KSKE 1 Cb 1/2005 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Cb 1/2005

KS v Košiciach, dátum 17.10.2012, sp.zn. KSKE 1 Cb 1/2005

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Cb/1/2005 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7005898695 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7005898695.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Slávkou Maruščákovou v právnej veci žalobcu A. J., spol. s r.o., E. XX, XXX XX Z., zast. JUDr. Peter Škultéty, advokát, Heydukova 3, 814 99 Bratislava, proti žalovanému H. R., R. XXX, XXX XX F., v konaní o zaplatenie zmenkovej sumy 82,98 eur (2 500,- Sk) s príslušenstvom, o námietkach žalovaného proti zmenkovému platobnému rozkazu zo dňa 11.1.2005, č.k. 1Zm 88/04-6 takto

r o z h o d o l :

Zmenkový platobný rozkaz zo dňa 11.1.2005, č.k. 1Zm 88/04-6 ponecháva v platnosti.

Náhradu trov konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa návrhom zo dňa 9.12.2004 domáhal, aby súd vydal zmenkový platobný rozkaz, ktorým uloží žalovanému povinnosť žalobcovi zaplatiť zmenkovú sumu 2 500,- Sk so 6% zmenkovým úrokom od 10.3.1997 do zaplatenia, zmenkovú odmenu vo výške 1/3-iny z 1% zmenkovej sumy, súdny poplatok vo výške 500,- Sk a trovy právneho zastúpenia. Žalobu odôvodnil skutočnosťou, že vydaním zmenky bez protestu zo dňa 10.1.1997 sa žalovaný ako vystaviteľ zaviazal, že remitentovi - spoločnosti V., a.s., J. č. XX, L., zaplatí do 9.3.1997 zmenkovú pohľadávku vo výške 2 500,- Sk (82,98 eur) v mieste jej splatnosti: Bratislava, pobočka Slovenskej sporiteľne, Suché Mýto 6. Zmenka bola v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 191/1950 Zb. nepretržitým radom indosamentov prevedená a odovzdaná do dispozície žalobcu. Žalovaný na zmenku nezaplatil.

Dňa 11.1.2005 súd vydal vo veci zmenkový platobný rozkaz, ktorým uložil žalovanému H. R., aby do 3 dní odo dňa doručenia zmenkového platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi zmenkovú sumu 2 500,- Sk so 6% úrokom z omeškania od 10.3.1997 do zaplatenia, zmenkovú odmenu vo výške 1/3 z 1% zmenkovej sumy a trovy konania vo výške 1 780,- Sk na účet právneho zástupcu navrhovateľa, alebo aby v tej istej lehote podal námietky na súde. Žalovaný podal včas námietky, v ktorých uviedol, že Exekútorským úradom Vranov nad Topľou, súdnym exekútorom Bc. Štefanom Šviderským pod č.k. EX 5658/2000-9 bol vydaný exekučný príkaz zrážkami zo mzdy vo veci oprávneného V. J. A. IF, a.s. F. voči nemu ako povinnému na vymoženie peňažnej sumy 1 250,- Sk na základe vykonateľného platobného rozkazu Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo dňa 25.5.1999, č.k. Ro 11066/97 na vymoženie sumy 1 250,- Sk. Mzdová učtáreň vyplatila predmetnú sumu, a to od mesiaca 12/2002 do 10/2003 v splátkach 1x po 1 250,- Sk, 9x po 500,- Sk a 1x po 480,- Sk, čím považuje svoju podlžnosť voči navrhovateľovi za vyrovnanú.

K námietkam žalovaného žalobca uviedol, že zrážky zo mzdy sa netýkali uplatnenej pohľadávky ani začatého konania. Doklady predložené žalovaným sa týkajú veriteľa V. J. A. IF, ktorý dlh vznikol v súvislosti s poskytnutím prostriedkov na kúpu kupónovej knižky, kupónovej známky a zálohy na výplatu budúcich dividend v celkovej výške 1 250,- Sk, avšak jeho pohľadávka vznikla až následne pri predaji dlhopisu, kedy žalovaný vystavil zmenku na sumu 2 500,- Sk. Ide teda o dva rôzne záväzky žalovaného.

Súd prejednal námietky v súlade s § 115 ods. 4 O.s.p.

Podľa § 175 ods. 1 O.s.p., ak navrhovateľ predloží v prvopise zmenku alebo šek, o pravosti ktorej niet dôvodu pochybovať, a ďalšie listiny potrebné na uplatnenie práva, súd vydá na jeho návrh zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz, v ktorom odporcovi uloží, aby do 3 dní zaplatil požadovanú sumu a uhradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal námietky, v ktorých musí uviesť všetko, čo proti zmenkovému platobnému rozkazu alebo šekovému platobnému rozkazu namieta. Zmenkový platobný alebo šekový platobný rozkaz sa musí doručiť do vlastných rúk odporcu. Ak nemožno návrhu na vydanie zmenového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu vyhovieť, nariadi súd pojednávanie.

Žalobca predložil v prvopise zmenku, ktorú podpísal vystaviteľ H. R., bytom R. 7, XXX XX F.. Uvedenú skutočnosť žalovaný nepoprel. Proti zmenkovému platobnému rozkazu mal žalovaný možnosť podať dôvodné námietky, čo aj urobil. Z citovaného ustanovenia zákona vyplýva, že v podaných námietkach musí byť uvedené všetko, čo žalovaný proti platobnému rozkazu namieta. Ide o zákonnú úpravu tzv. koncentračnej zásady, podľa ktorej po uplynutí lehoty na podanie námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu nemôže žalovaný uplatňovať takú obranu, ktorá nebola uplatnená už v podaných námietkach. Z povahy konania o námietkach plynie, že súd môže prihliadať len k obrane, ktorú žalovaný uplatnil včas v podaných námietkach. V predmetných námietkach žalovaný tvrdil, že pohľadávku žalobcu uplatnenú v tomto konaní už zaplatil. Z ním predloženého dokladu - exekučného príkazu je však nepochybné, že v exekučnom konaní bola vymáhaná suma 1 250,- Sk v prospech oprávneného V. J. A. IF, a.s. F., teda iný záväzok žalovaného voči inému subjektu. Z uvedeného je zrejmé, že nezanikol jeho záväzok zo zmenky niektorým zo spôsobov predpokladaných zákonom. Uvedenú skutočnosť žalovaný na pojednávaní ani nerozporoval. Vzhľadom na uvedené skutočnosti súd zmenkový platobný rozkaz ponechal v platnosti.

O trovách námietkového konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že neúspešný žalovaný na ich náhradu nemá právo a úspešný žalobca trovy v námietkovom konaní neuplatnil.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.