KSKE 15 CoE 97/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15CoE/97/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7807202250 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7807202250.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Slovenskej konsolidačnej a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, proti povinnej Y. J., bytom Č. XX, O., o vymoženie 764,26 eur s prísl., o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č.k. 11Er/165/2007-33 zo dňa 30.01.2012, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zastavil exekúciu vedenú súdnym exekútorom JUDr. Stanislavom Mruškovičom pod č. EX 622/2007 a oprávnenému uložil povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 101,11 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa podaným návrhom na vykonanie exekúcie domáhal vymoženia svojej pohľadávky vo výške 764,26 eur s prísl. na základe exekučných titulov, ktorými sú platobné výmery poisťovne SIDERIA - ISTOTA, združená zdravotná poisťovňa, pobočka T. č. 2003-0117-00211/IS zo dňa 03.07.2003, č. 2003-0117-00618/IS zo dňa 17.12.2003, č. 2005-0117-00121/IS zo dňa 20.01.2005. Súdnemu exekútorovi bolo dňa 22.06.2007 udelené poverenie na vykonanie exekúcie.

Podaním zo dňa 31.01.2011 podal súdny exekútor podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu, že šetrením nebol zistený žiaden majetok povinnej, ktorý by mohol byť postihnuteľný výkonom exekúcie.

Následne súd citoval ustanovenie § 57 ods.1 písm.h) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len Exekučný poriadok ) a uviedol, že výzvou zo dňa 11.03.2011 vyzval oprávneného na vyjadrenie k podnetu súdneho exekútora. V podaní zo dňa 23.03.2011 oprávnený vyslovil svoj nesúhlas so zastavením exekúcie, pretože povinná je poberateľkou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Zároveň je vo veku blízkom dôchodkovému veku a teda je predpoklad, že v blízkej dobe bude poberať starobný dôchodok.

Po preskúmaní obsahu exekučného spisu súd zistil, že súdny exekútor vykonal všetky úkony potrebné na zistenie majetku povinnej. Skutočnosť, že povinná je vo veku blízkom dôchodkovému veku nepreukazuje existenciu majetku povinnej postihnuteľného výkonom exekúcie. Oprávnený neviedol žiadne relevantné skutočnosti preukazujúce iba prechodnú nemajetnosť povinnej. Vzhľadom na to, že žiaden majetok povinnej zistený nebol, súd exekúciu zastavil. V budúcnosti môže oprávnený podať nový

návrh na začatie exekúcie, ak bude predpoklad, že povinná nadobudla majetok, z ktorého je možné pohľadávku uspokojiť.

O trovách exekúcie rozhodol v zmysle ustanovenia § 196, § 200 ods.1 a § 203 ods.2 Exekučného poriadku a na ich náhradu zaviazal oprávneného. Súdnemu exekútorovi priznal náhradu trov exekúcie celkom vo výške 101,11 eur v súlade s ustanovením § 14, § 15 a § 22 vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len citovaná vyhláška ) . Za 16 úkonov exekučnej činnosti (získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, zisťovanie údajov - daňový úrad, 2 x zisťovanie údajov - kataster nehnuteľností, zisťovanie údajov - mestský úrad, zisťovanie údajov - okresný dopravný inšpektorát, 2 x zisťovanie údajov - sociálna poisťovňa, 2 x zisťovanie údajov - úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 2 x zisťovanie údajov - obvodný úrad, zisťovanie údajov - zdravotná poisťovňa, zisťovanie údajov - register obyvateľov, osobné zisťovanie majetku povinného) priznal paušálnu odmenu á 3,32 eur, t.j. v sume 53,12 eur, za 1 začatú hod. (45 min.) účelne vynaloženú na výkon exekúcie (výzva pre povinného na poskytnutie súčinnosti - 15 min., správa o stave exekúcie - 30 min.) priznal časovú odmenu á 6,64 eur, t.j. v sume 6,64 eur. Súdnemu exekútorovi bola priznaná náhrada hotových výdavkov predstavujúcich poštovné (1,79 eur) a cestovné za uskutočnenú služobnú cestu (22,71 eur) spolu vo výške 24,50 eur. Súd zvýšil o 20 %-nú daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH ) odmenu súdneho exekútora, t.j. o sumu 16,85 eur.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdnym úradníkom.

V zákonom stanovenej lehote podal proti uzneseniu odvolanie oprávnený. Nesúhlasil so zastavením exekúcie. Uviedol, že aj napriek súčasnej nemajetnosti povinnej, táto je poberateľkou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie, pričom vzhľadom na jej vek je predpoklad, že bude poberať starobný dôchodok. Zastával názor, že v prípade zastavenia exekúcie by oprávnený síce mohol podať návrh na vykonanie exekúcie, avšak jeho pohľadávka by už mohla byť v tom čase premlčaná. Oprávnený namietal aj výšku trov, na úhradu ktorých ho zaviazal súd prvého stupňa. Bol toho názoru, že úkony - výzva povinnému na poskytnutie súčinnosti a správa o stave exekučného konania sú administratívnymi prácami, pričom náhrada za ne je zahrnutá už v odmene súdneho exekútora. Namietal, že súdny exekútor neplatí pri poštovnom a ani pri cestovnom DPH, preto mu nemôže byť za poštovné a cestovné priznané DPH. Zo správy súdneho exekútora vyplýva, že súdny exekútor vykonal len 13 úkonov, avšak súd mu priznal odmenu za 16. Navrhol napadnuté uznesenie zrušiť.

Súdny exekútor vo vyjadrení k doručenému odvolaniu súdneho exekútora uviedol, že v danom prípade je dôvodné exekúciu zastaviť, pretože pre zastavenie exekúcie sú rozhodujúce majetkové pomery povinného v čase, keď sa exekúcia vykonáva a nie budúce (neisté) majetkové pomery. Trovy exekúcie boli vyčíslené a priznané súdom prvého stupňa v súlade s vyhláškou. Navrhol rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdiť.

Zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa ustanovenia § 374 ods.4 Občianskeho súdneho poriadku.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd ) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len O.s.p. ) , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods.1 O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ustanovenia § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného je dôvodné.

Podľa ustanovenia § 36 ods.1 Exekučného poriadku, exekučné konanie sa začína na návrh.

Podľa ustanovenia § 57 ods.1 písm.h) Exekučného poriadku, exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

Podľa ustanovenia § 58 ods.1 Exekučného poriadku, exekúciu zastaví súd na návrh alebo aj bez návrhu.

Oboznámením sa s obsahom spisu odvolací súd zistil, že exekučné konanie proti povinnej sa začalo dňa 03.04.2007 na základe exekučných titulov, ktorými sú platobné výmery združenej zdravotnej poisťovne Siderie Istoty č. 2003-0117-00211/IS zo dňa 03.07.2003, č. 2003-0117-00618/IS zo dňa 17.12.2003 a č. 2005-0117-00121/IS zo dňa 20.01.2005 (v spise na č. listu 3-11) . Dňa 24.04.2007 bolo súdnemu exekútorovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie. Dňa 15.02.2011 bol súdu prvého stupňa doručený podnet súdneho exekútora na zastavenie exekúcie z dôvodu, že lustráciou nebol zistený žiaden majetok povinnej, ktorý by mohol byť postihnuteľný výkonom exekúcie. Z tohto dôvodu súd prvého stupňa zastavil exekúciu podľa ustanovenia § 57 ods.1 písm.h) Exekučného poriadku.

Predmetné zákonné ustanovenie obsahuje dôvod pre zastavenie exekúcie, a to nemajetnosť povinného, ktorá má predovšetkým vychádzať zo zistení súdneho exekútora, a ktorá má za následok vznik povinnosti oprávneného na náhradu trov exekúcie podľa ustanovenia § 203 ods.2 Exekučného poriadku. Súd je v súlade s týmto zákonným ustanovením povinný skúmať, či sú preukázané dôvody na zastavenie exekúcie podľa tohto zákonného ustanovenia.

Predpokladom zastavenia exekúcie je zistenie skutočnosti o tom, že majetok povinného nie je spôsobilý ani na úhradu trov exekúcie. Právna úprava výslovne nerieši situáciu, kedy môže mať oprávnený napriek nemajetnosti povinného záujem na tom, aby exekúcia nebola zastavená. Odvolací súd však zdôrazňuje, že exekučné konanie je konaním návrhovým, ovládaným dispozičnou zásadou. Uvedené vyplýva z citovaného ustanovenia § 36 ods.1 Exekučného poriadku, podľa ktorého možno exekučné konanie začať len na návrh. Dispozičný princíp ovláda exekučné konanie aj v tom smere, že proti vôli oprávneného v ňom nemožno pokračovať, pričom oprávnený má v zmysle ustanovenia § 57 ods.1 písm.c) Exekučného poriadku právo navrhnúť zastavenie exekúcie. V prípadoch, aké má na mysli ustanovenie § 57 ods.1 písm.h) Exekučného poriadku, postavenie oprávneného ako účastníka je významným aj z pohľadu zisťovania skutočností o nemajetnosti povinného. Dôležité je pritom stanovisko oprávneného aj v tom, či v budúcnosti neočakáva, že povinný nadobudne určitý majetok a bude spôsobilý pohľadávku priznanú vykonateľným rozhodnutím splniť. Ak napriek tomu súd exekúciu zastaví, výrazne sa oslabuje možnosť oprávneného vymôcť svoju pohľadávku vzhľadom na plynutie času a dôsledky s tým spojené. V takýchto prípadoch je potrebné za súčinnosti oprávneného realizovať aj dokazovanie o stave majetku povinného, vyžiadať si jeho stanovisko k tomuto postupu s tým, že ak by oprávnený aj napriek existujúcej nemajetnosti povinného bol ochotný zložiť dostatočný preddavok na trovy exekúcie, nemala by sa exekúcia zastavovať, ak sa očakáva, že v budúcnosti bude mať povinný určitý príjem.

V danom prípade súd prvého stupňa nebral do úvahy stanovisko oprávneného zo dňa 23.03.2011, v ktorom vyjadril svoj nesúhlas so zastavením exekúcie. Odvolací súd je toho názoru, že exekučný súd mal vyzvať oprávneného, aby uviedol, ktoré ďalšie úkony majú byť na zistenie majetku vykonané a posúdiť ich možnú úspešnosť ešte pred zastavením exekúcie.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa ustanovenia § 221 ods.1 písm.f) v spojení s ods.2 O.s.p. zrušil uznesenie súdu prvého stupňa a vrátil mu vec na ďalšie konanie.

Úlohou prvostupňového súdu bude vyrovnať sa náležitým spôsobom s nesúhlasom oprávneného so zastavením exekúcie, preskúmať a realizovať dokazovanie na preukázanie tvrdení, ktoré sú uvádzané súdnym exekútorom v jeho podnete na zastavenie exekúcie. Až po úplnom a spoľahlivom zistení týchto skutočností bude exekučný súd môcť spoľahlivo vo veci opätovne rozhodnúť. Prichodí poznamenať, že ak budú zistené dôvody na zastavenie exekúcie, povinnosť zaplatiť trovy exekúcie môže byť uložená práve oprávnenému.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach jednomyseľne (ustanovenie § 3 ods.2 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely vykonanej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinným od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.