KSKE 14 CoE 64/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 14 CoE 64/2012

KS v Košiciach, dátum 30.05.2012, sp.zn. KSKE 14 CoE 64/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 14CoE/64/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611213691 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611213691.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnených: 1. mal. E. C., nar. X.XX.XXXX, 2. mal. Q. C., nar. X.X.XXXX, 3. mal. B. C., nar. XX.X.XXXX, zastúpené matkou M. C., nar. XX.XX.XXXX, všetky bývajúce v O., N. X/X, proti povinnému: M. C., nar. XX.XX.XXXX, E. XXXX/X, A. G. Z., t. č. O. L. A. K., W. XXX, O., pre vymoženie výživného, vedenej súdnym exekútorom M.. T.. P. C., N. úrad A. G. Z., M. 2, pod č. EX XXXX/XXXX, o odvolaní oprávnených proti uzneseniu Okresného súdu A. G. Z. zo dňa X.X.XXXX č. k. XEr/XXX/XX-XX, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa návrhu povinného na zastavenie exekúcie vyhovel a exekúciu zastavil.

V odôvodnení svojho rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že dňa X.XX.XXXX poveril vykonaním exekúcie súdneho exekútora M.. T.. P. C. pre vymoženie dlžného a bežného výživného pre maloletých oprávnených. Následne povinný požiadal o zastavenie exekúcie z dôvodu, že dlžné výživné za júl až november XXXX v sume XXX,- eur zaplatil dňa XX.XX.XXXX na adresu dcéry E. C. a uviedol, že vyživovaciu povinnosť si bude plniť včas. Matka maloletých oprávnených ako ich zákonná zástupkyňa nesúhlasila so zastavením exekúcie z dôvodu, že povinný je teraz v O. liečebni v O. a výživné pre maloleté deti za december XXXX zaplatil až po telefonickom urgovaní. Tvrdila, že ak bude exekúcia zastavená, povinný nebude dobrovoľne platiť výživné, preto žiadala v exekúcii pokračovať.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 57 ods. 1 a 2 a § 80 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a dospel k záveru, že návrhu povinného možno vyhovieť. Povinný prostredníctvom svojho brata B. C. zaplatil bežné výživné za december XXXX a január a február XXXX, pretože povinný je od júla XXXX stále v O. liečebni v O.. Súd prvého stupňa vychádzal zo zistenia, že do júna XXXX povinný plnil riadne vyživovaciu povinnosť a do omeškania s platením výživného sa dostal od júla XXXX, odkedy je v liečebni, pričom dlžné výživné zaplatil. Mal za to, že možno predpokladať, že povinný si bude ďalej vyživovaciu povinnosť plniť dobrovoľne.

Proti tomuto uzneseniu podala včas odvolanie zákonná zástupkyňa maloletých oprávnených. Žiadala, aby odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zrušil. Potvrdila, že povinný zaostalé výživné za rok XXXX zaplatil. Predpoklad súdu prvého stupňa, že povinný bude výživné dobrovoľne plniť, sa však nesplnil, lebo už v marci XXXX výživné nedostala a vyslovila domnienku, že ani v budúcnosti povinný nebude riadne a pravidelne platiť.

Súd prvého stupňa odvolanie doručil dňa XX.X.XXXX povinnému, ktorý sa k nemu nevyjadril. Podaním zo dňa XX.X.XXXX O. liečebňa A. K. v O. oznámila, že povinný je aj naďalej hospitalizovaný v ich zariadení a nemá možnosť hospodáriť s finančnými prostriedkami. Počas hospitalizácie jeho finančné záležitosti rieši sociálna sestra. Nedopatrením sa stalo, že nebolo zaslané výživné, keďže predpokladali, vzhľadom na výšku dôchodku, ktorý dostal povinný do liečebne od A. poisťovne len vo výške XXX,XX eura, že vyživovacia povinnosť už bola splnená. Súčasne oznámili, že výživné za mesiace marec a apríl bolo zaslané oprávneným XX.X.XXXX.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávnených v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1 a 3 O. s. p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p., pretože nejde o odvolanie podľa § 214 ods. 1 O. s. p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Právo na výživné je osobným právom dieťaťa, ktorým sa zabezpečujú jeho potreby (výživa, odev, byt a ostatné potrebné životné potreby) , pretože deti (zvyčajne) prostriedky na uspokojenie svojich potrieb nemajú a nevedia si ich ani samé zaobstarať. Právu dieťaťa na výživné zodpovedá povinnosť rodičov plniť vyživovaciu povinnosť podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Táto vyživovacia povinnosť je stanovená vo výroku súdu, ktorým výšku vyživovacej povinnosti rodiča, prípadne aj oboch rodičov, určuje. Stanovené výživné je rodič povinný platiť riadne a včas, inak oprávnené deti sa môžu domáhať prisúdeného výživného aj návrhom na vykonanie exekúcie.

V danej veci sa povinný nepochybne dostal do omeškania s platením výživného v júli XXXX, čo potvrdil aj sám a zaostalé výživné zaplatil. Je pravdou, že k tomuto stavu zrejme prispeli aj jeho zdravotné problémy, v dôsledku ktorých bol hospitalizovaný a následne umiestnený v liečebni, kde bol aj v čase rozhodovania súdu prvého stupňa o jeho návrhu na zastavenie exekúcie. Do omeškania s platením výživného sa však dostal aj po začatí exekúcie, aj keď zrejme neskorú úhradu výživného nemožno pripísať práve jeho zavineniu.

Odvolací súd bez ohľadu na tieto okolnosti má však za to, že maloleté deti majú právo, aby im povinný rodič poskytol výživné vo výške a v čase stanovenom v súdnom rozhodnutí tak, aby neboli ohrozené ich životné potreby a zodpovedný rodič má urobiť všetky opatrenia, aby výživné zaplatil včas. Okolnosť, že povinný vždy doplatil dlžné výživné, nesvedčí o tom, že v budúcnosti bude výživné platiť riadne a včas, a to aj s prihliadnutím na jeho zdravotný stav, ktorý mu v konečnom dôsledku môže znemožniť splniť si vyživovaciu povinnosť. Práve v súvislosti s objektívnou skutočnosťou, akou je zdravotný stav povinného, je podstatné, aby preukázateľne urobil vhodné opatrenia preto, aby v budúcnosti, a to aj v čase, kedy mu v tom budú brániť zdravotné ťažkosti, dostali jeho maloleté deti prisúdené výživné včas.

Práve z týchto dôvodov odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. zrušil napadnuté uznesenie a vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní súd prvého stupňa zistí, či povinný je stále v liečebni, či od apríla XXXX sú vykonávané platby výživného riadne a včas, či povinný má možnosť urobiť, prípadne už urobil vhodné opatrenia preto, aby v budúcnosti nemeškal s úhradou výživného (napríklad zriadením trvalého príkazu z jeho účtu, na ktorý je mu poukazovaný dôchodok) . Na základe týchto zistení, prípadne aj ďalších podstatných okolností súd prvého stupňa opätovne posúdi, či sú tu dôvody pre zastavenie exekúcie, najmä, či možno dôvodne predpokladať, že v budúcnosti bude povinný výživné platiť dobrovoľne riadne a včas

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.