KSKE 16 CoE 91/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 16 CoE 91/2011

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 16 CoE 91/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16CoE/91/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210231513 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210231513.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci vykonania exekúcie oprávneného: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Košice, Festivalové námestie 1, 041 84, IČO: 30 807 484, proti povinnému: PLAYBYT s.r.o., Lubina 1, 040 12 Košice, IČO: 36 689 238, o vymoženie 2.274,50 € s prísl., o odvolaní proti uzneseniu Okresného súdu Košice II., č.k. 39Er/3369/2010 zo dňa 21.3.2011.

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie povinného.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol námietky povinného proti exekúcii.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal povinný odvolanie, v ktorom uviedol, že súd prvého stupňa rozhodol bez vykonania dokazovania, resp. vzal do úvahy len dôkazy oprávneného.

Odvolací súd skôr, než pristúpil k vecnému preskúmaniu napadnutého uznesenia, zaoberal sa otázkou včasnosti podaného odvolania a dospel k záveru, že odvolanie povinného bolo podané oneskorene.

Podľa ust. § 204 ods. 1 prvej vety O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Podľa ust. § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Podľa § 57 ods. 1, 2, 3 O.s.p., do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Z obsahu spisu vyplýva, že napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa bolo povinným prevzaté dňa 12.5.2011. Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje (§ 204 ods. 1 veta prvá O.s.p.) . Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, kedy došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty (§ 57 ods. 1 O.s.p.) . Zákonná 15-dňová lehota na podanie odvolania preto začala plynúť dňa 13.5.2011 a posledným dňom 15-dňovej lehoty bol pracovný deň 27.5.2011 (piatok, pracovný deň) . Najneskôr v tento deň bolo potrebné urobiť úkon - teda podať odvolanie - na súde alebo podanie odovzdať orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (§ 57 ods. 3 O. s. p.) .

Odvolanie proti uzneseniu bolo podané cestou pošty dňa 10.6.2011, teda po uplynutí zákonnej lehoty, preto nebolo možné napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa v odvolacom konaní meritórne preskúmať.

Z uvedeného dôvodu odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p. odvolanie povinného odmietol ako neskoro podané.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.