KSKE 15 CoE 50/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 15 CoE 50/2011

KS v Košiciach, dátum 01.08.2012, sp.zn. KSKE 15 CoE 50/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/50/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810210755 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810210755.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávneného T. K., nar. XX.XX.XXXX, L. T. J., J. XXX, F., L. C., zast. JUDr. Alexandrom Milkom, advokátom, Cyrila a Metoda č. 4, 048 01 Rožňava, proti povinnému C. K., nar. XX.XX.XXXX, V. XX, C., v konaní vedenom u súdneho exekútora JUDr. Marka Rusa so sídlom v Revúcej, Železničná 257/19, pod sp. zn. EX 1472/2010, o vymoženie 10.000,- eur s prísl., o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 09.02.2011, č. k. 12Er/986/2010-21, takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa ako bezdôvodne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava, ako prvostupňový súd, napadnutým uznesením vyhovel námietkam povinného proti trovám exekúcie v časti prevyšujúcej u oprávneného sumu 301,46 eur a u exekútora sumu 1.231,00 eur.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdnym úradníkom.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie povinný a domáhal sa ním zmeny uznesenia Okresného súdu Rožňava zo dňa 09.02.2011, č. k. 12Er/986/2010-21 a priznania (povinný zrejme myslel nepriznania) odmeny súdnemu exekútorovi podľa § 14 vyhl. č. 288/1995 Z.z.

Odvolací súd skôr, než pristúpil k meritórnemu preskúmaniu napadnutého uznesenia, zaoberal sa otázkou dôvodnosti predloženia vyššie uvedeného odvolania na rozhodnutie a dospel k záveru, že vec mu bola prvostupňovým súdom predložená bezdôvodne.

Podľa ust. § 374 ods. 4 O.s.p., proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202) , rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.

Podľa § 202 ods. 2 O.s.p., odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

Osobitným zákonom v zmysle cit. § 202 ods. 2 O.s.p., je zákon č. 233/1995 Z.z.

Podľa § 201 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z., účastník konania môže vzniesť u exekútora do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti trovám exekúcie. O námietkach rozhoduje súd (§ 45) . Proti rozhodnutiu súdu o námietkach proti trovám exekúcie nie je prípustné odvolanie.

Napadnutým uznesením prvostupňový súd rozhodol o námietkach povinného proti trovám exekúcie tak, že v časti prevyšujúcej u oprávneného sumu 301,46 eur a u exekútora sumu 1.231,00 eur, týmto námietkam vyhovel.

Zo vzájomnej nadväznosti citovaných zákonných ustanovení jednoznačne vyplýva, že podaním odvolania povinného (v zákonnej 15 dňovej lehote) proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 09.02.2011, č. k. 12Er/986/2010 - 21 došlo, keďže ho vydal vyšší súdny úradník k jeho zrušeniu a vo veci (teda o námietkach povinnej proti trovám exekúcie) bol povinný opätovne rozhodnúť zákonný sudca. Z obsahu spisového materiálu prvostupňového súdu však vyplýva, že sudca tento postup nedodržal a s podaným odvolaním povinného sa vysporiadal tak, že so svojím vyjadrením, podľa ktorého nemieni tomuto odvolaniu vyhovieť (predkladacia správa zo dňa 07.07.2011) , ho predložil na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Z uvedeného dôvodu a s odkazom na citované zákonné ustanovenia, preto odvolací súd, rozhodol o vrátení veci prvostupňovému súdu na opätovné meritórne rozhodnutie.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č.757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.