KSKE 15 CoE 40/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/40/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7606201075 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7606201075.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpeného advokátom JUDr. Martinom Máčajom, so sídlom Pribinova 25, Bratislava, proti povinnému: H. T., A.. X.X.XXXX, W. H. XXX, o vymoženie 71,69 Eur (2.160,- Sk) s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom Mgr. Ing. Radoslavom Kešeľakom, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, so sídlom Mlynská 2, Spišská Nová Ves, pod č. EX 178/06R, v konaní o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č. k. 2Er/51/2006-15 zo dňa 25.11.2011, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil. O trovách exekúcie rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov exekúcie.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora bol dňa 14.2.2006 vykonaním exekúcie poverený súdny exekútor Ing. Bc. Radoslav Kešeľak. Exekučným titulom bola notárska zápisnica č. N 4531/2005, NZ 42868/2005 zo dňa 15.9.2005 spísaná s Mgr. Tomášom Kušnírom, konajúcim v mene povinného na základe plnej moci spísanej v úverovej zmluve č. 7280282, uzatvorenej medzi oprávneným a povinným dňa 29.11.2004, ktorá je prílohou tejto notárskej zápisnice.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 57 ods. 1 písm. g) , § 57 ods. 2 a 3, § 58 ods. 1, § 41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok ) , podľa § 52 ods. 1, 2 a 3, § 53 ods. 1 a 4, § 54 ods. 1 a 2, § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. a podľa smernice Rady č. 93/13/EHS.

Úver, ktorý bol poskytnutý povinnému na základe zmluvy o úvere zo dňa 29.11.2004 vyhodnotil súd prvého stupňa ako spotrebiteľský úver. Vzhľadom na spotrebiteľský charakter úverovej zmluvy medzi účastníkmi nemožno na daný vzťah aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka, pretože sa jedná o občianskoprávny vzťah a z tohto dôvodu aj úroky z omeškania dohodnuté v úverovej zmluve vo výške 0,25 % denne z dlžnej sumy súd prvého stupňa vyhodnotil tak, že sú v rozpore so zákonom. V predmetnej veci bola notárska zápisnica spísaná len s povinným zastúpeným splnomocneným zástupcom a notárska zápisnica neobsahuje záväzok, ale len prehlásenie povinného. Z uvedených dôvodov predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, a preto prvostupňový súd vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil.

Súdny exekútor si trovy exekúcie neuplatnil, nakoľko boli vymožené počas exekúcie, a preto súd prvého stupňa o trovách exekúcie rozhodol tak, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov exekúcie.

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený. Navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil. Uviedol, že zmluva o úvere uzavretá medzi oprávneným a povinným dňa 29.11.2004 bola v čase svojho vzniku tzv. absolútnym obchodom a nebolo ju možné podradiť pod vtedy platný právny režim spotrebiteľských zmlúv, resp. zmlúv o spotrebiteľskom úvere. V definícii spotrebiteľského úveru sa pojem úver doplnil až zákonom č. 568/2007 Z. z. a táto novela nadobudla účinnosť až dňa 1.1.2008. Podľa názoru oprávneného preto nie je možné uvedenú zmluvu považovať za zmluvu o spotrebiteľskom úvere podľa zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch. Pokiaľ išlo o tvrdenie súdu o neprimerane vysokých úrokoch, oprávnený zdôraznil, že tento úrok má sankčný charakter a dlžníkovi sa účtuje len v prípade, že poruší zmluvné podmienky, čiže nesplní svoju povinnosť dohodnutú v zmluve. Dohodnutú výšku úrokov 0,25 % denne nepovažuje za neprimeranú, ani za rozpornú so zásadami poctivého obchodného styku, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že oprávnený poskytuje úvery z vlastných zdrojov a nevyžaduje zabezpečenie pri poskytnutí úveru. Oprávnený sa taktiež nestotožnil s právnym názorom prvostupňového súdu, podľa ktorého nie je citovaná notárska zápisnica spôsobilým exekučným titulom z dôvodu, že chýba účasť oprávneného aj povinného pri jej spísaní. Podľa oprávneného žiaden zákon nepredpisuje povinnú účasť oprávneného aj povinného pri spisovaní exekučnej notárskej zápisnice, čo vyplýva aj zo znenia § 41 ods. 2 Exekučného poriadku. V závere uviedol, aký je rozdiel medzi uznaním dlhu resp. záväzku podľa hmotného práva a notárskou zápisnicou podľa procesného práva.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní oprávneného proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka rozhodol zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. tak, že mu nevyhovel, a preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len O.s.p. ) vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods. 1 O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovenia § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

Keďže predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, rozhodol súd prvého stupňa správne, keď exekúciu vyhlásil za neprípustnú a exekúciu zastavil.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. na doplnenie odôvodnenia napadnutého rozhodnutia a k odvolaniu oprávneného odvolací súd uvádza nasledovné:

Oprávnený v podanom odvolaní namietal aplikovanie zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch na zmluvu o úvere uzavretú medzi účastníkmi a posúdenie dohodnutých úrokov z omeškania ako neprimerane vysokých.

Odvolací súd k tomu dodáva, že predmetná zmluva o úvere uzavretá medzi účastníkmi konania má charakter spotrebiteľskej zmluvy. To znamená, že musí obsahovať náležitosti podľa § 4 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, okrem iného ročnú percentuálnu mieru nákladov, inak sa spotrebiteľský úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Predmetná zmluva o úvere bola uzavretá podľa jej predtlače a údajov uvedených v zmluve podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Aj napriek takémuto formálnemu označeniu zmluvy o úvere, ako zmluvy uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka, je predmetná zmluva zmluvou spotrebiteľskou vzhľadom na obsah a účel zmluvy, ako aj vzhľadom na účastníkov konania. Musí preto obsahovať náležitosti stanovené zákonom o spotrebiteľských úveroch a zmluvné dojednania týkajúce sa výšky úrokov z omeškania nesmú byť v rozpore s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone (§ 489 Občianskeho zákonníka) . Inou skutočnosťou, na základe ktorej vzniká záväzok, je aj porušenie povinnosti vyplývajúcej z už existujúceho záväzkového právneho vzťahu, okrem iného je to aj omeškanie dlžníka.

V posudzovanej veci sa povinný dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením záväzku, v dôsledku čoho oprávnený žiadal zaplatiť dlh naraz a uplatnil si aj zákonné právo na zaplatenie úrokov z omeškania.

Notárska zápisnica má ďalej obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod (v danom prípade je to zmluva o úvere) , predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Z uvedeného vyplýva, že k obsahovým náležitostiam notárskej zápisnice ako exekučného titulu nepatrí hmotnoprávny úkon, z ktorého vyplýva záväzok povinného voči oprávnenému, teda v posudzovanej veci zmluva o úvere. To však neznamená, že notárska zápisnica by takýto úkon nemohla obsahovať popri uznaní záväzku povinným a vyhlásení o jej vykonateľnosti. Obidva tieto úkony je potrebné dôsledne rozlišovať a navzájom ich nezamieňať, pretože kým účastníkom hmotnoprávneho úkonu (napríklad v súvislosti so zmenami podmienok úverovej zmluvy, na ktorých sa jej účastníci dohodli v notárskej zápisnici) musia byť účastníci tohto hmotnoprávneho úkonu, pre uznanie dlhu a súhlas vykonateľnosťou notárskej zápisnice postačuje prejav dlžníka.

Uznanie dlhu je totiž jednostranným právnym úkonom dlžníka adresovaný veriteľovi, ktorým dáva veriteľovi najavo, že svoj dlh uznáva. Pre platnosť uznania je potrebná písomná forma, prísľub zaplatenia dlhu a uvedenie dôvodu dlhu a jeho výšky. Pri splnení týchto zákonných podmienok dochádza k prerušeniu premlčania a predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Všetky tieto formálne náležitosti písomné uznanie povinného prostredníctvom splnomocneného zástupcu v notárskej zápisnici obsahuje.

Súhlas povinného s vykonateľnosťou notárskej zápisnice je vždy jednostranným prejavom jeho vôle, z ktorého vyplýva, že súhlasí s tým, aby notárska zápisnica v prípade, že v určenej dobe oprávnenému určené plnenie neposkytne, bola bez ďalšieho titulom pre vykonanie exekúcie. Tento súhlas s vykonateľnosťou nemá hmotnoprávnu povahu, pretože nemá za následok vznik, zmenu alebo zánik práv alebo povinností účastníkov konania, je len jednou z náležitostí stanovených Exekučným poriadkom k tomu, aby notárska zápisnica mohla byť exekučným titulom.

Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, nie je preto potrebná dohoda s veriteľom a neúčasť veriteľa pri spisovaní takejto notárskej zápisnice nespôsobuje jej neplatnosť.

Notárska zápisnica v danej veci je však neplatná z iného dôvodu ako uviedol prvostupňový súd vo svojom rozhodnutí, pričom tento dôvod odvolací súd odôvodňuje nasledovne:

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Predpokladom zastúpenia podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka je spôsobilosť zástupcu na právny úkon, o ktorý ide, a záujmy zástupcu nesmú byť v rozpore so záujmami zastúpeného. Tento rozpor so záujmom zastúpeného sa pritom nemusí týkať len právneho úkonu, na ktorý bol zástupca splnomocnený, ale postačí akýkoľvek stret záujmov zástupcu a zastúpeného, ktorý by mohol vyvolať pochybnosť o tom, že zástupca bude riadne vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce mu zo zastúpenia.

V posudzovanej veci povinný mal v zmluve o úvere splnomocniť advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, teda aby v jeho mene uznal záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu.

Pri preskúmavaní predmetného exekučného titulu a podmienok, za ktorých bol vydaný, vrátane posudzovania zmluvy o úvere dospel súd k záveru, že predmetný exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinný udelil advokátovi Mgr. Tomášovi Kušnírovi, súčasne v predtlači zmluvy o úvere a teda povinný, ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, bol nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, v ktorom ho splnomocnil súčasne na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra súčasne s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Preto takéto konanie splnomocneného zástupcu povinného Mgr. Tomáša Kušníra, voči povinnému je v rozpore so zákonom o advokácii. Naviac, ak nie je preukázané, že podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii dal povinný Mgr. Tomášovi Kušnírovi skutočne takéto pokyny, ako sú uvedené v predtlači zmluvy o úvere a či sa Mgr. Tomáš Kušnír mohol riadiť pokynmi povinného pri presadzovaní práv a záujmov povinného v prejednávanej veci, či povinný s Mgr. Tomášom Kušnírom osobne prejednával spôsob presadzovania práv a záujmov povinného a vôbec, či bol povinný niekedy v kontakte s Mgr. Tomášom Kušnírom, aby mu takéto pokyny dal.

Európsky súdny dvor vo viacerých svojich rozsudkoch nastolil trend chrániť práva spotrebiteľov ako slabšej zmluvnej strany extenzívnym spôsobom (napr. rozsudok zo dňa 4.10.2007, Rampin a Dodard, C - 429/05) . Súladom exekučného titulu so zákonom treba rozumieť nielen formálne náležitosti exekučného titulu, ale aj to, či je na jeho základe možné exekúciu vykonať, teda či tu nie sú také zákonné ustanovenia, ktoré by bránili vykonaniu exekúcie na základe tohto exekučného titulu. Ide napr. o vylúčenie určitých nárokov z uspokojenia v exekúcii a pod. Môže ísť aj o zákonné ustanovenia, ktoré ukladajú exekučnému súdu skúmať aj materiálnu správnosť exekučného titulu, teda či nárok priznaný exekučným titulom je v súlade s právom.

Podľa ustanovenia § 23 Občianskeho zákonníka zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zastúpenie na základe dohody o plnomocenstve predpokladá dvojstranný právny úkon, teda dohodu medzi dvomi subjektami, a to medzi splnomocniteľom na jednej strane a splnomocnencom na druhej strane a samotné plnomocenstvo je už iba jednostranným úkonom, ktorým splnomocniteľ dáva tretím osobám na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí teda obsahovať všetky náležitosti dvojstranného právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Pokiaľ má mať takáto dohoda písomnú formu, predpokladá sa prejav oboch zmluvných strán potvrdený podpisom týchto subjektov. Takáto dohoda o plnomocenstve uzavretá medzi povinným a Mgr. Tomášom Kušnírom v konaní preukázaná nebola. Splnomocnenie, ktoré má byť súčasťou notárskej zápisnice, ani nie je podpísané účastníkmi dohody o plnomocenstve, keďže na tomto chýba podpis splnomocniteľa - povinného.

V notárskej zápisnici ako exekučnom titule, ktorú oprávnený predložil, chýba nepochybný relevantný prejav vôle dlžníka splnomocniť advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na vykonanie vyhlásenia v jeho

mene. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni v možnosti vydať exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie na základe takejto notárskej zápisnice.

Odvolací súd z týchto dôvodov už považoval za nadbytočné zaoberať sa ďalšími nedostatkami exekučného titulu a napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a súdnemu exekútorovi a povinnému preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie n i e j e prípustné.