KSKE 15 CoE 125/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/125/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7804112835 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7804112835.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, právne zastúpeného: JUDr. Martin Máčaj, advokát, Advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnému: Q. S., K.. XX.X.XXXX K. O. Y., Z. XXX/ XX, o vymoženie 282,15 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 03.03.2011, č. k. 6Er164/2004-19, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a jej zastavení a vo výroku o náhrade trov exekúcie.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh na zmenu exekútora zamietol, exekúciu vyhlásil za neprípustnú, zastavil ju a zaviazal oprávneného uhradiť odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 59,76 eur súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi, Moyzesova 34, 04 01 Košice v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa podaným návrhom domáhal nariadenia exekúcie na vymoženie 282,15 eur s príslušenstvom na základe vykonateľnej Notárskej zápisnice Notárskeho úradu JUDr. Ondreja Ďuriača v Nitre sp. zn. N 1301/2004, NZ 22140/2004 zo dňa 13.3.2004. Následne súd vydal poverenie na vykonane exekúcie č. XXXX XX XXXX* zo dňa 11.06.2004, na vykonanie exekúcie pre súdneho exekútora Ing. Bc. Karola Mihala. Oprávnený podal dňa 23.11.2010 návrh na zmenu exekútora, pričom exekúciou navrhol poveriť exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, Exekútorský úrad so sídlom Záhradnícka 62, Bratislava. Súd v rámci predmetného konania a v súlade s judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (rozsudok zo dňa 27. januára 2007 sp. zn. 3 Cdo/164/1996) , preto skúmal zákonné podmienky na vykonanie exekúcie a zistil, že oprávnený a povinný uzavreli dňa 28.11.2003 Zmluvu o úvere č. XXXXXXX, na základe ktorej oprávnený poskytol povinnému úver vo výške 165,96 eur (5.000,- Sk) , ktorý sa povinný zaviazal vrátiť spolu s poplatkom za jeho poskytnutie v sume 116,17 eur (3.500,-Sk) , t. j. spolu 282,14 eur (8.500,- Sk) . Uvedená zmluva obsahuje aj splnomocnenie, ktorým povinný splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra (a ten následne splnomocnil svojho advokátskeho koncipienta Mgr. Bruna Žlnaya) na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t. j. aby v jeho mene uznal záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom pre exekúciu na celý jej majetok do výšky vzniknutej pohľadávky. Na základe tohto splnomocnenia bola spísaná notárska zápisnica s Mgr. Brunom Žlnayom konajúcim v mene povinnej osoby, ktorý za túto uznal záväzok voči oprávnenému v celkovej výške 397,07 eur (11.902,- Sk) . Zároveň vyhlásil, že v prípade neuhradenia dlhu súhlasí s exekúciou a s tým, aby predmetná notárska zápisnica bola použitá ako exekučný titul. Zároveň poukázal na znenie ust. § 41 ods. 2 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého jednou z požiadaviek na to, aby bolo možné vykonať exekúciu na podklade notárskej zápisnice je, že

táto obsahuje právny záväzok, teda dohodu oboch strán záväzkovo-právneho vzťahu. Z toho vyplýva, že exekučným titulom nemôže byť notárska zápisnica, ktorej účastníkom bola len jedna strana, v tomto prípade povinný, nakoľko notárska zápisnica môže byť spôsobilým exekučným titulom len vedy, ak sú jej účastníkmi obe strany, okrem súhlasu povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Súd ďalej zdôraznil skutočnosť, že splnomocnenie bolo súčasťou Zmluvy o úvere vytlačenej na vopred pripravenom formulári, kedy povinný nemal možnosť ovplyvniť výber splnomocnenca, ktorého na túto činnosť zabezpečil jednoznačne oprávnený, čím došlo k rozporu záujmov medzi splnomocniteľom a splnomocnencom v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Ďalej súd vec právne posúdil podľa ust. § 57 ods. 1 písm. g/, § 57 ods. 2 a 3 a § 58 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) , podľa § 2 písm. a/, § 3 ods. 1 a 2, § 4 ods. 2 písm. g/ zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. a uviedol, že právny vzťah medzi oprávneným a povinným založený Zmluvou o úvere považuje za spotrebiteľský a túto zmluvu za zmluvu o spotrebiteľskom úvere. V tejto absentuje údaj o ročnej úrokovej sadzbe a údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov, preto sa poskytnutý úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Úroky z omeškania dohodnuté medzi týmito účastníkmi vo výške 0,25 % denne od. 31. 12. 2003 do zaplatenia boli podľa súdu prvého stupňa v rozpore s ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Napriek vyššie uvedenému splnomocnený zástupca povinného v rozpore s právnou úpravou uvedenou v Občianskom zákonníku a v zákone o spotrebiteľských úveroch uznával v mene povinného sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené, iba zosumarizované a naviac sa zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške, konal v rozpore s dobrými mravmi tak, ako to má na mysli ustanovenie § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Preto je právny úkon - vyhlásenie advokáta pred notárom - urobený Mgr. Tomášom Kušnírom (respektíve jeho advokátskym koncipientom) ako splnomocnencom povinného neplatný v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka, nakoľko odporuje zákonu a prieči sa dobrým mravom. Notárska zápisnica ako formálne vykonateľný exekučný titul existuje, ale nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom, keďže bola spísaná o absolútne neplatnom právnom úkone. Na základe uvedeného súd dospel k záveru,. že nie je možné vyhovieť návrhu na zmenu exekútora, keďže samotný exekučný titul trpí vadami, ktoré bránia pokračovaní v exekúcii. O trovách exekúcie rozhodol súd v zmysle ustanovenia § 203 ods. 1 Exekučného poriadku tak, že uložil oprávnenému povinnosť nahradiť poverenému exekútorovi trovy exekúcie vo výške 59,76 eur, nakoľko ten podal návrh na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, ktorý trpí takými právnymi vadami, že v exekúcii nie je možné pokračovať.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdny úradníkom

Proti uzneseniu súdu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Oprávnený namietal, že súd prvého stupňa v danom prípade posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, a to udelením poverenia súdnemu exekútorovi na vykonanie exekúcie. Dikcia zákona obsiahnutá v ustanovení § 44 ods. 2 Exekučného poriadku stanovuje súdu povinnosť preskúmať žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Poveriť exekútora vykonaním exekúcie môže súd iba v prípade, že nezistí žiaden rozpor žiadostí o udelenie poverenia a ostatných preskúmavaných listín. Tak notár pri spisovaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu, ako ani súdny exekútor či súd prvého stupňa nezistili rozpor exekučného titulu so zákonom a vo veci bolo súdnemu exekútorovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie. Oprávnený tiež uviedol, že plnomocenstvo udelené povinným Mgr. Tomášovi Kušnírovi na spísanie predmetnej notárskej zápisnice bolo v súlade s ust. § 22 a § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka a tento mal právo v zmysle ust. § 24 Občianskeho zákonníka splnomocniť inú osobu, aby za neho konala v rozsahu splnomocnenia. Navyše povinný mal možnosť kedykoľvek toto plnomocenstvo v zmysle ustanovenia § 33b Občianskeho zákonníka odvolať, čo však neurobil. Poukázal tiež na skutočnosť, že udelením plnomocenstva sa povinný ako dlžník nevzdal svojich práv na uznanie záväzku, iba rozšíril možnosť uznania záväzku za jeho osobu aj na osobu splnomocniteľa, v danom prípade advokáta. Záverom poukázal na skutočnosť, že zastavením exekúcie pre nespôsobilosť exekučného titulu nastane situácia, keď sa oprávnený nebude môcť domáhať vydania iného exekučného titulu, nakoľko vymáhaná pohľadávka sa premlčí. Na základe uvedeného mal za to, že predmetná exekúcia bola vykonaná v súlade s platnými právnymi

predpismi a preto žiadal, aby súd vyhovel jeho návrhu na zmenu súdneho exekútora. Nestotožnil sa ani s priznanými trovami súdneho exekútora.

Povinný a súdny exekútor zostali v odvolacom konaní nečinní.

Zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa § 374 ods.4 Občianskeho súdneho poriadku.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len "odvolací súd") príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len "O.s.p.") , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods. 1 "O.s.p.") , preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovení § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

Predmetom odvolacieho konania je posúdenie otázky, či notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, je spôsobilým exekučným titulom na vykonanie exekúcie.

Odvolací súd z predloženého spisu zistil, že oprávnený a povinný uzavreli dňa 28.11.2003 Zmluvu o úvere č. XXXXXXX, na základe ktorej oprávnený poskytol povinnému úver vo výške 165,96 eur, ktorý sa povinný zaviazal vrátiť spolu s poplatkom za jeho poskytnutie vo výške 116,17 eur, t. j. spolu 282,14 eur. Súčasťou tejto zmluvy bolo aj splnomocnenie, ktorým povinný splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t. j. aby v jeho mene uznal záväzok z tohto úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom. Na základe tohto splnomocnenia Mgr. Tomáš Kušnír zastúpený Mgr. Brunom Žlnayom uznal za povinného záväzok z tohto úveru vo výške 397,07 eur pred notárkou JUDr. Ondrejom Ďuriačom, o čom bola spísaná notárska zápisnica č. N 1301/2004, NZ 22140/2004 zo dňa 13.3.2004, a súhlasil, aby sa táto notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku, možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa Notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Ďalej má obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, je preto nevyhnutná účasť dlžníka pri spisovaní tejto notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a to buď osobne alebo prostredníctvom riadne splnomocneného zástupcu. V uvedenom prípade povinného ako dlžníka pri spisovaní predmetnej notárskej zápisnice zastupoval Mgr. Bruno Žlnay, advokátsky koncipient splnomocnený na takéto konanie substitučnou plnou mocou od advokáta Mgr. Tomáša Kušníra oprávneného konať za povinného na základe plnomocenstva, ktoré mu povinný udelil v Zmluve o úvere zo dňa 28.11.2003.

Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. (ďalej len Občiansky zákonník) zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Občianskeho zákonníka, zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z predloženej Zmluvy o úvere vyplýva, že plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu sa nachádzalo už na predtlači Zmluvy o úvere a teda povinný ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, podpísal Zmluvu o úvere, ktorá obsahovala aj splnomocnenie pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že takéto podmieňovanie poskytovania úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu je treba považovať za neprijateľnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá je v zmysle ust. § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná.

Odhliadnuc od vyššie uvedeného, splnomocnenie udelené povinným advokátovi Mgr. Tomášovi Kušnírovi priamo v Zmluve o úvere v deň podpisu zmluvy nie je platným právnym úkonom povinného a Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinného vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice (a teda ani jeho advokátsky koncipient Mgr. Bruno Žlnay) aj z iného dôvodu, a to pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného podľa § 22 ods. 2 OZ. Rozpor je daný tým, že advokát, ktorý mal povinného pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu zastupovať, bol určený priamo v Zmluve o úvere veriteľom - oprávneným, a povinný nemal možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasil so spísaním notárskej zápisnice. Teda povinný si nemohol dobrovoľne vybrať právneho zástupcu. Tieto okolnosti vyvolávajú dôvodné pochybnosti, či zástupca, ktorého si povinný (dlžník) ani sám nezvolil, ale vybral mu ho oprávnený ako veriteľ, bude náležite hájiť záujmy práve svojho klienta. Takéto plnomocenstvo uzavreté bez slobodnej vôle povinného je v rozpore so zákonom, a pre konflikt záujmov sa prieči dobrým mravom a preto sú právne úkony, ktoré takto splnomocnený zástupca v mene zastúpeného urobil podľa § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatné.

Záver o platnosti zmluvy o plnomocenstve je potrebné vyhodnotiť aj vzhľadom na ďalšiu okolnosť, ktorá vyplýva z obsahu Zmluvy o úvere, ktorej súčasťou je aj splnomocnenie. Zo zmluvy je zrejmé, že táto bola uzavretá medzi dvomi zmluvnými stranami, a to spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o. ako veriteľom a povinným ako dlžníkom a je teda zrejmé, že pokiaľ povinný podpísal uvedenú písomnú zmluvu, prejavil tým vôľu uzavrieť tento právny vzťah, teda Zmluvu o úvere. Tento vzťah je čo do obsahu, ale aj jeho účastníkov odlišný od vzťahu založeného dohodou o plnomocenstve.

Z citovaného ust. § 23 Občianskeho zákonníka vyplýva, že zastúpenie na základe dohody o plnomocenstve predpokladá dvojstranný právny úkon, teda dohodu medzi dvomi subjektmi, a to medzi splnomocniteľom na jednej strane a splnomocnencom na strane druhej. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí teda obsahovať všetky náležitosti dvojstranného právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Pokiaľ má mať takáto dohoda písomnú formu, predpokladá sa prejav oboch zmluvných strán potvrdený podpisom týchto subjektov.

Splnomocnenie, ktoré sa nachádza na tlačive Zmluvy o úvere, je podpísané len zo strany splnomocnenca, pričom podpis povinného na Zmluve o úvere nemožno považovať za podpis na samotnom splnomocnení. Zmluva o úvere je totiž osobitným dvojstranným právnym úkonom, na základe ktorého vznikol osobitný právny vzťah medzi inými subjektmi, a to medzi spoločnosťou Pohotovosť, s.r.o. ako veriteľom na strane jednej a povinným na strane druhej. Účastníci tohto právneho vzťahu nie sú teda totožní s účastníkmi právneho vzťahu vzniknutého na základe dohody o plnomocenstve, v ktorej má byť ako účastník konania splnomocnenec Mgr. Tomáš Kušnír. Podpis účastníkov na Zmluve o úvere je potvrdením prejavu vôle účastníkov tejto zmluvy vo vzťahu k tomuto právnemu úkonu.

V Zmluve o úvere teda chýba nepochybný relevantný prejav vôle povinného splnomocniť advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na vykonanie vyhlásenia v jeho mene. Ak nedošlo k riadnemu splnomocneniu Mgr. Tomáša Kušníra na vykonávanie úkonov v mene povinného, nemohol tento ďalej splnomocniť svojho advokátskeho koncipienta na spísanie zápisnice o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou za povinného. Predmetná notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, tak neobsahuje prejav vôle povinného o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou a preto nemôže byť exekučným titulom voči tejto osobe. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni vykonaniu exekúcie na jeho základe. Preskúmavanie ďalších odvolacích dôvodov oprávneného smerujúcich proti výroku o zastavení exekúcie je preto v odvolacom konaní nadbytočné.

K námietke oprávneného týkajúcej sa opätovného preskúmania podmienok exekučného konania odvolací súd už len dodáva, že prihliadať na splnenie podmienok konania je úlohou súdu v každom štádiu konania, a to aj z úradnej moci. V prípade, ak súdu prvého stupňa bol v priebehu exekúcie predložený návrh na zmenu súdneho exekútora a súd pri rozhodovaní o tomto návrhu zistil, že vymáhaný nárok je v rozpore so zákonom a exekúcia nezákonná, v zmysle ust. § 58 ods. 1 Exekučného poriadku bol oprávnený exekúciu zastaviť aj bez návrhu. Nedostatok spôsobilosti notárskej zápisnice byť exekučným titulom je tak závažným nedostatkom podmienky exekučného konania, ktorý nemožno odstrániť a pre ktorý musí byť konanie zastavené. Skutočnosť, že v konečnom dôsledku nastane stav, že po zastavení exekúcie dôjde k premlčaniu vymáhaného nároku oprávneného, je v tomto kontexte irelevantná.

Na základe uvedeného odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

Vecne správne rozhodol súd prvého stupňa aj o trovách exekúcie, ak zaviazal oprávneného na náhradu trov súdneho exekútora, keďže oprávnený zavinil zastavenie exekúcie tým, že navrhol vykonať exekúciu na základe nespôsobilého exekučného titulu. Trovy súdneho exekútora boli súdom prvého stupňa priznané v súlade s vyhláškou MS SR č. 288/1995 Z. z. a boli vyčíslené v správnej výške. Preto odvolací súd uznesenie potvrdil aj vo výroku o trovách exekúcie.

Pokiaľ oprávnený podal odvolanie aj proti výroku, ktorým súd zamietol návrh na zmenu súdneho exekútora, podaním tohto odvolania došlo k zrušeniu tohto výroku v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. a o tomto návrhu mal opätovne rozhodnúť sudca súdu prvého stupňa.

Zákonný sudca uznesením Okresného súdu Rožňava zo dňa 26. septembra 2011 č.k. 6Er/164/2004-42 o odvolaní oprávneného proti výroku o zamietnutí zmeny exekútora rozhodol zákonný sudca tak, že zamietol návrh na zmenu exekútora.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a ostatným účastníkom preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.