KSKE 15 CoE 25/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/25/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7607214310 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7607214310.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného SR - Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, Štúrova 7, Prešov, IČO: 00 XXX XXX, proti povinnému H. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom Ž. Č.. XXX, o vymoženie 16,60 eur (500,-- Sk) s prísl., o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Svätoslava Mruškoviča, proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 7Er/610/2007-13 zo dňa 07.12.2011, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa exekúciu zastavil a povinnému uložil povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Svätoslavovi Mruškovičovi trovy exekúcie vo výške 40,48 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že súdnemu exekútorovi bolo dňa 07.12.2007 udelené poverenie na vykonanie exekúcie. Exekučné konanie proti povinnému o vymoženie 16,60 eur (500,-- Sk) sa začalo dňa 14.11.2007 na základe rozhodnutia Obvodného oddelenia Policajného zboru v R. J. - blok na pokutu nezaplatenú na mieste č.k. AA 1836346 zo dňa 25.03.2006 s právoplatnosťou dňa 25.03.2006 a vykonateľnosťou dňa 10.04.2006.

Súdny exekútor podal podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

Následne súd citoval ustanovenie § 88 ods.1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len Exekučný poriadok ) a uviedol, že exekučný titul sa stal vykonateľným dňa 10.04.2006 a zákonná 3-ročná prekluzívna lehota uplynula dňa 10.04.2009.

Súd exekúciu zastavil v zmysle ustanovenia § 57 ods.1 písm.b) Exekučného poriadku.

O trovách exekúcie súd rozhodol podľa ustanovenia § 197 ods.1, § 200 ods.1 Exekučného poriadku tak, že zaviazal povinného na ich úhradu. Súdnemu exekútorovi priznal náhradu trov exekúcie celkom vo výške 40,48 eur v súlade s ustanovením § 14, § 15 a § 22 vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len citovaná vyhláška ) . Súd priznal časovú odmenu za úkon

- výzva povinnému (15 min.) á 6,64 eur, t.j. celkom v sume 6,64 eur a paušálnu odmenu za 7 úkonov exekučnej činnosti (získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, lustrácia na daňovom úrade, lustrácia na Geodetickom a kartografickom ústave, šetrenie na obecnom úrade, šetrenie na okresnom riaditeľstve PZ ODI, lustrácia v sociálnej poisťovni) á 3,32 eur, t.j. celkom v sume 23,24 eur. Súdnemu exekútorovi bola ďalej priznaná náhrada hotových výdavkov predstavujúcich poštovné vo výške 3,86 eur. Súd zvýšil o 20 %-nú daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH ) odmenu a náhradu hotových výdavkov súdneho exekútora, t.j. o sumu 6,74 eur.

Súd nepriznal súdnemu exekútorovi odmenu za úkony, ktoré boli vykonané až po uplynutí prekluzívnej lehoty, t.j. po 10.04.2009, pretože ne uplynutie prekluzívnej lehoty bol súdny exekútor povinný prihliadať ex offo.

V zákonom stanovenej lehote podal proti výroku o trovách exekúcie odvolanie súdny exekútor. Nestotožnil sa s rozhodnutím súdu prvého stupňa a uviedol, že oprávnený zavinil zastavenie exekúcie, pretože mal predvídať zastavenie exekúcie. Exekučný titul nadobudol právoplatnosť dňa 25.03.2006 a vykonateľnosť dňa 10.04.2006, pričom oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie až dňa 14.11.2007, čím skrátil lehotu na vymoženie pohľadávky. Bol toho názoru, že oprávnený by mal niesť zodpovednosť za zastavenie exekúcie. Navrhol napadnuté uznesenie vo výroku o trovách exekúcie zmeniť a na náhradu trov exekúcie zaviazať oprávneného.

Oprávnený ani povinný sa k doručenému odvolaniu písomne nevyjadrili.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len O.s.p. ) , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods.1 O.s.p.) preskúmal rozhodnutie v jeho napadnutej časti, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovenia § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie súdneho exekútora nie je dôvodné.

Odvolaním nebol napadnutý výrok uznesenia súdu prvého stupňa o zastavení exekúcie, preto odvolací súd v tejto časti uznesenie nepreskúmaval z dôvodu právoplatnosti tohto výroku (ustanovenie § 206 ods.2 O.s.p.) .

Podľa ustanovenia § 196 Exekučného poriadku, za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa tohto zákona o daň z pridanej hodnoty.

Podľa ustanovenia § 197 Exekučného poriadku náklady podľa § 196 uhrádza povinný.

Podľa ustanovenia § 200 ods.1 a 2 Exekučného poriadku, trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie (§ 196) . Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku. Ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy exekúcie.

Podľa ustanovenia § 203 ods.1, 2 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.

Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. To neplatí, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom. V takomto prípade znáša trovy exekúcie súd; súd nemá právo na náhradu trov exekúcie, ktoré platil.

Podľa ustanovenia § 27a citovanej vyhlášky, exekučných konaniach začatých do 30. apríla 2008 patrí exekútorovi odmena podľa doterajších predpisov.

Podľa ustanovenia § 14 citovanej vyhlášky, platnej v čase začatia exekučného konania, ak súdny exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje:

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu,

b) paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti.

Základná hodinová sadzba podľa odseku 1 písm.a) je 200,-- Sk za každú aj začatú hodinu. Súdny exekútor je povinný vyhotoviť časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov exekučnej činnosti.

Paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 100,-- Sk.

Podľa ustanovenia § 15 ods.1 citovanej vyhlášky, platnej ku dňu začatia exekučného konania, paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti:

a) získanie poverenia na vykonanie exekúcie,

b) doručenie príkazu na začatie exekúcie,

c) doručenie upovedomenia o začatí exekúcie,

d) doručenie exekučného príkazu,

e) doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie,

f) doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní,

g) každé zisťovanie bydliska povinného,

h) každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného,

i) každé zisťovanie účtu povinného,

j) každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Podľa ustanovenia § 22 ods.1 citovanej vyhlášky, súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že exekučné konanie proti povinnému o vymoženie 16,60 eur (500,-- Sk) sa začalo dňa 14.11.2007 na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodnutie Obvodného oddelenia Policajného zboru v R. J. - blok na pokutu nezaplatenú na mieste č. AA 1836346 zo dňa 25.03.2006 s právoplatnosťou dňa 25.03.2006 a vykonateľnosťou dňa 10.04.2006, ktorým bola povinnému uložená pokuta vo výške 16,60 eur (500,-- Sk) (v spise na č. listu 3) . Dňa 07.12.2007 bolo súdnemu exekútorovi JUDr. Svätoslavovi Mruškovičovi udelené poverenie na vykonanie.

Dôvodom zastavenia exekúcie bola strata účinnosti exekučného titulu v dôsledku uplynutia 3-ročnej prekluzívnej lehoty na vykonanie rozhodnutia podľa ustanovenia § 88 ods.1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Odvolací súd zdôrazňuje, že v exekučnom konaní platí zásada, podľa ktorej trovy exekúcie uhrádza zásadne povinný (ustanovenie § 197 ods.1 O.s.p.) . Oprávnenému možno uložiť povinnosť

nahradiť trovy exekúcie len výnimočne za splnenia zákonných predpokladov vyplývajúcich z ustanovenia § 203 ods.1 a 2 Exekučného poriadku (t.j. v prípade, ak zastavenie exekúcie zavinil oprávnený alebo ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie) .

Pod zavinením oprávneného v zmysle ustanovenia § 203 ods.1 Exekučného poriadku je potrebné rozumieť také porušenie procesných predpisov zo strany oprávneného, ktoré by malo za následok neodôvodnený vznik trov exekúcie alebo také konanie, ktoré by spôsobilo zastavenie exekúcie (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6MCdo/4/2010 zo dňa 06.10.2010) .

Na základe uvedeného považoval odvolací súd námietku súdneho exekútora, podľa ktorej oprávnený nesie zodpovednosť za zastavenie exekúcie za neopodstatnenú. Zastavenie exekúcie oprávnený nezavinil, a preto mu nie je možné uložiť povinnosť nahradiť trovy exekúcie.

Exekučný titul sa stal vykonateľným dňa 10.04.2006. To znamená, že zákonná 3-ročná prekluzívna lehota na vykonanie rozhodnutia o priestupku uplynula dňa 10.04.2009. Návrh oprávneného na vykonanie exekúcie bol súdnemu exekútorovi doručený dňa 14.11.2007, teda pred uplynutím prekluzívnej lehoty.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že oprávnený si svoje právo uplatnil včas, a preto mu nemožno pričítať procesné zavinenie na zastavení exekúcie. Okrem iného oprávnený nemohol ovplyvniť dĺžku trvania postupu exekučného súdu, resp. súdneho exekútora, či vykonanie exekučného titulu do straty jeho účinnosti.

Odvolací súd sa stotožňuje aj s výškou priznanej odmeny a náhrady hotových výdavkov vo výške 40,48 eur.

Z týchto dôvodov odvolanie súdneho exekútora nebolo dôvodné, a preto odvolací súd uznesenie v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách exekúcie potvrdil v súlade s ustanovením § 219 ods.1 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania účastníkov odvolací súd rozhodol v súlade s ustanovením § 224 ods.1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 251 ods.4 O.s.p. tak, že náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, lebo návrh na ich priznanie predložený nebol (ustanovenie § 151 ods.1 O.s.p.) .

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach v pomere hlasov 3:0 (ustanovenie § 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov v znení novely uskutočnenej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinnej od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.