KSKE 15 CoE 70/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 15 CoE 70/2011

KS v Košiciach, dátum 15.02.2012, sp.zn. KSKE 15 CoE 70/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/70/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7605209977 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7605209977.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská Nová Ves, Elektrárenská 10, 052 19 Spišská Nová Ves, proti povinnému: D. T., nar. XX.XX.XXXX, XXX XX H. XXX, B.: XXXXXXXX, zastúpenému G. L., nar. XX.XX.XXXX, R. XX, XXX XX E.E. U. H., v konaní vedenom u súdneho exekútora Mgr. Ing. Radoslava Kešeľaka, Exekútorský úrad so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Mlynská č. 2, pod sp. zn. EX 588/05R, o vymoženie 964,48 eur s príslušenstvom, o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 01.06.2011, č. k. 10Er 235/2005-111, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol námietky povinného proti rozvrhu výťažku a schválil rozvrh výťažku z dražby tam uvedených nehnuteľností.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa vo výroku týkajúcom sa schválenia rozvrhu výťažku z dražby tam uvedených nehnuteľností, podal povinný cestou svojej zástupkyne odvolanie, ktorým sa domáhal zrušenia tohto výroku a vrátenia veci prvostupňovému súdu na ďalšie konanie.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací skôr, než pristúpil k vecnému preskúmaniu napadnutého uznesenia, zaoberal sa otázkou včasnosti podania odvolania a dospel k záveru, že odvolanie povinného bolo podané oneskorene.

Podľa ust. § 204 ods. 1 prvej vety O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Podľa ust. § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Podľa § 57 ods. 1, 2, 3 O.s.p., do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov, končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Z obsahu spisu vyplýva, že napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo zástupkyni povinného doručené dňa 06.06.2011 (pondelok) , o čom svedčí ňou podpísaná doručenka preukazujúca doručenie do vlastných rúk. Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje ( § 204 ods. 1 veta prvá O. s. p.) . Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty ( § 57 ods. 1 O. s. p.) . Zákonná 15-dňová lehota na podanie odvolania preto začala plynúť dňa 07.06.2011 (utorok) a posledným dňom 15-dňovej lehoty bol utorok 21.06.2011. Najneskôr v tento deň bolo potrebné urobiť úkon - teda podať odvolanie - na súde alebo podanie odovzdať orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť ( § 57 ods. 3 O. s. p.) .

Odvolanie proti uzneseniu podala zástupkyňa povinného osobne na Okresnom súde Spišská Nová Ves dňa 22.06.2011 (streda) , teda po uplynutí zákonnej lehoty, preto nebolo možné napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa v odvolacom konaní meritórne preskúmať.

Z uvedeného dôvodu odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p. odvolanie oprávneného pomerom hlasov 3 : 0 odmietol ako oneskorene podané.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. (s použitím analógie) v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p., (keď neboli dané dôvody pre použitie ods. 2 tohto ustanovenia) , pretože ďalším účastníkom v súvislosti s odvolaním oprávneného žiadne trovy nevznikli.

Vo veci senát rozhodol pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.