KSKE 15 CoE 145/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/145/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805208305 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805208305.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, právne zastúpený JUDr. Martinom Máčajom, advokátom so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnej: L. L., nar. XX.XX.XXXX, J. XXXX/X, XXX XX S., v konaní vedenom u súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala, so sídlom v Košiciach, Moyzesova 34, pod sp. zn. EX - 2205/05 PK/L o vymoženie 597,49 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 16.03.2011, č. k. 4Er/341/2005-17, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku, ktorým súd prvého stupňa exekúciu vyhlásil za neprípustnú, túto zastavil, ako aj vo výroku o náhrade trov exekúcie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh na zmenu exekútora zamietol, exekúciu vyhlásil za neprípustnú, túto zastavil a nepriznal účastníkom náhradu trov exekúcie.

V odôvodnení uviedol, že na návrh oprávneného poveril súd prvého stupňa vykonaním exekúcie na vymoženie 597,49 eur s príslušenstvom súdneho exekútora Ing. Bc. Karola Mihala poverením č. 5808 004961* zo dňa 21.12.2005 na základe exekučného titulu, ktorým je Notárska zápisnica sp. zn. N 3756/2005, NZ 34335/2005, NCRLs 33848/2005 spísaná dňa 24.07.2005 na Notárskom úrade JUDr. Ondreja Ďuriača. V priebehu exekúcie oprávnený podal návrh na zmenu súdneho exekútora. Súd prvého stupňa v zmysle ust. § 103 a § 251 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, § 41 ods. 1 a ods. 2 písm. c/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) preskúmal podmienky konania a zistil, že spísania notárskej zápisnice, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, sa za povinnú zúčastnil Mgr. Q. P., a to na základe plnomocenstva obsiahnutého v Zmluve o úvere č. 7270752 zo dňa 18.11.2004. Túto zmluvu posúdil ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a ust. § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ďalej uviedol, že plnomocenstvo, ktoré povinná udelila Mgr. Q. P., sa nachádzalo na predtlači Zmluvy o úvere zo dňa 18.11.2004, a teda povinná, ak chcela, aby jej bol poskytnutý spotrebiteľský úver, bola nútená podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Q. P. na spísanie predmetnej notárskej zápisnice, obsahom ktorej je uznanie záväzku z úveru v jeho mene tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre exekúciu. Takéto podmieňovanie poskytnutia úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Q. P. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu považoval súd prvého stupňa za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere v zmysle ust. § 53 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Splnomocnenie udelené povinnou pre Mgr. Q. P. považoval za neplatný právny úkon aj pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného podľa ust. § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Splnomocnený zástupca povinnej v rozpore s právnou úpravou uznal v jej mene sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené a zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške. Keďže notárska zápisnica

nebola spôsobilým exekučným titulom, súd prvého stupňa exekúciu vykonávanú na jej podklade zastavil podľa ust. § 57 ods. 1 písm. g/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) . Náhradu trov exekúcie, súd exekútorovi nepriznal, keďže si tento trovy exekúcie neuplatnil.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Oprávnený v odvolaní namietal, že súd prvého stupňa v danom prípade posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, a to udelením poverenia na vykonanie exekúcie. Tak notár pri spisovaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu, ako ani súdny exekútor či súd prvého stupňa nezistili rozpor exekučného titulu so zákonom a vo veci bolo súdnemu exekútorovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie. Oprávnený sa ďalej nestotožnil s tvrdením súdu prvého stupňa o vadnosti plnomocenstva udeleného na spísanie notárskej zápisnice. Podľa oprávneného plnomocenstvo udelené povinnou Mgr. Q. P. na spísanie predmetnej notárskej zápisnice bolo v súlade s ust. § 22 a § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka. Povinná mala možnosť kedykoľvek toto plnomocenstvo odvolať, čo však neurobila. Udelením plnomocenstva sa povinná ako dlžník nevzdala svojich práv na uznanie záväzku, iba rozšírila možnosť uznanie záväzku za jej osobu aj na osobu splnomocniteľa, v danom prípade advokáta. Záverom poukázal na skutočnosť, že zastavením exekúcie pre nespôsobilosť exekučného titulu nastane situácia, keď si oprávnený nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, keďže pohľadávka oprávneného už bude premlčaná. Na základe uvedeného mal za to, že predmetná exekúcia bola vykonaná v súlade s platnými právnymi predpismi a preto žiadal, aby súd vyhovel jeho návrhu na zmenu súdneho exekútora.

Súdny exekútor, ako aj povinná zostali v odvolacom konaní nečinní.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. V časti odvolania proti výroku o zmene súdneho exekútora zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. v spojení s ust. § 202 ods. 2 O.s.p. a § 44 Exekučného poriadku uznesením zo dňa 11.10.2011 rozhodol tak, že vyhovel návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora a vykonaním exekúcie vedenej pôvodne u súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala, poveril súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolania podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorých je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolania smerujú proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je nedôvodné.

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podal oprávnený odvolanie z dôvodu, nakoľko sa domnieval, že notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, je spôsobilým exekučným titulom na vykonanie exekúcie.

Odvolací súd z predloženého spisu zistil, že oprávnený a povinná uzavreli dňa 18.11.2004 Zmluvu o úvere č. 7270752, na základe ktorej oprávnený poskytol povinnej úver vo výške 331,94 eur, ktorý sa povinná zaviazala vrátiť spolu s poplatkom za jeho poskytnutie vo výške 265,55 eur, t. j. spolu 597,49 eur. Súčasťou tejto zmluvy bolo aj splnomocnenie, ktorým povinná splnomocnila Mgr. Q. P. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t. j. aby v jej mene uznal záväzok z tohto úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom. Na základe tohto splnomocnenia Mgr. Q. P. uznal za povinnú záväzok z tohto úveru pred notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom, o čom bola spísaná notárska zápisnica č. N 3756/2005, NZ 34335/2005, NCRLs 33848/2005 dňa 24.07.2005, a súhlasil, aby sa táto notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku, možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa Notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Ďalej má obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, je preto nevyhnutná účasť dlžníka pri spisovaní tejto notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a to buď osobne alebo prostredníctvom riadne splnomocneného zástupcu. V uvedenom prípade povinnú ako dlžníčku pri spisovaní predmetnej notárskej zápisnice zastupoval Mgr. Q. P. na základe plnomocenstva udeleného mu povinnou v Zmluve o úvere.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Občianskeho zákonníka, zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z predloženej Zmluvy o úvere vyplýva, že plnomocenstvo pre Mgr. Q. P. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu sa nachádzalo už na predtlači Zmluvy o úvere, a teda povinná, ak chcela, aby jej bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, podpísala Zmluvu o úvere, ktorá obsahovala aj splnomocnenie pre Mgr. Q. P. na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že takéto podmieňovanie poskytovania úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Q. P. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu je treba považovať za neprijateľnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá je v zmysle ust. § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka neplatná.

Odhliadnuc od vyššie uvedeného, splnomocnenie udelené povinnou advokátovi Mgr. Q. P. priamo v Zmluve o úvere v deň podpisu zmluvy nie je platným právnym úkonom povinnej a Mgr. Q. P. nemohol pred notárom platne a v mene povinnej vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice aj z iného dôvodu, a to pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného podľa § 22 ods. 2 OZ. Rozpor je daný tým, že advokát, ktorý mal povinnú pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu zastupovať, bol určený priamo v Zmluve o úvere veriteľom - oprávneným, a povinná nemala možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasila so spísaním notárskej zápisnice. Teda povinná si nemohla dobrovoľne vybrať právneho zástupcu. Tieto okolnosti vyvolávajú dôvodné pochybnosti, či zástupca, ktorého si povinná (dlžník) ani sám nezvolila, ale vybral jej ho oprávnený ako veriteľ, bude náležite hájiť záujmy práve svojho klienta. Takéto plnomocenstvo uzavreté bez slobodnej vôle povinnej je v rozpore so zákonom, a pre konflikt záujmov sa prieči dobrým mravom a preto sú právne úkony, ktoré takto splnomocnený zástupca v mene zastúpeného urobil podľa § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatné.

Predmetná notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, teda neobsahuje prejav vôle povinnej o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou, a preto nemôže byť exekučným titulom voči tejto

osobe. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni vykonaniu exekúcie na jeho základe.

K námietke oprávneného týkajúcej sa opätovného preskúmania podmienok exekučného konania odvolací súd už len dodáva, že prihliadať na splnenie podmienok konania je úlohou súdu v každom štádiu konania, a to aj z úradnej moci. V prípade, ak súdu prvého stupňa bol v priebehu exekúcie predložený návrh na zmenu súdneho exekútora a súd pri rozhodovaní o tomto návrhu zistil, že vymáhaný nárok je v rozpore so zákonom a exekúcia nezákonná, v zmysle ust. § 58 ods. 1 Exekučného poriadku bol oprávnený exekúciu zastaviť aj bez návrhu. Nedostatok spôsobilosti notárskej zápisnice byť exekučným titulom je tak závažným nedostatkom podmienky exekučného konania, ktorý nemožno odstrániť a pre ktorý musí byť konanie zastavené. Skutočnosť, že v konečnom dôsledku nastane stav, že po zastavení exekúcie dôjde k premlčaniu vymáhaného nároku oprávneného, je v tomto kontexte irelevantná.

Na základe uvedeného odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom na vykonanie exekúcie.

Vecne správne rozhodol súd prvého stupňa aj o trovách exekúcie, keďže súdny exekútor si náhradu týchto trov neuplatnil a ostatným účastníkom žiadne trovy exekúcie nevznikli.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený mal v tomto konaní úspech len v pomerne nepatrnej časti a ostatným účastníkom preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.