KSKE 16 CoE 40/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/40/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811201128 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811201128.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Rožňava, Štítnická č. 12, Rožňava, IČO: 30 807 484, proti povinnému INTER FINAL, spol. s.r.o., Šafárikova č. 91, Rožňava, IČO: 31 694 756, v konaní vedenom pred súdnym exekútorom JUDr. Markom Rusom, so sídlom Železničná č. 257/19, Revúca pod sp. zn. EX 96/2011, o vymoženie 2.570,50 eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č.k. 10Er/105/2011-22 zo dňa 10.01.2012 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o náhrade trov exekúcie.

Účastníkom konania náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením exekúciu zastavil a zaviazal oprávnenú uhradiť priznanú odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 52,81 eur súdnemu exekútorovi JUDr. Markovi Rusovi do desiatich dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že na základe návrhu oprávnenej na vykonanie exekúcie bolo súdnemu exekútorovi udelené poverenie na vykonanie exekúcie č. 5808 031225* zo dňa 11.2.2011. Povinný podal dňa 14.11.2011 návrh na zastavenie exekúcie v zmysle § 57 ods. 1 písm. f) a h) Exekučného poriadku. Uviedol, že Okresný súd Košice I uznesením č.k. 3K/9/2011-284 zo dňa 04.07.2011 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi - povinnému pre nedostatok majetku. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.07.2011. Navrhol zastaviť exekúciu pre nemajetnosť. Oprávnený vo vyjadrení k návrhu povinného zo dňa 29.11.2011 nesúhlasil so zastavením exekúcie, pričom poukázal na skutočnosť, že povinný doposiaľ nebol vymazaný z obchodného registra a v Sociálnej poisťovni je stále evidovaný ako aktívny zamestnávateľ, naďalej zamestnáva zamestnancov a je povinný platiť mesačné odvody. Uznesením Okresného súdu Košice I bola povinnému vrátená nevyplatená časť preddavku vo výške 885,00 eur, ktorú nepoukázal na účet oprávneného ani ako čiastočnú úhradu pohľadávky. Povinný sa vyjadril, že skutočnosť, že nie je doposiaľ vymazaný z obchodného registra, nie je jeho vina, pretože nevie ovplyvniť súdne konania o výmaz z obchodného registra. Uviedol, že zamestnáva iba konateľa, teda sám seba, za čo mu je spoločnosť povinná zo zákona účtovať mzdu a odvádzať poistné. Nakoľko však spoločnosť nevykazuje žiadnu podnikateľskú činnosť a nedisponuje žiadnymi finančnými prostriedkami, neuhrádza ani svoju odvodovú povinnosť na zamestnanca. K vráteniu preddavku uviedol, že táto platba doposiaľ nebola poukázaná. Súd prvého stupňa z výpisu z obchodného vestníka č. 164/2011 zo dňa 24.08.2011 zistil, že Okresný súd Košice I uznesením č.k. 32K/9/2011-284 zo dňa 04.07.2011 zastavil konkurzné konanie proti povinnému pre nedostatok majetku. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.07.2011. Citoval ust. § 20 ods. 5 a § 202 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, § 8a zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, § 57 ods.

1 písm. h) , ods. 2 a 3 Exekučného poriadku a uviedol, že exekúciu zastavil, nakoľko proti povinnému bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, čo má za následok jeho následný výmaz z obchodného registra, čím dôjde k jeho zániku ako právnickej osoby. Bez ohľadu na skutočnosť, že sa tak doposiaľ nestalo, povinný už nie je subjektom vykonávajúcim svoju činnosť a nebude môcť byť ani účastníkom exekúcie. Na náhradu trov exekúcie zaviazal v zmysle § 203 ods. 2 Exekučného poriadku oprávneného.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená a žiadala napadnuté uznesenie zrušiť vo výroku o náhrade trov exekúcie a v rozsahu zrušenia vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Oprávnená vychádzajúc z ust. § 203 Exekučného poriadku uviedla, že súd môže uložiť oprávnenému povinnosť nahradiť trovy exekúcie len v prípade zastavenia exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinného alebo v prípade, ak oprávnený zavinil zastavenie exekúcie, resp. ak mohol pri náležitej opatrnosti v čase podania návrhu na vykonanie exekúcie predvídať dôvod jej zastavenia. V danej veci oprávnená zastavenie exekúcie nezavinila, návrh na vykonanie exekúcie podala dňa 31.01.2011, čiže ešte pred začatím konkurzného konania dňa 04.05.2011. Exekúcia má byť zastavená pre neprípustnosť jej vykonania, nakoľko povinný zanikol - dňa 25.01.2012 bol vymazaný z obchodného registra. Zánik obchodnej spoločnosti výmazom z obchodného registra je skutočnosťou, ktorú oprávnená žiadnym spôsobom nemohla zaviniť. Zánik účastníka konania bez právneho nástupcu, teda nedostatok podmienok konania je sám osebe dôvodom na zastavenie exekúcie bez toho, aby súd zisťoval, či nie je naplnený iný dôvod na zastavenie exekúcie, ako napríklad návrh oprávneného na zastavenie, či nemajetnosť povinného.

Povinný a súdny exekútor sa k odvolaniu oprávneného nevyjadrili.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. O odvolaní súdneho exekútora proti jeho rozhodnutiu zákonný sudca v zmysle § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie súdneho exekútora v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o vec podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je nedôvodné.

Odvolací súd z obsahu spisu zistil, že oprávnená podala návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi dňa 04.02.2011. Uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 32K/9/2011-284 zo dňa 04.07.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.07.2011, bolo konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka - povinného zastavené. Dňa 14.11.2011 povinný podal návrh na zastavenie exekúcie s poukazom na § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku. Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo vydané dňa 10.01.2012. Povinný bol vymazaný z obchodného registra dňa 25.01.2012.

V predmetnom konaní bola exekúcia zastavená podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku, v zmysle ktorého súd exekúciu zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

V prípade, ak súd zastavil exekúciu pre nemajetnosť povinného, je povinný obligatórne zaviazať oprávneného na náhradu trov exekúcie podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. Citované ustanovenie Exekučného poriadku nepozná výnimky z uvedeného pravidla.

Odvolací súd sa nestotožňuje s námietkou oprávnenej, podľa ktorej mala byť exekúcia zastavená pre neprípustnosť jej vykonania, nakoľko povinný zanikol výmazom z obchodného registra dňa 25.01.2012, pretože napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo vyhlásené dňa 10.01.2012, teda ešte pred výmazom povinného z obchodného registra.

Pretože k zastaveniu exekúcie došlo z dôvodu, že majetok povinného nepostačoval ani na úhradu trov exekúcie, súd prvého stupňa rozhodol správne, keď zaviazal oprávnenú nahradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku. Keďže rozhodol správne aj o výške priznaných trov exekúcie, odvolací súd v zmysle § 219 ods. 1 O.s.p. napadnuté uznesenie vo výroku o náhrade trov exekúcie ako vecne správne potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože oprávnená nebola v odvolacom konaní úspešná, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a povinnému a súdnemu exekútorovi preukázateľne trovy odvolacieho konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.