KSKE 16 CoE 28/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/28/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7605214020 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7605214020.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Pohotovosť s.r.o. Bratislava, so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpeného JUDr. Martinom Máčajom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, proti povinnému Q. X., Z.. X.X.XXXX, B. Q. Z. V., B. XXXX/X, pre vymoženie 1194,98 € (36 000,-Sk) s prísl., vedenej u súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihála na Exekútorskom úrade v Košiciach, Moyzesova 34, pod č.k. EX 1043/2005, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 2.6.2011 sp.zn. 2Er/456/05, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o vyhlásení neprípustnosti exekúcie a vo výroku o jej zastavení.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

O d m i e t a odvolanie proti výroku o zamietnutí návrhu na zmenu súdneho exekútora.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil. Návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol a oprávneného zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 30,27 € do troch dní od právoplatnosti napadnutého uznesenia.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora súd v konaní vydal dňa 18.11.2005 poverenie na vykonanie exekúcie pre súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihála pre vymoženie peňažnej pohľadávky vo výške 1194,98 € (36 000,-Sk) s prísl. na základe vykonateľnej notárskej zápisnice Notárskeho úradu notára JUDr. Ondreja Ďuriača, so sídlom v Partizánskom, sp.zn. N 3084/2005, Nz 30618/2005 zo dňa 2.7.2005.

Oprávnený podal dňa 18.11.2010 návrh na zmenu súdneho exekútora. Exekúciou navrhol poveriť exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, Exekútorský úrad so sídlom v Bratislave, Záhradnícka 60.

Ďalej citoval ustanovenie § 41 ods.2 písm. c/ Exekučného poriadku a uviedol, že v danej veci exekučným titulom je notárska zápisnica zo dňa 2.7.2005, že na jej spísanie bol povinným v zmluve o úvere poverený Mgr. Tomáš Kušnír, advokát, ktorý bol splnomocnený zároveň aj na uznanie záväzku z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom na súdny výkon rozhodnutia, príp. exekúciu.

S poukazom na ustanovenie § 2 písm.a/, b/ zák.č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch prvostupňový súd predmetnú zmluvu o úvere č.XXXXXXX zo dňa 15.12.2004 posúdil ako takú, na

základe ktorej bol poskytnutý spotrebiteľský úver, nakoľko sa v danom prípade jedná o dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov, pretože z výpisu z Obchodného registra o zápise oprávneného vyplýva, že predmetom činnosti oprávneného je okrem iného poskytovanie úverov z vlastných zdrojov. Na druhej strane povinným je fyzická osoba, ktorá obsah zmluvy o úvere nemohla reálnym spôsobom ovplyvniť a uzavrela zmluvu na formulári predloženým oprávneným. Ďalej uviedol, že zohľadnením ustanovenia § 497 zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje zmluvu o úvere vo vzťahu k ustanoveniu § 1 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch je ust. § 497 Obchodného zákonníka lex generalis a ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch lex specialis s poukazom na citované ustanovenia § 52 ods.1- 4 OZ, ktoré obligatórne ustanovujú použitie ustanovení o spotrebiteľských zmluvách na vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ. Preto na právny vzťah medzi oprávneným a povinným z predmetnej zmluvy o úvere je potrebné aplikovať zákon o spotrebiteľských úveroch a nie ustanovenie § 497 Obchodného zákonníka.

Súd prvého stupňa vykonaným dokazovaním zistil, že predmetný exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinný udelil Mgr. Tomášovi Kušnírovi súčasne v predtlači zmluvy o úvere zo dňa 15.12.2004 a teda povinný, ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, bol súčasne nútený podpísať aj spomínané plnomocenstvo, v ktorom splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie predmetnej notárskej zápisnice, obsahom ktorej je uznanie záväzku z úveru v jeho mene tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu na celý jeho majetok do výšky vzniknutej pohľadávky alebo jej zostatku a príslušenstva. Zároveň sa povinný zaviazal uhradiť všetky náklady súvisiace so spísaním notárskej zápisnice a to notársky poplatok a trovy právneho zastúpenia pri tomto úkone a iné. Zároveň ho povinný splnomocnil na uzavretie záložnej zmluvy podľa § 552 OZ alebo zmluvy o zabezpečovacom prevode práva podľa § 553 OZ. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra súčasne s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, aj keď demonštratívny výpočet neprijateľných podmienok § 53 ods.3 OZ takúto podmienku výslovne nespomína.

Obsah záväzku popísaný v notárskej zápisnici je uvedený tak, že bol uznaný dlh v celkovej výške 1347,44 € z čoho úver a poplatok predstavuje 1194,98 € a naviac, že sa bude úročiť úrokom z omeškania vo výške 0,25% denne od 20.2.2005 do zaplatenia. Ďalej uviedol, že vzhľadom na spotrebiteľský charakter úverovej zmluvy nemožno na daný právny vzťah aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka, ale jedná sa o občianskoprávny vzťah a z toho dôvodu úroky z omeškania dohodnuté účastníkmi vo výške 0,25% denne z dlžnej sumy sú v rozpore s ustanovením § 517 ods.2 Občianskeho zákonníka a § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.

Preto na základe vyššie uvedeného exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju v zmysle ust. § 57 ods.1 písm. g) , Exekučného poriadku z dôvodu, že exekučný titul je nevykonateľný.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté uznesenie zrušiť v celom rozsahu. V odvolaní uviedol, že že sa domnieva, že súd posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol. Podľa § 44 ods.2 Exekučného poriadku súd bol povinný preskúmať žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Namietal postup súdu prvého stupňa, ktorým posúdil úverovú zmluvu ako zmluvu spotrebiteľskú podľa ust. § 52 a nasl.OZ s ktorého posúdením sa nestotožňuje. Zároveň poukázal na skutočnosť, že povinný ako dlžník mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere v roku 2004 udelené plnomocenstvo v zmysle § 33b Obč. zák. v platnom znení odvolať, pričom tak neurobil.

Ohľadne záveru súdu o tom, že v danom prípade sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu uviedol, že poskytuje úvery klientom na základe zmlúv o úvere uzatváraných v zmysle § 497 a nasl. Obchodného zákonníka. Pripustil, že tento druh zmluvy má charakter spotrebiteľskej zmluvy, avšak nie je možné ju považovať za zmluvu o spotrebiteľskom úvere v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Konštatoval, že síce poskytuje klientom peňažné prostriedky dočasne, avšak na základe zmluvy o úvere uzavretej podľa Obchodného zákonníka a za takejto situácie nie je náležitosťou zmluvy aj dohoda o ročnej percentuálnej miere nákladov. Poukázal na ust. § 4 ods.2 zákona o spotrebiteľských úveroch a na

konkrétne náležitosti, ktoré sú v tomto ustanovení príkladmo uvedené a má za to, že z gramatického a logického výkladu daného ustanovenia vyplýva, že zmluva o spotrebiteľskom úvere musí obsahovať aj náležitosti vymenované za slovom najmä, ku ktorým je možné pridať ešte ďalšie. Keďže predmetom úverov poskytovaných zo strany oprávneného sú peňažné prostriedky, teda nie tovar alebo služba, zmluvy o úvere z jeho strany nemôžu obsahovať náležitosti vyžadované zákonom o spotrebiteľských úveroch pre zmluvu o spotrebiteľskom úvere (opis tovaru, alebo služby - cenu tovaru, alebo služby - adresu predávajúceho a pod.) .

V závere odvolania poukázal na to, že napadnutým uznesením, ktorým bola exekúcia vyhlásená za neprípustnú a zastavila sa, hoci nedošlo počas celého trvania exekučného konania k zmene skutkového ani právneho stavu, nastane v prípade nadobudnutia jeho právoplatnosti situácia, kedy si oprávnený už nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, keďže pohľadávka oprávneného už bude premlčaná. Z uvedených dôvodov žiadal, aby konajúci súd vyhovel návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora.

Povinný ani súdny exekútor sa k odvolaniu oprávneného nevyjadril.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods.1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods.2 O.s.p., pretože odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Podľa § 219 ods.2 Občianskeho súdneho poriadku ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody. V súlade s citovaným zákonným ustanovením odvolací súd poukazuje na správne dôvody týkajúce sa zastavenia exekúcie a na ich doplnenie uvádza:

Podľa § 41 ods.2 písm.c/ Exekučného poriadku, možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa Notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Ďalej má obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Z obsahu predmetnej notárskej zápisnice, spísanej na Notárskom úrade notára JUDr. Ondreja Ďuriača vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právneho záväzku nebolo spísané s povinným, ale tento úkon vykonal Mgr. Tomáš Kušnír, advokát Advokátskej kancelárie so sídlom v Bratislave. Za takejto situácie bolo pre posúdenie platnosti a vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu potrebné vysporiadať sa s platnosťou tohto úkonu vykonaného inou osobou v mene povinného.

Súd prvého stupňa preto postupoval správne, ak preskúmaval predmetný exekučný titul a podmienky, za ktorých bol vydaný, vrátane posudzovania zmluvy o úvere.

V prejednávanej veci je exekúcia vedená na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica spísaná s Mgr. Tomášom Kušnírom, advokátom, ktorého povinný v zmluve o úvere splnomocnil na jej spísanie ako exekučného titulu, teda, aby v jeho mene uznal záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu. Uvedené splnomocnenie povinný udelil Mgr. Tomášovi Kušnírovi, advokátovi, súčasne v predtlači zmluvy o

úvere a odvolací súd súhlasí s posúdením súdu prvého stupňa, že ak povinný chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, bol nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, v ktorom ho splnomocnil na spísanie predmetnej notárskej zápisnice-exekučného titulu. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra a s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, ktorej právnym dôsledkom podľa § 53 ods.4 a § 39 Občianskeho zákonníka platného v čase uzavretia zmluvy, je jej absolútna neplatnosť pre rozpor so zákonom, a to od počiatku.

Podľa § 22 ods.2 Občianskeho zákonníka, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa ust. § 23 Občianskeho zákonníka zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie alebo na základe dohody o plnomocenstve) .

Podľa ust. § 31 ods.1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy (dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom) . Ide tu o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami medzi ktorými je konflikt záujmov. V posudzovanom prípade bol povinný nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, ktorého určil práve oprávnený a v ktorom ho splnomocnil na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Za takejto situácie je tu preukázateľný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinného Mgr. Tomášom Kušnírom a povinným, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

Uvedené závery o neprijateľnej podmienke v zmluve o spotrebiteľskom úvere a o neplatnosti dohody o plnomocenstve majú za následok záver o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu a táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Správne preto súd prvého stupňa uzavrel, že Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinného vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a to pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného.

K námietke odvolateľa týkajúcej sa opätovného preskúmania podmienok exekučného konania odvolací súd uvádza, že prihliadať na splnenie podmienok konania je úlohou súdu v každom štádiu konania, a to aj z úradnej moci. V prípade, ak súdu prvého stupňa bol v priebehu exekúcie predložený návrh na zmenu súdneho exekútora a súd pri rozhodovaní o tomto návrhu zistil, že vymáhaný nárok je v rozpore so zákonom a exekúcia nezákonná, v zmysle ust. § 58 ods.1 Exekučného poriadku bol oprávnený exekúciu zastaviť aj bez návrhu. Nedostatok spôsobilosti notárskej zápisnice byť exekučným titulom je tak závažným nedostatkom podmienky exekučného konania, ktorý v konaní nemožno odstrániť a pre ktorý musí byť konanie zastavené. Skutočnosť, že v konečnom dôsledku nastane stav, že po zastavení exekúcie dôjde k premlčaniu vymáhaného nároku oprávneného, je v tomto kontexte irelevantná.

V zmysle ust. § 251 ods.4 O.s.p. na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Podľa ust. § 202 ods. 2 O.s.p. odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

V zmysle ust. § 44 ods. 8, ods. 9 Exekučného poriadku ak oprávnený požiada súd o zmenu exekútora a súd po vyjadrení exekútora žiadosti oprávneného vyhovie, vykonaním exekúcie poverí súd exekútora, ktorého navrhne oprávnený a vec mu písomne postúpi. Účinky pôvodného návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zostávajú zachované. Odmena pôvodného exekútora sa však vypočíta tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie.

Vyššie citované zákonné ustanovenie nepripúšťa odvolanie proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa rozhoduje o žiadosti oprávneného o zmenu exekútora. Proti rozhodnutiu súdu, ktorým súd vyhovie žiadosti o zmenu exekútora, ale ani proti rozhodnutiu súdu, ktorým súd takúto žiadosť zamietne, nie je prípustné odvolanie.

S poukazom na tieto dôvody odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o zastavení exekúcie potvrdil podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p.. Pri takýchto záveroch sú už bezpredmetné ďalšie dôvody, na základe ktorých prvostupňový súd posudzoval vzťah medzi účastníkmi ako vzťah spotrebiteľský, pretože pokiaľ súd prvého stupňa dospel k záveru, že notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, je už hodnotenie vzťahu medzi účastníkmi nadbytočné.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods.1 O.s.p. v spojení s § 142 ods.2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a súdny exekútor si náhradu trov exekúcie neuplatnil.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.