KSKE 16 CoE 15/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7905212620 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7905212620.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova č. 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, zast. JUDr. Martinom Máčajom, advokátom, Pribinova č. 25, Bratislava, proti povinnému C. C., A.. X.XX.XXXX, W. Q. C. Č.. XXX, v konaní vedenom pred súdnym exekútorom JUDr. Ing. Karolom Mihalom, so sídlom Moyzesova č. 34, Košice pod sp. zn. EX 1992/05, o vymoženie 537,74 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 6Er 499/2005-20 zo dňa 3.2.2011 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie proti výroku o zmene súdneho exekútora.

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú, o zastavení exekúcie a o trovách exekúcie.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú, túto zastavil, návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol a oprávneného zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 25,06 eur.

V odôvodnení uviedol, že na návrh oprávneného a žiadosť súdneho exekútora poveril vykonaním exekúcie na vymoženie 537,74 eur s príslušenstvom JUDr. Ing. Karola Mihala. Exekučným titulom v predmetnej veci bola Notárska zápisnica N 2735/2005, Nz 26621/2005 zo dňa 12.6.2005. Notárska zápisnica bola spísaná s Mgr. Tomášom Kušnírom konajúcim v mene povinného, ktorý za tohto uznal záväzok voči oprávnenému v celkovej výške 665,30 eur (20.043,- Sk) . Zároveň vyhlásil, že v prípade neuhradenia dlhu súhlasí s exekúciou a s tým, aby predmetná notárska zápisnica bola použitá ako exekučný titul. Prílohou notárskej zápisnice bola Zmluva o úvere č. 7280181 zo dňa 21.7.2004, na základe ktorej oprávnený poskytol povinnému úver vo výške 331,94 eur (10.000,- Sk) , ktorý sa povinný zaviazal vrátiť spolu s poplatkom za jeho poskytnutie v sume 266,55 eur (8.000,- Sk) , t. j. spolu 597,49 eur (18.000,- Sk) . V zmluve nie je uvedená ročná percentuálna miera nákladov. Uvedená zmluva obsahuje aj splnomocnenie, ktorým povinný splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t. j. aby v jeho mene uznal záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom pre exekúciu na celý jeho majetok do výšky vzniknutej pohľadávky. Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 57 ods. 1 písm. g) , § 57 ods. 2 a 3 a § 58 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) , podľa § 52 a nasl., § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. a uviedol, že právny vzťah medzi oprávneným a povinným založený zmluvou o úvere považuje za spotrebiteľský a túto zmluvu za zmluvu o spotrebiteľskom úvere. Úroky z omeškania dohodnuté medzi

týmito účastníkmi vo výške 0,25 % denne boli podľa súdu prvého stupňa v rozpore s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a v rozpore s dobrými mravmi bola dohodnutá aj odmena za poskytnutie úveru. Zároveň poukázal na znenie § 41 ods. 2 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého jednou z požiadaviek na to, aby bolo možné vykonať exekúciu na podklade notárskej zápisnice je, že táto obsahuje právny záväzok, teda dohodu oboch strán záväzkovoprávneho vzťahu. Z toho vyplýva, že exekučným titulom nemôže byť notárska zápisnica, ktorej účastníkom bola len jedna strana, v tomto prípade povinný, nakoľko notárska zápisnica môže byť spôsobilým exekučným titulom len vedy, ak sú jej účastníkmi obe strany, okrem súhlasu povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Keďže posudzovaná notárska zápisnica neobsahovala záväzok, ale len prehlásenie povinnej, nebola spôsobilým exekučným titulom na vykonanie exekúcie. Súd prvého stupňa ďalej poukázal na skutočnosť, že splnomocnenie bolo súčasťou zmluvy o úvere vytlačenej na vopred pripravenom formulári, kedy povinný nemal možnosť ovplyvniť výber splnomocnenca a tento bol vybraný oprávneným, čím došlo k rozporu záujmov medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Vzhľadom na uvedené súd prvého stupňa exekúciu zastavil. Z tohto dôvodu zamietol aj žiadosť oprávneného o zmenu súdneho exekútora. Na náhradu trov exekúcie súdneho exekútora vo výške 25,06 eur zaviazal oprávneného v zmysle § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, keďže tento zastavenie exekúcie zavinil. Trovy súdneho exekútora pozostávajú z časovej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 288/1995 Z.z. vo výške 6,64 eur (za úkon prevzatie návrhu v trvaní 30 min) , z paušálnej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. b) citovanej vyhlášky vo výške 13,28 eur (za úkony získanie poverenia, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, zisťovanie zamestnávateľa povinného, zisťovanie majetku povinného) , z DPH z odmeny (3,78 eur) a z náhrady hotových výdavkov vo výške 1,36 eur (poštovné) .

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Oprávnený namietal, že súd prvého stupňa v danom prípade posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, a to udelením poverenia súdnemu exekútorovi na vykonanie exekúcie. Tak notár pri spisovaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu, ako ani súdny exekútor, či súd prvého stupňa nezistili rozpor exekučného titulu so zákonom a vo veci bolo súdnemu exekútorovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie. Oprávnený tiež uviedol, že plnomocenstvo udelené povinným Mgr. Tomášovi Kušnírovi na spísanie predmetnej notárskej zápisnice bolo v súlade s § 22 a § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka a tento mal právo v zmysle § 24 Občianskeho zákonníka splnomocniť inú osobu, aby za neho konala v rozsahu splnomocnenia. Navyše povinný mal možnosť kedykoľvek toto plnomocenstvo odvolať, čo však neurobil. Záverom poukázal na skutočnosť, že zastavením exekúcie pre nespôsobilosť exekučného titulu nastane situácia, keď sa oprávnený nebude môcť domáhať vydania iného exekučného titulu, nakoľko vymáhaná pohľadávka sa premlčí. Na základe uvedeného mal za to, že predmetná exekúcia bola vykonaná v súlade s platnými právnymi predpismi, a preto trval na zmene súdneho exekútora a nestotožnil sa ani s priznanými trovami súdneho exekútora.

Povinný a súdny exekútor sa k odvolaniu oprávneného nevyjadrili.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je čiastočne prípustné a čiastočne nie je dôvodné.

Podľa § 202 ods. 2 O.s.p. odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

Osobitným zákonom v zmysle cit. zákonného ustanovenia je zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) . Zmenu súdneho exekútora tento upravuje v § 44 ods. 8 a 9. Keďže v predmetnej veci sa exekučné konanie začalo dňa 4.11.2005, na toto konanie sa aplikuje znenie § 44 účinné do 30. novembra 2006 (§ 240 Exekučného poriadku) .

Podľa § 44 ods. 7, 8 Exekučného poriadku účinného do 30. novembra 2006 oprávnený môže kedykoľvek v priebehu exekučného konania aj bez uvedenia dôvodu podať na príslušný okresný súd návrh na zmenu exekútora. Súd rozhodne o zmene exekútora do 30 dní od doručenia návrhu oprávneného na zmenu exekútora. Súd v rozhodnutí o zmene exekútora podľa odseku 7 zároveň vykonaním exekúcie poverí exekútora, ktorého navrhne oprávnený, a vec mu postúpi spolu s exekučným spisom súdneho exekútora, ktorý bol vykonaním exekúcie pôvodne poverený. Účinky pôvodného návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zostávajú zachované. Trovy exekúcie pôvodného exekútora sa vypočítajú tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie.

Z citovaného § 202 ods. 2 O.s.p. vyplýva, že odvolanie v exekučnom konaní v zásade nie je prípustné, okrem prípadov, keď to Exekučný poriadok výslovne pripúšťa. Tento rozhodovanie o zmene súdneho exekútora upravuje v § 44 a zo znenia tohto ustanovenia nevyplýva prípustnosť podania odvolania proti rozhodnutiu súdu o zmene súdneho exekútora, resp. proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na zmenu súdneho exekútora. Preto je potrebné mať za to, že proti takýmto rozhodnutiam odvolanie nie je prípustné.

Podľa § 218 ods. 1 písm. c) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

V posudzovanej veci oprávnený napadol uznesenie súdu prvého stupňa aj vo výroku o zmene súdneho exekútora, proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné, preto odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm. c) O.s.p. jeho odvolanie v tejto časti odmietol.

Oprávnený podal odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa aj vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie, pretože mal za to, že notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, je spôsobilým exekučným titulom na vykonanie exekúcie.

Odvolací súd z predloženého spisu zistil, že oprávnený a povinný uzavreli dňa 21.7.2004 Zmluvu o úvere č. 7280181, ktorou oprávnený poskytol povinnému úver vo výške 10.000,- Sk, ktorý sa povinný zaviazal vrátiť spolu s poplatkom za jeho poskytnutie vo výške 8.000,- Sk. Súčasťou tejto zmluvy bolo aj splnomocnenie, ktorým povinný splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, teda aby v jeho mene uznal záväzok z tohto úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom. Na základe tohto splnomocnenia Mgr. Tomáš Kušnír uznal za povinného záväzok z tohto úveru pred notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom, o čom bola spísaná notárska zápisnica č. N 2735/2005, NZ 26621/2005 zo dňa 12.6.2005, a súhlasil, aby sa táto notárska zápisnica stala vykonateľným exekučným titulom.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa Notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Ďalej má obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Z uvedeného vyplýva, že k obsahovým náležitostiam notárskej zápisnice ako exekučného titulu nepatrí hmotnoprávny úkon, z ktorého vyplýva záväzok povinného voči oprávnenému, teda v posudzovanej veci zmluva o úvere. To však neznamená, že notárska zápisnica by takýto úkon nemohla obsahovať popri uznaní záväzku povinným a vyhlásení o jej vykonateľnosti. Obidva tieto úkony je potrebné dôsledne

rozlišovať a navzájom ich nezamieňať, pretože kým účastníkom hmotnoprávneho úkonu musia byť účastníci tohto hmotnoprávneho úkonu, pre uznanie dlhu a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice postačuje prejav dlžníka.

Uznanie dlhu je totiž jednostranným právnym úkonom dlžníka adresovaný veriteľovi, ktorým dáva najavo, že svoj dlh uznáva. Pre platnosť uznania je potrebná písomná forma, prísľub zaplatenia dlhu a uvedenie dôvodu dlhu a jeho výšky. Pri splnení týchto zákonných podmienok dochádza k prerušeniu premlčania a predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Všetky tieto náležitosti písomné uznanie povinného prostredníctvom splnomocneného zástupcu v notárskej zápisnici obsahuje.

Súhlas povinného s vykonateľnosťou notárskej zápisnice je vždy jednostranným prejavom jeho vôle, z ktorého vyplýva, že súhlasí s tým, aby notárska zápisnica v prípade, že v určenej dobe oprávnenému určené plnenie neposkytne, bola bez ďalšieho titulom pre vykonanie exekúcie. Tento súhlas s vykonateľnosťou nemá hmotnoprávnu povahu, pretože nemá za následok vznik, zmenu alebo zánik práv alebo povinností účastníkov konania, je len jednou z náležitostí stanovených Exekučným poriadkom k tomu, aby notárska zápisnica mohla byť exekučným titulom.

Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, nie je preto potrebná dohoda s veriteľom a neúčasť veriteľa pri spisovaní takejto notárskej zápisnice nespôsobuje jej neplatnosť.

Nevyhnutná je však účasť dlžníka pri spisovaní notárskej zápisnice o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou, a to buď osobne alebo prostredníctvom riadne splnomocneného zástupcu. V uvedenom prípade povinného ako dlžníka pri spisovaní predmetnej notárskej zápisnice zastupoval Mgr. Tomáš Kušnír na základe plnomocenstva udeleného mu povinným v zmluve o úvere.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Občianskeho zákonníka zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z predloženej zmluvy o úvere vyplýva, že plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu sa nachádzalo už na predtlači zmluvy o úvere a teda povinný, ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, podpísal zmluvu o úvere, ktorá obsahovala aj splnomocnenie pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Takéto podmieňovanie poskytovania úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu je treba považovať za neprijateľnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá je v zmysle ust. § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka neplatná.

Odhliadnuc od vyššie uvedeného, splnomocnenie udelené povinným advokátovi Mgr. Tomášovi Kušnírovi priamo v zmluve o úvere v deň podpisu zmluvy nie je platným právnym úkonom povinného a Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinného vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice aj z iného dôvodu, a to pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Rozpor je daný tým, že advokát, ktorý mal povinného pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu zastupovať, bol určený priamo v zmluve o úvere veriteľom - oprávneným, a povinný nemal možnosť

ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasil so spísaním notárskej zápisnice. Teda povinný si nemohol dobrovoľne vybrať právneho zástupcu. Tieto okolnosti vyvolávajú dôvodné pochybnosti, či zástupca, ktorého si povinný (dlžník) ani sám nezvolil, ale vybral mu ho oprávnený ako veriteľ, bude náležite hájiť záujmy svojho klienta. Takéto plnomocenstvo uzavreté bez slobodnej vôle povinného je v rozpore so zákonom a pre konflikt záujmov sa prieči dobrým mravom, preto sú právne úkony, ktoré takto splnomocnený zástupca v mene zastúpeného urobil, podľa § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatné.

Záver o platnosti zmluvy o plnomocenstve je potrebné vyhodnotiť aj vzhľadom na ďalšiu okolnosť, ktorá vyplýva z obsahu zmluvy o úvere, ktorej súčasťou je aj splnomocnenie. Zo zmluvy je zrejmé, že táto bola uzavretá medzi dvomi zmluvnými stranami, a to spoločnosťou POHOTOVOSŤ, s.r.o. ako veriteľom a povinným ako dlžníkom, je teda zrejmé, že pokiaľ povinný podpísal uvedenú písomnú zmluvu, prejavil tým vôľu uzavrieť tento právny vzťah, teda zmluvu o úvere. Tento vzťah je čo do obsahu, ale aj jeho účastníkov odlišný od vzťahu založeného dohodou o plnomocenstve.

Z citovaného § 23 Občianskeho zákonníka vyplýva, že zastúpenie na základe dohody o plnomocenstve predpokladá dvojstranný právny úkon, teda dohodu medzi dvomi subjektmi, a to medzi splnomocniteľom na jednej strane a splnomocnencom na strane druhej. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí teda obsahovať všetky náležitosti dvojstranného právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Pokiaľ má mať takáto dohoda písomnú formu, predpokladá sa prejav oboch zmluvných strán potvrdený podpisom týchto subjektov.

Splnomocnenie, ktoré sa nachádza na tlačive zmluvy o úvere, je podpísané len zo strany splnomocnenca, pričom podpis povinného na zmluve o úvere nemožno považovať za podpis na samotnom splnomocnení. Zmluva o úvere je totiž osobitným dvojstranným právnym úkonom, na základe ktorého vznikol osobitný právny vzťah medzi inými subjektmi, a to medzi spoločnosťou Pohotovosť, s.r.o. ako veriteľom na strane jednej a povinným na strane druhej. Účastníci tohto právneho vzťahu nie sú teda totožní s účastníkmi právneho vzťahu vzniknutého na základe dohody o plnomocenstve, v ktorej má byť ako účastník konania splnomocnenec Mgr. Tomáš Kušnír. Podpis účastníkov na zmluve o úvere je potvrdením prejavu vôle účastníkov tejto zmluvy vo vzťahu k tomuto právnemu úkonu.

V zmluve o úvere teda chýba nepochybný relevantný prejav vôle povinného splnomocniť advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na vykonanie vyhlásenia v jeho mene. Predmetná notárska zápisnica, ktorá je exekučným titulom v tomto konaní, tak neobsahuje prejav vôle povinného o uznaní dlhu a súhlase s vykonateľnosťou, preto nemôže byť exekučným titulom voči tejto osobe. Už samotná táto skutočnosť predstavuje vadu exekučného titulu, ktorá bráni vykonaniu exekúcie na jeho základe.

Na základe uvedeného odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil, pretože predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

K námietke odvolateľa týkajúcej sa opätovného preskúmania podmienok exekučného konania odvolací súd uvádza, že prihliadať na splnenie podmienok konania je úlohou súdu v každom štádiu konania, a to aj z úradnej moci. V prípade, ak súdu prvého stupňa bol v priebehu exekúcie predložený návrh na zmenu súdneho exekútora a súd pri rozhodovaní o tomto návrhu zistil, že vymáhaný nárok je v rozpore so zákonom a exekúcia nezákonná, v zmysle § 58 ods. 1 Exekučného poriadku bol oprávnený exekúciu zastaviť aj bez návrhu. Nedostatok spôsobilosti notárskej zápisnice byť exekučným titulom je tak závažným nedostatkom podmienky exekučného konania, ktorý v konaní nemožno odstrániť a pre ktorý musí byť konanie zastavené. Skutočnosť, že v konečnom dôsledku nastane stav, že po zastavení exekúcie dôjde k premlčaniu vymáhaného nároku oprávneného, je v tomto kontexte irelevantná.

Oprávnený podal odvolanie aj proti výroku uznesenia o trovách exekúcie.

Súd prvého stupňa správne zaviazal na náhradu trov exekúcie oprávneného podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, pretože tento zavinil zastavenie exekúcie, a to podaním návrhu na vykonanie exekúcie na základe nespôsobilého exekučného titulu.

Na základe uvedeného odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa aj vo výroku o náhrade trov exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a súdnemu exekútorovi a povinnému preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.