KSKE 16 CoE 110/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/110/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811209418 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811209418.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Rožňava, Štítnická č. 12, Rožňava, proti povinnému INTER FINAL, spol. s.r.o., Šafárikova č. 91, Rožňava, IČO: 31 694 756, v konaní vedenom pred súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Dulinom, so sídlom Ľudovíta Štúra č. 12, Michalovce pod sp. zn. EX 4605/11-4, o vymoženie 1.603,15 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č.k. 9Er/957/2011-10 zo dňa 19.03.2012 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o náhrade trov exekúcie.

Účastníkom konania náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením exekúciu vyhlásil za neprípustnú, túto zastavil a oprávneného zaviazal na úhradu trov súdnemu exekútorovi v sume 39,82 eur do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že poverením č. 5808 035168* zo dňa 07.11.2011 poveril vykonaním exekúcie na základe vykonateľného rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava č.k. 700-3710130411- GC04/11 zo dňa 20.04.2011 súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Dulinu na vymoženie uloženej povinnosti zaplatiť 1.603,15 eur a trovy exekučného konania. Podaním zo dňa 21.11.2011 súdny exekútor dal podnet na zastavenie exekúcie v zmysle § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku, nakoľko Okresný súd Košice I uznesením č.k. 32K/9/2011-284 zo dňa 04.07.2011 zastavil konkurzné konanie voči povinnému pre nedostatok majetku. Citoval ust. § 57 ods. 1 písm. g) a h ) Exekučného poriadku, § 19 O.s.p., § 19 ods. 2 a § 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka a uviedol, že na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 19.03.2012 zistil, že povinný bol ku dňu 25.01.2012 vymazaný z obchodného registra. Spoločnosť bola vymazaná ex offo rozhodnutím Okresného súdu Košice I o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka. Súd prvého stupňa uviedol, že na základe uvedených skutočností exekúciu vedenú proti povinnému vyhlásil za neprípustnú a podľa § 57 ods. 1 písm. g) Exekučného poriadku ju zastavil, pretože povinný výmazom z Obchodného registra dňa 25.01.2012 stratil hmotnoprávnu spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň aj spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 O.s.p., čo je neodstrániteľným nedostatkom konania a v exekučnom konaní preto nie je možné ďalej pokračovať. Na náhradu trov exekúcie vo výške 39,82 eur súd prvého stupňa zaviazal oprávneného v zmysle § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, nakoľko povinný bol rozhodnutím súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku zrušený, následkom čoho povinný zanikol výmazom z obchodného registra a stratil spôsobilosť byť účastníkom konania.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal, aby odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie v časti zaviazania oprávneného na úhradu trov exekúcie. Uviedol, že súd prvého stupňa zastavil exekúciu v zmysle § 57 ods. 1 písm. g) Exekučného poriadku a zároveň ju vyhlásil za neprípustnú, pretože povinný výmazom z obchodného registra dňa 25.01.2012 stratil hmotnoprávnu spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň aj spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 O.s.p., čo je neodstrániteľným nedostatkom konania a v exekučnom konaní preto nie je možné ďalej pokračovať. Oprávnený citoval § 203 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku a uviedol, že súd môže uložiť oprávnenému povinnosť nahradiť trovy exekúcie len v prípade zastavenia exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinného a v prípade, ak oprávnený zavinil zastavenie exekúcie. Povinný bol dňa 25.01.2012 vymazaný z obchodného registra. Zánik obchodnej spoločnosti výmazom z obchodného registra je skutočnosťou, ktorú oprávnený žiadnym spôsobom nemohol zaviniť. Zánik účastníka konania bez právneho nástupcu je sám o sebe dôvodom na zastavenie exekúcie bez toho, aby súd zisťoval, či nie je naplnený iný dôvod na zastavenie exekúcie, ako napríklad návrh oprávneného na zastavenie či nemajetnosť povinného.

Súdny exekútor vo vyjadrení k odvolaniu zo dňa 21.05.2012 uviedol, že predmetné exekučné konanie začalo dňa 25.10.2011, pričom na majetok povinného bolo dňa 04.05.2011 začaté konkurzné konanie, ktoré bolo dňa 12.07.2011 zastavené pre nedostatok majetku dlžníka a následne dňa 25.01.2012 bol povinný vymazaný z obchodného registra. Oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie tri mesiace po tom, ako bolo zverejnené uznesenie o zastavení konkurzného konania na majetok dlžníka pre nedostatok majetku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 25.07.2012 v Obchodnom vestníku, ktorý je verejne prístupný. Oprávnený mal teda možnosť dozvedieť sa o začatí konkurzného konania, ako aj o jeho ukončení pre nedostatok majetku dlžníka, preto skutočnosť, že napriek tomu podal návrh na vykonanie exekúcie, možno považovať za jeho zavinenie. Dôvodom zrušenia konkurzu bola nemajetnosť povinného, preto na predmetný prípad je možné aplikovať § 203 ods. 2 Exekučného poriadku. Navrhol potvrdiť uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. Zákonný sudca o odvolaní oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka v súlade s § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie súdneho exekútora v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o vec podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávania, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Predmetom odvolacieho konania je posúdenie nároku súdneho exekútora na náhradu trov exekúcie v prípade zastavenia exekúcie z dôvodu výmazu povinného z obchodného registra.

Odvolací súd z predloženého spisu zistil, že Okresný súd Košice I uznesením č.k. 32K/9/2011-284 zo dňa 04.07.2011 zastavil konkurzné konanie voči povinnému pre nedostatok majetku podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka. Povinný bol ku dňu 25.01.2012 vymazaný z obchodného registra.

Podľa § 196 Exekučného poriadku za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa tohto zákona o daň z pridanej hodnoty.

Podľa § 197 ods. 1 Exekučného poriadku náklady podľa § 196 uhrádza povinný.

Podľa § 200 ods. 1 Exekučného poriadku trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie (§ 196) . Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku.

Podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia, ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. To neplatí, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom. V takomto prípade znáša trovy exekúcie súd; súd nemá právo na náhradu trov exekúcie, ktoré platil.

Z citovaného § 197 ods. 1 Exekučného poriadku vyplýva, že trovy exekúcie znáša alebo nahrádza povinný, pokiaľ nenastane výnimočná situácia, že ich nahrádza oprávnený. Túto situáciu predpokladá § 203 Exekučného poriadku, podľa ktorého oprávnený hradí trovy exekúcie v prípade, ak k jej zastaveniu dôjde zavinením oprávneného alebo ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie alebo ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že na majetok povinného bol vyhlásený konkurz.

Rozhodnutie o tom, kto znáša trovy exekúcie, teda závisí od dôvodu zastavenia exekúcie. Ak súd prvého stupňa citoval § 57 ods. 1 písm. g) a h) Exekučného poriadku a ďalej v odôvodnení uviedol, že vyhlásil exekúciu za neprípustnú a podľa § 57 ods. 1 písm. g) Exekučného poriadku ju zastavil, pretože povinný výmazom z Obchodného registra dňa 25.01.2012 stratil hmotnoprávnu spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň aj spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 O.s.p., čo je neodstrániteľným nedostatkom konania, odvolací súd k tomu uvádza, že správne mal súd prvého stupňa exekúciu zastaviť podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku. Najvyšší súd Slovenskej republiky už v niekoľkých svojich rozhodnutiach konštatoval, že v prípade, ak bol povinný zrušený bez likvidácie z dôvodu, že nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, prichádza do úvahy zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, a nie podľa § 57 ods. 1 písm. g) Exekučného poriadku z dôvodu existencie iného dôvodu, pre ktorý nemožno exekúciu vykonať (uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 M Cdo 14/2006 zo dňa 29. marca 2007, sp. zn. 3 M Cdo 10/2011 zo dňa 24. novembra 2011, sp. zn. 5 MCdo 15/2011 zo dňa 19. januára 2012 a sp. zn. 5 M Cdo 16/2011 zo dňa 26. januára 2012) .

V prípade, ak povinný nemá majetok ani na úhradu trov exekúcie, tieto znáša podľa § 203 ods. 2 prvá veta Exekučného poriadku oprávnený. Za danej situácie teda nie je potrebné posudzovať, či oprávnený zavinil zastavenie exekúcie podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, keďže toto ustanovenie sa na náhradu trov exekúcie v posudzovanom prípade neaplikuje.

Súd prvého stupňa preto v konečnom dôsledku postupoval v súlade so zákonom, keď na náhradu trov exekúcie zaviazal oprávneného v zmysle § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, pretože povinný bol rozhodnutím súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku zrušený, bola teda evidentne preukázaná jeho nemajetnosť. Keďže rozhodol správne aj o výške priznaných trov exekúcie, odvolací súd v zmysle § 219 ods. 1 O.s.p. napadnuté uznesenie vo výroku o náhrade trov exekúcie ako vecne správne potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože oprávnený nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a súdnemu exekútorovi preukázateľne trovy odvolacieho konania nevznikli, preto mu neboli priznané.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.