KSKE 16 CoE 23/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 16 CoE 23/2011

KS v Košiciach, dátum 03.04.2012, sp.zn. KSKE 16 CoE 23/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/23/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7608200729 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7608200729.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: SW Umwelttechnik Slovensko s.r.o., Košice, Južná trieda 125, IČO: 362074003, zastúpeného JUDr. Adrianou Dudášovou, advokátkou v Košiciach, Kukučínova 19, proti povinnému: L.. Š. F., M., M. X, F. M. P. T. - B., R..F.., F. O. X., N. X, C.: XX XXX XXX, o vymoženie 15.863,32 € s prísl., vedenej u súdneho exekútora JUDr. Jána Sokola, Exekútorský úrad v Košiciach, Jantárová 30, pod č.k. EX 249/2008, o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 25.3.2011 sp.zn. 15Er/23/08 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zaviazal povinného nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 72,46 €.

Toto rozhodnutie odôvodnil tým, že exekučný súd vydal dňa 29.1.2008 poverenie na vykonanie exekúcie pre uspokojenie pohľadávky oprávneného, a to istiny 477 898,40 Sk, poplatok za vydanie poverenia 500,-Sk, trovy právneho zastúpenia v exekučnom konaní 11 936,70,-Sk, trovy exekúcie. Súdny exekútor predložil súdu podnet na zastavenie exekúcie a zároveň súdu oznámil, že uznesením Okresného súdu Košice I. č. XXK/XX/XXXX zo dňa 18.11.2008 bol na jeho majetok vyhlásený konkurz. Zároveň si súdny exekútor uplatnil trovy exekúcie.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 197 ods. 1 zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, v zmysle ktorého náklady znáša povinný. Ako v odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, súd zaviazal k úhrade trov povinného, pretože vyhlásenie konkurzu na jeho majetok neodôvodňuje záver, že povinný je nemajetný. Keby totiž bol nemajetný, nedošlo by k vyhláseniu konkurzu, resp. návrh na vyhlásenie konkurzu by bol z toho dôvodu zamietnutý.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie povinný. V dôvodoch odvolanie uviedol, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci, resp. súd dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, nakoľko pohľadávka tvorená trovami exekučného konania je súčasťou samotnej pohľadávky oprávneného ako náklady z uplatnenia pohľadávky, a preto ako taká, mala by byť uplatnená samotnou prihláškou konkurzného veriteľa, resp. mala a mohla byť uplatnená ako budúca, resp. podmienená pohľadávka. Povinný má za to, že nevyhnutné trovy exekúcie je možné považovať za pohľadávky proti podstate výlučne v prípade, ak v exekučnom konaní už došlo k speňaženiu majetku podliehajúceho konkurzu, avšak výťažok ešte nebol vyplatený oprávnenému, v tom prípade sa výťažok stáva súčasťou podstaty a trovy konania sú pohľadávkou proti príslušnej podstate. V prípade, ak k speňaženiu majetku v exekučnom konaní do vyhlásenia konkurzu nedošlo, trovy exekučného konania nie je možné uplatniť v konkurze ako pohľadávku proti konkurznej podstate

a nie je možná ich úhrada zo strany správcu. Vzhľadom na to, že trovy exekúcie neboli v prebiehajúcom konkurze riadnym spôsobom prihlásené, resp. neboli prihlásené ako budúca alebo podmienená pohľadávka a zároveň nie sú pohľadávkami proti konkurznej podstate, teda nie je možná ich úhrada zo strany správcu konkurznej podstaty, povinný navrhol, aby bol podnet súdneho exekútora na zastavenie exekúcie a priznanie trov exekúcie v celom rozsahu zamietnutý.

K odvolaniu povinného sa súdny exekútor, ani oprávnený nevyjadrili.

Odvolací súd na základe podaného odvolania vec podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. prejednal bez nariadenia pojednávania, preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo (§ 212 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie povinného je dôvodné.

Pre rozhodnutie vo veci je potrebné vyriešiť otázku, ktorý z účastníkov exekučného konania je povinný nahradiť trovy exekúcie v prípade, že na majetok povinného bol vyhlásený konkurz.

Táto otázka v Exekučnom poriadku v znení účinnom do 31.12.2011 nebola výslovne riešená a v rozhodovacej praxi súdov prevládal názor, že súdnemu exekútorovi v tomto prípade náhrada trov exekúcie nepatrí, keďže oprávneného nie je možné zaviazať na náhradu trov exekúcie v zmysle ust. § 203 Exekučného poriadku a vo vzťahu k povinnému vzhľadom na zastavenie exekučného konania ex lege nie je možné určovať ďalšie povinnosti.

Novelou uskutočnenou zákonom č. 348/2011 Z.z. účinnou od 1.1.2012 bol do Exekučného poriadku ustanovenia § 203 zavedený nový odsek 3, ktorý znie tak, že ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že na majetok povinného bol vyhlásený konkurz, nevyhnutné trovy exekúcie znáša oprávnený a súd bez zbytočného odkladu na návrh exekútora rozhodne o ich výške . Teda s účinnosťou od 1.1.2012 je v Exekučnom poriadku výslovne upravená otázka, ktorý z účastníkov exekučného konania je povinný nahradiť trovy exekúcie v prípade, že na majetok povinného bol vyhlásený konkurz.

Za takejto situácie, vzhľadom na znenie ust. § 203 ods.3 Exekučného poriadku účinné v čase rozhodovania odvolacieho súdu, t.j. od 1.1.2012 a vzhľadom na neexistenciu prechodných a záverečných ustanovení, v zmysle ktorých by sa konania začaté do 31.12.2011 mali dokončiť podľa Exekučného poriadku účinného do 31.12.2011, platí ust. § 203 ods.3 Exekučného poriadku v znení účinnom od 1.1.2012 aj pre rozhodovanie o trovách exekúcie v konaniach začatých do 31.12.2011.

Z dikcie vyššie citovaného ustanovenia vyplýva, že trovy exekúcie v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok povinného znáša oprávnený, preto ak súd zaviazal na ich náhradu povinného, jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Z vyššie uvedených dôvodov preto odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil podľa ust. § 221 ods.1 písm.h/ O.s.p. a vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, v ktorom opätovne rozhodne o trovách exekúcie súdneho exekútora prihliadajúc pritom na vyššie vyslovený právny názor a v zmysle citovaného ust. § 203 ods.3 Exekučného poriadku.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.