KSKE 16 Cb 648/1998 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 16 Cb 648/1998

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16Cb/648/1998 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7098899601 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7098899601.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: H. hospodárstva R. republiky, H. XX, L. proti žalovanému: U. F., štátny podnik v likvidácii, F., A.: XX 521 027 o zaplatenie 87 963,89 eur (2 650 000,00 Sk) s príslušenstvom, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou doručenou súdu dňa 3.6.1998 uplatnil právo na zaplatenie peňažnej sumy 2 650 000,00 Sk s príslušenstvom, ktorú poskytol žalovanému na základe dohody o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 14.10.1994 a dohody o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 8.12.1994.

Podaním zo dňa 28.12.2011 vzal návrh v celom rozsahu späť vzhľadom na ukončenie konkurzného konania vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod. sp. zn. 1K/110/1997, ktorým pohľadávky veriteľov IV. triedy proti úpadcovi Elektromont Košice, š.p. v likvidácii, neboli uspokojené.

Podľa § 96 ods. 1 - 3 O.s.p., žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Nesúhlas žalovaného so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť celkom pred začatím pojednávania, preto súd, podľa citovaného ustanovenia, konanie zastavil.

Žalobcovi sa súdny poplatok nevracia, lebo súdny poplatok za návrh nebol žalobcom zaplatený (žalobca je rozpočtovou organizáciou a preto je oslobodený od poplatku podľa § 4 ods. 2 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení) .

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.