KSKE 15 CoE 113/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/113/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611206647 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611206647.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného H. G. s.r.o. U. T. D. XXX, IČO: XX XXX XXX, právne zastúpený JUDr. Martou Petríkovou, advokátkou, Advokátska kancelária so sídlom v Poprade, Štefánikova 63, proti povinnému W. I. G. T. D. s.r.o., T. R. Č.. XXX, IČO: XX XXX XXX, právne zastúpený JUDr. Marekom Radačovským, advokátom, Advokátska kancelária so sídlom v Košiciach, Štefánikova 26, o vymoženie povinnosti dodať tovar, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 13Er/280/2011-44 zo dňa 07.09.2011, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa podaným návrhom na vykonanie exekúcie domáhal splnenia povinnosti dodať tovar podľa dodatku č.4 bod 4 kúpnej zmluvy č. LM 1/2009 zo dňa 09.01.2009 na základe exekučného titulu, ktorým je rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves sp. zn. 15Cb/89/2009 zo dňa 30.03.2010 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 3Cob/117/2010 zo dňa 31.01.2011. Exekučným titulom bola povinnému uložená povinnosť dodať oprávnenému tovar podľa dodatku č.4 bod 4 zo dňa 01.05.2009 kúpnej zmluvy č. LM 1/2009 zo dňa 09.01.2009 do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a povinný bol zaviazaný zaplatiť oprávnenému úrok z omeškania vo výške 5 % ročne od 05.05.2009 do splnenia záväzku a nahradiť trovy konania vo výške 456,10 eur.

Proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves, ktorý je exekučným titulom podal povinný dovolanie a súčasne navrhol odložiť vykonateľnosť rozsudku, pričom dovolanie bolo súdu prvého stupňa doručené pred doručením žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, t.j. dňa 07.04.2011.

Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4Obdo/36/2011 zo dňa 03.08.2011 bola odložená vykonateľnosť rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 15Cb/89/2009-549 zo dňa 30.03.2010 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 3Cob/117/2010-80 zo dňa 31.01.2011 a to do rozhodnutia o dovolaní povinného.

Následne súd citoval ustanovenie § 41 ods.1, § 44 ods.2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len Exekučný poriadok ) a uviedol, že pri preskúmavaní žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zistil rozpor so zákonom, pretože exekučný titul bol napadnutý dovolaním ešte pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, pričom povinný požiadal o odklad vykonateľnosti rozsudku. Vzhľadom na to, že Najvyšší súd Slovenskej republiky vyhovel žiadosti povinného o odklad vykonateľnosti, neexistuje v danom prípade exekučný titul, na základe ktorého by mohla byť vykonávaná exekúcia. Z tohto dôvodu súd žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol.

V zákonom stanovenej lehote podal proti uzneseniu odvolanie oprávnený. Uviedol, že nemal a ani nemohol mať vedomosť o podaní dovolania povinným. Namietal, že súd prvého stupňa pochybil, keď návrh na vykonanie exekúcie doručil povinnému s tým, aby sa k jeho obsahu vyjadril. Povinný popiera splnenie povinnosti a podaním dovolania spôsobil zbytočné prieťahy v konaní. Bol toho názoru, že súd prvého stupňa mal rešpektovať rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o odklade výkonu exekučného titulu do rozhodnutia o dovolaní a nebol oprávnený zamietnuť žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia. Tvrdenie súdu, že v danom prípade neexistuje spôsobilý exekučný titul, na základe ktorého by sa mohla vykonávať exekúcia, považoval oprávnený za nepravdivé. Navrhol napadnuté uznesenie zrušiť.

Povinný vo vyjadrení k odvolaniu oprávneného uviedol, že sa stotožňuje s rozhodnutím súdu prvého stupňa, ktoré považuje za vecne správne. Uviedol, že rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves, ktorý mal byť exekučným titulom je neurčitý, nejasný a nevykonateľný. Vo výroku rozsudku nie je uvedené, že predmetný dodatok č.4 zmluvy bol uzavretý medzi účastníkmi konania a že je neoddeliteľnou súčasťou rozsudku. Exekučný súd nevyzýval povinného na vyjadrenie k návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie. Povinný sám informoval exekučný súd o podaní dovolania. Uviedol, že dovolanie podal dňa 05.04.2011 a súdny exekútor požiadal o udelenie poverenia až dňa 09.05.2011. Navrhol napadnuté uznesenie potvrdiť a oprávneného zaviazať na náhradu trov konania.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len O.s.p. ) , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods.1 O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovenia § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

Podľa ustanovenia § 243 O.s.p., pred rozhodnutím o dovolaní môže súd, ktorý má o ňom rozhodnúť, odložiť vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia.

Podľa ustanovenia § 41 ods.1 Exekučného poriadku, exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

Podľa ustanovenia § 44 ods.2 Exekučného poriadku, súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul; ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu, táto lehota neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 41 ods.2 písm.c) a d) . Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie.

Podľa ustanovenia § 44 ods.3 Exekučného poriadku, ak je uznesenie, ktorým sa žiadosť zamietla, právoplatné, súd exekučné konanie aj bez návrhu zastaví. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Oboznámením sa s obsahom spisu odvolací súd zistil, že exekučné konanie proti povinnému sa začalo dňa 20.04.2011 na podklade exekučného titulu, ktorým je rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 15Cb/89/2009-59 zo dňa 30.03.2010 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 3Cob/117/2010-80 zo dňa 31.01.2011 (v spise na č. listu 5-10) . Z kópie doručenky vyplýva, že povinný dňa 07.04.2011 podal proti rozsudku odvolacieho súdu dovolanie s návrhom na odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia (v spise na č. listu 25) . Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením sp. zn. 4Obdo/36/2011 zo dňa 03.08.2011 odložil vykonateľnosť rozsudku Okresného súdu Spišská Nová

Ves č.k. 15Cb/89/2009-59 zo dňa 30.03.2010 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 3Cob/117/2010-80 zo dňa 31.01.2011, a to až do rozhodnutia o dovolaní.

Odklad vykonateľnosti predstavuje inštitút procesného práva, ktorý môže nastať priamo ex lege alebo na návrh povinného, ktorý spravidla spojí návrh na odklad vykonateľnosti s podaním mimoriadneho opravného prostriedku. Odklad vykonateľnosti pritom chráni povinného pred neodvratnými dôsledkami núteného výkonu povinnosti obsiahnutej v súdnom, resp. inom rozhodnutí a bráni vo vykonaní exekúcie, pričom môže viesť až k jej zastaveniu. V zmysle citovaného ustanovenia § 243 O.s.p. má dovolací súd procesné oprávnenie odložiť vykonateľnosť dovolaním napadnutého rozhodnutia. Účinky odkladu vykonateľnosti spočívajú v tom, že exekučný titul stráca svoju základnú vlastnosť, ktorou je vykonateľnosť, pričom sa jedná o stratu formálnej stránky vykonateľnosti.

Na základe uvedeného odvolací súd dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné. V danom prípade chýba základný predpoklad výkonu exekúcie, ktorým je vykonateľné rozhodnutie. Dovolací súd uznesením odložil vykonateľnosť rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 15Cb/89/2009-59 zo dňa 30.03.2010 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 3Cob/117/2010-80 zo dňa 31.01.2011, ktoré boli podkladom pre prebiehajúce exekučné konanie. Vykonateľnosť pritom predstavuje základnú vlastnosť exekučného titulu a skúma sa ex offo tak z formálnej ako aj z materiálnej stránky. Odvolacia námietka oprávneného, že existuje spôsobilý exekučný titul je preto neopodstatnená.

Odvolací súd zastáva názor, že súd prvého stupňa správne rozhodol, ak zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia, pretože nie je možné nariadiť výkon rozhodnutia (exekúciu) na podklade takého rozhodnutia, ktorého vykonateľnosť sa odkladá. Napokon odvolací súd dodáva, že oprávnenému nič nebráni v tom, aby po rozhodnutí dovolacieho súdu opätovne podal návrh na vykonanie exekúcie.

Ostatné odvolacie námietky oprávneného neboli opodstatnené. Z obsahu spisu odvolací súd nezistil, že povinnému bol zaslaný návrh oprávneného na vykonanie exekúcie s tým, aby sa k nemu povinný vyjadril alebo zaujal stanovisko. Súčasne nie je tvrdenie oprávneného, že zákonný sudca mal vedomosť o podanom odvolaní už dňa 05.04.2011 relevantné. Z obsahu spisu vyplýva, že až dňa 29.07.2011 súd prvého stupňa žiadal Najvyšší súd Slovenskej republiky o oznámenie, či bolo rozhodnuté o povolení odkladu vykonateľnosti exekučného titulu.

Z týchto dôvodov odvolací súd nepovažoval odvolanie oprávneného za dôvodné, a preto napadnuté uznesenie v zmysle ustanovenia § 219 ods.1 O.s.p. potvrdil ako vecne správne.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach v pomere hlasov 3:0 (ustanovenie § 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov v znení novely uskutočnenej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinnej od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.