KSKE 1 Co 144/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/144/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210221902 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210221902.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Cakociho a sudcov JUDr. Petra Tutka a JUDr. Pavla Tkáča v právnej veci žalobcu: F. A., E..A..O.., so sídlom v N. L., A. č. XXXX, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného C.. D. L., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v R. R., T. Č.. XX/A, proti žalovanému: W. L., nar. X.X.XXXX, bytom L., O. X, zastúpenému C.. G. H., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v L., G. Č.. X, o zaplatenie 265 eur, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II, zo dňa 2.2.2011, č. k. 18C/136/2010-91 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v zamietavom výroku a vo výroku o trovách konania.

Žalobca j e p o v i n n ý nahradiť žalovanému trovy odvolacieho konania v sume 87,23 eur a tieto zaplatiť advokátovi C.. G. H. v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 110,95 eur s úrokom z omeškania vo výške 9,5 % ročne zo sumy 43,65 eur od 19.12.2006 do zaplatenia, zo sumy 35,30 eur od 19.10.2006 do zaplatenia a zo sumy 32 eur od 19.11.2006 do zaplatenia, to všetko do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobu v prevyšujúcej časti čo do výšky uplatneného nároku 154,05 eur spolu s príslušenstvom zamietol a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania.

Týmto rozsudkom súd prvého stupňa rozhodol o nároku žalobcu na zaplatenie sumy 265 eur, ktorú žalobca uplatňoval z titulu nesplnenia si povinnosti žalovaným vyplývajúcich mu zo Zmluvy o pripojení telekomunikačnej prípojky a služby rodinný internet.

Rozsudok odôvodnil súd prvého stupňa tým, že na základe vykonaného dokazovania mal za preukázané, že zmluvami o postúpení pohľadávky zo spoločnosti E. F., K..E.., na E. G. L., E..A..O.., T. a následne z tejto spoločnosti na spoločnosť úpadcu L. E., E..A..O.. v konkurze došlo k postúpeniu pohľadávky voči žalovanému. Ďalej konštatoval, že zo zmlúv predložených žalobcom zistil, že medzi žalovaným a pôvodným veriteľom E. F., K..E.., R. došlo k uzavretiu zmlúv o pripojení telefonickej prípojky a poskytovaní verejnej telefónnej služby a o zriadení internetu a poskytovaní uvedenej služby. Tieto sú upravené v ustanovení § 43 ods. 1, 2 zákona č. 610/2003 Z. z., v zmysle ktorého zmluvou o pripojení sa podnik zaväzuje účastníkovi zriadiť potrebný prístup k verejnej telefónnej sieti alebo k inej verejnej sieti a sprístupniť súvisiace služby. Súčasťou zmluvy sú všeobecné podmienky a tarifa. Žalobca fakturoval za obdobie od 1.9.2006 do 30.9.2006 faktúrou č. XXXXXXXXXX sumu 35,30 eur so splatnosťou do 18.10.2006, za služby v období od 1.10. do 31.10.2006 faktúrou č. XXXXXXXXXX splatnou 18.11.2006 sumu 32 eur a faktúrou č. XXXXXXXXXX za obdobie od 1.11.2006 do 30.11.2006 splatnou 18.12.2006

sumu 43,65 eur. Faktúrou č. XXXXXXXXXX splatnou 21.9.2006 boli žalovanému účtované služby bližšie nešpecifikované označené ako čiastková faktúra v sume 154,05 eur. K uvedenej faktúre, ktorá neobsahuje obdobie, ani rozsah služieb, ktorých sa má týkať, žalobca uviedol, že sa jedná o faktúru za nadlimitnú spotrebu, o ktorej predpokladá podľa fakturácie v septembri 2006, že ide o volania na audiotextové čísla. Mal za to, že tieto tvrdenia neboli žiadnym spôsobom preukázané a nevyplývali ani z iných doložených dokladov. Na základe toho súd prvého stupňa uzavrel, že listinnými dôkazmi bola preukázaná existencia záväzku žalovaného na základe Zmluvy o pripojení podľa zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách. Žalovanému na základe uvedených zmlúv vzniklo oprávnene na používanie verenej siete žalobcu s tým, že za poskytnuté služby bol povinný uhrádzať v lehote splatnosti faktúrou vyúčtovanú cenu služieb vyplývajúcu z taríf žalobcu a dohodnutých zmlúv. Na základe toho považoval nárok žalobcu v rozsahu faktúr za obdobie od 1.9.2007 do 30.11.2007 v celkovej sume 110,95 eur za dôvodnú. Ohľadne faktúry na sumu 154,05 eur č. XXXXXXXXXXX zo dňa 21.9.2006 uzavrel, že zo žiadnych listinných dôkazov sa nedalo usúdiť, akých reálnych služieb sa uvedená fakturovaná suma týka, a že táto cena služieb bola fakturovaná za skutočne služby spotrebované. Poukázal na to, že faktúra obsahovala iba označenie, že sa jedná o čiastkovú faktúru bez uvedenia obdobia, za ktoré bola vystavená a služby sú označené ako spotreba bez bližšej špecifikácie. Mal za to, že žalobca bol povinný predkladať účastníkovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie poskytovanej služby, čo v danom prípade preukázané nebolo, a preto žalobu v tejto časti zamietol. Vzhľadom na omeškanie žalovaného s plnením svojej zmluvnej povinnosti priznal žalobcovi aj úrok z omeškania. Ohľadne tohto príslušenstva uviedol, že ma za to, že medzi účastníkmi sa jedná svojou povahou o zmluvu spotrebiteľskú, ktorá v zásade sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Konštatoval, že účastníci si výslovne nedohodli, že sa ich vzťahy spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na základe toho uzavrel, že právna povaha záväzku o pripojení sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a aj omeškanie dlžníka sa riadi s tým súvisiacimi ustanoveniami. S poukazom na ustanovenie § 517 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka priznal žalobcovi úrok z omeškania vo výške stanovenej vykonávacím predpisom, a to nariadením vlády č. 87/1995 Z. z., a to vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby NBS platnej k prvého dňu omeškania s plnením peňažného záväzku.

Výrok o trovách konania založil na ustanovení § 142 ods. 2 O.s.p., keď mal za to, že úspech každého z účastníkov v konaní bol čiastočný, pričom mal za to, že žalobca bol neúspešný v prevažnom rozsahu svojho nároku, na druhej strane však úspešnej žalovanej preukázateľné trovy konania nevznikli, a preto nepriznal účastníkom ich náhradu.

Proti rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Tento žiadal napadnutý v zamietavom výroku zmeniť a žalobe v celom rozsahu vyhovieť a žalobcovi priznať náhradu trov konania. Svoje odvolanie zakladal na dôvode uvedenom v ustanovení § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p., teda na tvrdení, že rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia. V odvolaní poukázal na obsah Zmluvy uzavretej medzi účastníkmi zo dňa 3.6.2005, ako aj Dodatku Zmluvy o pripojení, v ktorej je upravená aj povinnosť žalovaného platiť cenu za poskytnutú verejnú službu podľa Zmluvy o pripojení a podľa tarify. Na základe tohto poskytovateľ vyúčtoval žalovanému spornou faktúrou úhradu za poskytnuté služby. Považoval za nesprávny záver súdu o nemožnosti vyvodiť, na základe akého právneho titulu bola uvedená faktúra vystavená, a to najmä s poukazom na skutočnosť, že žalobca už vo svojom vyjadrení zo dňa 28.12.2010 presne špecifikoval celý zmluvný vzťah medzi žalovaným a poskytovateľom. K tejto otázke síce uviedol, že sa jedná len o spotrebu , avšak to len z dôvodu, že daný stav odzrkadľoval situáciu ku dňu vystavenia tejto faktúry, kedy z technických dôvodov nemohol byť zo strany poskytovateľa žalovanému poskytnutý presný detailný rozpis nadmernej spotreby. Tento poskytoval až následne vo faktúre č. XXXXXXXXXX kde presne špecifikoval o akú presnú spotrebu vrátane nadmernej spotreby žalovaného sa v danom fakturačnom období jednalo. Z uvedeného vyplýva, že predmetná faktúra je naviazaná na riadnu mesačnú faktúru č. XXXXXXXXXX. Táto faktúra mala plniť nie len uhradzovaciu funkciu, ale mala plniť aj preventívny účinok ako aj na poste poskytovateľa o včasné zabezpečenie svojich pohľadávok totiž aj na strane účastníka informovať ho, že u neho bola zaznamenaná nadlimitná spotreba, pričom práve táto informácia u účastníka mohla zamedziť ďalšiemu nežiaducemu navyšovaniu spotreby, kedy si tento z rôznych príčin nebol tejto nadlimitnej spotreby vedomý. K odvolaniu žalobca pripojil aj súdom vyžiadané Všeobecné podmienky E. E. F., K..E.. na poskytovanie verejnej telefónnej služby účinné odo dňa 14.5.2005.

Po podaní odvolania žalobca odvolaciemu súdu oznámil, že dňa 20.6.2012 uzavrel Zmluvu o postúpení pohľadávky, na základe ktorej boli všetky pohľadávky, ktoré sú predmetom konania postúpené, o čom súdu predloží doklady, ako aj procesné návrhy postupník.

Dňa 18.10.2012 bol odvolaciemu súdu doručený návrh na zámenu účastníka na strane žalobcu, v zmysle ktorého namiesto pôvodného žalobcu vstupuje do konania spoločnosť F. A., E..A..O.., so sídlom v N. L., A. Č.. XXXX, IČO: XX XXX XXX. Tento návrh bol odôvodnený tým, že dňa 20.6.2012 Ž. L. E., E..A..O.. v konkurze, v mene ktorej konal správa konkurznej podstaty E., L..E.., E. E. H. R. R., M. Č.. XX, ako postupca, uzavrela Zmluvu o postúpení pohľadávok so spoločnosťou F. V. M.., so sídlom E. XX, W. W., O. F. V., W. A. E., H., G., E., B.: XXXXX, Q.. H. E. B. R. K. - A. O. B. R. V. ako postupníkom. Predmetom tejto zmluvy bolo postúpenie pohľadávky postupcu voči žalovanému, ktorej zaplatenie je predmetom konania. Následne dňa 27.6.2012 spoločnosť F. V. M.., K. D. Z. Q. O. D. D. E. spoločnosťou F. A., E..A..O.., ako postupníkom. Predmetom tejto druhej zmluvy bolo postúpenie pohľadávky postupcu voči žalovanému, ktorej zaplatenie je predmetom konania. Na základe uvedeného v dôsledku postúpenia pohľadávok žiadal pripustiť zmenu účastníka na strane žalobcu tak, že z konania vystúpi správca konkurznej podstaty úpadcu L. E., E..A..O.. H. L. a na jeho miesto vstúpi spoločnosť F. A., E..A..O.., E. E. H. N. L., A. Č.. XXXX, IČO: XX XXX XXX. Ďalej bolo uvedené, že spoločnosť F. A. súhlasí so vstupom do konania.

K tomuto procesnému podaniu boli pripojené aj obidve citované Zmluvy o postúpení pohľadávky.

Podľa ustanovenia § 92 ods. 2 O.s.p. ak po začatí konania nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú prevod alebo prechod práv a povinností, o ktorých sa koná, môže navrhovateľ alebo ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené alebo na koho prešli navrhnúť, aby do konania na miesto doterajšieho účastníka vstúpil ten, na koho boli tieto práva alebo povinnosti prevedené alebo na koho prešli.

Podľa ods. 3 súd vyhovie návrhu, ak sa preukáže, že po začatí konania nastala právna skutočnosť uvedená v ods. 2 a ak s tým súhlasí ten, kto má vstúpiť na miesto navrhovateľa; súhlas odporcu alebo toho, kto má vstúpiť na jeho miesto, sa nevyžaduje. Právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú zachované.

Odvolací súd v súlade s citovaným ustanovením posúdil procesný návrh na zámenu -účastníkov, ktorá je možná aj v odvolacom konaní (§ 216 ods. 1 O.s.p.) a po oboznámení sa s obsahom samotných Zmlúv o postúpení pohľadávok, považoval tento nárok za dôvodný, a preto zámenu účastníkov na strane žalobcu pripustil.

Na základe toho odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom zamietavom výroku podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., doplnil dokazovanie oboznámením sa so všeobecnými zmluvnými podmienkami E. F. a na základe toho dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

Žalovaný vzniesol na odvolacom pojednávaní námietku premlčania nároku. Vyporiadanie sa s dôvodnosťou tejto námietky je prioritnou otázkou, ktorá má vplyv na priebeh ďalšieho konania, preto odvolací súd skúmal jej dôvodnosť a v tomto smere dospel k záveru, že túto je potrebné považovať za dôvodnú. Pre posúdenie jej dôvodnosti je potrebné právne kvalifikovať právny vzťahu medzi pôvodným poskytovateľom služby a žalovaným z hľadiska toho, či sa tento riadi Obchodným zákonníkom alebo Občianskym zákonníkom.

Z obsahu všeobecných zmluvných podmienok E. F. účinných od 14.5.2005 časť IX. bod 3. vyplýva, že vzťahy medzi účastníkom a E. F., ktoré nie sú upravené v zákone o elektronických komunikáciách, v Zmluve o pripojení, vo všeobecných poistných podmienkach a tarife, sa riadia Obchodným zákonníkom.

Súd prvého stupňa sa v dôvodoch rozsudku zaoberal uvedenou právnou otázkou a dospel k záveru, že ide o vzťah občianskoprávny. Odvolací súd sa s takýmto záverom zhoduje, a keďže súd prvého stupňa tento záver bližšie neodôvodnil, považuje odvolací súd za potrebné k tejto otázke dodať:

Z obsahu Zmluvy o pripojení vyplýva, že v tomto vzťahu vystupoval E. F. ako poskytovateľ služby, ktorú poskytuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti a na druhej strane vystupuje žalovaný ako občan - spotrebiteľ. Právny vzťah medzi nimi vznikol na základe zmluvy, ktorej súčasťou sú aj Všeobecné zmluvné podmienky Slovak Telecom. Ide o rozsiahly písomný materiál (15 strán) , znenie ktorého žalovaný nemal možnosť ovplyvniť.

Tieto skutočnosti odôvodňujú v súlade s ustanovením § 52 a nasl. OZ posúdenie tohto vzťahu ako spotrebiteľskú zmluvu. V súlade s ustanovením § 54 ods. 1 OZ sa zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou nemôžu odchyľovať od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa.

V súlade s citovaným ustanovením posúdil odvolací súd aj úpravu o premlčaní a dospel k záveru, že ustanovenie § 101 Občianskeho zákonníka upravuje trojročnú premlčaciu lehotu a ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka upravuje štvorročnú premlčaciu lehotu. Pre žalobcu je teda výhodnejšia úprava Občianskeho zákonníka, preto dôvodnosť vznesenej námietky posudzoval odvolací súd podľa Občianskeho zákonníka.

Podľa ustanovenia § 101 OZ pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia lehota je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Peňažný nárok, ktorý je predmetom odvolacieho konania vyplýva z faktúry žalobcu č. XXXXXXXXXX zo dňa 14.9.2006 s označeným dátumom jej splatnosti 21.9.2006. Nasledujúcim dňom, teda 22.9.2006 mohol teda žalobca nárok z tejto faktúry uplatniť po prvýkrát. Nasledujúcim dňom mu teda začala plynúť aj trojročná premlčacia lehota, ktorá uplynula dňa 22.9.2009. Žaloba bola na súde prvého stupňa podaná 6.9.2010, teda po uplynutí premlčacej lehoty.

Na základe toho odvolací súd vyhodnotil žalovaným vznesenú námietku premlčania ako dôvodnú a na základe toho rozsudok súdu prvého stupňa vo vyhovujúcom výroku potvrdil ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p., a to bez toho, aby sa zaoberal ďalšími skutkovými okolnosťami.

Rozhodnutie o trovách odvolacieho konania sa zakladá na ustanovení § 142 ods. 1 O.s.p. Žalovaný bol v odvolacom konaní úspešný, preto mu patrí náhrada trov odvolacieho konania. Tieto si žalovaný uplatnil, a aj prostredníctvom svojho právneho zástupcu vyčíslil. Tieto trovy predstavuje odmena za právne zastúpenie advokátom, a to za 3 úkony právnej pomoci (prevzatie a príprava zastúpenia, nahliadnutie do spisu dňa 17.10.2002 a účasť na pojednávaní dňa 24.10.2012) (3 x 16,60 eur) podľa § 10 vyhlášky č. 655/2004 Z. z., ako aj režijného paušálu 3 x 7,63 eur. Spolu takto predstavujú odvolacie trovy žalovaného sumu 72,69 eur a s pripočítaním DPH sumu 87,23 eur.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.