KSKE 1 Cb 6/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Cb/6/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010898917 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010898917.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: A. O., a.s., J. Q. 4, XXX XX R. X - Y. J., IČO: XXX XX XXX, A. N., proti žalovanému: E., a.s., N. v S., T. XXX, N., IČO: XX XXX XXX o zaplatenie 139 731,00 Kč s príslušenstvom, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Nevracia žalobcovi súdny poplatok za návrh.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou doručenou súdu dňa 26.6.1997 žiadal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 139 731,00 Kč a náhradu trov konania pozostávajúcu zo zaplatenia súdneho poplatku 5 868,00 Sk a trov právneho zastúpenia vo výške 8 650 Kč.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I oddiel: Sa, vložka č.: 268/V vyplýva, že žalovaný E., a.s., N. v likvidácii, N. bol na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach zo dňa 18.4.2011 č. k. 2K 54/1998-135, z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti ex offo, dňa 5.1.2012 z obchodného registra vymazaný.

Podľa ust. § 19 O.s.p. spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

Podľa ust. § 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony neustanovujú inak.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 107 ods. 4 O.s.p. ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví.

Z vyššie spomínaného výpisu obchodného registra je zrejmé, že žalovaný bol z Obchodného registra Okresného súdu Košice I dňa 5.1.2012 vymazaný, teda nemá v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona spôsobilosť byť účastníkom konania, ktorej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva. Pretože žalovaný zanikol bez právneho nástupcu, súd podľa citovaného ustanovenia konanie v tejto časti zastavil.

Súd rozhodol, že žalobcovi súdny poplatok za návrh nevracia, pretože podľa ust. § 13 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, o vrátení poplatku podľa § 11 nemôže súd rozhodnúť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol zaplatený. Súdny poplatok 5868,00 Sk bol zaplatený prevodným príkazom dňa 20.3.1998.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.