KSKE 16 Cbi 1/2009 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16Cbi/1/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7009200624 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Sopoliga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7009200624.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jurajom Sopoligom v právnej veci žalobcu: M. W., nar. XX.X.XXXX, O. XXX/XX, A. 4, W., T. republika, zastúpeného JUDr. O. B., advokátom, C. XX, A. proti žalovanému: M.. M. R., V. 3, G., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Z., výrobné družstvo, W. XX, N., IČO: XXXXXXXX o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty takto

r o z h o d o l :

Vylučujú sa zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu Z., výrobné družstvo v konkurze N. nehnuteľnosti - S. hala I. II., zapísané na LV č. XXXXX, obce N., kat. úz. N., súp. č. XXXX, nachádzajúcich sa na parcele č. XXXX/XX.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 3 124,63 eur v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa domáhal incidenčnou žalobou vylúčenia nehnuteľností (výrobnej haly I. II.) , ktoré sú v súpise správcu konkurznej podstaty úpadcu Z., výrobné družstvo a nachádzajú s kat. úz. N. na parcele č. XXXX/ XX na LV č. XXXX (toho času LV č. XXXXX) z dôvodu, že žalobca je výlučným vlastníkom uvedených nehnuteľností. Predmetné nehnuteľnosti nadobudol kúpnou zmluvou zo dňa 30.9.2008 (povolený vklad 24.10.2008) od vydražiteľa - spoločnosti Z. s.r.o. N., za ktorú zaplatil sumu 1 200 000,00 Sk.

Vlastníkom predmetných nehnuteľností bola spoločnosť W., výrobné družstvo N.. Dňa 7.3.2005 vydal súdny exekútor vyhlášku o dražbe nehnuteľnosti v súlade s Exekučným poriadkom a určil, že dražba uvedených nehnuteľností sa bude konať 11.4.2005 o 9.00 hod., pričom boli vyzvané oprávnené osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a zároveň boli upozornení, že inak takéto práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. V zápisnici o udelení príklepu pri dražbe nehnuteľností zo dňa 11.4.2005 vykonal súdny exekútor dražbu uvedených nehnuteľností a príklep udelil vydražiteľovi Z. s.r.o. N.. G. súd v A. uznesením 9CoE/7/2008-112 zo dňa 17.7.2008 (právoplatné dňa 5.8.2008) schválil príklep udelený vydražiteľovi, t.j. spoločnosti Z. s.r.o. N. na dražbe konanej dňa 11.4.2005 súdnym exekútorom.

Žalobca zdôraznil, že je výlučným vlastníkom predmetných nehnuteľností, keďže nadobudol vlastnícke právo kúpnou zmluvou a za prevod vlastníckeho práva zaplatil kúpnu cenu predávajúcemu, ktorý nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti vydražením v exekučnej dražbe (udelením príklepu a schválením príklepu právoplatným rozhodnutím súdu) .

Zároveň uviedol, že podstatou sporu je zákonné vykonanie exekučnej dražby predmetných nehnuteľností, ktorá je rozhodujúcou právnou skutočnosťou na preukázanie vlastníctva žalobcu, keďže dražbou vykonanou súdnym exekútorom bolo pri zachovaní postupu podľa Exekučného poriadku, získané platné vlastníctvo právnym predchodcom žalobcu.

Žalovaný navrhol žalobu v celom rozsahu zamietnuť.

Poukázal na skutočnosť, že predmetné výrobné haly boli kúpnou zmluvou zo dňa 9.12.1996, ktorú uzavrel úpadca a W. v.d. predané uvedenému družstvu. Po vyhlásení konkurzu uznesením Krajského súdu vKošiciach v konaní sp.zn. K 18/98 zo dňa 22.5.1998, správca konkurznej podstaty podal žalobu o vyslovenie neplatnosti právneho úkonu a určenia, že úpadca je výlučným vlastníkom uvedených výrobných hál. Rozsudkom Okresného súdu N. 1C 501/2002 zo dňa 22.1.2007 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v A. 2Co 51/07 zo 17.9.1998 (právoplatné 23.12.1998) bolo určené, že úpadca je výlučným vlastníkom aj predmetných výrobných hál z dôvodu, že kúpna zmluva zo dňa 9.12.1996 (uzavretá medzi úpadcom a W. v.d.) je absolútne neplatná pre rozpor s dobrými mravmi i pre personálne prepojenie predávajúceho a kupujúceho pri uzavretí zmluvy uzavretej s úmyslom ukrátiť veriteľov úpadcu.

Keďže bol úpadca určený, ako výlučný vlastník, právoplatnými rozhodnutiam súdu ku dňu 23.12.2008, je preukázané, že vlastnícke právo k predmetným výrobným halám patrí úpadcovi a vylúčenie výrobnej haly zo súpisu majetku úpadcu by bolo nerešpektovaním jednej z hlavných zásad súkromného práva, že nikto nemôže previesť viac práv, ako sám má.

K uzavretiu zmluvy došlo dňa 30.9.2008 (medzi žalobcom a spoločnosťou Z. s.r.o.) , ale vlastnícke právo k výrobnej hale odvolací súd určil úpadcovi dňa 17.9.2008, t.j. pred uzavretím kúpnej zmluvy.

Žalobca po vyjadrení žalovaného poukázal na nález Ústavného súdu SR II.ÚS 289/08-32 zo dňa 5.11.2008, ktorý riešil otázku nadobudnutia vlastníckeho práva v exekučnej dražbe.

Z uvedeného nálezu vyplýva, že nič nebráni tomu, aby sa vydražiteľ, ktorý zaplatil najvyššie podanie a ktorému bol súdnym exekútorom pridelený a exekučným súdom schválený príklep, stal vlastníkom vydraženej nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu bez ohľadu na pravdivosť vlastníctva povinného z exekúcie, ktorý bol v okamihu udelenia príklepu vedený v katastri nehnuteľností, ako vlastník.

Keďže Krajský súd v Prešove uznesením č.k. 9CoE/7/2008-112 zo dňa 17.7.2008 schválil príklep udelený vydražiteľom Z. s.r.o., ten bol oprávnený kúpnou zmluvou previesť vlastnícke právo na žalobcu. Žalovaný sa totiž ochrany vlastníckeho práva nedomáhal počas exekučného konania (excindačnou žalobou) , pričom jeho vlastnícke právo nebolo ani v čase exekučného konania isté, nakoľko len prebiehalo konanie o určenie vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti.

V konaní zároveň predložil uznesenie Najvyššieho súdu SR 2MCdo/22/2009 zo dňa 31.1.2011, ktorý sa, podľa jeho názoru, priamo dotýka predmetných nehnuteľností tohto sporu. Uvedeným uznesením najvyšší súd vyhovel mimoriadnemu dovolaniu generálneho prokurátora a rozhodol o zrušení rozsudku Krajského súdu v A. zo dňa 11.9.2008 sp.zn. 2Co 51/2007 a vrátil mu vec na ďalšie konanie. Uvedeným rozsudkom krajského súdu bol potvrdený rozsudok Okresného súdu N. z 22.1.2007, 1C 501/02-253, ktorým súd určil, že SNAHA, v.d. je výlučným vlastníkom aj predmetných nehnuteľností (okrem ďalších šiestich výrobných hál - III. až VIII.) .

Z odôvodnenia rozhodnutia súdu o mimoriadnom dovolaní vyplýva nepochybná skutočnosť, že v čase a počas priebehu celého konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v kat. území N., zapísaných na LV č. XXXX (t.č. na LV č. XXXXX - S. hala I. II - predmet tohto sporu) prebiehalo zároveň aj exekučné konanie vo veci oprávneného O. N. proti povinnému W.,

výrobné družstva, v rámci ktorého boli predmetné nehnuteľnosti (Výrobná hala I. II.) na dražbe predané spoločnosti Z. s.r.o. N.. Vydražiteľ kúpnou zmluvou z 30.9.2008, ktorej vklad bol povolený správou katastra dňa 24.10.2008 (V 2176/2008) previedol vlastníckeho práva na J. W.. Uviedol, že príklep bol na dražbe udelený dňa 11.4.2005, čo je pred vydaním predbežného opatrenia, ktorým sa zakázalo s nehnuteľnosťami nakladať. Príklep bol potom schválený uznesením Krajského súdu v A. zo dňa 17.7.2008 v konaní 9CoE/7/2008 (právoplatné dňa 5.8.2008) , t.j. až po rozhodnutí okresného súdu, ale pred rozhodnutím odvolacieho súdu, t.j. pred 17.9.2008. Ak je príklep schválený, nastávajú účinky dražby ku dňu udelenia príklepu. Je teda zrejmé, že v čase vyhlásenia rozhodnutia súdu nebol žalovaný vlastníkom predmetných nehnuteľností (t.j. výrobnej haly I. II.) , ktorých vlastníkom bola spoločnosť Z. s.r.o. N., ako to v mimoriadnom dovolaní uviedol generálny prokurátor. Ďalej uviedol, že skutočný vlastník exekuovanej nehnuteľnosti, ktorý sa voči povinnému z exekúcie nedomáhal ochrany svojho vlastníckeho práva pred jej predajom, môže sa od oprávneného exekúciou domáhať vydania výťažku z predaja tejto veci, ako náhrady za odňatie jej práva k vydraženej veci. Táto osoba sa však nemôže domôcť vydania exekuovanej veci od vydražiteľa, ktorý sa stal jej vlastníkom zákonným spôsobom, navyše odobreným rozhodnutím súdu, ktorý sa spomedzi spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva upravených v § 132 ods. 1 OZ považuje za originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Ak sa skutočný vlastník exekuovanej veci nemohol domôcť svojho vlastníckeho práva k nej v dôsledku nesprávneho postupu exekučného súdu alebo súdneho exekútora, môže sa domáhať proti týmto subjektom aj náhrady škody (viď. II.ÚS 289/2008) .

Zároveň súd konštatoval, že vydražiteľ, ktorému bol v exekučnom konaní udelený príklep a zaplatil najvyššie podanie, nadobudol vlastníctvo k vydraženým veciam, pričom takto nadobudnuté vlastnícke právo nemôže byť dotknuté ani prípadnými vadami exekučného konania. Správnosť postupu v exekučnom konaní môže byť na podnet účastníkov s účinkami pre exekučné konanie, skúmaná len v rámci tohto konania, v rozsahu a prostriedkami stanoveným predpisom upravujúce toto konanie.

Z uvedeného vyplýva požiadavka stability právnych vzťahov založených v exekučnom procese najmä práv, ktoré nadobudli tretie osoby. Osoby, ktoré sa zúčastnia dražby pri uskutočňovaní exekúcie predajom hnuteľných a nehnuteľných vecí, musia mať istotu, že vydražením nadobudnú vlastníctvo vydraženej veci. Nemajú totiž možnosť, ale ani dôvod skúmať, či exekútor pri príprave dražby postupoval v súlade s Exekučným poriadkom. Exekučný poriadok preto upravuje (§ 61 Exekučného poriadku) , že navrátenie do predošlého stavu je v exekučnom konaní vylúčené (viď napr. rozsudok NS SR sp.zn. 1ObdoV 2/2004 z 26.5.2005) .

Vzhľadom na uvedené právne skutočnosti je nepochybné, že neobstojí právna argumentácia žalovaného o určení vlastníckeho práva úpadcu uvedenými rozhodnutiami Okresného súdu N. a Krajského súdu v A., keďže tieto boli, ako nezákonné zrušené, uznesením Najvyššieho súdu SR po podaní mimoriadneho opravného prostriedku.

Rešpektujúc právny názor Najvyššieho súdu SR v konaní týkajúcom sa predmetných nehnuteľností, ako aj právne záväzný názor ústavného súdu o ochrane osoby, ktorá nadobudla vlastníctvo v rámci exekučného konania, je nepochybné, že právny predchodca žalobcu získal vlastnícke právo v súlade s § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka (vydražiteľ) , t.j. spôsobom, ktorým sa považuje za privilegovaný (prioritný) . Vlastnícke právo žalobcu je nespochybniteľné, keďže nadobudol od osoby (subjektu) , ktorej dobromyseľnosť nadobudnutia práva v exekučnom konaní je zákonom chránená. Súčasne platí prednosť ústavného princípu ochrany nadobudnutých práv, podľa ktorého nemôžu tretie osoby konajúce v dobrej viere a spoliehajúce sa na platné právo stratiť nadobudnuté práva. Inak by sa porušil princíp právnej istoty a vlastník by si nikdy nemohol byť istý svojim vlastníctvom, čo zjavne nezodpovedá chápaniu materiálneho právneho štátu (viď rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 4Cdo 274/2006) .

Z ust. § 19 ZKV vyplýva, že podstatnou okolnosťou na vylúčenie veci z konkurznej podstaty je preukázanie vlastníckeho práva, ak uvedenou vecou je nehnuteľnosť. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je nepochybné, že vlastníctvo žalobcu ku kúpeným nehnuteľnostiam je nespochybniteľné, takže nie sú dané právne skutočnosti odôvodňujúce ponechanie uvedených nehnuteľností v súpise majetku úpadcu.

Podľa § 159 ods. 2 O.s.p. výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov a pre všetky orgány.

Podľa § 167 ods. 2 O.s.p., ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia rozsudku.

Z uvedených ustanovení vyplýva záväznosť právoplatného uznesenia pre účastníkov konania a všetky štátne orgány (t.j. aj pre súd v tomto konaní) .

Pri rozhodnutí súdu o mimoriadnom dovolaní zároveň zákon určil záväznosť aj právneho názoru súdu (§ 243i ods. 2, § 243d ods. 1 O.s.p.) , ktorý rozhodol o mimoriadnom dovolaní.

V zmysle § 154 ods. 1 O.s.p. aj pre rozsudok rozhodujúci stav v časti jeho vyhlásenia, v dôsledku čoho je zrejmé, že je nespochybniteľné vlastníctvo nadobudnuté exekučnou dražbou právneho predchodcu žalobcu i neexistencia právoplatného rozhodnutia o určení vlastníctva nehnuteľností pre úpadcu v súdnom konaní, kde je záväzný právny názor Najvyššieho súdu SR o neprípustnosti nerešpektovania zákonnosti získania vlastníctva v exekučnej dražbe.

Bolo preto rozhodnuté v zmysle § 19 ods. 2 ZKV o vylúčení uvedených nehnuteľností zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu, ako je uvedené vo výroku.

Neúspešný žalovaný je povinný nahradiť účelne vynaložené trovy konania v zmysle § 142 ods. 1 O.s.p. (zásada úspechu v konaní) . Žalobca uplatnil (vyčíslil) ako účelne vynaložené trovy konania nasledovných 5 úkonov právnej služby - prevzatie a príprava zastúpenia zo dňa 2.3.2009 v sume 499,57, písomné podanie na súd - žaloba zo dňa 16.3.2009 v sume 499,57 eur, písomné podanie na súd - vyjadrenie na výzvu súdu zo dňa 9.10.2009 v sume 499,57 eur, písomné podanie na súd - vyjadrenie, predloženie zo dňa 5.2.2010 v sume 499,57 eur, účasť na konaní pred súdom zo dňa 24.2.2012 v sume 499,57 eur, cestovné 7,04 eur, náhrada za užívanie motorových vozidiel v sume 12,44 eur, náhrada za stratu času v sume 50,84 eur, 3 x režijný paušál v sume 6,95 eur, 1 x režijný paušál v sume 7,21 a 1 x režijný paušál v sume 7,63 eur. Spolu trovy predstavujú sumu 3 124,63 eur. Vyčíslené trovy vyplývajú z ust. § 9 a nasl. vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z.

Súd rozhodol o povinnosti neúspešného žalovaného nahradiť účelne vynaložené trovy žalobcovi, ako je uvedené vo výroku, v zmysle § 142 ods. 1 O.s.p.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.