KSKE 14 CoE 44/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14CoE/44/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809203712 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7809203712.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: W. republika - S. riaditeľstvo V. zboru v V., B. 7, V., H.: XX XXX XXX, proti povinnému: B. G., nar. X.X.XXXX, S. V. XXX o vymoženie XX,XX eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom JUDr. W. Q., A. úrad V., S. XX, V. pod č. EX XXX/XXXX, o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Y., zo dňa XX.X.XXXX č.k. XEr/XXX/ XXXX-XX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa exekúciu zastavil a povinnému uložil povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi X.. W. Q. trovy exekúcie vo výške XX,XX eur do XX dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že na základe návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie, súd prvého stupňa vydal súdnemu exekútorovi dňa X.X.XXXX poverenie na vykonanie exekúcie. Exekučným titulom bol blok na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA XXXXXXX zo dňa XX.X.XXXX vydaný Obvodným oddelením V. zboru v J., ktorým bol povinný zaviazaný zaplatiť sumu XX,XX eur (XXX,- Sk) . Exekučný titul sa stal vykonateľným dňa X.XX.XXXX. Súdny exekútor dňa XX.XX.XXXX požiadal súd prvého stupňa o zastavenie exekúcie z dôvodu uplynutia prekluzívnej lehoty podľa § 88 ods. 1 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Na základe toho, trojročná lehota na vykonanie rozhodnutia, v priebehu ktorej malo byť exekučné konanie nielen začaté, ale aj skončené, uplynula dňom X.XX.XXXX. Dňom X.XX.XXXX došlo k zániku práva oprávneného na vykonanie pohľadávky uplynutím prekluzívnej lehoty, preto exekúcia na vymoženie pohľadávky oprávneného už nie je možná. Zákonom č. 298/2008 Z.z. bolo s účinnosťou od X.X.XXXX zrušené vyššie citované ustanovenie bez toho, aby bolo prechodnými ustanoveniami upravené posudzovanie prekluzívnej lehoty, ktorá začala plynúť pred uvedeným dňom.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa ust. § 58 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a podľa ust. § 88 ods. 1 zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch a exekúciu podľa ust. § 57 ods. 1 písm. b/ a h/ Exekučného poriadku z dôvodu neprípustnosti zastavil.

K trovám exekúcie súd prvého stupňa uviedol, že súdny exekútor si vyčíslil trovy exekúcie len do uplynutia prekluzívnej lehoty vo výške XX,XX eur v zmysle vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhláška) účinnej od 1. 5. 2008. Trovy exekúcie pozostávajú z

odmeny určenej paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti podľa § 14 ods. 1 vyhlášky v sume XX,XX eur, z náhrady hotových výdavkov podľa § 22 vyhlášky - poštovné X,XX eur. Spolu XX,XX eur. Súdny exekútor preukázal, že je platiteľom dane podľa osobitného predpisu (§ 22 ods. 1, 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení) , takže sa jeho odmena zvyšuje o XX % DPH v sume X,XX eur. Celková suma trov exekúcie účelne vynaložených je vo výške XX,XX eur.

O trovách exekúcie súd prvého stupňa preto rozhodol podľa ustanovenia § 196, § 197, § 200 ods. 1 a 2, § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, § 14 ods. 1, § 22 ods. 1 vyhlášky a na ich náhradu vo výške XX,XX eur zaviazal povinného, pretože exekúcia bola zastavená z dôvodu uplynutia trojročnej prekluzívnej lehoty. Keďže exekučný titul nadobudol vykonateľnosť dňa X.XX.XXXX a návrh na vykonanie exekúcie oprávnený podal na exekútorský úrad dňa XX.X.XXXX, súd prvého stupňa mal za to, že oprávnený zastavenie exekúcie nezavinil a poskytol exekútorovi dostatočnú dobu (vyše XX mesiacov) na vykonanie exekúcie na sumu XX,XX eur a trovy exekúcie, preto na náhradu trov exekúcie zaviazal povinného.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie podal v zákonnej lehote odvolanie súdny exekútor. Navrhol napadnuté uznesenie zrušiť a k úhrade trov exekúcie v celom rozsahu zaviazať oprávneného v súlade s ust. § 203 ods. 1 EP. Nestotožnil sa s rozhodnutím súdu prvého stupňa a uviedol, že oprávnený zavinil zastavenie exekúcie, pretože mal predvídať zastavenie exekúcie s poukazom na ust. § 88 ods. 1 zákona č. 372/1990 Z.z.. Exekučný titul v predmetnej veci nadobudol právoplatnosť dňa XX.X.XXXX a vykonateľnosť dňa X.XX.XXXX, pričom oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie až dňa XX.X.XXXX, čím skrátil lehotu na vymoženie pohľadávky. Bol toho názoru, že oprávnený by mal niesť zodpovednosť za zastavenie exekúcie. Poukázal na ust. § 2, § 6 ods. 4 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení zmien a doplnkov. Navrhol napadnuté uznesenie vo výroku o trovách exekúcie zrušiť a na ich náhradu zaviazať oprávneného.

Oprávnený sa k odvolaniu súdneho exekútora vyjadril a povinný sa k odvolaniu nevyjadril, odvolanie bolo oprávnenému doručené dňa XX.X.XXXX a povinnému dňa XX.X.XXXX.

Oprávnený vo svojom vyjadrení k odvolaniu súdneho exekútora uviedol, že súd v danom prípade správne postupoval, keď o trovách exekučného konania rozhodol podľa ustanovenia § 197 ods. 1 EP. Oprávneného nebolo možné zaviazať na zaplatenie náhrady trov exekúcie, pretože tento nezavinil zastavenie exekúcie. K zastaveniu exekúcie došlo dôsledkom uplynutia času, ktorý je zákonom určený na vymáhanie pohľadávky v zmysle § 88 ods. 1 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ide o prekluzívnu lehotu, na uplynutie ktorej exekútor musí prihliadať z úradnej povinnosti. S poukazom na uvedené navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie v plnom rozsahu potvrdil.

Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo vydané vyšším súdnym úradníkom a bolo odvolaciemu súdu predložené na rozhodnutie o odvolaní so stanoviskom sudcu súdu prvého stupňa, ktorý oznámil, že odvolaniu nemieni vyhovieť v celom rozsahu v zmysle § 374 ods. 4 O.s.p., preto odvolanie prejednal odvolací súd.

Odvolací súd prejednal odvolanie súdneho exekútora v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Uznesenie vo výroku o zastavení exekúcie nebolo odvolaním napadnuté, teda nadobudlo právoplatnosť (§ 206 ods. 3 O.s.p.) , preto nebolo v odvolacom konaní preskúmavané.

Podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia. Na doplnenie odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa a k odvolaniu súdneho exekútora o trovách exekúcie odvolací súd uvádza nasledovné:

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že návrh oprávneného na vykonanie exekúcie bol súdnemu exekútorovi doručený dňa XX.X.XXXX. Súdny exekútor žiadosťou doručenou súdu dňa X.X.XXXX žiadal o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Exekučným titulom je blok na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA XXXXXXX zo dňa XX.X.XXXX vydaný Obvodným oddelením V. zboru v J., ktorým bol povinný zaviazaný zaplatiť sumu XX,XX eur (XXX,- Sk) , ktorý nadobudol právoplatnosť dňa XX.X.XXXX a stal sa vykonateľným dňa X.XX.XXXX. Súd prvého stupňa uznesením zo dňa XX.X.XXXX č.k. XEr/ XXX/XXXX-XX exekúciu zastavil podľa § 57 ods. 1 písm. b/ Exekučného poriadku, pretože rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, sa stalo po začatí exekúcie neúčinným. Exekučný titul bol vykonateľný dňa X.XX.XXXX a prekluzívna lehota na vykonanie exekúcie podľa § 88 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch uplynula dňa X.XX.XXXX. Teda počnúc dňom X.XX.XXXX došlo k zániku práva oprávneného na vymáhanie pohľadávky.

Podľa ustanovenia § 196 Exekučného poriadku, za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa tohto zákona o daň z pridanej hodnoty.

Podľa ustanovenia § 197 Exekučného poriadku náklady podľa § 196 uhrádza povinný.

Podľa ustanovenia § 200 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku, trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie (§ 196) . Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku. Ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie.

Podľa ustanovenia § 203 ods. 1, 2 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. To neplatí, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom. V takomto prípade znáša trovy exekúcie súd; súd nemá právo na náhradu trov exekúcie, ktoré platil.

O výške trov exekúcie súd prvého stupňa správne rozhodol podľa vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení platnom od X.X.XXXX nakoľko novelou vyhlášky zákonodarca vypustil z § 14 vyhlášky časovú odmenu súdneho exekútora a zaviedol len odmenu paušálnu. Paušálna odmena súdneho exekútora v prípade zastavenia exekúcie sa od X.X.XXXX vypočítavá podľa jednotlivých úkonov exekučnej činnosti vymenovaných v § 15 ods. 1 vyhlášky, ktoré exekútor v konaní vykonal. Paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je X,XX eur. Ak je paušálna odmena za všetky vykonané úkony uvedené v § 15 ods. 1 vyhlášky nižšia ako suma XX,XX eur, súdny exekútor má nárok na paušálnu odmenu v minimálnej výške XX,XX eur.

Správne prvostupňový súd teda rozhodol aj o trovách exekúcie, pokiaľ priznal súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v sume XX,XX eur t.j. odmenu vo výške XX,XX eur a náhradu hotových výdavkov v celkovej výške X,XX eur z titulu poštovného a tiež XX % DPH vo výške X,XX eur.

Dôvodom zastavenia exekúcie bola strata účinnosti exekučného titulu v dôsledku uplynutia X-ročnej prekluzívnej lehoty na vykonanie rozhodnutia podľa ustanovenia § 88 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Odvolací súd zdôrazňuje, že v exekučnom konaní platí zásada, podľa ktorej trovy exekúcie uhrádza zásadne povinný (ustanovenie § 197 ods. 1 O.s.p.) . Oprávnenému možno uložiť povinnosť nahradiť trovy exekúcie len výnimočne za splnenia zákonných predpokladov vyplývajúcich z ustanovenia § 203 ods.1 a 2 Exekučného poriadku (t.j. v prípade, ak zastavenie exekúcie zavinil oprávnený alebo ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie) .

Pod zavinením oprávneného v zmysle ustanovenia § 203 ods. 1 Exekučného poriadku je potrebné rozumieť také porušenie procesných predpisov zo strany oprávneného, ktoré by malo za následok neodôvodnený vznik trov exekúcie alebo také konanie, ktoré by spôsobilo zastavenie exekúcie (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. XMCdo/X/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX) .

Na základe uvedeného považoval odvolací súd námietku súdneho exekútora, podľa ktorej oprávnený nesie zodpovednosť za zastavenie exekúcie za neopodstatnenú. Zastavenie exekúcie oprávnený nezavinil, a preto mu nie je možné uložiť povinnosť nahradiť trovy exekúcie.

Exekučný titul sa stal vykonateľným dňa X.XX.XXXX. To znamená, že zákonná X-ročná prekluzívna lehota na vykonanie rozhodnutia o priestupku uplynula dňa X.XX.XXXX. Návrh oprávneného na vykonanie exekúcie bol súdnemu exekútorovi doručený dňa XX.X.XXXX s dostatočným časovým predstihom, teda pred uplynutím prekluzívnej lehoty. Súd prvého stupňa preto správne na náhradu trov exekúcie podľa § 197 Exekučného poriadku zaviazal povinného.

Odvolací súd preto podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože súdny exekútor nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a ostatným účastníkom v tomto odvolacom konaní preukázateľné trovy konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.