KSKE 16 CoE 111/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 16 CoE 111/2012

KS v Košiciach, dátum 26.10.2012, sp.zn. KSKE 16 CoE 111/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/111/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810210799 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810210799.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: MEDIATON KMCH, s.r.o., IČO: 35952989, Hosťovce č. 217, 951 91 Hosťovce, zast. JUDr. Pavol Konečný, advokát, Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica, proti povinnému: B.Á.U. U.É.M.Á.O.Á., C.. XX.XX.XXXX, Ž.K.Č.C.Á. XXX, XXX XX M.Š.Y. (t.č. XXX XX U. M. N. Č.. X) , o vymoženie sumy 599,48 € s prísl., vedenej u súdneho exekútora Mgr. Lujzy Michaličovej, Exekútorský úrad Hurbanova 9A, 974 01 Banská Bystrica, pod sp. zn. EX 2160/10, o odvolaní povinnej proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava, sp. zn. 8Er 988/10 zo dňa 6.3.2012 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie .

Účastníkom sa n e p r i z n á v a náhrada trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh povinnej na zastavenie exekúcie zamietol.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa domáhal vymoženia peňažnej pohľadávky od povinnej vo výške 599,48 € s prísl. na základe vykonateľného rozsudku Okresného súdu Rožňava, č.k. 12 C/49/2006-43 zo dňa 21.6.2006. Povinná navrhla zastavenie exekúcie z dôvodu, že žiadnu zmluvu o nájme od Drukosu nepodpísala, žiadny tovar neprevzala. Jej údaje boli zneužité bez jej vedomia a nevie, ako ich mohol p. P.Á.H. alebo niekto iný sfalšovať. Adresa B.Á. XX A. U.Ž.X. je dcérina ale ani jej podpis to nie je, má iné písmo. Má podozrenie, že jej meno sfalšoval pán U. A., priateľ jej dcéry. Povinná nepredložila žiadne iné písomnosti ani neuviedla iné tvrdenia. Oprávnený uviedol, že povinná v priebehu celého súdneho konania č, ,k 12C/49/2006 nenamietala akúkoľvek skutočnosť, z ktorej by sa dalo vyvodiť, že nepodpísala Zmluvu a že došlo k sfalšovaniu jej podpisu na Zmluve. V prípade, ak má za to, že došlo k sfalšovaniu jej podpisu na zmluve, mala túto skutočnosť namietať už v samotnom súdnom konaní, ktoré predchádzalo vydaniu exekučného titulu.

Súd prvého stupňa uviedol, že povinná neuviedla vo svojom podaní žiaden dôvod, následkom ktorého by bolo zastavenie exekúcie v súlade s ust. § 57 Exekučného poriadku. Do dnešného dňa je exekučný titul právoplatný a vykonateľný a súdu nie sú známe žiadne iné dôvody, ktoré by odôvodňovali zastavenie exekúcie, vzhľadom na to súd návrh povinnej na zastavenie exekúcie zamietol.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podala v zákonnej lehote odvolanie povinná. Uviedla, že o exekúcii sa dozvedela od Sociálnej poisťovne, pričom nevedela, čoho sa exekúcia týka. Do dnešného dňa nedostala ani rozsudok súdu č.k. 12C/49/2006, nakoľko od roku 2002 žije v U., pošta M.Š.Y. jej doručovala poštu, chodila raz za 6 mesiacov pre dôchodok. Nemohla skôr reagovať, pretože až koncom r. 2011 zistila, čoho sa to týka. Uviedla, že nikdy žiaden tovar z Drukosu neprevzala, jej osobné údaje boli zneužité, podvod spáchal p. U. A.. Z uvedených dôvodov žiada zastavenie exekúcie.

Odvolací súd prejednal odvolanie povinnej v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o vec podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie (odvolanie smeruje proti uzneseniu) a dospel k záveru, že odvolanie je nedôvodné.

Predmetom odvolacieho konania je posúdenie otázky, či v predmetnom exekučnom konaní sú dané podmienky pre jeho zastavenie.

Odvolací súd zistil, že povinná v dôvodoch odvolania neuviedla žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali rozhodnutie o zastavení exekúcie.

Za tohto stavu preto neprichádza do úvahy rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie proti povinnej. Nie sú preto splnené žiadne zákonnom stanovené predpoklady uvedené v ust. § 57 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku, ktoré by odôvodňovali takéto rozhodnutie. Uvedeným rozhodnutím nie je dotknuté právo na náhradu škody, ak nedošlo k premlčaniu práva.

Podľa ust. § 202 ods.2 O.s.p., odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

V danom prípade odvolanie proti uzneseniu o zastavení exekúcie nebolo prípustné.

Podľa ust. § 218 ods.1 písm.c/ odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustné odvolanie.

Trovy odvolacieho konania nevznikli, preto súd o náhrade trov odvolacieho konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.