného súdu Košice I o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku. Keďže povinný nemal majetok ani na trovy konkurzu, potom nemá majetok ani na trovy exekúcie, a v takom prípade trovy exekúcie platí oprávnený.

Odvolací súd preto podľa § 219 ods.2 O. s. p. potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o trovách exekúcie ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O. s. p. v spojení s § 142 ods. 1 O .s. p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a povinnému a súdnemu exekútorovi trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.