KSKE 15 CoE 126/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/126/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899301 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899301.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, právne zastúpeného: JUDr. Martin Máčaj, advokát, Advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnej: G. S., K.. XX.XX.XXXX, O. Y.U., S. X, zastúpenej opatrovníkom: X.. B. B., zamestnanec Okresného súdu Michalovce, o vymoženie 569,61 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 16.02.2011, č. k. 10Er/127/2003-18, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku, ktorým súd prvého stupňa exekúciu vyhlásil za neprípustnú a túto zastavil.

M e n í uznesenie vo výroku o náhrade trov exekúcie tak, že oprávneného zaväzuje nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie o výške 52,26 eur do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh na zmenu exekútora zamietol, exekúciu vyhlásil za neprípustnú, zastavil ju a zaviazal oprávneného uhradiť odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 76,16 eur súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi, Moyzesova 34, 04 01 Košice v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa podaným návrhom domáhal nariadenia exekúcie na vymoženie 596,61 eur (17.160,-Sk) s príslušenstvom na základe vykonateľnej Notárskej zápisnice Notárskeho úradu JUDr. Ľubomíra Vlha, Námestie Martina Benku 5, Bratislava sp. zn. N 1302/2003, NZ 26378/2003 zo dňa 09.04.2004. Následne súd vydal poverenie na vykonane exekúcie č. 5808 013248* zo dňa 03.06.2003, pre súdneho exekútora Ing. Bc. Karola Mihala. Oprávnený podal dňa 23.11.2010 návrh na zmenu exekútora, pričom exekúciou navrhol poveriť exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, Exekútorský úrad so sídlom Záhradnícka 62, Bratislava. Súd v rámci predmetného konania a v súlade s judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (Rozsudok zo dňa 27. januára 2007 sp. zn. 3 Cdo/164/1996) , preto skúmal zákonné podmienky na vykonanie exekúcie a zistil, že oprávnený a povinná uzavreli dňa 18.12.2002 Zmluvu o úvere č. XXXXXXX. Uvedená zmluva obsahuje aj splnomocnenie, ktorým povinná splnomocnila Mgr. Tomáša Kušníra (a ten následne splnomocnil svojho advokátskeho koncipienta Mgr. Martina Paičeka) na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t. j. aby v jej mene uznal záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom pre exekúciu na celý jej majetok do výšky vzniknutej pohľadávky. Na základe tohto splnomocnenia bola spísaná notárska zápisnica s Mgr. Martinom Paičekom konajúcim v mene povinnej osoby, ktorý za túto uznal

záväzok voči oprávnenému v celkovej výške 652,73 eur (19.664 Sk) . Zároveň vyhlásil, že v prípade neuhradenia dlhu súhlasí s exekúciou a s tým, aby predmetná notárska zápisnica bola použitá ako exekučný titul. Zároveň poukázal na znenie ust. § 41 ods. 2 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého jednou z požiadaviek na to, aby bolo možné vykonať exekúciu na podklade notárskej zápisnice je, že táto obsahuje právny záväzok, teda dohodu oboch strán záväzkovo-právneho vzťahu. Z toho vyplýva, že exekučným titulom nemôže byť notárska zápisnica, ktorej účastníkom bola len jedna strana, v tomto prípade povinná, nakoľko notárska zápisnica môže byť spôsobilým exekučným titulom len vedy, ak sú jej účastníkmi obe strany, okrem súhlasu povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Súd ďalej zdôraznil skutočnosť, že splnomocnenie bolo súčasťou Zmluvy o úvere vytlačenej na vopred pripravenom formulári, kedy povinná nemala možnosť ovplyvniť výber splnomocnenca, ktorého na túto činnosť zabezpečil jednoznačne oprávnený, čím došlo k rozporu záujmov medzi splnomocniteľom a splnomocnencom v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Ďalej súd vec právne posúdil podľa ust. § 57 ods. 1 písm. g/, § 57 ods. 2 a 3 a § 58 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) , podľa § 2 písm. a/, § 3 ods. 1 a 2, § 4 ods. 2 písm. g/ zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. a uviedol, že právny vzťah medzi oprávneným a povinnou založený Zmluvou o úvere považuje za spotrebiteľský a túto zmluvu za zmluvu o spotrebiteľskom úvere. V tejto absentuje údaj o ročnej úrokovej sadzbe a údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov, preto sa poskytnutý úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Úroky z omeškania dohodnuté medzi týmito účastníkmi vo výške 0,25 % denne od 03.02.2003 do zaplatenia boli podľa súdu v rozpore s ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Napriek vyššie uvedenému splnomocnený zástupca povinnej v rozpore s právnou úpravou uvedenou v Občianskom zákonníku a v zákone o spotrebiteľských úveroch uznával v mene povinnej sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené, iba zosumarizované a naviac sa zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške, konal v rozpore s dobrými mravmi tak, ako to má na mysli ustanovenie § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Preto je právny úkon - vyhlásenie advokáta pred notárom - urobený Mgr. Tomášom Kušnírom (respektíve jeho advokátskym koncipientom) ako splnomocnencom povinnej neplatný v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka, nakoľko odporuje zákonu a prieči sa dobrým mravom. Notárska zápisnica ako formálne vykonateľný exekučný titul existuje, ale nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom, keďže bola spísaná o absolútne neplatnom právnom úkone. Na základe uvedeného súd dospel k záveru,. že nie je možné vyhovieť návrhu na zmenu exekútora, keďže samotný exekučný titul trpí vadami, ktoré bránia pokračovaniu v exekúcii. O trovách exekúcie rozhodol súd v zmysle ustanovenia § 203 ods. 1 Exekučného poriadku tak, že uložil oprávnenému povinnosť nahradiť poverenému exekútorovi trovy exekúcie vo výške 76,16 eur, nakoľko ten podal návrh na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, ktorý trpí takými právnymi vadami, že v exekúcii nie je možné pokračovať.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdny úradníkom

Proti uzneseniu súdu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Oprávnený namietal, že súd prvého stupňa v danom prípade posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, a to udelením poverenia súdnemu exekútorovi na vykonanie exekúcie. Dikcia zákona obsiahnutá v ustanovení § 44 ods. 2 Exekučného poriadku stanovuje súdu povinnosť preskúmať žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Poveriť exekútora vykonaním exekúcie môže súd iba v prípade, že nezistí žiaden rozpor žiadostí o udelenie poverenia a ostatných preskúmavaných listín. Tak notár pri spisovaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu, ako ani súdny exekútor či súd prvého stupňa nezistili rozpor exekučného titulu so zákonom a vo veci bolo súdnemu exekútorovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie. Oprávnený tiež uviedol, že plnomocenstvo udelené povinným Mgr. Tomášovi Kušnírovi na spísanie predmetnej notárskej zápisnice bolo v súlade s ust. § 22 a § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka a tento mal právo v zmysle ust. § 24 Občianskeho zákonníka splnomocniť inú osobu, aby za neho konala v rozsahu splnomocnenia. Navyše povinný mal možnosť kedykoľvek toto plnomocenstvo v zmysle ustanovenia § 33b Občianskeho zákonníka odvolať, čo však neurobil. Poukázal tiež na skutočnosť, že udelením plnomocenstva sa povinná ako dlžníčka nevzdala svojich práv na uznanie záväzku, iba rozšírila možnosť uznania záväzku za jej osobu aj na osobu splnomocniteľa, v danom prípade advokáta. Záverom poukázal na skutočnosť,

že zastavením exekúcie pre nespôsobilosť exekučného titulu nastane situácia, keď sa oprávnený nebude môcť domáhať vydania iného exekučného titulu, nakoľko vymáhaná pohľadávka sa premlčí. Na základe uvedeného mal za to, že predmetná exekúcia bola vykonaná v súlade s platnými právnymi predpismi a preto žiadal, aby súd vyhovel jeho návrhu na zmenu súdneho exekútora. Nestotožnil sa ani s priznanými trovami súdneho exekútora. Namietal, že pri určovaní trov exekúcie došlo k duplicitnému odmeneniu tých istých úkonov exekučnej činnosti odmenou podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu ako aj paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti, a to pri úkonoch spracovanie žiadosti o udelenie poverenia a získanie poverenia na vykonanie exekúcie, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie a doručenie upovedomenia o začatí exekúcie a spracovanie žiadosti o súčinnosť a zisťovanie zamestnávateľa, majetku, bydliska a účtu povinnej.

Povinná a súdny exekútor zostali v odvolacom konaní nečinní.

Zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa § 374 ods.4 Občianskeho súdneho poriadku.

Krajský súd (ďalej len "odvolací súd") príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len "O.s.p.") , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods.1 "O.s.p.") , preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovení § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

Predmetom odvolacieho konania je posúdenie otázky, či notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, je spôsobilým exekučným titulom na vykonanie exekúcie.

Odvolací súd z predloženého spisu zistil, že oprávnený a povinná uzavreli dňa 18.12.2002 Zmluvu o úvere č. XXXXXXX, na základe ktorej oprávnený poskytol povinnej úver vo výške 12.000,-Sk (398,32 eur) , ktorý sa povinná zaviazala vrátiť spolu s poplatkom za jeho poskytnutie vo výške 6.590,-Sk (218,74 eur) , t. j. spolu 18.590,-Sk (617,07 eur) . Súčasťou tejto zmluvy bolo aj splnomocnenie, ktorým povinná splnomocnila Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t. j. aby v jej mene uznal záväzok z tohto úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom. Na základe tohto splnomocnenia Mgr. Tomáš Kušnír zastúpený Mgr. Martinom Paičekom uznal za povinnú záväzok z tohto úveru vo výške 19 664,-Sk (652,72 eur) pred notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, o čom bola spísaná notárska zápisnica č. N 1302/2003, NZ 26378/2003 zo dňa 09.04.2003, a súhlasil, aby sa táto notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku, možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa Notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Ďalej má obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, je preto nevyhnutná účasť dlžníka pri spisovaní tejto notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a to buď osobne alebo prostredníctvom riadne splnomocneného zástupcu. V uvedenom prípade povinnú ako dlžníčku pri spisovaní predmetnej notárskej zápisnice zastupoval Mgr. Martin Paiček, advokátsky koncipient splnomocnený na takéto konanie substitučnou plnou mocou od

advokáta Mgr. Tomáša Kušníra oprávneného konať za povinnú na základe plnomocenstva, ktoré mu povinná udelila v Zmluve o úvere zo dňa 18.12.2002.

Podľa § 22 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Občianskeho zákonníka, zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z predloženej Zmluvy o úvere vyplýva, že plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu sa nachádzalo už na predtlači Zmluvy o úvere a teda povinná ak chcela, aby jej bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, podpísala Zmluvu o úvere, ktorá obsahovala aj splnomocnenie pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že takéto podmieňovanie poskytovania úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu je treba považovať za neprijateľnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá je v zmysle ust. § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná.

Odhliadnuc od vyššie uvedeného, splnomocnenie udelené povinnou advokátovi Mgr. Tomášovi Kušnírovi priamo v Zmluve o úvere v deň podpisu zmluvy nie je platným právnym úkonom povinnej a Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinnej vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice (a teda ani jeho advokátsky koncipient Mgr. Martin Piaček) aj z iného dôvodu, a to pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Rozpor je daný tým, že advokát, ktorý mal povinnú pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu zastupovať, bol určený priamo v Zmluve o úvere veriteľom - oprávneným, a povinná nemala možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasila so spísaním notárskej zápisnice. Teda povinná si nemohla dobrovoľne vybrať právneho zástupcu. Tieto okolnosti vyvolávajú dôvodné pochybnosti, či zástupca, ktorého si povinná (dlžník) ani sám nezvolila, ale vybral jej ho oprávnený ako veriteľ, bude náležite hájiť záujmy práve svojho klienta. Takéto plnomocenstvo uzavreté bez slobodnej vôle povinnej je v rozpore so zákonom, a pre konflikt záujmov sa prieči dobrým mravom a preto sú právne úkony, ktoré takto splnomocnený zástupca v mene zastúpeného urobil podľa § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatné.

Záver o platnosti zmluvy o plnomocenstve je potrebné vyhodnotiť aj vzhľadom na ďalšiu okolnosť, ktorá vyplýva z obsahu Zmluvy o úvere, ktorej súčasťou je aj splnomocnenie. Zo zmluvy je zrejmé, že táto bola uzavretá medzi dvomi zmluvnými stranami, a to spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o. ako veriteľom a povinnou ako dlžníkom a je teda zrejmé, že pokiaľ povinný podpísal uvedenú písomnú zmluvu, prejavil tým vôľu uzavrieť tento právny vzťah, teda Zmluvu o úvere. Tento vzťah je čo do obsahu, ale aj jeho účastníkov odlišný od vzťahu založeného dohodou o plnomocenstve.

Z citovaného ust. § 23 Občianskeho zákonníka vyplýva, že zastúpenie na základe dohody o plnomocenstve predpokladá dvojstranný právny úkon, teda dohodu medzi dvomi subjektmi, a to medzi splnomocniteľom na jednej strane a splnomocnencom na strane druhej. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí teda obsahovať všetky náležitosti dvojstranného právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Pokiaľ má mať takáto dohoda písomnú formu, predpokladá sa prejav oboch zmluvných strán potvrdený podpisom týchto subjektov.

Splnomocnenie, ktoré sa nachádza na tlačive Zmluvy o úvere, je podpísané len zo strany splnomocnenca, pričom podpis povinného na Zmluve o úvere nemožno považovať za podpis na samotnom splnomocnení. Zmluva o úvere je totiž osobitným dvojstranným právnym úkonom, na základe ktorého vznikol osobitný právny vzťah medzi inými subjektmi, a to medzi spoločnosťou Pohotovosť, s.r.o. ako veriteľom na strane jednej a povinnou na strane druhej. Účastníci tohto právneho vzťahu nie sú teda totožní s účastníkmi právneho vzťahu vzniknutého na základe dohody o plnomocenstve, v ktorej má byť ako účastník konania splnomocnenec Mgr. Tomáš Kušnír. Podpis účastníkov na Zmluve o úvere je potvrdením prejavu vôle účastníkov tejto zmluvy vo vzťahu k tomuto právnemu úkonu.

V Zmluve o úvere teda chýba nepochybný relevantný prejav vôle povinnej splnomocniť advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na vykonanie vyhlásenia v jej mene. Ak nedošlo k riadnemu splnomocneniu Mgr. Tomáša Kušníra na vykonávanie úkonov v mene povinnej, nemohol tento ďalej splnomocniť svojho advokátskeho koncipienta na spísanie zápisnice o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou za povinnú. Predmetná notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, tak neobsahuje prejav vôle povinnej o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou a preto nemôže byť exekučným titulom voči tejto osobe. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni vykonaniu exekúcie na jeho základe. Preskúmavanie ďalších odvolacích dôvodov oprávneného smerujúcich proti výroku o zastavení exekúcie je preto v odvolacom konaní nadbytočné.

K námietke oprávneného týkajúcej sa opätovného preskúmania podmienok exekučného konania odvolací súd už len dodáva, že prihliadať na splnenie podmienok konania je úlohou súdu v každom štádiu konania, a to aj z úradnej moci. V prípade, ak súdu prvého stupňa bol v priebehu exekúcie predložený návrh na zmenu súdneho exekútora a súd pri rozhodovaní o tomto návrhu zistil, že vymáhaný nárok je v rozpore so zákonom a exekúcia nezákonná, v zmysle ust. § 58 ods. 1 Exekučného poriadku bol oprávnený exekúciu zastaviť aj bez návrhu. Nedostatok spôsobilosti notárskej zápisnice byť exekučným titulom je tak závažným nedostatkom podmienky exekučného konania, ktorý nemožno odstrániť a pre ktorý musí byť konanie zastavené. Skutočnosť, že v konečnom dôsledku nastane stav, že po zastavení exekúcie dôjde k premlčaniu vymáhaného nároku oprávneného, je v tomto kontexte irelevantná.

Na základe uvedeného odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti t.j. vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

Oprávnený v podanom odvolaní napadol aj výšku trov exekúcie, ktoré boli priznané súdnemu exekútorovi, nakoľko mal za to, že došlo k duplicitnému odmeňovaniu tých istých úkonov exekučnej činnosti.

Podľa § 14 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení do 30.04.2008 (ďalej len "vyhl.") , ak súdny exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu, b) paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia, základná hodinová sadzba podľa odseku 1 písm. a) je 6,64 eur (200 Sk) za každú aj začatú hodinu. Súdny exekútor je povinný vyhotoviť časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov exekučnej činnosti. Podľa odseku 3 tohto ustanovenia, paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 3,32 eur (100 Sk) .

Podľa § 15 ods. 1 vyhl., paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti: a) získanie poverenia na vykonanie exekúcie, b) doručenie príkazu na začatie exekúcie, c) doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, d) doručenie exekučného príkazu, e) doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie, f) doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní, g) každé zisťovanie bydliska povinného, h) každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného, i) každé zisťovanie účtu povinného, j) každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Odvolací súd dáva do pozornosti, že ust. § 14 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 vyhl. je potrebné vykladať tak, že časová odmena podľa tohto ustanovenia sa priznáva za čas vynaložený na exekúciu ako celok, na rozdiel od paušálnej odmeny, ktorá sa priznáva za každý úkon exekučnej činnosti. Jednotlivé časové úseky, ktoré súdny exekútor vynaloží pri vykonávaní úkonov exekučnej činnosti súd skúma z toho hľadiska, či tieto korešpondujú s požiadavkou účelnosti. Súd preto vychádza z reálneho času účelne vynaloženého na exekúciu. Ďalej pri aplikácii uvedeného ustanovenia je potrebné vychádzať z toho, že nie je možné priznať hodinovú odmenu za tie úkony, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou. V opačnom prípade by došlo k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkonu exekučnej činnosti. V ustanovení § 15 ods. 1 vyhl. sú totižto taxatívne vymenované úkony exekučnej činnosti, ktoré sa odmeňujú paušálnou sumou. Úkony exekučnej činnosti vymenované v tomto ustanovení vyňal zákonodarca z časového spôsobu odmeňovania úkonov. Z toho vyplýva, že je vylúčená kumulácia paušálnej odmeny za úkony uvedené v § 15 ods. 1 vyhl. s časovou odmenou podľa § 14 ods. 2 vyhl.

Oprávnený v podanom odvolaní správne poukázal na skutočnosť, že úkony "spracovanie žiadosti o udelenie poverenia", "spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie", "spracovanie žiadosti o súčinnosť - Sociálna poisťovňa, katastrálny úrad, dopravný inšpektorát, register obyvateľov, daňový úrad" nemožno odmeniť časovou odmenou, nakoľko ide o úkony "získanie poverenia na vykonanie exekúcie" "doručenie upovedomenia o začatí exekúcie", "každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného", resp. "každé zisťovanie majetku povinného", resp. "každé zisťovanie bydliska povinného" a "každé ďalšie zisťovanie účtu povinného", ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou podľa ust. § 15 ods. 1 vyhl. Náhrada za vykonanie týchto úkonov je premietnutá do paušálnej odmeny a odmeňovanie týchto úkonov podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu aj paušálnou sumou, len z dôvodu odlišného označenia týchto úkonov, by bolo duplicitným priznaním odmeny za jednu činnosť súdneho exekútora.

Podľa § 14 ods. 1 písm. a) , § 14 ods. 2 vyhl. súd prvého stupňa priznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu za:

- spracovanie žiadosti o udelenie poverenia, 35 min............................. 6,64 Eur

- spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie + výzva, 35 min............ 6,64 Eur

- spracovanie žiadosti o súčinnosť /Sociálna poisťovňa, Katastrálny úrad, Register obyvateľov, Daňový úrad, dopravný inšpektorát/, 25 min. ................... 6,64 Eur

Spolu: á 6,64 eur za každú aj začatú hodinu ...... 19,92 Eur

Súd prvého stupňa nepostupoval správne, ak za vykonanie týchto úkonov priznal súdnemu exekútorovi odmenu podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu vo výške 19,92 eur aj paušálnu odmenu, preto je potrebné trovy exekúcie krátiť o sumu 19,92 eur plus DPH 20 %, t. j. 23,90 eur. Trovy súdneho exekútora tak predstavujú 52,26 eur (76,16 eur - 23,90 eur = 52,26 eur) . Súdnemu exekútorovi totiž za uvedené úkony patrí podľa § 15 ods. 1 vyhlášky za každý z týchto úkonov iba paušálna suma 3,32 EUR za jeden úkon.

Nakoľko v časti rozhodovania o trovách exekúcie neboli splnené podmienky ani na potvrdenie rozhodnutia súdu prvého stupňa (§ 219 O.s.p.) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1 O.s.p.) , odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie podľa ust. § 220 O.s.p. tak, že oprávneného zaviazal nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie o výške 52,26 eur do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Odvolací súd naviac dodáva, že zákonný sudca uznesením Okresného súdu Rožňava zo dňa 26. septembra 2011 č.k. 10Er/127/2003-47 o odvolaní oprávneného proti výroku o zamietnutí zmeny exekútora rozhodol tak, že zamietol návrh na zmenu exekútora.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený mal v tomto konaní

úspech len v pomerne nepatrnej časti a ostatným účastníkom preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.