KSKE 14 CoE 37/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14CoE/37/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7897899679 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7897899679.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Z., výrobné družstvo W., J.: XX XXX XXX, Q. XX, W., zastúpený Q.. Y. V., advokátkou, W. XX, W., proti povinnému: Q. A., B. firma služieb T., V. R. XXX, T., J.: XX XXX XXX, o vymoženie XX,XX eur (XXX,- Sk) s príslušenstvom, vedenej u súdneho exekútora Q.. W. S., Exekútorský úrad T., P. S. 3, pod č. Ex XXX/XXXX, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu T., č.k. Er/XXX/XXXX-XX zo dňa XX.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e napadnuté uznesenie vo výroku o trovách exekúcie a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením priznal súdnemu exekútorovi Q.. W. S. odmenu a náhradu hotových výdavkov za vykonanú exekúciu vo výške XX,XX eur, v prevyšujúcej časti návrh súdneho exekútora zamietol. Zaviazal oprávneného uhradiť priznanú odmenu a náhradu hotových výdavkov za vykonanú exekúciu súdnemu exekútorovi do XX dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že na základe návrhu oprávneného bolo dňa XX.X.XXXX vydané poverenie na vykonanie exekúcie za účelom uspokojenia pohľadávky vo výške XX,XX eur s prísl. na základe exekučného titulu - právoplatného a vykonateľného platobného rozkazu Okresného súdu T. sp. zn. XRob XXX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX.

Dňa 3. 9. XXXX bol súdu doručený podnet súdneho exekútora na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučného poriadku) , z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Súd prvého stupňa rozhodol dňa XX.XX.XXXX uznesením č.k. Er XXX/XXXX-XX tak, že exekúciu zastavil a súdnemu exekútorovi priznal trovy exekučného konania vo výške XX,XX eur a úhradou trov exekúcie zaviazal oprávneného. Krajský súd v K. uznesením č.k. XXCoE XXX/XXXX-XX zo dňa XX.X.XXXX zrušil uznesenie Okresného súdu vo výroku o trovách exekúcie a vrátil vec súdu na ďalšie konanie.

O trovách exekúcie súd rozhodol v súlade s ustanovením § 196, § 199, § 200 ods. 1 a 2, § 203 a § 235 ods. 2 Exekučného poriadku a ust. § 14 ods. 1, 2, 3, § 15 ods. 1, § 22 ods. 1, § 25 a § 27a vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v platnom znení tak, že súdnemu exekútorovi priznal náhradu trov exekúcie vo výške XX,XX eur. Priznal súdnemu exekútorovi podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu podľa § 14 ods. 1 písm. b/, § 14 ods. 3, § 15 vyhlášky za získanie poverenia na vykonanie exekúcie X,XX eur, za doručenie upovedomenia o začatí exekúcie X,XX eur, každé ďalšie zisťovanie majetku povinného X,XX eur, spolu X,XX eur. Náhrada hotových výdavkov podľa § 22 ods. 1 vyhlášky za poštovné X,XX eur, za cestovné náhrady za cestu

vykonanú dňa X.X.XXXX z T. do T. a späť X,XX eur, odmena a hotové výdavky spolu XX,XX eur, XX% F. X,XX eur, spolu trovy exekúcie činia XX,XX eur.

Súd nepriznal súdnemu exekútorovi úkon za spísanie žiadosti o udelenie poverenia, pretože je odmeňovaný paušálnou odmenou. Nepriznal tiež úkony - spísanie správy pre oprávneného, spísanie záznamu o výkone služobnej cesty, spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie, ide o administratívne úkony, ktoré nesmerujú k vymoženiu pohľadávky pre oprávneného, a sú už zahrnuté v odmene exekútora. Súd nepriznal exekútorovi náhradu hotových výdavkov za telefón, keďže takéto výdavky nie sú v exekučnom spise zachytené a nie je zrejmé z čoho pozostávajú a v zmysle § 25 vyhlášky sú už administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou zahrnuté priamo v odmene súdneho exekútora. Ohľadom cestovných náhrad za pracovnú cestu vykonanú dňa X.X.XXXX súd uviedol, že táto bola riadne v spise zdokumentovaná, nakoľko bol v uvedený deň vykonaný súpis hnuteľných vecí v sídle spoločnosti povinného v T..

Uvedené trovy boli účelne vynaložené na vykonanie exekúcie a súdny exekútor si úkony exekučnej činnosti neuplatňoval duplicitne. Podľa ust. § 203 EP súd zaviazal na ich úhradu oprávneného nakoľko tento už od roku XXXX zo správy súdneho exekútora vedel o možnej nemajetnosti povinného a trval na pokračovaní exekúcie, čím spôsobil vznik ďalších trov exekúcie.

Proti tomuto uzneseniu do výroku o trovách konania v zákonnej lehote podal odvolanie oprávnený. V písomných dôvodoch odvolania uviedol, že prvostupňový súd podľa právneho názoru odvolacieho súdu vysloveného v závere zrušujúceho rozhodnutia sp. zn. XXCoE XXX/XXXX zo dňa XX.X.XXXX neposúdil, či sú splnené podmienky na náhradu trov exekúcie a kto je povinný ich uhradiť. Namietal, že súd zaviazal úhradou trov oprávneného, nakoľko tento vedel o možnej nemajetnosti povinného (už od roku XXXX) . Poukázal na to, že úkony exekučnej činnosti nie sú konkrétne špecifikované, za ktoré bola priznaná náhrada a nie je uvedený ani dátum vykonania úkonov. Dodal, že náklady exekúcie sú neúčelné pretože súdny exekútor poznal stav majetku povinného ( podaný návrh súčasne s ďalšími návrhmi ) a tento nebolo potrebné osobitne zisťovať pri tejto exekúcii. V danom prípade nie sú splnené podmienky na náhradu trov exekúcie a navrhol, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh súdneho exekútora na náhradu trov exekúcie voči oprávnenému bude zamietnutý.

Súdny exekútor sa k odvolaniu oprávneného vyjadril, odvolanie mu bolo doručené dňa XX.X.XXXX.

Súdny exekútor v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhol potvrdiť uznesenie v napadnutej časti. Poukázal na ustanovenia Exekučného poriadku, na ust. § 14 a § 15 vyhlášky č. 288/1995 Z.z. a uviedol, že pri zastavení exekúcie mu patrí za výkon exekučnej činnosti odmena a náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času, pričom ide o priamy zákonný nárok na náhradu trov exekúcie. Preto neobstojí tvrdenie oprávneného, že už boli tieto úkony uhradené v iných súbežných exekučných konaniach tých istých účastníkov. Má za to, že oprávnený sa svojím odvolaním domáha zrušenia uznesenia z dôvodu, že trovy exekúcie už boli uhradené v iných exekučných veciach.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní súdneho exekútora proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Súd prvého stupňa zaviazal oprávneného uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie, pričom v odôvodnení uznesenia poukázal na ustanovenie § 203 Exekučného poriadku.

Podľa ust. § 235 ods. 2 Exekučného poriadku, exekučné konania, ktoré sa začali do 1. februára XXXX, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Exekučné konanie sa začalo na návrh oprávneného dňa X.X.XXXX kedy bol podaný návrh exekútorovi na vykonanie exekúcie. Z týchto dôvodov na základe zákona č. 32/2002 Z.z., ktorým bol pozmenený zákon č. 233/1995 Z.z. bolo doplnené ustanovenie § 235 odsekom 2 podľa ktorého exekučné konania, ktoré sa začali do X.X.XXXX sa dokončia podľa doterajších predpisov. Z tohto dôvodu súd prvého stupňa pri rozhodovaní a odôvodnení rozhodnutia vychádzal z ustanovenia § 203 Exekučného poriadku účinného do X.X.XXXX.

Podľa § 200 ods. 1 Exekučného poriadku, trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie (§ 196) . Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku.

Podľa § 203 Exekučného poriadku účinného do X.X.XXXX, ak dôjde k zastaveniu exekúcie, môže súd uložiť oprávnenému, aby nahradil trovy exekúcie. Súd však uváži, ktoré trovy potreboval oprávnený na účelné vymáhanie nároku, a či mohol pri náležitej opatrnosti predvídať dôvod zastavenia exekúcie.

Ako vyplýva z citovaného ustanovenia § 197 ods. 1 Exekučného poriadku pravidlom je, že trovy exekúcie znáša alebo nahrádza povinný, pokiaľ nenastane výnimočná situácia, že ich nahrádza oprávnený. Takúto situáciu predpokladá ust. § 203 Exekučného poriadku, podľa ktorého súd môže oprávnenému uložiť povinnosť nahradiť trovy exekúcie v prípade, ak k zastaveniu exekúcie došlo zavinením oprávneného.

Z uvedeného teda vyplýva, že v prípade zastavenia exekúcie súd môže uložiť oprávnenému náhradu trov exekúcie iba vo väzbe na jeho zavinenie na zastavení exekúcie, avšak aj v takom prípade len v rozsahu nevyhnutných trov. Za zavinenie je možné pritom považovať len zavinenie v procesnom význame zodpovednosti. Povinný - živnostník nebol vymazaný z registra a z dôvodov napadnutého uznesenia nie je možné zistiť, prečo nebol povinný zaviazaný na úhradu trov exekúcie.

V ust. § 196 a 197 ods. 1 zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok) je zakotvená zásada, že trovy exekúcie uhrádza zásadne povinný. Z tejto zásady pozná Exekučný poriadok výnimku uvedenú vo vyššie citovanom ustanovení § 203 EP.

Z týchto dôvodov odvolací súd podľa ust. § 221 ods. 1 písm. f/ , h/ O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách exekúcie zrušil a v rozsahu zrušenia vec vrátil na ďalšie konanie. Úlohou súdu prvého stupňa v ďalšom konaní bude odstrániť vytýkané pochybenia a rozhodnúť o povinnosti uhradiť trovy uplatnené súdnym exekútorom v súlade s Exekučným poriadkom a svoje rozhodnutie riadne a presvedčivo odôvodniť podľa ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p.

V novom rozhodnutí o veci rozhodne súd prvého stupňa aj o trovách tohto odvolacieho konania podľa § 224 ods. 3 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.