KSKE 16 Cbi 5/2006 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16Cbi/5/2006 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7006200856 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7006200856.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: G.. P. Q., F. XXXX, X., zast. advokátom U.. P. L., L. XX, X. S. proti žalovanému: U.. U. C., A. slobody 2, M., správkyni konkurznej podstaty úpadcu A., a.s., I. XXX, IČO: XX XXX XXX o určenie pravosti pohľadávky vo výške 3 486,99 eur (105 049,00 Sk) s prísl., takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 102,05 eur na účet právneho zástupcu žalobcu do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou doručenou súdu dňa 19.5.2006 žiadal, aby súd určil, že jeho pohľadávka vo výške 105 049,00 Sk voči úpadcovi A., a.s. I. XXX, prihlásená v konkurznom konaní vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 6K/14/2005 je nesporná a je pohľadávkou proti podstate.

Podaním zo dňa 2.2.2012 vzal žalobca návrh v celom rozsahu späť z dôvodu, že žalovaný uznal návrh žalobcu v celom rozsahu. Žiadal preto konanie zastaviť a priznať žalobcovi náhradu trov konania vo výške 327,76 eur.

Podľa § 96 ods. 1,3 O.s.p. žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Nesúhlas žalovaného so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť v celom rozsahu pred začatím pojednávania, preto súd podľa citovaného ustanovenia konanie zastavil.

Podľa § 146 ods. 2 O.s.p. ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania žalovaný.

Žalovaný po podaní návrhu podaním zo dňa 7.12.2011 uznal nárok žalobcu v celom rozsahu a žiadal konanie zastaviť. Pre takéto správanie žalovaného vzal žalobca dôvodne podaný návrh celkom späť, preto je žalovaný podľa § 146 ods. 2 veta druhá O.s.p. povinný uhradiť žalobcovi trovy konania.

Žalobcovi vznikli trovy spojené s právnym zastúpením advokátom, ktorému patrí odmena za 2 úkony právnej služby v zmysle § 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z. vo výške 1/13 výpočtového základu, pretože predmetom konania je určenie pravosti pohľadávky, a preto hodnotu veci alebo práva nie je možné vyjadriť v peniazoch. Uvedenému charakteru sporu zodpovedá aj zaplatený súdny poplatok. Advokátovi preto patrí podľa § 14 ods. 1 písm. a/, c/ uvedenej vyhlášky odmena za prevzatie, prípravu zastúpenia vrátane prvej porady s klientom vo výške 1 154,00 Sk, za písomné vypracovanie žaloby zo dňa 16.5.2006 vo výške 1 154,00 Sk. Advokátovi ďalej patrí podľa § 16 ods. 3 vyhlášky paušálna náhrada hotových výdavkov k uvedených úkonom 2 x po 164,00 Sk (10,88 eur) . Advokát je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) od 11.5.2004, a preto mu patrí podľa § 18 ods. 3 vyhlášky odmena za úkony právnej služby vykonané do 30.5.2009 zvýšená o DPH vo výške 19%. DPH zo sumy 2 308,00 Sk je 438,52 Sk, spolu odmena za dva úkony predstavuje 2746,52 Sk (91,17 eur) . Spolu odmena právneho zástupcu predstavuje sumu 102,05 eur (91,17 + 10,88 eur) . Súd nepriznal právnemu zástupcovi žalobcu trovy právneho zastúpenia vo vyúčtovanej výške 327,76 eur, ktoré vyčíslil tak, že tarifnú odmenu za 1 úkon právnej služby určil podľa § 10 ods. 1, 2 vyhlášky vo výške 131,13 eur + 20% DPH, pretože predmetom konania nie je zaplatenie peňažnej pohľadávky, ale určenie pravosti popretej pohľadávky v konkurznom konaní. Preto základná sadzba tarifnej odmeny sa určuje podľa § 11 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. a nie podľa § 10 ods. 1 tejto vyhlášky. Platí totiž zásada, že rovnaká sadzba ako je pri určení výšky súdneho poplatku platí aj pri určení základu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie v občianskom súdnom konaní za jednotlivé úkony právnej služby. Rovnako v čase vykonania právnych úkonov (máj 2006) platila DPH vo výške 19% a nie 20% ako si uplatnil žalobca.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.