KSKE 16 CoE 8/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/8/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805203212 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805203212.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: A. Z..F..P.. N., Z. Z. S. N., A. Č.. XX, L.: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. Martinom Máčajom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, proti povinnému R. B., D.. X.XX.XXXX, N. R. Č.. XXX, XXX XX W., o vymoženie 268,87 € (8.100,-Sk) s prísl., vedenej u súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala na Exekútorskom úrade v Košiciach, Moyzesova 34 pod č.k. EX 1043/2005, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 28.2.2011 sp.zn. 12Er/104/05 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o vyhlásení neprípustnosti exekúcie a vo výroku o jej zastavení.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

O d m i e t a odvolanie proti výroku o zamietnutí návrhu na zmenu súdneho exekútora.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil. Návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol a účastníkom nepriznal náhradu trov exekúcie.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora súd v konaní vydal dňa 16.5.2005 poverenie na vykonanie exekúcie pre súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala pre vymoženie peňažnej pohľadávky vo výške 268,87 € (8.100,-Sk) s prísl. na základe vykonateľnej notárskej zápisnice Notárskeho úradu notára JUDr. Ondreja Ďuriača, so sídlom v Partizánskom, sp. zn. N 790/2005, Nz 6437/2005, zo dňa 13.2.2005.

Oprávnený podal dňa 18.11.2010 návrh na zmenu súdneho exekútora. Exekúciou navrhol poveriť exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, Exekútorský úrad so sídlom v Bratislave, Záhradnícka 60.

Ďalej citoval ustanovenie § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku a uviedol, že v danej veci exekučným titulom je notárska zápisnica zo dňa 13.11.2005, že na jej spísanie bol povinným v zmluve o úvere poverený Mgr. Tomáš Kušnír, advokát, ktorý bol splnomocnený zároveň aj na uznanie záväzku z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom na súdny výkon rozhodnutia, príp. exekúciu.

S poukazom na ustanovenie § 2 písm. a/, b/ zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch prvostupňový súd predmetnú zmluvu o úvere č. 7052305 zo dňa 24.3.2005 posúdil ako takú, na základe ktorej bol poskytnutý spotrebiteľský úver, nakoľko sa v danom prípade jedná o dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov, pretože z výpisu z Obchodného registra o zápise oprávneného vyplýva, že

predmetom činnosti oprávneného je okrem iného poskytovanie úverov z vlastných zdrojov. Na druhej strane povinným je fyzická osoba, ktorá obsah zmluvy o úvere nemohla reálnym spôsobom ovplyvniť a uzavrela zmluvu na formulári predloženým oprávneným. Ďalej uviedol, že zohľadnením ustanovenia § 497 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje zmluvu o úvere vo vzťahu k ustanoveniu § 1 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch je ust. § 497 Obchodného zákonníka lex generalis a ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch lex specialis s poukazom na citované ustanovenia § 52 ods. 1- 4 OZ, ktoré obligatórne ustanovujú použitie ustanovení o spotrebiteľských zmluvách na vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ. Preto na právny vzťah medzi oprávneným a povinným z predmetnej zmluvy o úvere je potrebné aplikovať zákon o spotrebiteľských úveroch a nie ustanovenie § 497 Obchodného zákonníka.

Súd prvého stupňa vykonaným dokazovaním zistil, že predmetný exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinný udelil Mgr. Tomášovi Kušnírovi súčasne v predtlačí zmluvy o úvere zo dňa 24.3.2005 a teda povinný, ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, bol súčasne nútený podpísať aj spomínané plnomocenstvo, v ktorom splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie predmetnej notárskej zápisnice, obsahom ktorej je uznanie záväzku z úveru v jeho mene tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu na celý jeho majetok do výšky vzniknutej pohľadávky alebo jej zostatku a príslušenstva. Zároveň sa povinný zaviazal uhradiť všetky náklady súvisiace so spísaním notárskej zápisnice a to notársky poplatok a trovy právneho zastúpenia pri tomto úkone a iné. Zároveň ho povinný splnomocnil na uzavretie záložnej zmluvy podľa § 552 OZ alebo zmluvy o zabezpečovacom prevode práva podľa § 553 OZ. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra súčasne s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, aj keď demonštratívny výpočet neprijateľných podmienok § 53 ods. 3 OZ takúto podmienku výslovne nespomína.

Obsah záväzku popísaný v notárskej zápisnici je uvedený tak, že bol uznaný dlh v celkovej výške 381,17€ z čoho úver a poplatok predstavuje 268,87€ a naviac, že sa bude úročiť úrokom z omeškania vo výške 0,25% denne od 27.11.2004 do zaplatenia. Ďalej uviedol, že vzhľadom na spotrebiteľský charakter úverovej zmluvy nemožno na daný právny vzťah aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka, ale jedná sa o občianskoprávny vzťah a z toho dôvodu úroky z omeškania dohodnuté účastníkmi vo výške 0,25% denne z dlžnej sumy sú v rozpore s ustanovením § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.

Preto na základe vyššie uvedeného exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju v zmysle ust. § 57 ods. 1 písm. g) , Exekučného poriadku z dôvodu, že exekučný titul je nevykonateľný.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté uznesenie zrušiť v celom rozsahu. V odvolaní uviedol, že že sa domnieva, že súd posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol. Podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku súd bol povinný preskúmať žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Namietal postup súdu prvého stupňa, ktorým posúdil úverovú zmluvu ako zmluvu spotrebiteľskú podľa ust. § 52 a nasl. OZ s ktorého posúdením sa nestotožňuje. Zároveň poukázal na skutočnosť, že povinný ako dlžník mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere v roku 2004 udelené plnomocenstvo v zmysle § 33b Obč. zák. v platnom znení odvolať, pričom tak neurobil. V závere odvolania poukázal na to, že napadnutým uznesením, ktorým bola exekúcia vyhlásená za neprípustnú a zastavila sa, hoci nedošlo počas celého trvania exekučného konania k zmene skutkového ani právneho stavu, nastane v prípade nadobudnutia jeho právoplatnosti situácia, kedy si oprávnený už nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, keďže pohľadávka oprávneného už bude premlčaná. Z uvedených dôvodov žiadal, aby konajúci súd vyhovel návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora.

Povinný sa k odvolaniu oprávneného nevyjadril.

Súdny exekútor v písomnom podaní uviedol, že súhlasí s právnym názorom súdu a navrhol, aby odvolací súd potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu a odvolanie zamietol v plnom rozsahu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody. V súlade s citovaným zákonným ustanovením odvolací súd poukazuje na správne dôvody týkajúce sa zastavenia exekúcie a na ich doplnenie uvádza:

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku, možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa Notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Ďalej má obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Z obsahu predmetnej notárskej zápisnice, spísanej na Notárskom úrade notára JUDr. Ondreja Ďuriača vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právneho záväzku nebolo spísané s povinným, ale tento úkon vykonal Mgr. Tomáš Kušnír, advokát Advokátskej kancelárie so sídlom v Bratislave. Za takejto situácie bolo pre posúdenie platnosti a vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu potrebné vysporiadať sa s platnosťou tohto úkonu vykonaného inou osobou v mene povinného.

Súd prvého stupňa preto postupoval správne, ak preskúmaval predmetný exekučný titul a podmienky, za ktorých bol vydaný, vrátane posudzovania zmluvy o úvere.

V prejednávanej veci je exekúcia vedená na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica spísaná s Mgr. Tomášom Kušnírom, advokátom, ktorého povinný v zmluve o úvere splnomocnil na jej spísanie ako exekučného titulu, teda, aby v jeho mene uznal záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu. Uvedené splnomocnenie povinný udelil Mgr. Tomášovi Kušnírovi, advokátovi, súčasne v predtlačí zmluvy o úvere a odvolací súd súhlasí s posúdením súdu prvého stupňa, že ak povinný chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, bol nútený súčasne na predtlačí zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, v ktorom ho splnomocnil na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra a s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, ktorej právnym dôsledkom podľa § 53 ods. 4 a § 39 Občianskeho zákonníka platného v čase uzavretia zmluvy, je jej absolútna neplatnosť pre rozpor so zákonom, a to od počiatku.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa ust. § 23 Občianskeho zákonníka zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie alebo na základe dohody o plnomocenstve) .

Podľa ust. § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy (dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom) . Ide tu o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami medzi ktorými je konflikt záujmov. V posudzovanom prípade bol povinný nútený súčasne na predtlačí zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, ktorého určil práve oprávnený a v ktorom ho splnomocnil na spísanie predmetnej notárskej zápisnice -exekučného titulu. Za takejto situácie je tu preukázateľný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinného Mgr. Tomášom Kušnírom a povinným, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

Uvedené závery o neprijateľnej podmienke v zmluve o spotrebiteľskom úvere a o neplatnosti dohody o plnomocenstve majú za následok záver o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu a táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Správne preto súd prvého stupňa uzavrel, že Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinného vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a to pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného.

K námietke odvolateľa týkajúcej sa opätovného preskúmania podmienok exekučného konania odvolací súd uvádza, že prihliadať na splnenie podmienok konania je úlohou súdu v každom štádiu konania, a to aj z úradnej moci. V prípade, ak súdu prvého stupňa bol v priebehu exekúcie predložený návrh na zmenu súdneho exekútora a súd pri rozhodovaní o tomto návrhu zistil, že vymáhaný nárok je v rozpore so zákonom a exekúcia nezákonná, v zmysle ust. § 58 ods. 1 Exekučného poriadku bol oprávnený exekúciu zastaviť aj bez návrhu. Nedostatok spôsobilosti notárskej zápisnice byť exekučným titulom je tak závažným nedostatkom podmienky exekučného konania, ktorý v konaní nemožno odstrániť a pre ktorý musí byť konanie zastavené. Skutočnosť, že v konečnom dôsledku nastane stav, že po zastavení exekúcie dôjde k premlčaniu vymáhaného nároku oprávneného, je v tomto kontexte irelevantná.

V zmysle ust. § 251 ods. 4 O.s.p. na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Podľa ust. § 202 ods. 2 O.s.p. odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

V zmysle ust. § 44 ods. 8, ods. 9 Exekučného poriadku ak oprávnený požiada súd o zmenu exekútora a súd po vyjadrení exekútora žiadosti oprávneného vyhovie, vykonaním exekúcie poverí súd exekútora, ktorého navrhne oprávnený a vec mu písomne postúpi. Účinky pôvodného návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zostávajú zachované. Odmena pôvodného exekútora sa však vypočíta tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie.

Vyššie citované zákonné ustanovenie nepripúšťa odvolanie proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa rozhoduje o žiadosti oprávneného o zmenu exekútora. Proti rozhodnutiu súdu, ktorým súd vyhovie žiadosti o zmenu exekútora, ale ani proti rozhodnutiu súdu, ktorým súd takúto žiadosť zamietne, nie je prípustné odvolanie.

S poukazom na tieto dôvody odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o zastavení exekúcie potvrdil podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p.. Pri takýchto záveroch sú už bezpredmetné ďalšie dôvody, na základe ktorých prvostupňový súd posudzoval vzťah medzi účastníkmi ako vzťah spotrebiteľský, pretože pokiaľ súd prvého stupňa dospel k záveru, že notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, je už hodnotenie vzťahu medzi účastníkmi nadbytočné.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a súdny exekútor si náhradu trov exekúcie neuplatnil.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.