KSKE 1 Co 114/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 1 Co 114/2012

KS v Košiciach, dátum 12.06.2012, sp.zn. KSKE 1 Co 114/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/114/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107223897 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Tutko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107223897.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu E.. Ľ. A., bytom v N. N., M. Č.. X, proti žalovaným X. X. Š., bytom v Z., L. Č.. XX, 2. P. M., bytom v Z., V. Č.. XX, o zaplatenie 56.429,66 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 7.1.2011 č.k. 34C 199/2007-120 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok za podané odvolanie proti rozsudku v sume 3.385,50 eur podľa položky č. 1a Sadzobníka súdnych poplatkov.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalobca. V odvolaní poukázal na skutočnosť, že dňa 31.10.2008 mu bolo súdom prvého stupňa priznané oslobodenie od povinnosti platiť súdny poplatok a toto uznesenie sa nachádza na č.l. 42 spisu. Ďalej uviedol, že odvtedy sa jeho situácia ešte zhoršila, nakoľko zdravotný stav sa mu podstatne zhoršil, lieky zdraželi, pričom býva v podnájme a nie je ani spoluvlastníkom torza malého 1-izbového rodinného domku, kde nie je ani plyn, ani teplá či studená voda, čo je jasné z listu vlastníctva kat. úz.N. N.. Domnieva sa preto, že je dôvod na jeho oslobodenie od súdneho poplatku na celé konanie a teda aj poplatku za odvolanie, na čo si uplatňuje nárok. Podaním zo dňa 10.3.2011 doplnil svoju žiadosť o oslobodenie od povinnosti uhradiť poplatok za odvolanie a pripojil rozhodnutie o výške jeho starobného dôchodku, čestné prehlásenie, že nemá žiadnu finančnú hotovosť, ďalej predložil potvrdenie o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch na oslobodenie od súdneho poplatku a aktuálne lekárske potvrdenie a fotokópiu preukazu ZŤP.

Z obsahu spisu je zrejmé, že žalobca podal návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov, preto bolo povinnosťou súdu prvého stupňa postupom podľa § 138 o tomto návrhu žalobcu na oslobodenie od súdnych poplatkov rozhodnúť.

Keďže súd prvého stupňa takto nepostupoval a o návrhu žalobcu na oslobodenie od súdnych poplatkov nerozhodol, predčasne predložil vec odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní žalobcu proti uzneseniu, ktorým mu uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za podané odvolanie.

Vzhľadom na to, že nie sú splnené podmienky pre rozhodovanie odvolacieho súdu o odvolaní žalobcu, odvolací súd vracia vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa rozhodnúť o návrhu žalobcu na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov postupom podľa § 138 O.s.p. a následne podľa výsledku rozhodnutia zváži aj

postup podľa § 210a O.s.p.. Ak súd prvého stupňa dospeje k záveru, že žalobca nespĺňa podmienky na oslobodenie od súdnych poplatkov, predloží vec odvolaciemu súdu na rozhodnutie o podanom odvolaní.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.