KSKE 15 CoE 197/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/197/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7802899852 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7802899852.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného GENERAL FACTORING, a.s., Košická 56, Bratislava, IČO: 35838825, právne zastúpený HMG & PARTNERS, s.r.o., Advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, Štefanovičova 12, proti povinnému M. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XX, XXX XX P., o vymoženie 10.508,45 eur s prísl., o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Róberta Tutka, proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č.k. 8Er/667/2002-36 zo dňa 01.02.2012, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa vyhovel oprávnenému na zmenu exekútora a vykonaním exekúcie pôvodne vedenej u súdneho exekútora JUDr. Róberta Tutka, Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava, pod sp.zn. Ex 596/2002 poveril súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava a exekútorovi Róbertovi Tutkovi, Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožňava priznal odmenu a náhradu hotových výdavkov za exekúciu vo výške 45,06 eur.

V odôvodnení uviedol, že poverením č. 5808 012376* zo dňa 22.11.2002 súd prvého stupňa poveril vykonaním exekúcie vo veci súdneho exekútora JUDr. Róberta Tutka. Oprávnený podal dňa 14.09.2011 návrh na zmenu exekútora a exekúciou navrhol poveriť exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava. Prvostupňový súd v zmysle ustanovenia § 44 ods.8 zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len EP ) a ustanovenia § 44 ods.9 EP vyhovel žiadosti oprávneného a vykonaním exekúcie poveril exekútora JUDr. Rudolfa Krutého.

Dňa 27.01.2012 doručil súdny exekútor súdu prvého stupňa exekučný spis a požiadal súd o priznanie trov za doposiaľ vykonanú exekučnú činnosť vo výške 59,89 eur v zmysle § 14, 15 a 22 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhláška ) .

Prvostupňový súd vyčíslil trovy exekúcie nasledovne: trovy pozostávajú z časovej odmeny podľa § 14 ods.1 písm.a) vyhl. č. 288/1995 Z.z. v znení do 30.04.2008 vo výške 6,64 eur (za úkony: zisťovanie majetkových pomerov povinného osobne zamestnancom EÚ - 5.12.2002 30 min., vypracovanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti OO PZ P. - 09.12.2002 20 min., vypracovanie správy oprávnenému o stave konania - 23.05.2003 20 min., vypracovanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti Daňový úrad - 17.10.2006 20 min., vypracovanie správy oprávnenému o stave konania - 04.12.2006 20 min., vypracovanie správy oprávnenému o stave konania - 25.05.2007 20 min., vypracovanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti Sociálna poisťovňa - 10.02.2009 20 min.) , t.j. za 150 minút (3 začaté hodiny) spolu za 19,92 eur, z

paušálnej odmeny podľa § 14 ods.1 písm.b) vyhl. vo výške 6,64 eur (za úkony získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, t.j. 2 úkony po 3,32 eur) , z náhrady hotových výdavkov v sume 10,99 eur (poštovné 7,67 eur, telekomunikačné a kolková známka 3,32 eur) a z DPH (20 %) zo sumy 37,55 eur (okrem poštovného a kolkov) vo výške 7,51 eur.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie súdny exekútor a žiadal, aby odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie vo výroku o trovách exekúcie tak, že prehodnotí výšku priznaných trov súdneho exekútora podľa odvolacích dôvodov oprávneného.

Namietal časť uznesenia týkajúcu sa výšky priznanej odmeny. V zmysle ustanovenia § 205 ods.2 písm.f) O.s.p. odôvodnil podané odvolanie tým, že rozhodnutie, voči ktorému odvolanie smeruje, vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Súdny exekútor namietal nepriznanie odmeny prvostupňovým súdom za úkony: prevzatie a kontrola návrhu na vykonanie exekúcie, vyčíslenie trov exekúcie, predloženie exekučného spisu exekučnému súdu a odstúpenie exekučného spisu z dôvodu, že ide o administratívne práce vykonané súdnym exekútorom, taktiež za úkony: vypracovanie žiadosti o udelenie poverenia a vydanie upovedomenia o začatí exekúcie, z dôvodu, že úkony boli duplicitne priznané aj podľa § 15 ods.1.

V odvolaní ďalej namietal nepriznanie uplatnených hotových výdavkov - cestovného s uvedením ustanovenia § 22 ods.1 vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov a ustanovenia § 2 ods.1 a 3, ustanovenia § 4, ustanovenia § 7, ods.1 a 9 zákona č. 283/2002 Z.z o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Z týchto dôvodov navrhol napadnuté uznesenie zmeniť a priznať trovy exekúcie spolu vo výške 59,89 eur.

K podanému odvolaniu súdneho exekútora zo dňa 20.02.2012 sa vyjadril oprávnený. Má za to, že prvostupňový súd úplne zistil skutkový stav veci a vyčerpávajúcim spôsobom sa s ním vo svojom uznesení vysporiadal a zároveň správne posúdil predmetnú vec. V predmetnom vyjadrení uviedol, že sa stotožňuje s názorom prvostupňového súdu o posúdení úkonov: prevzatie návrhu na vykonanie exekúcie, kontrola návrhu na vykonanie exekúcie, vyčíslenie trov exekúcie a predloženie exekučného spisu exekučnému súdu, odstúpenie exekučného spisu, ako administratívnych prác, ktoré bezprostredne nesmerovali k nútenému výkonu rozhodnutia v prospech oprávneného. Navrhoval, aby odvolací súd predmetné rozhodnutie potvrdil ako vecne správne v zmysle ustanovenia § 219 O.s.p.

Zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa § 374 ods.4 Občianskeho súdneho poriadku.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len O.s.p. ) , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods.1 O.s.p. ) , preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovení § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

K námietke súdneho exekútora o nepriznaní odmeny za úkony prevzatie a kontrola návrhu na vykonanie exekúcie , vyčíslenie trov exekúcie a predloženie exekučného spisu exekučnému súdu a odstúpenie exekučného spisu sa odvolací súd stotožňuje s názorom prvostupňového súdu o nepriznaní odmeny, nakoľko nejde o úkony exekučnej činnosti, ale o administratívne úkony podľa ustanovenia § 25 vyhlášky, za ktoré súdnemu exekútorovi nepatrí osobitná odmena.

O námietke súdneho exekútora o nepriznaní odmeny za úkony exekučnej činnosti: vypracovanie žiadosti o udelenie poverenia a vydanie upovedomenia o začatí exekúcie odvolací súd rozhodol v súlade s prvostupňovým rozhodnutím, nakoľko ide o duplicitné odmenenie úkonov v súvislosti s úkonmi: získanie poverenia na vykonanie exekúcie a doručenie upovedomenia o začatí exekúcie , za ktoré bola súdnemu exekútorovi priznaná odmena prvostupňovým súdom.

V odvolaní tiež namietal priznanie náhrady hotových výdavkov pozostávajúcich z nákladov na cestovné vo výške 1,09 eur. Súd mal za to, že nakoľko sídlo exekútorského úradu sa nachádza v mieste trvalého bydliska povinného, súdnemu exekútorovi nemohli vzniknúť cestovné náhrady v priznanej výške, nakoľko v zmysle ustanovenia § 2 ods.1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách tieto možno poskytnúť len za cestu vykonanú mimo miesta pravidelného pracoviska.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti podľa ustanovenia § 219 ods.1 O.s.p.

O trovách tohto odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods.1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 142 ods.1 O.s.p. tak, že účastníkom ich náhradu nepriznal, nakoľko oprávnený nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a ostatným účastníkom preukázateľne trovy odvolacieho konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (ustanovenie § 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov v znení novely uskutočnenej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinnej od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.