KSKE 15 CoE 192/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/192/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7206209791 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7206209791.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Pohotovosť s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, proti povinnej F. T., zomrelej dňa XX.XX.XXXX, naposledy bytom I. XXX/XX, Q., o vymoženie 286,79 eur (8.640,-- Sk) s prísl., o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II. č.k. 49Er/1111/2006-12 zo dňa 24.04.2012, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o zastavení exekúcie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa vyhlásil exekúciu vedenú súdnym exekútorom JUDr. Ing. Karolom Mihalom pod sp. zn. EX 586/2006 za neprípustnú a zastavil ju. Náhradu trov exekúcie súdnemu exekútorovi nepriznal.

V odôvodnení uviedol, že na základe návrhu oprávneného zo dňa 07.04.2006 sa proti povinnej začalo exekučné konanie. Dňa 11.05.2006 bolo súdnemu exekútorovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie. Súdny exekútor šetrením zistil, že povinná dňa 24.07.2008 zomrela.

Následne súd citoval ustanovenie § 57 ods.1 písm.g) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

(ďalej len Exekučný poriadok ) , ustanovenie § 19, § 103 Občianskeho súdneho poriadku, ustanovenie § 7 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a exekúciu zastavil, pretože povinná stratila spôsobilosť byť účastníkom konania.

Náhradu trov exekúcie súdnemu exekútorovi nepriznal, pretože si ju neuplatnil ako to vyplýva z podania zo dňa 13.03.2012.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdnym úradníkom.

V zákonom stanovenej lehote podal proti výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a jej zastavení oprávnený odvolanie. Namietal, že konajúci súd sa vôbec nezaoberal tým, či dedičské konanie po povinnej bolo právoplatne skončené a či dedičstvo nadobudli dedičia. V prípade, ak dedičstvo nadobudli dedičia povinnej, mal súdny exekútor pokračovať v exekúcii s týmito dedičmi. Navrhol uznesenie v jeho napadnutej časti zrušiť.

Súdny exekútor vo vyjadrení k odvolaniu oprávneného uviedol, že sa stotožňuje s rozhodnutím súdu. Navrhol ho ako vecne správne potvrdiť.

Zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa ustanovenia § 374 ods.4 Občianskeho súdneho poriadku.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len O.s.p. ) , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods.1 O.s.p.) preskúmal rozhodnutie v jeho napadnutej časti, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovenia § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

Podľa ustanovenia § 57 ods.1 písm.g) Exekučného poriadku, exekúciu súd zastaví, ak exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať.

Podľa ustanovenia § 57 ods.1 písm.h) Exekučného poriadku, exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

Podľa ustanovenia § 175h ods.1 O.s.p., ak poručiteľ nezanechal majetok, súd konanie zastaví.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že exekučné konanie proti povinnej o vymoženie 286,79 eur (8.640,-- Sk) s prísl. sa začalo dňa 07.04.2006 na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica notára JUDr. Ondreja Ďuriača sp. zn. N 4595/2005, NZ 43132/2005 NCRLs 42569/2005 zo dňa 17.09.2005 (v spise na č. listu 3) . Dňa 11.05.2006 bolo súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie.

Uznesením Okresného súdu Košice II. sp. zn. 39D/526/2008 zo dňa 12.12.2008 bolo dedičské konanie zastavené v súlade s ustanovením § 175h ods.1 Občianskeho súdneho poriadku, pretože povinná dňa 24.07.2008 zomrela bez zanechania majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.02.2009.

Povinnosti vyplývajúce z exekučných vzťahov smrťou povinného nezanikajú (ustanovenie § 37 ods.3 Exekučného poriadku) , ale prechádzajú na dedičov, ktorí sa okamihom smrti poručiteľa stávajú subjektom jeho práv a povinností a veritelia môžu od nich žiadať uspokojenie svojich pohľadávok do výšky nadobudnutého dedičstva (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7MCdo5/2011 zo dňa 13.05.2011) .

V danom prípade povinná v priebehu konania zomrela, pričom konanie o dedičstve bolo právoplatne zastavené uznesením Okresného súdu Košice II. zo dňa 12.12.2008 z dôvodu, že povinná (poručiteľka) nezanechala žiaden majetok (ustanovenie § 175h ods.1 O.s.p.) . Exekučný súd mal preto exekúciu zastaviť pre nedostatok majetku povinnej postačujúceho na úhradu trov exekúcie v zmysle ustanovenia § 57 ods.1 písm.h) Exekučného poriadku, keďže dedičia povinnej nevstúpili do žiadnych jej práv a povinností z dôvodu nemajetnosti. Zastavenie exekúcie, ak ju súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať (ustanovenie § 57 ods.1 písm.g) Exekučného poriadku) preto nebolo správne.

Napriek uvedenému však odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o zastavení exekúcie potvrdil z iných dôvodov, keďže bolo vo výroku vecne správne.

Odvolací súd v tomto smere poukazuje na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6MCdo/11/2011, kde Najvyšší súd konštatoval, že v prípade smrti nemajetného povinného nemožno

exekúciu vykonať nie preto, že povinný zomrel (smrť povinného bez ďalšieho nespôsobuje neprípustnosť exekúcie a nie je dôvodom zastavenia exekúcie) , ale preto, že tu nie je ani taký majetok, ktorý by postačoval na úhradu trov exekúcie .

Ak došlo k zastaveniu konania o dedičstve z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok (ustanovenie § 175h ods.1 O.s.p.) , exekučný súd zastaví exekúciu nie preto, že je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať (ustanovenie § 57 ods.1 písm.g) Exekučného poriadku) , ale preto, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie (ustanovenie § 57 ods.1 písm.h) Exekučného poriadku) , v takomto prípade znáša trovy exekúcie oprávnený (ustanovenie § 203 ods.2 Exekučného poriadku) ...

Podľa ustanovenia § 374 ods.4 O.s.p., proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202) , rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.

Vzhľadom na to, že proti uzneseniu o vyhlásení exekúcie za neprípustnú nie je prípustné odvolanie a rozhodoval vyšší súdny úradník, podaním odvolania sa uznesenie v napadnutom výroku zo zákona zrušilo v zmysle citovaného ustanovenia § 374 ods.4 O.s.p. Je však nadbytočné, aby opätovne rozhodol zákonný sudca, keďže tu nie sú splnené podmienky na vyhlásenie exekúcie za neprípustnú podľa ustanovenia § 57 ods.1 písm.g) Exekučného poriadku, pretože súd prvého stupňa mal exekúciu zastaviť z iných dôvodov ako už vyššie uviedol odvolací súd.

Z týchto dôvodov odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o zastavení exekúcie ako vecne správne podľa ustanovenia § 219 ods.1 O.s.p.

O náhrade trov odvolacieho konania, odvolací súd rozhodol v zmysle ustanovenia § 142 ods.1 v spojení s ustanovením § 224 ods.1 O.s.p. tak, že náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, pretože oprávnený úspešný nebol a súdnemu exekútorovi žiadne trovy nevznikli.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach v pomere hlasov 3:0 (ustanovenie § 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov v znení novely uskutočnenej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinnej od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.