KSKE 15 CoE 21/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/21/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805205456 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805205456.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, právne zastúpený JUDr. Martinom Máčajom, advokátom so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnej: T. U., nar. XX.XX.XXXX, M. N. Č.. XXX, XXX XX M. N., v konaní vedenom u súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala, so sídlom v Košiciach, Moyzesova 34, pod sp. zn. EX 1517/05 Pk/Te o vymoženie 162,32 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 28.02.2011, č. k. 12Er/196/2005-19, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku, ktorým súd prvého stupňa exekúciu vyhlásil za neprípustnú, túto zastavil, ako aj vo výroku o náhrade trov exekúcie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú, túto zastavil, zamietol návrh na zmenu exekútora a zaviazal oprávneného zaplatiť exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie vo výške 9,33 eur v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že na návrh oprávneného na vykonanie exekúcie a exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica sp. zn. N 1737/2005, NZ 317499/2005, NCRLs17262/2005 spísaná dňa 23.04.2005 na Notárskom úrade JUDr. Ondreja Ďuriača, poveril súd prvého stupňa vykonaním exekúcie vo veci súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala poverením č. 5808 003545 zo dňa 19.09.2005. V priebehu exekúcie oprávnený podal návrh na zmenu súdneho exekútora. V súvislosti s podaným návrhom súd prvého stupňa skúmal podmienky predmetného exekučného konania podľa ust. § 103 a § 251 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku a § 41 ods. 1 a ods. 2 písm. c/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) . Zistil, že spísania notárskej zápisnice, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, sa za povinnú zúčastnil Mgr. R. E., a to na základe plnomocenstva obsiahnutého v Zmluve o úvere č. 7270585 zo dňa 30.06.2004. Túto posúdil ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a ust. § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ďalej uviedol, že plnomocenstvo, ktoré povinná udelila Mgr. R. E., sa nachádzalo na predtlači Zmluvy o úvere, a teda povinná, ak chcela, aby jej bol poskytnutý spotrebiteľský úver, bola nútená podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. R. E. na spísanie predmetnej notárskej zápisnice, obsahom ktorej je uznanie záväzku z úveru v jej mene tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre exekúciu. Takéto podmieňovanie poskytnutia spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. R. E. súčasne s poverením na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu považoval súd prvého stupňa za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere v zmysle ust. § 53 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Navyše splnomocnený zástupca povinnej v rozpore s právnou úpravou uznával v jej mene sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené a zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške, konal teda v rozpore

s dobrými mravmi. Keďže notárska zápisnica nebola spôsobilým exekučným titulom, pretože hoci ako formálne vykonateľný exekučný titul existuje, ale nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom, súd prvého stupňa exekúciu vykonávanú na jej podklade zastavil podľa ust. § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku. Na náhradu trov exekúcie vo výške 13,31 eur zaviazal oprávneného, keďže tento podal návrh na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, ktorý trpí právnymi vadami. Trovy exekúcie pozostávajú z paušálnej odmeny podľa ust. § 14 ods. 1 písm. b/ vyhl. č. 288/1995 Z. z. v sume 6,64 eur + 1,33 eur DPH a z náhrady hotových výdavkov vo výške 1,36 eur (poštovné) .

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V odvolaní oprávnený namietal záver súdu prvého stupňa, že Zmluva o úvere uzavretá medzi oprávneným a povinnou je zmluvou spotrebiteľskou podľa ust. § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, resp. zmluvou o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 258/2001 Z. z. Uviedol, že účastníci uzavreli túto zmluvu podľa § 497 a nasl. Obchodného zákonníka a táto zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy v zmysle zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, nemožno na ňu však aplikovať zákon o spotrebiteľských úveroch z dôvodu, že nespĺňa charakter spotrebiteľského úveru vymedzený v ust. § 2 písm. a/, b/ a § 4 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch. Uvedenú zmluvu podľa oprávneného nebolo možné podriadiť ani pod režim spotrebiteľských zmlúv v zmysle ust. § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, nakoľko v čase jej uzavretia sa za spotrebiteľské zmluvy považovali len kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné odplatné zmluvy upravené v ôsmej časti tohto zákona a zmluva podľa § 55, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy. Ďalej namietal posúdenie dohodnutých úrokov z omeškania zo strany súdu prvého stupňa ako neprimerane vysokých. Uviedol, že účastníci si v bode 6 Všeobecných podmienok poskytnutia úveru dohodli úrok z omeškania vo výške 0,25 % denne, pričom tento úrok má sankčný charakter a dlžníkovi sa účtuje len v prípade, že poruší zmluvné podmienky. Oprávnený pritom považoval dohodnutú výšku úroku z omeškania za primeranú okolnostiam poskytnutia úveru, kedy oprávnený poskytuje úvery z vlastných zdrojov, bez poskytnutia zabezpečenia zo strany povinného. Uviedol, že ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka má dispozitívny charakter a zo žiadnych právnych predpisov nemožno vyvodiť obmedzenie výšky úrokovej sadzby, ktorú si strany môžu dohodnúť. Oprávnený sa tiež nestotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa, podľa ktorého nie je predmetná notárska zápisnica spôsobilým exekučným titulom z dôvodu, že chýba účasť povinnej aj oprávneného pri jej spísaní. Podľa oprávneného žiaden zákon nepredpisuje povinnú účasť pri spisovaní exekučnej notárskej zápisnice, čo vyplýva aj zo samotného znenia ust. § 41 ods. 2 Exekučného poriadku. Na základe uvedeného mal za to, že predmetná exekúcia bola vykonaná v súlade s platnými právnymi predpismi, a preto sa nestotožnil ani s priznanými trovami súdneho exekútora a s výrokom, ktorým súd prvého stupňa zamietol návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora.

Povinná zostala v odvolacom konaní nečinná. Súdny exekútor sa k odvolaniu oprávneného písomne vyjadril listom zo dňa 16.05.2011 a v ňom uviedol svoj súhlas s právnym názorom súdu prvého stupňa a navrhol odvolaciemu súdu odvolaním napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdiť.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. V časti odvolania proti výroku o zmene súdneho exekútora zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. v spojení s ust. § 202 O.s.p. a § 44 Exekučného poriadku uznesením zo dňa 02.11.2011 rozhodol tak, že návrh oprávneného na zmenu exekútora zamietol.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolania podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorých je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je nedôvodné.

Oprávnený podal odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie, nakoľko mal za to, že notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, je spôsobilým exekučným titulom na vykonanie exekúcie. Oprávnený sa predovšetkým nestotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa, že posudzovaná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom z dôvodu, že chýba účasť oprávneného aj povinnej pri jej spísaní. Podľa oprávneného žiadna práva norma nepredpisuje povinnú účasť pri spisovaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Odvolací súd k tomu uvádza, že ušlo pozornosti oprávneného, že súd prvého stupňa sa skutočnosťami vytýkanými mu oprávneným nezaoberal. Notársku zápisnicu vyhlásil za materiálne nevykonateľnú, ale nie z dôvodu absencie oprávneného pri jej spisovaní, ale z dôvodu, že plnomocenstvo udelené povinnou Mgr. R. E. na predtlači Zmluvy o úvere považoval za neprijateľnú zmluvnú podmienku nachádzajúcu sa v spotrebiteľskej zmluve, a tiež pre rozpor záujmov zástupcu (Mgr. R. E.) a zastúpeného (povinnej) .

Odvolací súd z predloženého spisu zistil, že oprávnený a povinná uzavreli dňa 30.06.2004 Zmluvu o úvere č. 7270585, na základe ktorej oprávnený poskytol povinnej úver vo výške 232,36 eur (7 000,- Sk) , ktorý sa povinná zaviazala vrátiť spolu s poplatkom za jeho poskytnutie vo výške 185,89 eur (5 600,- Sk) , t. j. spolu 418,26 eur (12 600,- Sk) . Súčasťou tejto zmluvy bolo aj splnomocnenie, ktorým povinná splnomocnila Mgr. R. E. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t. j. aby v jej mene uznal záväzok z tohto úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom. Na základe tohto splnomocnenia Mgr. R. E. uznal za povinnú záväzok z tohto úveru pred notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom, o čom bola spísaná notárska zápisnica č. N 1737/2005, NZ 317499/2005, NCRLs17262/2005 dňa 23.04.2005, a súhlasil, aby sa táto notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku, možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa Notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Ďalej má obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, je preto nevyhnutná účasť dlžníka pri spisovaní tejto notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a to buď osobne alebo prostredníctvom riadne splnomocneného zástupcu. V uvedenom prípade povinnú ako dlžníka pri spisovaní predmetnej notárskej zápisnice zastupoval Mgr. R. E. na základe plnomocenstva udeleného mu povinnou v Zmluve o úvere.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Občianskeho zákonníka, zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z predloženej Zmluvy o úvere vyplýva, že plnomocenstvo pre Mgr. R. E. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu sa nachádzalo už na predtlači Zmluvy o úvere, a teda povinná, ak chcela, aby jej bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, podpísala Zmluvu o úvere, ktorá obsahovala aj

splnomocnenie pre Z.. R. E. na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že takéto podmieňovanie poskytovania úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. R. E. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu je treba považovať za neprijateľnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá je v zmysle ust. § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka neplatná.

Odhliadnuc od vyššie uvedeného, splnomocnenie udelené povinnou advokátovi Mgr. R. E. priamo v Zmluve o úvere v deň podpisu zmluvy nie je platným právnym úkonom povinnej a Mgr. R. E. nemohol pred notárom platne a v mene povinnej vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice aj z iného dôvodu, a to pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného podľa § 22 ods. 2 OZ. Rozpor je daný tým, že advokát, ktorý mal povinnú pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu zastupovať, bol určený priamo v Zmluve o úvere veriteľom - oprávneným, a povinná nemala možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasila so spísaním notárskej zápisnice. Teda povinná si nemohla dobrovoľne vybrať právneho zástupcu. Tieto okolnosti vyvolávajú dôvodné pochybnosti, či zástupca, ktorého si povinná (dlžník) ani sama nezvolila, ale vybral jej ho oprávnený ako veriteľ, bude náležite hájiť záujmy práve svojho klienta. Takéto plnomocenstvo uzavreté bez slobodnej vôle povinnej je v rozpore so zákonom, a pre konflikt záujmov sa prieči dobrým mravom, a preto sú právne úkony, ktoré takto splnomocnený zástupca v mene zastúpeného urobil podľa § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatné.

V Zmluve o úvere teda chýba nepochybný relevantný prejav vôle povinnej splnomocniť advokáta Mgr. R. E. na vykonanie vyhlásenia v jej mene. Predmetná notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, neobsahuje prejav vôle povinnej o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou, a preto nemôže byť exekučným titulom voči tejto osobe. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni vykonaniu exekúcie na jeho základe. Preto odvolací súd považoval za nadbytočné zaoberať sa ďalšími odvolacími námietkami oprávneného.

Na základe uvedeného odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

Vecne správne rozhodol súd prvého stupňa aj o trovách exekúcie, ak zaviazal oprávneného na náhradu trov súdneho exekútora, keďže oprávnený zavinil zastavenie exekúcie tým, že navrhol vykonať exekúciu na základe nespôsobilého exekučného titulu. Trovy súdneho exekútora boli súdom prvého stupňa priznané v súlade s vyhláškou MS SR č. 288/1995 Z. z. a boli vyčíslené v správnej výške. Preto odvolací súd uznesenie potvrdil aj vo výroku o trovách exekúcie.

Pokiaľ oprávnený podal odvolanie aj proti výroku, ktorým súd zamietol návrh na zmenu súdneho exekútora, ako už bolo uvedené vyššie podaním odvolania došlo k zrušeniu tohto výroku v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. a o tomto návrhu opätovne rozhodol sudca súdu prvého stupňa uznesením zo dňa 02.11.2011, č. k. 12Er/196/2005-41.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a ostatným účastníkom preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.