KSKE 1 Co 101/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 101/2012

KS v Košiciach, dátum 14.05.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 101/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/101/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611207895 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611207895.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov: 1/ A. Q., nar. X.XX.XXXX, V. S. W., F..I. XX/XX, byt č. XX, 2/ E.. H. X., nar. XX.X.XXXX a 3/ P. X.J., nar. XX.XX.XXXX, obaja bytom V. S. W., I. XX/XX, byt č. XX, zastúpených E.. Q. Q., bytom V. S. W., F..I. XXXX/XX proti žalovaným 1/ Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, Spišská Nová Ves, IČO: XXXXXXXX, 2/ Ing. J. D., nar. XX.X.XXXX a 3/ E.. L. D., nar. XX.X.XXXX, obaja bytom V. S. W., F..I. XX/XX, 4/ Q. H., nar. X.XX.XXXX a 5/L. H.Z., nar. X.X.XXXX, obaja bytom V. S. W., J.I. XX/XX, 6/ X. P., nar. X.X.XXXX a 7/ X.. O. P., nar. XX.X.XXXX, obaja bytom V. S. W., I. XX/X, 8/ F. J., nar. XX.X.XXXX a 9/ X. J., nar. XX.X.XXXX, obaja bytom V. S. W., I. XX/X, 10/ F. W., nar. XX.X.XXXX a 11/ C. W., nar. X.XX.XXXX, obaja bytom V. S. W., F..I. XX/X, 12/ X. Z., nar. XX.X.XXXX, bytom V. S. W., I. XX/X, 13/ F. V., nar. XX.X.XXXX, bytom V. S.Á. W., I. XX/X, 14/ P. X., nar. XX.X.XXXX, bytom V. S. W., I. XX/X, 15/ R. M., nar. XX.X.XXXX a 16/ W. M., nar. X.XX.XXXX, obaja bytom V. S. W., F..I. XX/XX, 17/ R. M., nar. XX.X.XXXX a 18/ F. M., nar. XX.X.XXXX, obaja bytom V. S. W., F..I. XX/XX, 19/ H. Š.X., nar. XX.X.XXXX a 20/ X.. W. Š., nar. X.X.XXXX, obaja bytom V. S. W., F..I. XX/XX, 21/ H. V., nar. XX.XX.XXXX a 22/ L. V., nar. XX.X.XXXX, obaja bytom V. S. W., F..I. XX/XX, 23/ F. N., nar. XX.X.XXXX a 24/ X. N., nar. XX.X.XXXX, obaja bytom V. S. W., F..I. XX/XX, 25/ R. Š., nar. XX.X.XXXX a 26/ X. Š., nar. X.X.XXXX, bytom V. S. W., I. XX/XX, 27/ Q. C., nar. XX.X.XXXX a 28/ X. C., nar. X.X.XXXX, obaja bytom V. S. W., I. XX/XX, 29/ X. Z., nar. XX.X.XXXX a 30/ Z. Z., nar. XX.XX.XXXX, obaja bytom V. S. W., F..I. XX/XX, 31/ F. J., nar. X.XX.XXXX a 32/ X. J., nar. XX.X.XXXX, obaja bytom V. S. W., I. XX/XX, 33/ E.. D. D., nar. XX.X.XXXX a 34/ H. D., nar. XX.XX.XXXX, obaja bytom V.Á. S. W., I. XX/XX, 35/ E.. V. Q., nar. XX.XX.XXXX a 36/ W. A., nar. XX.X.XXXX, obaja bytom V. S. W., I. XX/ XX, 37/ O. A., nar. XX.X.XXXX, bytom V. S. W., F..I. XX/XX,38/ F. D., nar. XX.X.XXXX a 39/ L. D., nar. X.X.XXXX, obaja bytom V. S. W., I. XX/XX, 40/ Ľ. N., nar. XX.XX.XXXX a 41/ E.. M. N., nar. X.X.XXXX, obaja bytom V.Á. S. W., I. XX/XX, žalovaní v 2. až 41. rade zastúpení RNDr. X.. S. P., nar. X.X.XXXX, bytom V. S. W., F..I. XXXX/XX, o určenie zastavenia a zrušenia rekonštrukcie stúpačkových rozvodov vody a kanalizácie a rekonštrukcie rozvodov plynu a výberu dodávateľa, o návrhu žalovaného v 1. rade na vydanie predbežného opatrenia, o odvolaní žalovaného v 1. rade proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 16.3.2012, č.k. 6C 86/2011 -231, jednohlasne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol návrh žalovaného v 1. rade na nariadenie predbežného opatrenia.

Týmto uznesením súd prvého stupňa rozhodol o návrhu žalovaného v 1. rade na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa domáhal, aby súd uložil žalobcom povinnosť strpieť vykonanie výmeny stúpačkových rozvodov vody, plynu, kanalizačného potrubia spoločnosťou Bytové družstvo Spišská Nová Ves s tým, že toto predbežné opatrenie zanikne dňom právoplatnosti skončenia súdneho konania, č.k. 6C 86/2011.

Súd prvého stupňa uznesenie odôvodnil tým, že s poukazom na ust. § 102 ods. 1 O.s.p. a § 74 ods. 1 O.s.p. dospel k záveru, že návrhu nemožno vyhovieť. Poukázal na to, že návrh je podaný po začatí konania vo veci samej a preto ho posudzoval podľa § 102 ods. 1 O.s.p. Poukázal na to, že predmetom konania vo veci samej je zastavenie a zrušenie rekonštrukcií predmetných rozvodov, ako aj výberu dodávateľa a žalovaný v 1. rade sa v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia domáha, aby súd zaviazal žalobcov strpieť túto rekonštrukciu, ako aj výber dodávateľa. Takto formulovaný návrh na predbežné opatrenie je totožný s návrhom vo veci samej, keďže jeho predmetom je práve rozhodnutie o rekonštrukcií predmetných rozvodov v bytovom dome, ako aj o legitímnosti výberu dodávateľa. Mal teda za to, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia je obsahovo totožný s rozhodnutím vo veci samej a vyhovením návrhu by súd predbiehal rozhodnutie vo veci samej.

V dôvodoch uznesenia taktiež reagoval na námietku žalovaného v 1. rade a uviedol, že nepovažuje ju za dôvodnú v časti, v ktorej žalovaný namieta, že riešenie otázky vo veci samej sa presunulo na otázku riešenia zdravotného stavu zástupcu žalobcov. Poukázal na to, že domáhanie sa súdnej ochrany a teda aj podanie návrhu je základným ústavným právom každého občana a súd sa ním musí zaoberať a v rámci neho potrebuje vyriešiť aj posúdenie otázky aktívnej, hmotnoprávnej legitimácie, resp. opodstatnenosti hmotnoprávneho nároku žalobcov.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie žalovaný v 1. rade. Tento žiada napadnuté uznesenie zmeniť a jeho návrhu v celom rozsahu vyhovieť. V odvolaní uviedol, že domáhanie sa súdnej ochrany je základným ústavným právom každého občana a žalovaný je i naďalej toho názoru, že zo strany žalobcov dochádza k porušovaniu vlastníckych a spoluvlastníckych práv vlastníkov, ktorí súhlasili s rekonštrukciou stúpačkových rozvodov. Poukázal na zásadu, že o jednotlivých úpravách, opravách a rekonštrukciách rozhodujú vlastníci bytov a nebytových priestorov na schôdzi vlastníkov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov. Schôdza vlastníkov bola konaná dňa 16.5.2011 a bola zvolaná výslovne za účelom odsúhlasenia rekonštrukcie rozvodov. To, že nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome odsúhlasila rekonštrukciu rozvodov, svedčí o potrebe a nutnosti tejto rekonštrukcie. Bola vykonaná v záujme predchádzania havarijnému stavu. Poukázal na to, že je predpoklad, že proti prípadnému rozhodnutiu okresného súdu vo veci samej žalovaný (správne žalobcovia) podajú odvolanie, čo z časového hľadiska a predpokladu vzniku škôd na majetku i na spoločných zariadeniach nie je možné, aby žilo 31 rodín už 10 mesiacov v neúnosnej právnej neistote a zdravotne závadnom prostredí. Majú za to, že iba rýchla a primeraná súdna ochrana je v danom prípade reálnym zabezpečovacím prostriedkom.

Nestotožňuje sa s názorom súdu, že vyhoveniu predbežného opatrenia bránila formulácia jeho petitu a vo vzťahu k formulácií petitu vo veci samej, keďže má za to, že súdna prax pripustila aj takúto možnosť pokiaľ si to konkrétne okolnosti veci vyžadujú.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania postupom podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalovaného v 1. rade nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa sa správne a zákonným spôsobom vyporiadal s podmienkami vydania predbežného opatrenia a dospel aj k správnemu záveru, že v danom prípade neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia.

Za vecne správne a výstižné považuje odvolací súd aj dôvody prvostupňového uznesenia, na ktoré v súlade s ust. § 219 ods. 2 O.s.p. aj poukazuje.

Návrh na vydanie predbežného opatrenia bol podaný počas konania vo veci samej, kde jeho navrhovateľ vystupuje v konaní vo veci samej v pozícií žalovaného v 1. rade. Za takejto situácie nemožno považovať

za správne označenie účastníkov konania tak, ako to realizoval navrhovateľ, že seba označil vo veci ako žalobcu a žalobcov označil ako žalovaných. Predbežné opatrenie je procesným inštitútom a v prípade jeho nariadenia počas konania vo veci samej ostáva zachované postavenie účastníkov v konaní vo veci samej, a to aj za situácie, že návrh na vydanie predbežného opatrenia podá žalovaný.

Súd prvého stupňa preto správne v záhlaví uznesenia označil aj procesné postavenie účastníkov.

Podľa ust. § 74 ods. 1 O.s.p. pred začatím konania súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa ust. § 76 ods. 1 písm. f/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Podľa § 102 ods. 1 O.s.p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že predbežné opatrenie je procesným inštitútom, ktorého účelom je zabezpečiť dočasnú úpravu pomerov medzi účastníkmi konania, pokiaľ táto neznesie odklad do konečného rozhodnutia vo veci samej. Ďalším dôvodom pre nariadenie predbežného opatrenia je obava z možného ohrozenia budúceho výkonu rozhodnutia. Zákonnými podmienkami pre nariadenie predbežného opatrenia je aspoň osvedčenie práva, ktoré má byť zabezpečené týmto procesným inštitútom ako aj preukázanie naliehavosti jeho vydania. Predbežné opatrenie môže byť nariadené tak pred začatím konania vo veci samej ako aj počas jeho priebehu.

Z charakteru tohto procesného inštitútu vyplýva dočasnosť jeho účinnosti a to do doby, keď dôjde ku konečnému rozhodnutiu vo veci samej. Z tohto pohľadu teda je potrebné formulovať aj petit návrhu predbežného opatrenia tak, aby toto malo charakter dočasnej úpravy, keďže v inom prípade by došlo k neprípustnému predbiehaniu, resp. nahradzovaniu konečného meritórneho rozhodnutia vo veci samej.

Odvolací súd poukazuje na to, že v danom prípade sa žalovaný v 1. rade ako navrhovateľ predbežného opatrenia formuloval tento návrh tak, že sa domáhal, aby žalobcovia boli zaviazaní strpieť realizáciu rekonštrukcie rozvodov. A takto formulovaný petit návrhu nemá charakter dočasnej úpravy, vzhľadom k tomu, že pokiaľ by na základe rozhodnutia o vydaní predbežného opatrenia už došlo k realizácií samotnej rekonštrukcie stratilo by už význam konečné rozhodnutie vo veci samej, v rámci ktorého sa žalobcovia domáhajú práve zrušenia, resp. zastavenia tejto rekonštrukcie.

Už samotná táto kolízia petitu návrhu predbežného opatrenia s predmetom konania vo veci samej vylučuje možnosť jeho vyhoveniu.

Na správnosť rozhodnutia prvostupňového súdu nemá vplyv ani námietka žalovaného spočívajúca v tvrdení o potrebe vykonania rekonštrukcie. Takéhoto práv na plynulé a bezprieťahové súdne konanie sa môže jeho účastník domáhať prostredníctvom konkrétnych procesných inštitútov.

S poukazom na tieto dôvody odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa ako správne podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.