KSKE 15 Cb 770/2001 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 15 Cb 770/2001

KS v Košiciach, dátum 09.01.2012, sp.zn. KSKE 15 Cb 770/2001

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15Cb/770/2001 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7001899626 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7001899626.12

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach sudkyňou JUDr. Zdenkou Kohútovou v právnej veci žalobcu: I.. F. L., nar. XX.X.XXXX, posledne bytom U. XXXX/XX, U. v súčasnosti na neznámom mieste, zastúpeného opatrovníčkou T.. B. B. súdnou úradníčkou Okresného súdu Košice I proti žalovanému T.. T. Q., U.., M. sv. V. XX, U., správca konkurznej podstaty úpadcu M., spol. s r. o., B. XXXX/XX, XXX XX U., I.: XX XXX XXX o určenie pohľadávky 17.014,87 eur (512.590,- Sk) takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou doručenou súdu dňa 16.8.2011 navrhol, aby súd určil, že jeho pohľadávka priznaná rozsudkom Okresného súdu v Poprade č. k. 12C/909/2000 zo dňa 24.11.2000 vo výške 512.590,- Sk (17.014,87 eur) je pracovným nárokom, ktorý možno uspokojiť v priebehu konkurzného konania úpadcu NAFTOPROJEKT s. r. o., Poprad. Uviedol, že tento rozsudok Okresného súdu Poprad nadobudol právoplatnosť dňa 20.12.2000 a vykonateľnosť 24.12.2000. Požiadal správkyňu konkurznej podstaty Mgr. Andreu Rajczyovú o vyplatenie tejto pohľadávky, avšak správkyňa odmietla žalobcovi túto náhradu mzdy vyplatiť.

Žalovaný - novoustanovený správca konkurznej podstaty úpadcu NAFTOPROJEKT s. r. o. JUDr. Jozef Beňo, PhD. vo vyjadrení k žalobe uviedol, že žalobca si predmetnú pohľadávku , ktorá je pracovným nárokom prihlásil prihláškou pohľadávky zo dňa 20.6.2000 v celkovej výške 650.688,- Sk a žiadal túto pohľadávku zaradiť do 2. triedy bez práva na oddelené uspokojenie. Predchádzajúca správkyňa konkurznej podstaty Mgr. Andrea Rajczyová túto uplatnenú pohľadávku žalobcu uznala na prieskumnom pojednávaní ako oprávnenú vo výške 514.630,- Sk so zaradením do 4. triedy a poprela časť pohľadávky 136.058,- Sk. Žalovaný ohľadom tejto poprenej časti prihlásenej pohľadávky nepodal žalobu o určenie jej pravosti. Žalovaný preto uviedol, že žalobca sa môže v tomto konaní domáhať len určenia, že jeho pohľadávka vo výške 650.688,- Sk je oprávnená so zaradením do 2. triedy tak, ako si to uplatnil v prihláške pohľadávky. Žalobca sa však v rozpore so svojou prihláškou v tomto konaní domáha určenia, že jeho pohľadávka je pracovným nárokom podľa § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a vyrovnaní, teda domáha sa iného - výhodnejšieho poradia čo vylučuje ustanovenie § 23 ods. 2 Zákona o konkurze a vyrovnaní. Ďalej žalovaný uviedol, že žalobca si svoju pohľadávku uplatnil výlučne písomnou prihláškou pohľadávky do konkurzného konania, ktorá je vedená pod poradovým číslom 153. Správca neeviduje žiadnu inú prihlášku žalobcu ako pohľadávku proti podstate, resp. ako pohľadávku titulom pracovného nároku podľa § 31 ods. 3 Zákona o konkurze a vyrovnaní. Žalovaný preto navrhol, aby súd žalobu v celom rozsahu zamietol.

Súd zistil z konkurzného spisu vedeného Krajským súdom v Košiciach pod č. k. 1K 87/99, že uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. 1K 87/99-32 zo dňa 6.8.1999 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: NAFTOPROJEKT spol. s r. o., so sídlom v Poprade, Karpatská 3256/15, IČO: 31 655 106 a za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovené Mgr. Andrea Rajczyová, advokátka, Branisková 8, Košice. Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. 1K/87/1999-788 zo dňa 10.12.2010 bol ustanovený za nového správcu konkurznej JUDr. Jozef Beňo, PhD., advokát, Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad.

Z rozsudku Okresného súdu Poprad č. k. 12C/909/2000-42 zo dňa 24.11.2000, ktorý nadobudol právoplatnosť 20.12.2000 vyplýva, že žalobca Ing. F. L. uspel v konaní proti žalovanému NAFTOPROJEKT v konkurze, s. r. o., Poprad, Karpatská 3256/15, zastúpeného: Mgr. Andreou Rajzcyovou, správkyňou konkurznej podstaty. Súd týmto rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 512.590,- Sk a nahradiť trovy konania 11.910,- Sk. V prevyšujúcej časti súd návrh zamietol. Z odôvodnenia tohto rozsudku vyplýva, že žalobca bol úspešný v konaní o náhradu mzdy za obdobie od 11.6.1998 do 23.10.2000.

Z prihlášky pohľadávky žalobcu do predmetného konkurzného konania zo dňa 20.6.2000 vyplýva, že žalobca ako veriteľ úpadcu NAFTOPROJEKT s. r. o. si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 650.688,- Sk, ktorá pozostáva zo sumy 648.648,- Sk titulom náhrady mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru za obdobie od 16.5.1998 do 27.4.2000 a trov právneho zastúpenia 2.040,- Sk. V prihláške žalobca uviedol, že táto pohľadávka vyplýva z rozsudku Okresného súdu v Poprade č. k. 9C 831/98 zo dňa 26.1.1999. Túto pohľadávku si žalobca prihlásil ako pohľadávku 2. triedy, bez práva na oddelené uspokojenie (č.l. 31) . Zo zápisnice o prieskumnom pojednávaní konanom dňa 7.12.2001 (č.l. 24-28) vyplýva, že správkyňa konkurznej podstaty Mgr. Andrea Rajczyová uznala uplatnenú pohľadávku žalobcu ako veriteľa č. 153 v 4. triede vo výške 514.630,- Sk titulom náhrady mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru za obdobie od 11.6.1998 do 23.10.2000 na základe rozsudku Okresného súdu Poprad. Z toho je náhrada mzdy 512.590,- Sk a trovy právneho zastúpenia 2.040,- Sk. Poprela pohľadávku vo výške 136.058,- Sk titulom náhrady mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru za obdobie od 11.6.1998 do 23.10.2000, pretože táto suma prevyšuje náhradu mzdy priznanú za toto obdobie rozsudkom Okresného súdu Poprad č. k. 12C/909/2000. Uznanú pohľadávku 514.630,- Sk správkyňa uznala v 4. triede podľa § 66h bod 1, 2 Zákona o konkurze a vyrovnaní. Krajský súd v Košiciach ako konkurzný súd upovedomením zo dňa 28.7.2003 (č.l. 29) upovedomil žalobcu o tom, že správkyňa konkurznej podstaty poprela jeho pohľadávku 136.058,- Sk a taktiež mu oznámil konkurzný súd, že prihlásenú pohľadávku uznáva v 4. triede. Konkurzný súd vyzval žalobcu, aby v prípade, že s týmto uznaním pohľadávky a popretím pohľadávky nesúhlasí , aby podal určovaciu žalobu do 30 dní od doručenia tohto upovedomenia. Z doručenky vyplýva, že toto upovedomenie bolo žalobcovi doručené 18.8.2003. Z konkurzného spisu ani z evidencie žalôb o určenie pravosti popretých pohľadávok na Krajskom súde v Košiciach nevyplýva, že žalobca podal takúto určovaciu žalobu o určenie pravosti popretej pohľadávky 136.058,- Sk.

Súd zhodnotil výsledky vykonaného dokazovania a dospel k tomuto právnemu záveru:

Z obsahu žaloby vyplýva, že žalobca v tomto konaní sa domáha určenia, že jeho pohľadávka 512.590,- Sk, ktorá je pracovným nárokom je pohľadávkou podľa § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a vyrovnaní, pretože ide o mzdový nárok.

Podľa § 31 ods. 1 písm. f) Zákona o konkurze a vyrovnaní v priebehu konkurzného konania môže uspokojiť kedykoľvek pohľadávky proti podstate. Podľa § 31 ods. 3 Zákona o konkurze a vyrovnaní pohľadávkami proti postate sú pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a sú splatné v priebehu konkurzu a b) pohľadávky podľa § 31 ods. 4, ktoré vznikli a sú splatné 3 mesiace pred vyhlásením konkurzu a v priebehu konkurzu.

Podľa § 31 ods. 4 Zákona o konkurze a vyrovnaní pracovnými nárokmi sú nároky úpadcových zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu.

Podľa § 31 ods. 5 Zákona o konkurze a vyrovnaní nároky podľa ods. 1 okrem nárokoch uvedených v písmenách c, d, e, treba uplatniť u správcu.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že ak žalobca žiada, aby v tomto konaní súd určil, že jeho pohľadávka 512.590,- Sk priznaná právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Poprade č. k. 12C/909/2000 zo dňa 24.11.2000, je pohľadávkou proti podstate, pretože je pracovným nárokom, podľa citovaného ustanovenia § 31 ods. 5 Zákona o konkurze a vyrovnaní si mal túto pohľadávku ako pohľadávku proti podstate prihlásiť u správcu. Žalobca v konaní nepreukázal, že si túto pohľadávku uplatnil u správcu, aby ju správca mohol preskúmať a posúdiť či je pohľadávkou proti podstate a takto ju zaradiť, prípadne uspokojiť kedykoľvek v priebehu konkurzu podľa § 31 ods. 6 Zákona o konkurze a vyrovnaní. Práve naopak z písomnej prihlášky pohľadávky žalobcu, ktorú podal podľa § 20 ods. 1 Zákona o konkurze a vyrovnaní vyplýva, že ju prihlásil ako riadnu konkurznú pohľadávku, ktorá sa preskúmava na prieskumnom pojednávaní, ako to vyplýva z prihlášky pohľadávka žalobcu zo dňa 20.6.2000 (č. l. 31) . Z tejto prihlášky pohľadávky vyplýva, že v tejto prihláške si žalobca uplatňuje pohľadávku v 2. triede a ide o tú istú pohľadávku, ktorú si uplatnil v tomto konaní ako pohľadávku proti podstate. Ide o náhradu mzdy podľa rozsudku Okresného súdu Poprad č. k. 12C/909/2000 za to isté obdobie 16.5.1998 do 27.4.2000.

Podľa § 45 ods. 2 Zákona o konkurze a vyrovnaní na základe zoznamu prihlášok možno po právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu viesť pre zistenú pohľadávku výkon rozhodnutia alebo exekúciu na majetok úpadcu.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak bývalá správkyňa konkurznej podstaty úpadcu NAFTOPROJEKT s. r. o., Poprad uznala uplatnenú pohľadávku žalobcu v zozname prihlášok (č.l. 31 a č.l. 28) ako nespornú pohľadávku vo výške 514.630,- Sk v 4. triede, žalobca tento zoznam prihlášky nenapadol podaním incidenčnej žaloby o určení pravosti pohľadávky nad priznaný rozsah a v inej triede, znamená to, že jeho pohľadávka vo výške 514.630,- Sk zaradená do 4. triedy je pohľadávkou, pre ktorú možno na základe zozname prihlášok viesť výkon rozhodnutia alebo exekúciu po právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu a nemožno preto o tej istej pohľadávke rozhodovať opätovne v tomto konaní ako o pohľadávke proti podstate, keďže na základe prihlášky žalobcu táto pohľadávka bola uznaná ako pohľadávka 4. triedy. Žalobca nemôže súčasne tú istú pohľadávku uplatňovať ako pohľadávku 2. triedy a súčasne ako pohľadávku proti podstate. Tým, že správkyňa konkurznej podstaty túto pohľadávku uznala v 4. triede založila prekážku právoplatne rozhodnutej veci pre účely tohto konkurzného konania podľa § 45 ods. 2 Zákona o konkurze a vyrovnaní a §159 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého sa nemôže znova prejednať vec, ktorá je právoplatne rozhodnutá.

Na základe uvedeného súd žalobu o určenie, že pohľadávka navrhovateľa vo výške 512.590,-Sk je pohľadávkou proti podstate zamietol, pretože o tejto pohľadávke bolo v konkurznom konaní právoplatne rozhodnuté ako o pohľadávke so zaradením do 4. triedy na prieskumnom pojednávaní konanom dňa 7.12.2001 a správkyňa konkurznej podstaty v zozname prihlášok ju uznala ako pohľadávku 4. triedy.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov konania, pretože žalobca nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov konania a úspešný žalovaný trovy konania výslovne nežiadal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.