KSKE 1 Cb 440/2000 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Cb 440/2000

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Cb/440/2000 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7000899557 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Varhalíková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7000899557.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: O-I J. O. N., a.s., N. XX, 417 03 D. u W., IČO: XXX XX XXX, A. republika, zastúpený H.. N. T., advokátom, G. kancelář T. a A., K. H. U. XXX/XX, 356 01 Y., A. republika proti žalovanému: T., a.s., X. v likvidácii, B. 1, X., IČO: XX XXX XXX o zaplatenie 212 382,00 Kč s prísl. takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Predmetom konania je žalobcom uplatnený peňažný nárok 212 382,00 Kč s príslušenstvom titulom neuhradených faktúr za dodaný tovar, pôvodne vyfakturovaný faktúrou č. XXXXXX na sumu 111 941,00 Kč a faktúrou č. XXXXXX na sumu 111 941,00 Kč, t.j. spolu 223 882,00 Kč, ktoré boli znížené dobropisom za vrátené palety o 11 500,00 Kč, v dôsledku čoho dlh za dodaný tovar predstavoval sumu 212 382,00 Kč.

V prejednávanej veci bol v zmysle návrhu žalobcu vydaný platobný rozkaz dňa 21.2.2000 č.k. 17Rob 413/1999-32, proti ktorému v zákonnej lehote podal žalovaný odpor s odôvodnením, že žaloba bola podaná predčasne a súdny spor vôbec nebol nutný. Zároveň uznal, že neuhradil žalobcovi žalované faktúry, avšak z dôvodu, že mu nebol zaslaný dobropis za vrátené palety a preto nebola jasná výška dlhu, ktorú je povinný zaplatiť vrátane dňa splatnosti dlhu, od ktorého dňa požaduje žalobca úrok z omeškania, pretože v deň 6.1.1999 určite nebol žalobcovi dlžný sumu 212 382,00 Kč, a preto nemožno tvrdiť, že od tohto dňa je v omeškaní s platbou. Túto skutočnosť žalobca vo svojom oznámení zo dňa 17.4.2000 poprel a uviedol, že žalovanému zaslal dobropis č. OP/C XXXXXX na sumu 11 500,00 Kč dňa 8.2.1999, čo dokladoval fotokópiou tohto dobropisu.

Z konkurzného spisu sp.zn. 4K 62/00 súd zistil, že na majetok úpadcu - žalovaného bol uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K 62/00-13 zo dňa 23.5.2000 vyhlásený konkurz, v dôsledku čoho bolo predmetné konanie zo zákona prerušené.

Ďalej súd z konkurzného spisu zistil, že veriteľ č. XXXX (žalobca predtým pod obchodným menom G. a.s.) prihláškou zo dňa 9.10.2000, doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 13.10.2000 prihlásil do konkurzného konania vedeného na majetok úpadcu (žalovaného) pohľadávku vo výške 212 385,00 Kč s príslušenstvom 52 894,00 Kč, ktorá podľa kurzu vyhláseného na deň 23.5.2000 predstavovala sumu v slovenských korunách sumu 250 614,30 Sk a príslušenstvo 62 414,90 Sk vrátane trov právneho zastúpenia 4 820,00 Sk, teda pohľadávku uplatnenú žalobou aj v predmetnom konaní zo dňa 25.10.1999 sp.zn. 1Cb 440/2000.

Zo zápisnice z prieskumného pojednávania súd zistil, že veriteľom č. XXXX uplatnená pohľadávka (žalobcom) bola správkyňou konkurznej podstaty v plnom rozsahu uznaná, teda pohľadávka, ktorá je predmetom konania, nebola popretá žalovaným ako úpadcom, ako ani iným veriteľom. Uznesením konkurzného súdu č.k. 4K 62/00-921 zo dňa 30.5.2007 súd schválil rozvrhové uznesenie, v rámci ktorého veriteľ č. XXXX (žalobca) nebol ako veriteľ štvrtej triedy uspokojený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.7.2007. Následne uznesením č.k. 4K 62/00-1036 zo dňa 6.11.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2008 Krajský súd v Košiciach zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu T., a.s., X., B. 1, X., IČO: XX XXX XXX, zbavil H.. F. R., advokátku, R. XX, X. funkcie správcu konkurznej podstaty a určil správcovi H.. F. R., advokátke, odmenu správcu vo výške 40 488,00 Sk a náhradu hotových výdavkov v sume 63 720,00 Sk.

Uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 31Cbr 72/2009-6 zo dňa 28.10.2009, právoplatným dňa 9.12.2009 súd nariadil likvidáciu majetku T., a.s., X. a za likvidátora vymenoval J.. R. D., J. 1, X..

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 104 ods. 1 veta prvá O.s.p., ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že Občiansky súdny poriadok dbá o to, aby súdne konanie prebiehalo podľa presne stanovených pravidiel, ktorých dodržiavanie je predpokladom, aby súd mohol konať a vydať rozhodnutie. Tieto predpoklady sa nazývajú procesné podmienky. Ak v konkrétnej veci nie sú splnené procesné podmienky, takéto konanie vykazuje nedostatky, pričom tieto sa rozlišujú na odstrániteľné a neodstrániteľné. Za neodstrániteľné nedostatky sa považuje okrem iného aj prekážka konania res iudicata , teda prekážka právoplatne rozhodnutej veci, ktorá má za následok, že súd nemôže vydať rozhodnutie vo veci samej, ale musí konanie zastaviť podľa § 104 ods. 1 O.s.p.

Podľa § 45 ods. 2 zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, na základe zoznamu prihlášok možno po právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu viesť pre zistenú pohľadávku výkon rozhodnutia alebo exekúciu na majetok úpadcu.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že zoznam prihlášok, ktorý správca vyhotovuje pre prieskumné pojednávanie, je exekučným titulom pre zistené pohľadávky (§ 20 ods. 5) . Pohľadávka sa považuje za zistenú, ak nie je popretá správcom a ani konkurzným veriteľom.

Keďže o nároku žalobcu na zaplatenie 212 382,00 Kč s príslušenstvom vrátane trov konania bolo rozhodnuté postupom podľa § 45 ods. 2 Zákona o konkurze a vyrovnaní (ďalej len ZKV ) , v tomto rozsahu sa jedná o neodstrániteľnú prekážku rozsúdenej veci (res iudicata) , ktorá svojou podstatou patrí k procesným podmienkam a jej existencia v každom štádiu konania vedie bez ďalšieho k jeho zastaveniu. V danom prípade ide totiž o ten istý nárok, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, týka sa rovnakého predmetu konania a tých istých osôb.

Z dôvodu, že pohľadávka žalobcu uplatnená aj v tomto konaní bola v konkurznom konaní v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia zistená, je možné po zrušení konkurzu, ak nebola v konkurze uspokojená, viesť na jej vymoženie exekúciu, nakoľko zoznam prihlášok ako súčasť zápisnice o prieskumnom pojednávaní je samostatným exekučným titulom podľa § 45 ods. 2 ZKV.

Vzhľadom na prekážku veci právoplatne rozhodnutej (§ 159 ods. 3 O.s.p.) dospel súd k záveru, že v danom prípade sa vyskytol neodstrániteľný nedostatok podmienky konania (§ 103 O.s.p., § 104 ods.

1 O.s.p.) a keďže žalobca napriek vyššie uvedeným skutočnostiam trval na podanej žalobe a žalobu nezobral späť, súd v súlade s ustanovením § 104 ods. 1 O.s.p. konanie zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol po zastavení konania podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. tak, že vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Zastavenie konania procesne zavinil žalobca, pokiaľ trval na podanej žalobe napriek tomu, že si predmetnú pohľadávku prihlásil v konkurznom konaní a pokiaľ takto uplatnená pohľadávka vrátane trov konania bola uznaná správcom konkurznej podstaty v celom rozsahu, preto nemá právo na náhradu trov konania, pričom žalovanému preukázateľné trovy nevznikli, preto mu neboli priznané.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách, a to v prepočte a so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zák. č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny EURO v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej,

možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.