KSKE 15 CoE 107/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/107/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899359 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899359.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Y. G., U.. XX.X.XXXX, F. R. Z.. I. U.. Č.. XX, L., právne zastúpená JUDr. Ivetou Rajtákovou, Advokátska kancelária so sídlom Štúrova 20, Košice, proti povinnému C. U., U..XX.XX.XXXX, R. Z.. I. U.. Č.. XX, L., právne zastúpený JUDr. Jozefom Vaškom, Advokátska kancelária so sídlom Szakkayho č. 1, Košice, o vymoženie povinnosti vysťahovať sa z bytu nachádzajúceho sa v Košiciach, na Z.. I. U.G.. Č.. XX, U. B.. D., Č.. R. X, o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 19. septembra 2011, č. k. 49Er/1717/2007-117, takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie súdu prvého stupňa tak, že exekúciu zastavuje.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol.

V odôvodnení uviedol, že dňa 16.11.2010 bolo súdu doručené podanie povinného zo dňa 15.11.2010 na zastavenie exekúcie, v ktorom sa povinný domáha zastavenia exekúcie nakoľko oprávnená mu k tomuto dňu nepreukázala zabezpečenie bytovej náhrady, ktorá je určená v exekučnom titule, a preto exekúciu tak ako predpokladá exekučný titul nemožno vykonať z dôvodu, že rozhodnutie, ktoré je exekučným titulom sa doposiaľ nestalo vykonateľným. Dňa 05.05.2011 sa k návrhu vyjadrila oprávnená a uviedla, že rozsudkom Okresného súdu Košice II sp.zn. 14C/892/1996 zo dňa 02.07.1997 došlo k zrušeniu spoločného nájmu k bytu a určil ju za nájomníčku predmetného bytu. Povinný aj napriek skutočnosti, že oprávnená mu zabezpečila náhradný byt a to tým spôsobom, že zaplatila K., aby predviedol členské práva a povinnosti k družstevnému bytu na povinného, čo bolo realizované zmluvou o prevode členstva a práva nájmu z menovaného na povinného uzavretou dňa 05.01.1997. Povinný o tejto skutočnosti vedel, súhlasil so zabezpečením bytovej náhrady a tým došlo k splneniu povinnosti oprávnenej z vykonateľného rozsudku. Oprávnená sa neskôr dozvedela, že povinný zabezpečenú bytovú náhradu predal a následne vzniesol námietky, že mu bytová náhrada nebola zabezpečená. Súd ďalej citoval ustanovenia § 57 ods. 1 písm a) , § 52 ods. 2 , 41 ods. 1 a § 44 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku, pričom uviedol, že predpokladom vykonateľnosti rozsudku - exekučného titulu je skutočnosť, že oprávnená zabezpečila pre povinného byt. Súd z obsahu pripojeného spisu E 877/98 a najmä zo správy Stavebného bytového družstva III zo dňa 03.08.1998 zistil, že na základe zmluvy o prevode členstva a práva nájmu k bytu sa povinný stal členom a nájomcom bytu - garsónky č. 23 na ulici C. nám. č. X v Košiciach. Povinný zmluvu o prevode osobne podpísal, čím zo strany oprávnenej došlo k zabezpečeniu náhradného bytu ako povinnosti jej vyplývajúcej z exekučného titulu. Skutočnosť zabezpečenia bytovej náhrady vyplýva aj z potvrdenia zo dňa 05.12.1997, ktorým povinná uhradila finančné vyporiadanie za prevod členských práv a povinností a k tomu viažucich sa nájomných práv a povinností. Na základe týchto skutočností súd mal za to, že oprávnená splnila všetky zákonom predpísané podmienky na podanie návrhu na vykonanie exekúcie. Súd ďalej citoval ustanovenia § 712c ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, §43 ods. 1 a 2 a § 185 ods. 1 Exekučného poriadku, na základe ktorých návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol, pretože návrh oprávneného bol podaný dôvodne a súd nezistil žiadnu zo skutočnosti, ktorou by neboli splnené procesné predpoklady, ktoré sa vyžadujú na to, aby exekučný

titul bol podkladom na vykonanie exekúcie a taktiež nezistil, že by po vzniku exekučného titulu nastal nejaký iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdnym úradníkom.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie povinný a žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil tak, že exekúciu v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 písm. a) Exekučného poriadku zastaví. Ďalej uviedol, že rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, pričom namieta, že súd sa nedostatočne zaoberal otázkou materiálnej vykonateľnosti exekučného titulu, nakoľko už v konaní o výkon rozhodnutia bolo zistené, že oprávnená zabezpečila povinnému bytovú náhradu, a to tak, že povinný uzavrel s prevodcom K. V. zmluvu o prevode členstva a práva nájmu ku garsónke v Košiciach, na C. nám. č. 3. Za prevod členstva oprávnená zaplatila K. V. 300.000,-Sk. Povinný sa však do tohto bytu nenasťahoval a následne ho odpredal tretej osobe, pričom tak učinil z dôvodu, že tento nespĺňal náležitosti náhradného bytu v zmysle ustanovenia § 712 Občianskeho zákonníka. K predmetnému odpredaju došlo zároveň na základe prísľubu zabezpečenia iného bytu zo strany povinnej, konkrétne na ulici C. č. XX v Košiciach, pričom peniaze z predaja bytu obdŕžala oprávnená. Poukázal na uznesenie Krajského súdu v Košiciach č.k. : 16Co 449/01-51 zo dňa 20.02.2002, ktorým bolo zrušené uznesenie Okresného súdu Košice II zo dňa 28.06.2001, č.k. E 877/98-32 a v ktorom sa okrem iného uvádza, že ak vykonaným dokazovaním sa preukáže pravdivosť tvrdenia povinného, že prevod členských práv a povinností k bytu na C. nám. č. X v Košiciach z povinného na A. N. (zmluva zo dňa 01.02.1999) bol motivovaný záujmom oprávnenej a že z prevodu mala aj finančný prospech, túto skutočnosť bude treba hodnotiť tak, že bytovú náhradu pre povinného doposiaľ nezabezpečila, t.zn. že nebude splnená podmienka pre uskutočnenie výkonu rozhodnutia. Povinný má za to, že exekučný súd pochybil pri hodnotení o prípustnosti vykonania exekúcie jednak v konaní voči námietkam povinného ako aj v konaní o návrhu povinného na zastavenie exekúcie, nakoľko ako dôkaz na zabezpečenie materiálnej vykonateľnosti exekučného titulu pripustil zmluvu o prevode členstva a práva nájmu, doručenú povinnému dňa 05.12.1997. Exekučný súd pri hodnotení nerešpektoval rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach č.k. 16 Co 449/01-51 zo dňa 20.02.2002, ktorý v rámci konania na výkon rozhodnutia, ktoré exekučnému konaniu predchádzalo, vo svojom rozhodnutí jednoznačne uviedol, že na rozhodnutie o tom, či oprávnená zabezpečila respektíve nezabezpečila pre povinného bytovú náhradu, a teda splnila podmienku pre výkon rozhodnutia je nevyhnutné vykonať ďalšie dokazovanie a to výsluch svedkov, ako aj ďalšie dôkazy, ktoré navrhnú účastníci konania.

Oprávnená vo svojom vyjadrení k odvolaniu navrhla napadnuté uznesenie potvrdiť ako vecne správne. Ďalej uviedla, že náhradné ubytovanie v zmysle uznesenia Okresného súdu Košice II sp. zn. E/877/98 zabezpečila a to tým, že zaplatila K. V., aby previedol členské práva a povinnosti k družstevnému bytu na povinného, čo bolo zrealizované zmluvou o prevode členstva a práva nájmu z menovaného na povinného uzavretou dňa 05.12.1997. Povinný o tejto skutočnosti vedel, súhlasil so zabezpečením bytovej náhrady a tým došlo k splneniu povinnosti vyplývajúcej z vykonateľného rozsudku. Bytová náhrada sa považuje za zabezpečenú predložením písomného vyhlásenia osoby, ktorá poskytne náhradný byt. V návrhu na vykonanie exekúcie oprávnená uviedla, že povinnému zabezpečila ako náhradný byt - garsónku nachádzajúcu sa v Košiciach na C. nám. č. X,. ktorá spĺňala zákonné požiadavky podľa ustanovenia § 712 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka. Aby právo nájomcovi na bytovú náhradu nezaniklo musí svoje právo podľa odbornej literatúry ochrániť žalobou na súde. Prostriedkom súdnej ochrany bude žaloba o určenie, že jeho nárok na bytovú náhradu nezanikol. Ak žaloba bude opodstatnená, v rozsudku súd určí, že právo na bytovú náhradu nezaniklo. Vydaniu tohto rozsudku musí predchádzať zistenie, či ten, v prospech koho sa byt vypratáva poskytol zákonom ustanovenú bytovú náhradu. povinný teda nemal ostať nečinný, ale mal podať na súd žalobu, aby mu právo na bytovú náhradu nezaniklo. Keďže tak neurobil, oprávnená je toho názoru, že právo na bytovú náhradu povinnému zaniklo. Návrh na podanie exekúcie bol podaný dôvodne, pretože povinný nevypratal byt, po tom čo mu bola zabezpečená bytová náhrada. Povinnosť skúmať vykonateľnosť rozsudku má exekučný súd už pri vydávaní poverenia na vykonanie exekúcie. základným predpokladom exekúcie vyprataním bytu je vždy existencia vykonateľného rozhodnutia, ktoré povinnému ukladá povinnosť vypratania. Nevyhnutným predpokladom na vykonanie exekúcie je, aby práva a im zodpovedajúce povinnosti boli v rozhodnutí určené nepochybným spôsobom. Je zrejmé, že oprávnená si splnila súdom

uloženú povinnosť zabezpečiť povinnému náhradný byt, a teda z uvedeného nesporne vyplýva, že súd postupoval správne, keď návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol.

Súdny exekútor vo svojom vyjadrení k odvolaniu uviedol, že podľa ustanovenia § 37 ods.1 Exekučného poriadku nie je účastníkom konania, a preto by jeho vyjadrenie k obsahu odvolania povinného znamenalo popretie zásady nestrannosti súdneho exekútora zakotvenej v ustanovení § 3 Exekučného poriadku.

Zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa ustanovenia § 374 ods.4 Občianskeho súdneho poriadku.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len "odvolací súd") príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods.1 O.s.p.) , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods.1 O.s.p.) , preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovenia § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie povinného je dôvodné.

Z obsahu odvolania povinného je zrejmé, že povinný spochybňuje materiálnu vykonateľnosť exekučného titulu na tom základe, že oprávnená si nesplnila podmienku vyplývajúcu z exekučného titulu - rozsudku Okresného súdu Košice II 14C 892/96 -31 zo dňa 02.07.1997, a to zabezpečiť povinnému náhradný byt. Ak teda vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby povinný vypratal byt, možno povinného z bytu vypratať len vtedy, ak sa preukáže, že má zabezpečený náhradný byt. Zabezpečenie bytovej náhrady je imanentnou súčasťou materiálnej vykonateľnosti exekučného titulu. Exekúciu vyprataním bytu, za ktorý podľa exekučného titulu treba zabezpečiť bytovú náhradu, môže súdny exekútor vykonať, až keď oprávnený preukáže, že pre povinného je bytová náhrada zabezpečená. Exekútor túto okolnosť posudzuje predtým, ako vydá upovedomenie o začatí exekúcie. Z obsahu exekučného spisu vyplýva, že medzi oprávnenou a povinným je sporná otázka, či oprávnená zmluvou o prevode členstva a práva nájmu z K. V. na povinného zo dňa 05.12.1997, ktoré následne zmluvou o prevode členských práv k tomuto bytu zo dňa 18.01.1999 boli prevedené na A. N. zabezpečila povinnému náhradný byt na C. nám. č. X v Košiciach a tým splnila svoju povinnosť vyplývajúcu z exekučného titulu. Z obsahu spisu vyplýva, že oprávnená aktuálne zabezpečenie bytovej náhrady pre povinného netvrdila a ani nepredložila žiaden dôkaz, že má aktuálne pre povinného zabezpečenú bytovú náhradu. Uvádzala a zároveň predložila rozhodnutie SBD III o pridelení bytu povinnému z 05.12.1997, nájomnú zmluvu o prenechaní družstevného bytu do užívania povinného, potvrdenie o prevzatí peňazí zástupcom realitnej kancelárie od nej na zabezpečenie prevodu práv a povinností k bytu a zmluvu o prevode členských práv k bytu na C. námestí č. X z povinného na A. N. z 18.01.1999. Tvrdila, že povinný predal byt tretej osobe podľa jej vedomosti za 280.000,- Sk. Povinný tvrdí, že do bytu na C. námestí č. X v Košiciach sa nepresťahoval, lebo ošetrujúci lekár mu povedal, že garsónka je pre jeho zdravotný stav nevyhovujúca a preto oprávnená ho presvedčila, aby podpísal prevod členských práv k tomuto bytu na tretiu osobu a že potom mu zabezpečí 1-izbový byt v Košiciach na C. ulici č. XX na prízemí, kam ho aj presťahuje. Za prevod členských práv k bytu na C. námestí č. 3 (garsónka) žiadne peniaze nedostal, ale dostala ich oprávnená. Na svoje tvrdenia označil aj svedkov.

Podľa § 43 ods. 1, 2 Exekučného poriadku ak sa to, čo rozhodnutie ukladá povinnému, viaže na splnenie podmienky alebo na splnenie vzájomnej povinnosti oprávneného, možno vykonať exekúciu, len ak oprávnený preukáže, že sa podmienka splnila alebo že svoju vzájomnú povinnosť voči povinnému sám už splnil, prípadne jej splnenie zabezpečil. V prípade sporu rozhodne súd. V prípadoch uvedených v odseku 1 treba k potvrdeniu o vykonateľnosti exekučného titulu pripojiť listinu vydanú alebo overenú oprávneným orgánom, z ktorej je zjavné, že sa splnila podmienka alebo že oprávnený splnil, prípadne zabezpečil splnenie svojej vzájomnej povinnosti.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že exekúciu v tomto prípade je možné vykonať až po tom ako oprávnená preukáže splnenie podmienky, ktorou je poskytnutie náhradného bytu povinnému. Vzhľadom na skutočnosť, že povinný v priebehu celého konania a rovnako tak aj v odvolaní splnenie tejto podmienky popiera, bude o preukázaní trvania nároku na bytovú náhradu musieť rozhodnúť súd a to

na základe určovacej žaloby, či došlo alebo nedošlo k jej splneniu a právoplatný rozsudok bude listinou podľa § 43 ods. 2 Exekučného poriadku o splnení, resp. nesplnení povinnosti zabezpečiť náhradný byt.

Odvolací súd v tejto veci poukazuje na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. augusta 2009 sp. zn. 4M Cdo 9/2009, v ktorom sa konštatuje záver, že prípadné tvrdenie oprávneného, že v minulosti bola pre povinného zabezpečená bytová náhrada a jej nevyužitím právo na bytovú náhradu zaniklo, je z hľadiska posudzovania bytovej náhrady pri exekúcii vyprataním bytu, za ktorý treba zabezpečiť náhradu právne nevýznamné, pretože na záväznosť exekučného titulu otázku zániku práva na bytovú náhradu súd nemôže v exekučnom konaní riešiť ako otázku predbežnú.

Takýto názor zaujal Najvyšší súd Slovenskej republiky aj v uznesení zo dňa 28. septembra 2000, sp. zn. 5 Cdo 12/2000, na ktoré odvolací súd poukazuje a uvádza, že súd v exekučnom konaní nie je oprávnený riešiť otázku zániku práva na bytovú náhradu, ak oprávnený tvrdí, že toto právo zaniklo, ani ako predbežnú otázku.

Podľa § 57 ods. 1 písm. a) Exekučného poriadku exekúciu súd zastaví, ak sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným.

Na základe vyššie uvedeného odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil uznesenie súdu prvého stupňa, pretože rozhodnutie, ktoré je v tomto konaní exekučným titulom sa doposiaľ nestalo vykonateľným z dôvodu, že exekučnému súdu nebolo doposiaľ nespochybniteľne preukázané zabezpečenie bytovej náhrady zo strany oprávnenej, ktoré je imanentnou súčasťou materiálnej vykonateľnosti exekučného titulu.

Odvolací súd považuje za potrebné ešte dodať, že po vyriešení otázky týkajúcej sa určenia, či nárok povinného na zabezpečenie náhradného bytu, ktorý je podmienkou vykonateľnosti exekučného titulu, trvá alebo nie, má oprávnená právo podať nový návrh na vykonanie exekúcie.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (ustanovenie § 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov v znení novely uskutočnenej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinnej od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.