KSKE 1 Cb 15110/1992 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Cb 15110/1992

KS v Košiciach, dátum 02.10.2012, sp.zn. KSKE 1 Cb 15110/1992

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Cb/15110/1992 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7092898735 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7092898735.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu J. A., a.s., I. XX, A., T. XX XXX XXX, zast. JUDr. Marek Sahuľ, advokát, Hlavná 111, 080 01 Prešov, proti žalovanému SB T., a.s., V. XX, XXX XX K., T. XX XXX XXX, zast. JUDr. Rastislav Straka, advokát, Hviezdoslavova 9, 085 01 Bardejov, v konaní o odobratie výrobkov takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou doručenou súdu dňa 25.9.1992 žiadal, aby súd uložil žalovanému povinnosť odobrať 37 kusov prevodových skríň kontrahovaných zmluvou S XX-XXX v termíne do 30.11.1992.

Písomným podaním doručeným súdu dňa 4.10.2012 vzal žalobca žalobu späť s tým, že náhradu trov konania neuplatňuje.

Podľa § 96 ods. 1, 2, 3 O.s.p., navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní. Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjdeš k späťvzatiu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva, alebo určenie, či to manželstvo je alebo nie je. V takomto prípade súd rozhodne o zastavení konania do 30 dní od späťvzatia návrhu.

Keďže žalobca vzal žalobu späť, súd konanie podľa vyššie citovaného ustanovenia zákona zastavil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 2, prvá veta O.s.p., podľa ktorého ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. V prejednávanej veci to bol procesný úkon žalobcu (späťvzatie žaloby) , ktorý bol dôvodom zastavenia konania, nárok na náhradu trov by mal teda žalovaný. Keďže žalovaný tieto neuplatnil, neboli mu súdom priznané.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému

rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.