KSKE 16 CoE 127/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/127/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7609212715 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7609212715.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom v Bratislave, Mamateyova č. 17, Bratislava, pobočka Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves, proti povinnému Q. S., nar.: XX. XX. XXXX, bytom Š. Č.. XXX, pre vymoženie 120,60 eur (3.633,20 Sk) s prísl., o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č. k.: 8Er/614/2009-19 zo dňa 07. 10. 2011 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zamietol návrh povinného na zastavenie exekúcie zo dňa 13. 09. 2011.

V odôvodnení návrhu povinný uviedol, že mu nie je vôbec jasné, na akom podklade a právnom základe súdny exekútor vydal exekučný príkaz a preto ho žiadal zrušiť. Zároveň predložil potvrdenie Sociálnej poisťovne, pobočky Spišská Nová Ves, Elektrárenská č. 10, Spišská Nová Ves zo dňa 03. 08. 2011 o poberaní nemocenského, ošetrovného a materského na účely vylúčenia povinnosti platiť poistné za obdobie od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2002.

Súd prvého stupňa vykonaným dokazovaním zistil, že oprávnená návrhom na vykonanie exekúcie žiadala vymôcť sumu vo výške 120,60 eur. Exekučnými titulmi v danej veci sú Platobné výmery Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 0949003613 zo dňa 11. 03. 2009, č. 801/00025/2009 zo dňa 11. 03. 2009. Exekučné tituly nadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť, z čoho je evidentné, že povinný v zákonnej lehote nevyužil svoje právo na podanie opravného prostriedku a zároveň dobrovoľne nesplnil povinnosť nimi uloženú, čím sa tieto stali relevantným právnym podkladom na vykonanie exekúcie.

Platobnými výmermi bolo povinnému uložené zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za obdobie od 01. 07. 1998 do 06. 09. 1998, vo výške 30,03 eur a trovy konania vo výške 5 eur a poistné na zdravotné poistenie za obdobie od 26. 06. 1997 do 11. 01. 1998 vo výške 80,57 eur a trovy konania vo výške 5 eur. Platobný výmer Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 0949003613 zo dňa 11. 03. 2009 nadobudol právoplatnosť dňa 02. 04. 2009 a vykonateľnosť dňa 20. 04. 2009. Platobný výmer Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou č. 801/00025/2009 zo dňa 11. 03. 2009 nadobudol právoplatnosť dňa 02. 04. 2009 a vykonateľnosť dňa 20. 04. 2009. Sumy uvedené v exekučných tituloch boli vyrubené za obdobie od 01. 07. 1998 do 06. 09. 1998 a od 26. 06. 1997 do 11. 01. 1998.

Z potvrdenia Sociálnej poisťovne, pobočky Spišská Nová Ves, Elektrárenská č. 10, Spišská Nová Ves zo dňa 03. 08. 2011 o poberaní nemocenského, ošetrovného a materského na účely vylúčenia povinnosti platiť poistné je nesporné, že povinný bol vylúčený z povinnosti platenia poistného iba v období od 01. 01. 2001 do 31. 12. 2002, a teda nepreukázal, že existuje skutočnosť majúca za následok neprípustnosť exekúcie.

Podľa § 251 O. s. p. ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutie alebo návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

Podľa § 41 ods. 1 Exekučného poriadku exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok a ustanovenie § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku, podľa ktorého exekúciu súd zastaví, ak exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať.

Exekučnými titulmi sú (okrem notárskej zápisnice) vykonateľné rozhodnutia. Vo všeobecnosti sa pod vykonateľnosťou rozumejú účinky rozhodnutia štátneho orgánu umožňujúce núteným spôsobom a aj proti vôli povinného realizovať povinnosť na plnenie obsiahnutú vo výroku rozhodnutia, ktorá nebola splnená dobrovoľne.

Prejavom materiálnej stránky vykonateľnosti podľa interpretovaného ustanovenia je to, že vykonateľné rozhodnutie priznáva právo na peňažné plnenie, ukladá povinnosť na nepeňažné plnenie alebo postihuje majetok, prípadne obmedzuje vlastnícke právo v dôsledku predovšetkým vecných práv k cudzím veciam.

V exekučnom konaní súd skúma, či oprávnený predložil exekučný titul, ktorým je vykonateľný či po vzniku exekučného titulu nenastali okolnosti, ktoré by mali za následok zastavenie exekúcie.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti preto návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol, keďže nezistil, že by po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti spôsobujúce zánik vymáhaného nároku, resp. brániace jeho vykonateľnosť, či spôsobujúce neprípustnosť exekúcie.

Proti uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie povinný.

Dôvodil, že súd prvého stupňa v napadnutom rozhodnutí neúplne zistil skutkový stav, pretože nevykonal dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností. Uviedol, že Všeobecnej zdravotnej poisťovni nie je nič dlžný, keďže v spornom období bol vedený v evidencii príslušného úradu práce ako nezamestnaný.

Z tohto dôvodu nebol daný žiadny dôvod na vydanie exekučného príkazu. Z uvedeného dôvodu považuje súdne rozhodnutie za neplatné.

Oprávnená a ani súdny exekútor sa v zákonnej lehote k odvolaniu nevyjadrili.

Odvolací súd z obsahu odvolania povinného zistil, že tento sa domáha zmeny napadnutého uznesenia tak, aby odvolací súd jeho návrhu na zastavenie exekúcie vyhovel.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O. s. p. - v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) , prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O. s. p. a odvolanie proti výroku o zamietnutí návrhu na zastavenie exekúcie odmietol, keďže smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému odvolanie nie je prípustné (§ 218 ods. 1 písm. c/ O. s. p.) .

Podľa § 251 ods. 4 O. s. p. na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenie predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Osobitným predpisom pre exekučné konanie je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) .

Podľa § 57 ods. 1 Exekučného poriadku, exekúciu súd zastaví, ak :

a/ sa začala a rozhodnutie sa zatiaľ nestalo vykonateľným,

b/ rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným,

c/ zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie,

d/ exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona,

e/ bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu (§ 55)

f/ po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané,

g) exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať,

h) majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,

i) oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie,

j) pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom.

Podľa § 57 ods. 2 Exekučného poriadku, exekúciu môže súd zastaviť aj vtedy, ak to vyplýva z ustanovení tohto alebo osobitného zákona.

Podľa § 58 ods. 1 Exekučného poriadku, exekúciu súd zastaví na návrh alebo aj bez návrhu.

Podľa § 58 ods. 4 Exekučného poriadku, proti rozhodnutiam podľa § 57 ods. 1 písm. a/, b/, f/ a h/ je prípustné odvolanie.

Podľa § 202 ods. 2 O. s. p. odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, ani proti uzneseniu v konaní o vymáhaní súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

Z citovaných ustanovení je zrejmé, že rozhodnutie vydané v exekučnom konaní možno odvolaním napadnúť len v prípade, ak to exekučný zákon výslovne pripúšťa.

Ako už bolo uvedené vyššie, odvolanie je prípustné proti uzneseniu o zastavení exekúcie len v prípadoch v zákone taxatívne vymedzených (§ 57 ods. 1 písm. a/, b/, f/ a h/) .

Proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na zastavenie exekúcie odvolanie nie je prípustné.

Na základe vyššie uvedeného preto odvolací súd odmietol podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O. s. p. odvolanie povinného, keďže smeruje voči uzneseniu, proti ktorému odvolanie nie je prípustné.

O náhrade trov odvolacieho konania odvolací súd rozhodol v súlade s ust. § 224 ods. 1 v spojení s ust. § 142 ods. 1 O. s. p. tak, že náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, lebo povinný nebol v konaní úspešný a oprávnenej ani súdnemu exekútorovi žiadne trovy konania nevznikli.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach v pomere hlasov 3:0. (ust. § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch v znení neskorších predpisov v znení novely uskutočnenej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinnej od 01. 05. 2011.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.