KSKE 1 Cbi 140/2005 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Cbi/140/2005 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7005204243 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7005204243.1

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Slávkou Maruščákovou v právnej veci žalobcu: P.. T. A., Q. jednoty 8, XXX XX A., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu X., s.r.o., XXX XX X. č. XX/XXX, IČO: XX XXX XXX, zast. P.. F. K., ml., advokát, Q. P. 8, XXX XX A. proti žalovanému: D.. P. I., nar. XX.X.XXXX, Q. cesta č. XXX/X, XXX XX A., zast. Z. & X., s.r.o., X. V. XX, XXX XX B. v konaní o popretie pravosti prihlásenej pohľadávky takto

r o z h o d o l :

U r č u j e, že pohľadávka žalovaného vo výške 281 836,43 eur prihlásená do konkurzného konania vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod sp.zn. 2K 5/05 nie je po práve.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 127,75 eur do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu P.. F. K., ml., advokáta, Q. jednoty 8, XXX XX A..

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou doručenou súdu dňa 21.10.2005 žiadal, aby súd určil, že pohľadávka žalovaného prihlásená do konkurzného konania vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod sp.zn. 2K 5/05 vo výške 849 604, 42 Sk (281 836,43 eur) nie je po práve. Žalobu odôvodnil skutočnosťou, že v rámci privatizácie v roku 1993 prevzala spoločnosť X., s.r.o. záväzky po štátnom podniku I. X. - úver poskytnutý A. B. v sume cca 4 000 000,00 Sk poskytnutý na trvalo obracajúce sa zásoby, ktorý bol neskôr predmetom súdneho konania vedeného na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi pod sp.zn. 1Cb/122/02. Písomným podaním zo dňa 20.12.2004 Q. A. vzala svoj návrh späť z dôvodu, že medzi stranami došlo k mimosúdneho vyrovnaniu. L. 5.1.2005 bolo vydané uznesenie o zastavení konania. Mimosúdnym vyrovnaním bol projekt reštrukturalizácie riešený medzi dlžníkom X., s.r.o. a Q. A. a.s., predmetom ktorého bolo finančné oddlženie spoločností - X. H. Q. s.r.o.; X., s.r.o.; X., s.r.o.; X., spol. s r.o.. Dňa 5.10.2004 schválila Q. A. a.s. projekt reštrukturalizácie. Na základe neho bola stanovená hodnota pohľadávok podľa znaleckého posudku vo výške XXX XXX,XX Sk a v zmysle uznesenie č. 14/8/04 sa dohodlo, že dlh dlžníkov uvedených v tomto uznesení má prevziať tretia osoba B. Q., a.s., ktorá má tieto záväzky vysporiadať voči všetkým spoločnostiam vo výške 2 385 888,00 Sk s tým, že zvyšok dlhu voči všetkým spoločnostiam spolu vo výške 76 693 094,78 Sk zanikne.

Ďalej uviedol, že dňa 25.10.2004 bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve, na základe ktorej sa zmluvné strany a to B. Q. a.s. a F. B. dohodli, že uzatvoria zmluvu o postúpení pohľadávky, ktorá mala vzniknúť z titulu prevzatia dlhu B. Q. a.s. ako odmena za prevzatie spornej pohľadávky (8 490 604,42 Sk) . Uvedenú sumu mala B. Q. a.s. v zmysle zmluvy o budúcej zmluve postúpiť na F. B. v lehote 30 dní odo dňa, kedy ho vyzve B. Q. a.s. na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky. Budúci postupník F. B. bol povinný zaplatiť do 5 pracovných dní zálohu na plnenie odplaty vo výške 613 732,00 Sk a zároveň v nej vyhlásil, že má vo svojom vlastníctve peňažné prostriedky na vykonanie obchodu s hodnotou najmenej 15 000,00 eur. V prípade, ak by mal použiť na vykonanie obchodu peňažné prostriedky inej osoby, mal predložiť banke osobitné vyhlásenie, ktoré malo obsahovať zákonom požadované identifikačné

údaje o tretej osobe, ako aj jej písomný súhlas s použitím jej prostriedkov na vykonávaný obchod. Žalobca má za to, že pán B. zrejme nedisponoval danými peňažnými prostriedkami a odplatu za postúpenie pohľadávky zaplatil údajne z peňazí, ktoré mu boli poskytnuté spoločnosťou X., s.r.o. dňa 27.10.2004, avšak spoločnosť X., s.r.o. nepredložila banke vyhlásenie a písomný súhlas s použitím prostriedkov spoločnosti na vykonávaný obchod. Následne bola dňa 14.12.2004 uzavretá dohoda o prevzatí povinnosti zo záväzku medzi spoločnosťou B. Q., a.s. a X., s.r.o., predmetom ktorej bolo prevzatie dlhu spoločnosťou B. Q., a.s. ako novým dlžníkom od spoločnosti X., s.r.o. ako pôvodným dlžníkom. Toto prevzatie bolo dohodnuté ako odplatný právny úkon a odplata bola vyčíslená sumou 8 490 604,42 Sk. Vzápätí bola uzatvorená zmluva o postúpení pohľadávky s F. B., na základe ktorej bola postúpená pohľadávka vo výške 8 490 604,42 Sk za odplatu 513 772,00 Sk a poplatok 99 960,00 Sk. Na základe uznesenia Q. konsolidačnej a.s. mali byť tieto pohľadávky vysporiadané za hodnotu stanovenú znaleckým posudkom a v prípade spoločnosti X., s.r.o. za sumu 613 732,00 Sk. Uvedené finančné prostriedky boli poskytnuté z pokladne dlžníka X., s.r.o. a následne mal dlh zaniknúť, čo sa nestalo. Dňa 4.1.2005 totiž uzatvoril F. B. zmluvu o postúpení pohľadávky so žalovaným, ktorou mu postúpil pohľadávku vo výške 8 490 604,42 Sk v plnej výške, napriek tomu, že obdržal od spoločnosti X., s.r.o. sumu 613 732,00 Sk, ktorá bola poskytnutá ako preddavok na úhradu dlhu a mala byť započítaná. Následne dňa 10.1.2005 uzatvoril žalovaný dohodu o urovnaní a vysporiadaní záväzku, na základe ktorej sa dlžník zaviazal, že uhradí veriteľovi prvú splátku 613 732,00 Sk, ktorá už bola vyplatená dňa 27.10.2004, a to hneď na druhý deň po uzavretí zmluvy, t.j. 11.1.2005 v hotovosti do rúk veriteľa. Zostatok mal byť vysporiadaný v štvrťročných splátkach do 31.12.2008. Zároveň spolu s touto zmluvou vyhlásil dlžník ako povinný súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice v prípade, ak nesplatí veriteľovi svoj záväzok tak, ako bol dohodnutý v dohode o urovnaní a vysporiadaní záväzku, ako aj v uznaní dlhu uvedenom v notárskej zápisnici N 7/2005, NZ 669/2005, NCDIs 651/2005.

Žalobca ďalej dôvodil, že za dlžníka X., s.r.o. podpisoval konateľ H. J. všetky dohody a zmluvy s tým, že vedel a bol informovaný o všetkých záväzkoch spoločnosti. Dňa 20.1.2005 bolo vydané súdnym exekútorom P.. J. K. upovedomenie o začatí exekúcie voči povinnému X., s.r.o. v prospech oprávneného. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žalobca namieta platnosť prevodu pohľadávky medzi F. B. a žalovaným na základe zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 4.1.2005, platnosť dohody o urovnaní a vysporiadaní záväzku uzatvorenej medzi dlžníkom X., s.r.o. a žalovaným zo dňa 10.1.2005, ktorým došlo k uznaniu dlhu a uzatvoreniu splátkového kalendára, nakoľko ide o konanie priečiace sa dobrým mravom a zároveň o konanie, ktoré svojim obsahom a účelom odporuje zákonu. Aj konanie F. B. je v rozpore s dobrými mravmi. V žalobe zároveň žalobca uviedol, že podal viacero žalôb vedených na Krajskom súde v Košiciach a Okresnom súde Spišská Nová Ves, kde sú riešené predbežné otázky súvisiace s uplatneným nárokom.

Žalovaný vo svojom vyjadrení k žalobnému návrhu zo dňa 27.4.2006 žiadal žalobu zamietnuť, avšak vo vyjadrení zo dňa 24.1.2012 vzhľadom k výsledkom konania vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod sp.zn. 3Cbi/132/2005 a konania vedeného na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp.zn. 6C/17/2005 netrval na meritórnom rozhodnutí vo veci samej zastávajúc názor, že predmet konania bol vyriešený uvedených konaniach (navrhol žalobcovi zvážiť možnosť späťvzatia návrhu) .

Súd vykonal dokazovanie a zistil nasledovný skutkový stav:

Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 3Cbi/132/2005-314 (potvrdeným rozsudkom Najvyššieho súdu SR zo dňa 28.9.2011 sp.zn. 4Obo 84/2010) súd určil, že zmluva o budúcej zmluve uzatvorená medzi žalovaným X. a.s., Q. mýto 1, Bratislava, IČO: XXXXXXXX a F. B., nar. XX.X..XXXX, bytom A. XXX dňa 25.10.2004 o postúpení pohľadávky žalovaného X. a.s., Q. mýto 1, B., ktorú nadobudne prevzatím dlhu úpadca (X., s.r.o. v konkurze) vo výške 261 464,26 eur; Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 17.12.2004 uzavretá medzi X. a.s., Q. mýto 1, B., D.: XXXXXXXX ako postupcom a F. B. ako postupníkom na postúpenie pohľadávky vo výške 261 464,26 eur a Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 4.1.2005 uzavretá medzi žalovaným F. B. ako postupcom a D.. P. I. ako postupníkom na postúpenie pohľadávky vo výške 261 464,26 eur sú absolútne neplatnými právnymi úkonmi.

Z uznesenia Krajského súdu v Košiciach zo dňa 20.6.2005 č.k.k 2K 5/2005-51, právoplatného dňa 9.7.2005 je nepochybné, že na majetok dlžníka X., s.r.o. so sídlom XX/XXX X., IČO: XXXXXXXX bol vyhlásený konkurz a do funkcie správcu konkurznej podstaty, bola ustanovená JUDr. T. A., advokátka, Q. jednoty 8, A.. Predmetným uznesením boli veritelia vyzvaní, aby v lehote 60 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili všetky svoje nároky s uvedením ich výšky, právneho dôvodu vzniku a ich zaistenia s tým, že na nároky, ktoré nebudú prihlásené, nebude sa v konkurze brať zreteľ.

Zo zápisnice o prieskumnom pojednávaní konanom dňa 5.9.2009 je zrejmé, že správkyňou konkurznej podstaty bola pohľadávka žalovaného popretá.

Podľa § 23 ods. 1 prvá veta ZKV (právna úprava platná a účinná v rozhodnom čase) pohľadávka sa pokladá za zistenú, ak ju nepoprel správca, ani žiaden z konkurzných veriteľov.

Podľa § 23 ods. 3 ZKV, kto popiera vykonateľnú pohľadávku, musí toto stanovisko uplatniť podľa povahy pohľadávky buď na súde alebo na príslušnom správnom orgáne v lehote určenej súdom.

V súlade s § 23 ods. 3 ZKV správkyňa konkurznej podstaty uplatnila svoje stanovisko na súde.

Podľa § 159 ods. 2 O.s.p. výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov a pre všetky orgány, ak je ním rozhodnuté o osobnom stave, je záväzný pre každého.

V už vyššie citovanom rozsudku súd riešil platnosť Zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 25.10.2004, Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 17.12.2004 a Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 4.1.2005, teda otázky javiace sa ako predbežné v prejednávanej veci. Súd určil, že zmluvy sú absolútne neplatné, teda nemajú právne účinky, ktoré nimi boli zamýšľané. S poukazom na § 159 ods. 2 O.s.p. súd je povinný tento záver rešpektovať. V zmysle vyššie uvedeného, žalovaný nemohol platne nadobudnúť pohľadávku prihlásenú do konkurzného konania, teda nie je konkurzným veriteľom v zmysle ZKV, preto bola žaloba zamietnutá.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

V prejednávanej veci má právo na náhradu trov konania žalobca, keďže bol v konaní plne úspešný. Priznané trovy pozostávajú z trov právneho zastúpenia za dva úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, účasť na pojednávaní dňa 22.2.2012) , pričom sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon predstavuje sumu 1/13 výpočtového základu, t.j. za úkon v roku 2011 (prevzatie a príprava zastúpenia) 55,49 eur a za úkon v roku 2012 (účasť na pojednávaní) 57,00 eur + 2 x režijný paušál 7,63 eur (§ 11 ods. 1, § 15 vyhlášky č. 655/2004 Z.z.) . Súd nepriznal odmenu žiadanú advokátom vo výške 1 983,84 eur, nakoľko tarifná odmena v prejednávanej veci sa určuje podľa § 11 ods. 1, nie § 10 citovanej vyhlášky.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.