KSKE 15 CoE 151/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/151/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805207364 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805207364.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného S., s.r.o., S. XX, C., IČO: W. XXX , právne zastúpeného JUDr. Martinom Máčajom, advokátom, Advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnej G. D., bytom G. XX, Q., zastúpená opatrovníčkou A. Č., zamestnankyňou Okresného súdu Rožňava, o vymoženie 1.043,62 eur s prísl., o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č.k. 12Er/271/2005-17 zo dňa 22.02.2010, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú, o zastavení exekúcie a vo výroku o trovách exekúcie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa vyhlásil exekúciu vedenú súdnym exekútorom JUDr. Ing. Karolom Mihalom za neprípustnú a zastavil ju. Zamietol návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora a oprávnenému uložil povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 49,19 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa podaným návrhom na vykonanie exekúcie domáhal vymoženia sumy 1.043,62 eur s prísl. na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica č. N 3331/2005, NZ 31763/2005, NCRLs 31296/2005 zo dňa 09.07.2005 spísaná na Notárskom úrade notára JUDr. Ondreja Ďuriača so sídlom v S..

Súdnemu exekútorovi boli udelené poverenie na vykonanie exekúcie dňa 28.12.2005.

Podaním zo dňa 18.11.2010 požiadal oprávnený o zmenu súdneho exekútora a navrhol poveriť vykonaním exekúcie súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého. Zo zmluvy o úvere č. 7420001 uzatvorenej medzi účastníkmi konania dňa 08.02.2005 vyplýva, že povinná splnomocnila advokáta Z.. R. E. na spísanie notárskej zápisnice, aby v mene povinnej uznal záväzok z úverovej zmluvy tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom v zmysle ustanovenia § 41 ods.2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len Exekučný poriadok ) . Predmetnú zmluvu o úvere posúdil súd ako zmluvu spotrebiteľskú. Z výpisu z Obchodného registra mal súd preukázané, že predmetom činnosti oprávneného je okrem iného poskytovanie úverov z vlastných zdrojov a povinný je fyzická osoba, ktorá obsah zmluvy nemohla ovplyvniť a uzavrela zmluvu na formulári predloženom oprávneným.

Následne súd citoval ustanovenie § 53 ods.1, 3, 4, § 54 ods.1, 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník ) , ustanovenie § 1 ods.1, 2 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o advokácií ) a uviedol, že exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva , ktoré povinný udelil Z.. R. E. v predtlači zmluvy o úvere. Ak povinná chcela, aby jej bol poskytnutý spotrebiteľský úver bola nútená podpísať plnomocenstvo, v ktorom splnomocnila Z.. R. E. na spísanie notárskej zápisnice. Súčasne sa zaviazala uhradiť všetky náklady súvisiace so spísaním notárskej zápisnice. Z.. R. E.Š. bol splnomocnený aj na uzavretie záložnej zmluvy podľa ustanovenia § 552 Občianskeho zákonníka alebo zmluvy o zabezpečovacom prevode práva podľa ustanovenia § 553 Občianskeho zákonníka. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru podpísaním plnomocenstva považoval súd za neprijateľnú podmienku v zmysle ustanovenia § 53 ods.3 Občianskeho zákonníka.

Splnomocnený zástupca uznal právny záväzok povinnej vo výške 1.194,08 eur, z toho úver a poplatok vo výške 1.043,62 eur.

Následne súd citoval ustanovenie § 517 ods.2 Občianskeho zákonníka, ustanovenie § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. a uviedol, že splnomocnený zástupca povinnej uznal v jej mene v rozpore s právnou úpravou sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené a zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške.

Ďalej súd uviedol, že notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, preto exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju v zmysle ustanovenia § 57 ods.1 písm.g) a ustanovenia § 58 ods.1 Exekučného poriadku.

O trovách exekúcie súd rozhodol v súlade s ustanovením § 196, § 200 ods.1 a § 203 ods.1 Exekučného poriadku a oprávnenému uložil povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie, pretože sa domáhal vykonania exekúcie na základe nespôsobilého exekučného titulu. Súdnemu exekútorovi priznal náhradu trov exekúcie celkom vo výške 49,19 eur v súlade s ustanovením § 14, § 15 a § 22 vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len citovaná vyhláška ) . Za 8 úkonov exekučnej činnosti (získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, zisťovanie zamestnávateľa povinnej, 2x zisťovanie majetku povinnej, zisťovanie účtu povinnej, 2 x zisťovanie pobytu povinnej) priznal paušálnu odmenu á 3,32 eur, t.j. v sume 26,56 eur. Za 1 začatú hodinu (30 min.) účelne vynaloženú na výkon exekúcie (spracovanie upovedomenia o spôsobe vykonania exekúcie a exekučného príkazu) priznal časovú odmenu á 6,64 eur, t.j. v sume 6,64 eur. Ďalej mu bola priznaná náhrada hotových výdavkov predstavujúcich poštovné vo výške 9,36 eur. Súd zvýšil o 20 %-nú daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH ) len odmenu súdneho exekútora, t.j. o sumu 6,64 eur.

Súd nepriznal súdnemu exekútorovi odmenu za úkon - prijatie návrhu na vykonanie exekúcie, jeho preštudovanie a zaevidovanie, pretože sa jedná o administratívne práce v zmysle ustanovenia § 25 citovanej vyhlášky. Ďalej mu nebola priznaná časová odmena za úkony- spracovanie žiadosti o udelenie poverenia, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie, spracovanie žiadosti o súčinnosť - Sociálna poisťovňa, Katastrálny úrad, Dopravný inšpektorát, Daňový úrad, Register obyvateľov 2x, pretože tieto úkony sú odmeňované paušálnou odmenou v zmysle ustanovenia § 15 ods.1 citovanej vyhlášky.

Za úkon - výzva súd nepriznal odmenu, pretože táto bola súčasťou upovedomenia o začatí exekúcie. Odmena za úkon. doručenie upovedomenia o začatí exekúcie bola súdnemu exekútorovi priznaná iba raz vo výške 3,32 eur tak, ako to ustanovuje citovaná vyhláška.

Služobnú cestu vykonanú do miesta trvalého pobytu povinnej nepovažoval súd za dostatočne preukázanú. Súdny exekútor k vyúčtovaniu nepriložil doklady, z ktorých by bola zrejmá spotreba použitého motorového vozidla ani doklad preukazujúci zakúpenie pohonných hmôt. Súčasne nebola služobná cesta vykonaná účelne, nakoľko skutočnosť, že povinná na adrese nebýva bola súdnemu exekútorovi známa z iných dokladov.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdnym úradníkom.

V zákonom stanovenej lehote podal proti uzneseniu súdu prvého stupňa odvolanie oprávnený. Nesúhlasil s rozhodnutím súdu prvého stupňa a namietal, že súd posudzoval vec, o ktorej už právoplatne rozhodol. Súd prvého stupňa udelil súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie z čoho vyplýva, že notárska zápisnica ako exekučný titul už bola predmetom skúmania zo strany súdu. Podotkol, že plnomocenstvo preskúmal notár JUDr. Ondrej Ďuriač pri spísaní notárskej zápisnice a zaoberal sa ním aj súd prvého stupňa pri posudzovaní súladu exekučného titulu so zákonom. Oprávnený zdôraznil, že v danom prípade sa jedná o hmotnoprávne právne zastúpenie povinného v zmysle ustanovenia § 22 v spojení s ustanovením § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré bolo udelené Mgr. Tomášovi Kušnírovi. Poukázal na ustanovenie § 24 Občianskeho zákonníka a uviedol, že zákon zo zásady o neprípustnosti ďalšieho zastúpenia pripúšťa výnimku, ktorá umožňuje, aby sa zástupca dal zastúpiť ďalším zástupcom, ak to dovoľuje právny predpis alebo je to účastníkmi konania dohodnuté. Oprávnený poukázal na to, že povinný ako dlžník mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere plnomocenstvo v zmysle ustanovenia § 33b Občianskeho zákonníka odvolať, avšak tak neučinil. Uviedol, že v prípade nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu prvého stupňa sa pohľadávka premlčí a oprávnený si už nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul. Žiadal, aby súd vyhovel návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora. Namietal aj výšku trov exekúcie na úhradu ktorých ho zaviazal súd prvého stupňa. Navrhol napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Súd prvého stupňa ustanovil uznesením č.k. 12Er/271/2005-32 zo dňa 06.04.2011 povinnej za opatrovníčku A. Č., súdnu tajomníčku Okresného súdu Rožňava v zmysle ustanovenia § 29 ods.2 O.s.p..

Súdny exekútor ani opatrovníčka povinnej sa k doručenému odvolaniu písomne nevyjadrili.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len O.s.p. ) , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods.1 O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovenia § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného je čiastočne dôvodné.

Dňa 10.10.2011 odvolací súd vrátil prípisom súdu prvého stupňa spis ako predčasne predložený z dôvodu, že proti výroku o zamietnutí návrhu na vykonanie exekúcie nie je prípustné odvolanie v zmysle ustanovenia § 202 ods.2 O.s.p. v spojení s ustanovením § 44 ods.8 Exekučného poriadku. V danom prípade bolo rozhodnutie vydané vyšším súdnym úradníkom, preto sa uznesenie v uvedenom výroku zo zákon a zrušuje v zmysle ustanovenia § 374 ods.4 O.s.p. a opätovne musí rozhodnúť sudca.

Uznesením č.k. 12Er/271/2005-40 zo dňa 21.10.2011 rozhodol zákonný sudca tak, že návrh na oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol.

Proti uvedenému uzneseniu nepodali účastníci konania v zákonom stanovenej lehote odvolanie, preto nadobudla dňa 25.11.2011 právoplatnosť. Z tohto dôvodu sa uvedeným výrokom napadnutého uznesenia odvolací súd nezaoberal.

Oboznámením sa s obsahom spisu odvolací súd zistil, že exekučné konanie proti povinnej sa začalo dňa 04.11.2005 na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica N 3331/2005, NZ 31763/2005, NCRLs31296/2005 spísaná na Notárskom úrade JUDr. Ondreja Ďuriača dňa 09.07.2005 (v spise na č. listu 3) . Na základe zmluvy o úvere č. 7420001 zo dňa 08.02.2005 bol povinnej poskytnutý úver vo výške 16.000,- Sk (531,10 eur) , ktorý sa povinná zaviazala vrátiť zvýšený o príslušný poplatok vo výške 15.440,- Sk (512,51 eur) , t.j. celkom zaplatí sumu 31.440,- Sk (1.043,62 eur) v 12-mesačných splátkach po 2.620,- Sk (86,97 eur) počnúc dňom 15.03.2005 (v spise na č. listu 5) .

Súd prvého stupňa správne posúdil zmluvu o úvere ako zmluvu spotrebiteľskú. Oprávnený konal pri uzatváraní zmluvy v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti a povinná úver prijala ako fyzická osoba - nepodnikateľ, pričom v priebehu konania nebol oprávneným tvrdený ani preukázaný opak.

V zmluve o úvere povinná (dlžník) ako splnomocniteľ splnomocnila advokáta Z.. R. E. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu.

V nadväznosti na takto vyhotovené splnomocnenie sa Z.. R. E. dostavil dňa 09.07.2005 na Notársky úrad JUDr. Ondreja Ďuriača a urobil vyhlásenia, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie o vyhlásení o uznaní právneho záväzku a súhlase s vykonateľnosťou podľa § 274 písm.e) O.s.p. a súhlase s exekúciou podľa § 41 ods.2 Exekučného poriadku.

Podľa ustanovenia § 41 ods.2 písm.c) Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone (§ 489 Občianskeho zákonníka) . Inou skutočnosťou, na základe ktorej vzniká záväzok, je aj porušenie povinnosti vyplývajúcej z už existujúceho záväzkového právneho vzťahu, okrem iného je to aj omeškanie dlžníka.

Notárska zápisnica má ďalej obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod (v danom prípade je to zmluva o úvere) , predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Z uvedeného vyplýva, že k obsahovým náležitostiam notárskej zápisnice ako exekučného titulu nepatrí hmotnoprávny úkon, z ktorého vyplýva záväzok povinného voči oprávnenému, teda v posudzovanej veci zmluva o úvere. To však neznamená, že notárska zápisnica by takýto úkon nemohla obsahovať popri uznaní záväzku povinným a vyhlásení o jej vykonateľnosti. Obidva tieto úkony je potrebné dôsledne rozlišovať a navzájom ich nezamieňať, pretože kým účastníkom hmotnoprávneho úkonu (napríklad v súvislosti so zmenami podmienok úverovej zmluvy, na ktorých sa jej účastníci dohodli v notárskej zápisnici) musia byť účastníci tohto hmotnoprávneho úkonu, pre uznanie dlhu a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice postačuje prejav dlžníka.

Uznanie dlhu je totiž jednostranným právnym úkonom dlžníka adresovaný veriteľovi, ktorým dáva veriteľovi najavo, že svoj dlh uznáva. Pre platnosť uznania je potrebná písomná forma, prísľub zaplatenia dlhu a uvedenie dôvodu dlhu a jeho výšky. Pri splnení týchto zákonných podmienok dochádza k prerušeniu premlčania a predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Všetky tieto náležitosti písomné uznanie povinnej prostredníctvom splnomocneného zástupcu v notárskej zápisnici obsahuje.

Súhlas povinného s vykonateľnosťou notárskej zápisnice je vždy jednostranným prejavom jeho vôle, z ktorého vyplýva, že súhlasí s tým, aby notárska zápisnica v prípade, že v určenej dobe oprávnenému určené plnenie neposkytne, bola bez ďalšieho titulom pre vykonanie exekúcie. Tento súhlas s vykonateľnosťou nemá hmotnoprávnu povahu, pretože nemá za následok vznik, zmenu alebo zánik práv alebo povinností účastníkov konania, je len jednou z náležitostí stanovených Exekučným poriadkom k tomu, aby notárska zápisnica mohla byť exekučným titulom.

Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, nie je preto potrebná dohoda s veriteľom a neúčasť veriteľa pri spisovaní takejto notárskej zápisnice nespôsobuje jej neplatnosť. Notárska zápisnica v danej veci je však neplatná z iného dôvodu, ktorý súd prvého stupňa v odôvodnení svojho rozhodnutia posúdil a náležite odôvodnil.

Podľa ustanovenia § 31 ods.1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Predpokladom zastúpenia podľa ustanovenia § 22 ods.2 Občianskeho zákonníka je spôsobilosť zástupcu na právny úkon, o ktorý ide, a záujmy zástupcu nesmú byť v rozpore so záujmami zastúpeného. Tento rozpor so záujmom zastúpeného sa pritom nemusí týkať len právneho úkonu, na ktorý bol zástupca splnomocnený, ale postačí akýkoľvek stret záujmov zástupcu a zastúpeného, ktorý by mohol vyvolať pochybnosť o tom, že zástupca bude riadne vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce mu zo zastúpenia.

V posudzovanej veci mala povinná v zmluve o úvere splnomocniť advokáta Z.. R. E. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, teda aby v jej mene uznal záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu.

Odvolací súd zastáva názor, že súd prvého stupňa postupoval správne, ak pri preskúmavaní predmetného exekučného titulu a podmienok, za ktorých bol vydaný, vrátane posudzovania zmluvy o úvere dospel k záveru, že predmetný exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinná udelila advokátovi Z.. R. E., v predtlačenej zmluve o úvere. Ak povinná chcela, aby jej oprávnený poskytol predmetný spotrebiteľský úver, bola nútená na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Z.. R. E., v ktorom ho splnomocnila na spísanie predmetnej notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Z.. R. E. s poverením na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, je potrebné považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Uvedené konanie splnomocneného zástupcu povinnej Z.. R.Á. E. je v rozpore so zákonom o advokácií.

Podľa ustanovenia § 23 Občianskeho zákonníka, zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zastúpenie na základe dohody o plnomocenstve predpokladá dvojstranný právny úkon, teda dohodu medzi dvomi subjektmi a to medzi splnomocniteľom na jednej strane a splnomocnencom na druhej strane a samotné plnomocenstvo je iba jednostranným právnym úkonom, ktorým splnomocniteľ dáva tretím osobám na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí teda obsahovať všetky náležitosti dvojstranného právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Pokiaľ má mať takáto dohoda písomnú formu, predpokladá sa prejav oboch zmluvných strán potvrdený podpisom týchto subjektov.

Odvolací súd súčasne poukazuje na to, že v notárskej zápisnici ako exekučnom titule, ktorú oprávnený predložil, chýba nepochybný relevantný prejav vôle povinnej (dlžníka) splnomocniť advokáta Z.. R. E. na vykonanie vyhlásenia v jej mene. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni v možnosti vydať exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie na základe takejto notárskej zápisnice.

Z týchto dôvodov odvolací súd považoval uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení za vecne správne, a preto ho potvrdil v súlade s ustanovením § 219 ods.1 O.s.p., pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

Oprávnený namietal aj výšku trov exekúcie, na úhradu ktorých ho zaviazal súd prvého stupňa. Preskúmaním trov exekúcie odvolací súd zistil, že odvolacia námietka oprávneného je dôvodná. Odvolací súd zastáva názor, že za úkon doručenie upovedomenia o spôsobe vykonania exekúcie a exekučného príkazu nepatrí súdnemu exekútorovi časová odmena, nakoľko uvedený úkon sa odmeňuje paušálnou odmenou.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol v súlade s ustanovením § 224 ods.1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 151 ods.1 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože návrh na ich priznanie predložený nebol.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach v pomere hlasov 3:0 (ustanovenie § 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov v znení novely uskutočnenej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinnej od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.