KSKE 15 CoE 41/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/41/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210216101 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210216101.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Bytového podniku mesta Košice s.r.o. Južné nábrežie č. 13, Košice, proti povinnej Ľ. E., bytom Z. X, E., o vypratanie bytu s prísl., o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Bartolomeja Jakubčáka proti uzneseniu Okresného súdu Košice II. č.k. 39Er/1813/2010-23 zo dňa 10.11.2011, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol podnet súdneho exekútora JUDr. Bartolomeja Jakubčáka na zastavenie exekúcie.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa podaným návrhom na vykonanie exekúcie zo dňa 04.06.2010 domáhal od povinnej vykonania exekúcie vyprataním bytu na základe exekučného titulu, ktorým je rozsudok Okresného súdu Košice II. sp. zn. 12C/42/2003-181 zo dňa 15.01.2004. Poverenie bolo súdnemu exekútorovi udelené dňa 24.08.2010.

Podaním zo dňa 31.05.2011 podal súdny exekútor podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu, že šetrením nebol zistený žiaden majetok povinnej postihnuteľný exekúciou a nie je žiaden predpoklad, že by tento majetok v budúcnosti nadobudla.

Vo vyjadrení k podnetu súdneho exekútora oprávnený uviedol, že nesúhlasí so zastavením exekúcie, pretože vzhľadom na vek povinnej je predpoklad, že v budúcnosti nadobudne majetok, z ktorého bude možné pohľadávku oprávneného uspokojiť.

Následne súd citoval ustanovenie § 57 ods.1 písm.h) zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len Exekučný poriadok ) a uviedol, že z obsahu exekučného spisu zistil len šetrenie majetkových pomerov povinnej prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Súd považoval takéto zisťovanie za nepostačujúce, nakoľko súdny exekútor iné šetrenie majetkových pomerov povinnej nevykonával. Z tohto dôvodu súd zamietol podnet súdneho exekútora na zastavenie exekúcie.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdnym úradníkom.

V zákonom stanovenej lehote podal proti uzneseniu odvolanie súdny exekútor. Namietal nesprávne právne posúdenie veci. Uviedol, že dňa 31.05.2011 súdu predložil návrh na zastavenie exekúcie, nie podnet. V priebehu vykonávanie exekúcie bolo zistené, že zariadenie, ktoré sa nachádza v byte povinnej nie je možné speňažiť. Povinná je nezamestnaná a žije na hranici chudoby. Ďalšie šetrenie pomerov povinnej vrátane osobného zisťovania bolo vykonané, avšak s negatívnym výsledkom. Poukázal na ustanovenie § 196 a § 203 Exekučného poriadku. Napadnuté uznesenie napadol zmeniť a exekúciu zastaviť v zmysle ustanovenia § 57 ods.1 písm.h) Exekučného poriadku.

Oprávnený sa vo vyjadrení k odvolaniu súdneho exekútora stotožnil s napadnutým uznesením. Uviedol, že súdny exekútor nerealizoval všetky potrebné úkony na zistenie osobných a majetkových pomerov povinnej. Poukázal na uznesenie Ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 297/2010-11 zo dňa 31.08.2010 a rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci N. M. Z. N.. C.. Navrhol napadnuté uznesenie potvrdiť, pretože tu neexistujú relevantné dôvody na zastavenie exekúcie.

Z obsahu spisu vyplýva, že zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa ustanovenia § 374 ods.4 Občianskeho súdneho poriadku. Podľa jeho názoru súdny exekútor nie je oprávnenou osobou na podanie odvolania.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní podľa § 10 ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p. ) pri skúmaní podmienok odvolacieho konania z hľadiska prípustnosti podaného odvolania, vec prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie bolo podané neoprávnenou osobou.

Podľa ustanovenia § 201 veta prvá O.s.p., účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje.

Podľa ustanovenia § 218 ods.1 písm.b) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie oprávnený.

Podľa § 374 ods.4 O.s.p., proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202) , rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.

Podľa ustanovenia § 37 ods.1 Exekučného poriadku, účastníkmi konania sú oprávnený a povinný; iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, účastníkom konania je aj poverený exekútor.

Účastníkmi exekučného konania sú predovšetkým oprávnený a povinný. Iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie výslovne priznáva Exekučný poriadok. Citované ustanovenie § 37 ods.1 veta druhá Exekučného poriadku expressis verbis určuje za účastníka aj povereného súdneho exekútora, ak rozhoduje súd o trovách exekúcie. Preto je aj súdny exekútor považovaný za účastníka pre určitý úsek konania, pričom v takomto prípade môže súdny exekútor využívať všetky procesné práva ako účastník konania. Medzi takéto práva patrí aj právo podať odvolanie. V danom prípade však súd prvého stupňa nerozhodoval o trovách exekúcie, a preto súdny exekútor nebol účastníkom konania a nebol ani oprávnený podať proti uzneseniu prvostupňového súdu odvolanie.

Súčasne odvolací súd zdôrazňuje, že súdny exekútor nie je oprávnený podať návrh na zastavenie exekúcie. Navrhnúť zastavenie exekúcie môže len oprávnený alebo povinný. Podanie súdneho exekútora je nutné považovať len za podnet ako to aj uviedol súd prvého stupňa.

Z tohto dôvodu odvolací súd odmietol odvolanie ako podané neoprávnenou osobou podľa ustanovenia § 218 ods.1 písm.b) O.s.p.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol v súlade s ustanovením § 224 ods.1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 251 ods.4 a ustanovením § 151 ods.1 veta prvá O.s.p. tak, že náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, lebo návrh na ich priznanie predložený nebol.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach v pomere hlasov 3:0 (ustanovenie § 3 ods.9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely vykonanej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinnej od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.