KSKE 15 CoE 166/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/166/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209201411 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209201411.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Sociálnej poisťovne so sídlom v Bratislave, pobočka Košice, Festivalové námestie č. 1, Košice, proti povinnému EKOSPA s.r.o., Štúrova 26, Košice, IČO: 36 593 893, o vymoženie 744,87 eur s prísl., o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Jána Sokola proti uzneseniu Okresného súdu Košice II. č.k. 38Er/242/2009-10 zo dňa 10.04.2012, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa vyhlásil exekúciu vedenú súdnym exekútorom JUDr. Jánom Sokolom pod č. EX 37/2009 za neprípustnú a zastavil ju. Súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie nepriznal.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa návrhom na vykonanie exekúcie doručeným súdnemu exekútorovi dňa 28.01.2009 domáhal od povinného vymoženia pohľadávky vo výške 744,87 eur s prísl. Dňa 30.01.2009 bolo súdnemu exekútorovi JUDr. Jánovi Sokolovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie.

Podaním zo dňa 03.04.2012 podal súdny exekútor podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu, že povinný bol dňa 02.02.2012 ex offo vymazaný z Obchodného registra.

Následne súd citoval ustanovenie § 19, § 103, § 104 Občianskeho súdneho poriadku, vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zastavil ju v súlade s ustanovením § 57 ods.1 písm.g) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len Exekučný poriadok ) , podľa ktorého exekúciu súd zastaví, ak ju vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať. Súd mal preukázané, že povinný bol z Obchodného registra vymazaný na základe uznesenia Okresného súdu Košice I. č.k. 31Cbr/24/2010-33 zo dňa 22.09.2011 z dôvodov podľa ustanovenia § 68 ods.6 Obchodného zákonníka.

O trovách exekúcie súd rozhodol v súlade s ustanovením § 196, § 197 ods.1 a § 200 ods.1 Exekučného poriadku tak, že súdnemu exekútorovi nepriznal náhradu trov exekúcie. Poukázal na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 297/2010-11 zo dňa 31.08.2010 a uviedol, že oprávnený svojim konaním nezavinil zastavenie exekúcie, pretože nemohol predvídať, že povinný v priebehu exekúcie zanikne bez právneho nástupcu. Súdny exekútor vystupuje pri svojej činnosti v postavení podnikateľa za účelom dosiahnutia zisku a riziko, že nebudú uspokojené všetky jeho nároky pri výkone exekúcie, je kompenzované monopolným postavením súdneho exekútora pri uskutočňovaní exekúcie.

Z týchto dôvodov súd nepriznal súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie, pretože v danom prípade neboli splnené podmienky na zaviazanie oprávneného na náhradu trov exekúcie v súlade s ustanovením § 203 Exekučného poriadku.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdnym úradníkom.

V zákonom stanovenej lehote podal proti výroku o trovách exekúcie súdny exekútor odvolanie. Uviedol, že povinný bol zrušený a následne vymazaný z Obchodného registra pre nedostatok majetku, preto od súdneho exekútora nemožno spravodlivo požadovať, aby trovy exekučného konania súvisiace s uplatnením nároku oprávneného hradil z vlastného majetku. Navrhol uznesenie vo výroku o trovách exekúcie zmeniť a súdnemu exekútorovi priznať náhradu trov exekúcie podľa vyúčtovania zo dňa 27.03.2012.

Oprávnený vo vyjadrení k doručenému odvolaniu súdneho exekútora uviedol, že v čase podania návrhu na vykonanie exekúcie nemohol predvídať výmaz povinného z Obchodného registra. Navrhol uznesenie v jeho napadnutej časti potvrdiť.

Zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa ustanovenia § 374 ods.4 Občianskeho súdneho poriadku.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len O.s.p. ) , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods.1 O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovenia § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie súdneho exekútora je dôvodné.

Odvolaním neboli napadnuté výroky uznesenia súdu prvého stupňa o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení, preto odvolací súd v tejto časti uznesenie nepreskúmaval z dôvodu právoplatnosti týchto výrokov (ustanovenie § 206 ods.2 O.s.p.) .

Podľa ustanovenia § 196 Exekučného poriadku, za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času.

Podľa ustanovenia § 197 Exekučného poriadku náklady podľa § 196 uhrádza povinný.

Podľa ustanovenia § 200 ods.1 Exekučného poriadku, trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie (§ 196) . Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku.

Podľa ustanovenia § 203 ods.1, 2 Exekučného poriadku účinného v čase začatia exekučného konania, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. To neplatí, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom. V takomto prípade znáša trovy exekúcie súd; súd nemá právo na náhradu trov exekúcie, ktoré platil.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že exekučné konanie proti povinnému sa začalo dňa 20.01.2009 na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodnutie Sociálnej poisťovne č. 700-3410988308-GC04/08 zo dňa 22.10.2008 s právoplatnosťou a vykonateľnosťou dňa 03.12.2008. Súdnemu exekútorovi bolo poverenie na vykonanie exekúcie udelené dňa 30.01.2009.

Z výpisu z Obchodného registra vyplýva, že povinný bol zrušený odo dňa 06.12.2011, pričom právnym dôvodom zrušenia bolo rozhodnutie Okresného súdu Košice I. č.k. 31Cbr/24/2010-33 zo dňa 22.09.2011 o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa ustanovenia § 68 ods.3 písm.c) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa ustanovenia § 68 ods.6 Obchodného zákonníka. Z Obchodného registra bol povinný vymazaný ex offo dňa 02.02.2012.

Odvolací súd zdôrazňuje, že v každom jednotlivom prípade je potrebné náležite sa zaoberať otázkou z akého dôvodu došlo k výmazu povinného z Obchodného registra, keďže uvedená skutočnosť má podstatný vplyv na dôvod zastavenia exekúcie v zmysle ustanovenia § 57 Exekučného poriadku a následne aj na rozhodnutie o trovách exekúcie. Uvedený právny názor je pritom v súlade s judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (Uznesenie sp. zn. 3MCdo/10/2011 zo dňa 24.11.2011) .

Podľa ustanovenia § 68 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len Obchodný zákonník ) predchádza zániku spoločnosti jej zrušenie s likvidáciu alebo bez likvidácie. K zrušeniu spoločnosti bez likvidácie dochádza pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti, ak spoločníci, resp. príslušný orgán spoločnosti súčasne rozhodne, že spoločnosť sa zlúči alebo splynie s inou spoločnosťou, alebo že sa rozdelí (§ 69) . V takomto prípade celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti prechádza na jej právneho nástupcu.

K zrušeniu spoločnosti bez likvidácie, ak obchodné imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu, dochádza vtedy, ak:

- súd rozhodol o zrušení spoločnosti a spoločnosť nemá žiadny majetok (§ 68 ods.9) ,

- súd zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku (§ 202 ZKR) ,

- súd zrušil konkurz pre nedostatok majetku (§ 102 ZKR) ,

- po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiadny majetok.

V danom prípade došlo k zrušeniu povinného právoplatnosťou uznesenia Okresného súdu Košice I. o zrušení spoločnosti bez likvidácie podľa ustanovenia § 68 ods.3 písm.c) .

Obchodného zákonníka z dôvodov podľa ustanovenia § 68 ods.6 Obchodného zákonníka. Následne povinný zanikol výmazom z Obchodného registra dňa 02.02.2012. Ustanovenie § 68 ods.6 Obchodného zákonníka pritom upravuje dôvody, pre ktoré súd zruší spoločnosť s likvidáciou alebo bez likvidácie. Predpokladom súčasného nariadenia likvidácie v rámci zrušovacieho rozhodnutia súdu je zistenie súdu, že spoločnosť má obchodný majetok, ktorý postačuje minimálne na náhradu hotových výdavkov a odmenu za výkon funkcie likvidátora. Ak súd konštatuje "nemajetnosť" spoločnosti, rozhodne o zrušení spoločnosti bez likvidácie.

Ak bol teda povinný zrušený bez likvidácie, pretože súd konštatoval nedostatok obchodného majetku, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, prichádza do úvahy zastavenie exekúcie podľa ustanovenia § 57 ods.1 písm.h) Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, a nie podľa ustanovenia § 57 ods.1 písm.g) Exekučného poriadku. Súd prvého stupňa sa však uvedenými skutočnosťami nezaoberal, čo malo za následok nesprávne rozhodnutie o trovách exekúcie.

Z týchto dôvodov odvolací súd zrušil uznesenie v jeho napadnutej časti v súlade s ustanovením § 221 ods.1 písm.h) O.s.p. a v rozsahu zrušenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie (ustanovenie § 221 ods.2 O.s.p.) .

V ďalšom konaní bude úlohou súdu prvého stupňa opätovne rozhodnúť o trovách exekúcie a súdnemu exekútorovi priznať náhradu trov exekúcie, ktoré boli účelne vynaložené na vykonanie exekúcie.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach jednomyseľne (ustanovenie § 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov v znení novely uskutočnenej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinnej od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.