KSKE 16 CoE 76/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 16 CoE 76/2011

KS v Košiciach, dátum 15.05.2012, sp.zn. KSKE 16 CoE 76/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/76/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7605213973 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7605213973.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Pohotovosť s.r.o. Bratislava, so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpeného JUDr. Martinom Máčajom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, proti povinnému A. Ž., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. X. R. XXXX/X, T. V. L., o vymoženie 1.131,24 eur (34.080,- Sk) s prísl., vedenej u súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihála na Exekútorskom úrade v Košiciach, Moyzesova 34 pod č. k. EX 2106/05, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo dňa 21.01.2011 sp. zn. 4Er/456/05, takto

r o z h o d o l :

D o p ĺ ň a výrokovú časť uznesenia č. k. 16CoE/76/2011-54 zo dňa 01.02.2012 o výrok:

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie.

o d ô v o d n e n i e :

V uznesení Krajského súdu v Košiciach č. k. 16CoE/76/2011-54 zo dňa 01.02.2012 súd nerozhodol o trovách konania.

V zmysle ustanovenia §166 ods. 1 zákona č. 99/1963 Z.z. (O.s.p.) ak nerozhodol súd v rozsudku o niektorej časti predmetu konania, o trovách konania alebo o predbežnej vykonateľnosti, môže účastník do pätnástich dní od doručenia rozsudku navrhnúť jeho doplnenie. Súd môže rozsudok, ktorý nenadobudol právoplatnosť, doplniť aj bez návrhu.

V zmysle ustanovenia §166 ods. 2 O.s.p. o návrhu na doplnenie rozsudku súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. Doplnenie urobí súd dopĺňacím rozsudkom, pre ktorý platia obdobne ustanovenia o rozsudku. Ak súd nevyhovie návrhu účastníka na doplnenie rozsudku, uznesením návrh zamietne.

V zmysle ustanovenia §167 ods. 2 O.s.p. ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.

Vecne správne rozhodol súd prvého stupňa o trovách exekúcie, ak zaviazal oprávneného na náhradu trov súdneho exekútora, keďže oprávnený zavinil zastavenie exekúcie tým, že navrhol vykonať exekúciu na základe nespôsobilého exekučného titulu. Trovy súdneho exekútora boli súdom prvého stupňa priznané v súlade s vyhláškou 288/1995 Z.z. a boli vyčíslené v správnej výške. Napokon, oprávnený vo svojom odvolaní výšku priznaných trov ani nenamietal a neuplatnil ani osobitné námietky proti povinnosti náhrady trov exekúcie. Preto odvolací súd uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil vo výroku o trovách exekúcie.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.