KSKE 15 CoE 154/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/154/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7806202832 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7806202832.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Pohotovosť s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, právne zastúpený Máčaj a Novák s.r.o., Advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnej I. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom Č. XXXX/XX, XXX XX S., o vymoženie 416,25 eur s prísl., o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č.k. 4Er/289/2006-22 zo dňa 11.11.2011, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa exekúciu zastavil a oprávnenému uložil povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 39,37 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa podaným návrhom na vykonanie exekúcie domáhal od povinnej vymoženia sumy 416,25 eur na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica sp. zn. N 5596/2005, NZ 51338/2005. NCRLs 50695/2005 zo dňa 30.10.2005 vydaná Notárskym úradom JUDr. Ondreja Ďuriača v Partizánskom. Dňa 04.05.2006 bolo súdnemu exekútorovi Ing. Bc. Radoslavovi Kešeľakovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie.

Podaním zo dňa 09.02.2011 podal súdny exekútor podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu rozporu exekučného titulu s dobrými mravmi.

Súd uviedol, že exekučný titul nadobudol právoplatnosť dňa 30.10.2005 a vykonateľnosť dňa 30.11.2005.

Uviedol, že notárska zápisnica ako formálne vykonateľný exekučný titul existuje, nie je však materiálne vykonateľným exekučným titulom, keďže bola spísaná o absolútne neplatnom právnom úkone.

Následne súd citoval ustanovenie § 57 ods.1 písm.g) , ustanovenie § 57 ods.2, ustanovenie § 58 ods.1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len Exekučný poriadok ) a exekúciu zastavil.

O trovách exekúcie súd rozhodol podľa ustanovenia § 196 a § 200 ods.1 Exekučného poriadku tak, že zaviazal oprávneného na ich úhradu. Súdnemu exekútorovi priznal náhradu trov exekúcie celkom vo výške 40,87 eur v súlade s ustanovením § 14, § 15 a § 22 vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len citovaná vyhláška ) , a to za 8 úkonov exekučnej činnosti (získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, doručenie príkazov na začatie exekúcie, 3 x lustrácia v sociálnej poisťovni, zisťovanie majetku povinného) priznal paušálnu odmenu á 3,32 eur, t.j. v sume 26,55 eur.

Ďalej mu bola priznaná náhrada hotových výdavkov predstavujúcich poštovné vo výške 9,-- eur. Súd zvýšil o 20 %-nú daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH ) odmenu súdneho exekútora, t.j. o sumu 5,31 eur.

Súd nepriznal súdnemu exekútorovi nepriznal odmenu za 2 hodiny (120 min.) za vykonanie jednotlivých úkonov exekučnej činnosti (prevzatie návrhu na vykonanie exekúcie, štúdium a zápis návrhu - 60 min., návrh na zastavenie a vyúčtovanie - 60 min.) á 6,64 eur, t.j. v sume 13,28 eur.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdnym úradníkom.

Podaním zo dňa 02.12.2011 podal proti uzneseniu odvolanie oprávnený. V odvolaní namietal, že súd prvého stupňa v rozhodnutí posúdil zmluvu o úvere (č. zmluvy 7270860) ako spotrebiteľskú zmluvu, z dôvodu vtedajšej platnej právnej úpravy v Občianskom zákonníku. Namietal, že predmetnú zmluvu o úvere nie je možné považovať za zmluvu o spotrebiteľskom úvere v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch (platnom a účinnom v čase uzavretia zmluvy o úvere, teda k 31.01.2005) . V odvolaní ďalej uviedol, že notárska zápisnica, ako exekučný titul, bola predmetom skúmania zo strany súdu už pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi. Súd však v tomto konaní uznal exekučný titul za súladný, a preto následne udelil súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Oprávnený v odvolaní navrhol napadnuté uznesenie zrušiť.

Zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa § 374 ods.4 Občianskeho súdneho poriadku.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní podľa § 10 ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) pri skúmaní podmienok odvolacieho konania z hľadiska včasnosti podaného odvolania, vec prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného bolo podané oneskorene.

Podľa ustanovenia § 251 ods.4 O.s.p., na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Podľa ustanovenia § 204 ods.1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Podľa ustanovenia § 218 ods.1 písm.a) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Podľa ustanovenia § 57 O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že oprávnený podal odvolanie písomným podaním zo dňa 30.11.2011, ktoré bolo podané na poštovú prepravu až dňa 02.12.2011, čo vyplýva z poskytnutia písomnej informácie doručujúceho orgánu (Slovenská pošta) - č. listu 40. Z údajov na vrátenej doručenke zásielky, ktorá bola oprávnenému adresovaná do vlastných rúk, je preukázané, že napadnuté uznesenie bolo oprávnenému doručené dňa 16.11.2011. V zmysle citovaného ustanovenia § 57 O.s.p., začala oprávnenému plynúť pätnásťdňová lehota na podanie odvolania dňom 17.11.2011 a posledný deň lehoty pripadol na deň 01.12.2011 (štvrtok, riadny pracovný deň) . Odvolací súd z tohto dôvodu odmietol odvolanie oprávneného v zmysle ustanovenia § 218 ods.1 písm.a) O.s.p. ako oneskorene podané.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol v súlade s ustanovením § 224 ods.1 O.s.p. tak, že náhradu trov odvolacieho konania súdnemu exekútorovi ani povinnému nepriznal, lebo návrh na ich priznanie predložený nebol (ustanovenie § 151 ods.1 O.s.p.) . Navyše im žiadne trovy odvolacieho konania nevznikli.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach jednomyseľne (ustanovenie § 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov v znení novely uskutočnenej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinnej od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.